Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gebiedscan Criminaliteit & Overlast

Om veiligheidsproblemen in gemeenten, en in buurten en wijken, effectief aan te kunnen pakken moeten ze eerst goed in kaart worden gebracht. Om dit te bereiken is door de politie de Gebiedscan Criminaliteit & Overlast ontwikkeld.

Kennis en informatie

De kern van de scan bestaat uit het systematisch bijeenbrengen van beschikbare kennis en informatie over de criminaliteit en overlast. Daarbij wordt de straatkennis van politiemensen (wijkagenten) maar ook van bijvoorbeeld wijkbewoners, winkeliers, gemeentelijke diensten en woningcorporaties, gekoppeld aan geregistreerde (politie)gegevens over aangiftes en meldingen van delicten.

Beleidsconsequenties

Het resultaat van de Gebiedscan C&O is een goed en onderbouwd beeld van belangrijke problemen, probleemlocaties ('hot spots') en probleemgroepen ('hot groups'). Op basis hiervan kunnen in nauwe samenspraak tussen gemeente, politie en justitie, de juiste prioriteiten worden gesteld en een effectieve, integrale aanpak worden ontwikkeld.

Het is dus van groot belang dat u als raadslid kennis neemt en meedenkt over de beleidsconsequenties die aan de uitkomsten van de scan worden verbonden.

Tips en aandachtspunten

  • De Gebiedsscan C&O is een ‘logisch instrument’. Het ligt voor de hand dat de politie inventariseert hoe het staat met de (lokale) criminaliteit en overlast en hierover het bestuur en gemeenteraad informeert. Zorg dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.
  • Let op dat de Gebiedsscan C&O niet alleen of vooral in beeld brengt wat de trends zijn ten aanzien van benoemde (landelijke of regionale) prioriteiten, maar dat het een (objectieve) analyse is van de lokale criminaliteit en overlast.
  • Wees alert dat de Gebiedsscan C&O niet alleen gaat over de geregistreerde (veel voorkomende) criminaliteit, maar ook over andere vormen van criminaliteit en overlast. Van hinderlijke jeugdoverlast tot georganiseerde misdaad.
  • Wat is de termijn van de Gebiedsscan C&O? De meest wezenlijke vormen van criminaliteit en overlast – en zeker niet de oorzaken daarvan - veranderen niet per jaar. Een goede scan heeft een houdbaarheid van vier jaar. Het is vaak ook nodig om prioriteiten enkele jaren vast te houden om resultaten te kunnen boeken. Een vierjaarlijkse scan is een minder grote belasting voor de politie en kan aansluiten op de vierjaarlijkse plancyclus van de nationale politie. Een jaarlijkse update van trends (in cijfers en van de straat) is wel belangrijk: inhoudelijk en voor het politieke debat.
  • De Gebiedsscan C&O is per definitie een openbaar stuk. Dit betekent niet dat alle beschikbare (politie-)informatie (herleidbaar) kan worden opgenomen. Het is echter belangrijk om niet vanwege ‘gevoeligheden’ bij politie, bestuur of justitie informatie achter te houden. Raadsleden mogen weten wat er in hun gemeente speelt en dienen alert te zijn dat ze – zo nodig op hoofdlijnen – worden geïnformeerd over alle vormen van lokale criminaliteit en overlast. Ook (of juist) als dat voor sommige raadsleden of raadsfracties een ongemakkelijke of onwelkome boodschap is. Effectief veiligheidsbeleid vergt het politieke lef om reële problemen onder ogen te zien.

Meer weten over informatiepositie op het gebied van veiligheid

analyse-en-monitors/veiligheidsanalyse(675,168)
analyse-en-monitors/daderanalyse(597,29)
analyse-en-monitors/gebiedsscan(402,180)
analyse-en-monitors/integrale-veiligheidsmonitor(306,30)