Raadsleden & Veiligheid

Partners

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing draagt eraan bij dat fysieke veiligheidsproblemen worden voorkomen, beperkt blijven of adequaat worden aangepakt. Dit veiligheidsveld is de laatste jaren volop in beweging.

Voorheen moest iedere gemeente zelf een gemeentelijk rampenplan opstellen. Datzelfde gold voor rampenbestrijdingsplannen voor specifieke objecten, zoals: luchthaven, kerncentrale of procesindustrie. Met de komst van de Wet veiligheidsregio’s is deze verplichting vervallen.

De plannen worden nu op het niveau van de veiligheidsregio opgesteld, waardoor de rol van de gemeenteraden is afgenomen. Wel stelt de gemeenteraad de plaatselijke brandbeveiligingsverordening nog vast. Ook dient de gemeenteraad gehoord te worden in het kader van het vaststellen van het regionaal beleidsplan.

Ten slotte spelen gemeenteraden een rol na calamiteiten en rampen in het gehele verantwoordingsproces jegens de burgemeester of (bij een ramp van meer dan gemeentelijke betekenis) de coördinerend bestuurder.

crisisbeheersing/grip-structuur(412,25)
crisisbeheersing/belang-van-crisisnetwerken(638,18)
crisisbeheersing/bevolkingszorg(792,103)
crisisbeheersing/zelfredzaamheid-en-sociale-media(569,177)
crisisbeheersing/de-veiligheidsketen(299,135)