Raadsleden & Veiligheid

Partners

GRIP-structuur

Opschaling is cruciaal bij een ramp of crisis. De zogeheten GRIP-structuur speelt daarbij een belangrijke rol. Opschaling vindt plaats op basis van de ernst en omvang van de gebeurtenis. Bij opschaling kunnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden wijzigen. Feitelijk richt de procedure zich op het zoeken naar het meest geschikte afstemmingsniveau.

GRIP-1

Bij dagelijkse incidenten handelen de diensten zelf de zaken af. In sommige gevallen vinden één of meer partijen het handig en verstandig ter plaatse afstemming te organiseren en te formaliseren. Dat noemen we GRIP-1: een situatie waarvoor een Commando Plaats Incident (CoPI) wordt ingericht.

GRIP-2

Als de situatie wat omvangrijker is en er buiten de plaats van het incident ook maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld ten aanzien van de afvoer van gewonden of een dreigende rookwolk), kan worden opgeschaald naar GRIP-2. Naast het CoPI wordt dan een operationeel team gevormd; meestal op regionaal niveau onder de noemer ROT (Regionaal Operationeel Team). Dit team biedt ondersteuning aan het CoPI.

GRIP-3

Situaties waarbij er sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust, komen in aanmerking voor GRIP-3. In deze situaties komt de burgemeester in beeld. Hij laat zich ondersteunen door een gemeentelijk beleidsteam (GBT) met vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken organisaties.

GRIP-4

Omdat niet elke ramp of crisis zich aan de gemeentegrenzen houdt, is er ook nog een GRIP-4. Dan gaat het om situaties waarin de ramp of crisis de grenzen van een gemeente overstijgt (of als de betreffende gemeente de situatie niet alleen aankan). In zo’n situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en wordt er een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd.

GRIP-5

Wanneer bij een incident of de vrees daarvoor meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn, kunnen de voorzitters van deze veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid opschalen naar GRIP 5. De bronregio neemt in principe de coördinerende rol op zich. De voorzitter van de bronregio neemt niet de bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters veiligheidsregio over.

GRIP-Rijk

Wanneer de nationale veiligheid in het geding is en er behoefte is aan sturing door het Rijk kan de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) GRIP Rijk afkondigen. GRIP Rijk kan van kracht zijn in combinatie met GRIP 1 t/m 5 of zonder dat er sprake is van opschaling in de veiligheidsregio.

Referentiekader Regionaal Crisisplan

De laatste jaren is veel werk gemaakt van een meer procesgerichte aanpak van rampen en crises. Dit heeft geresulteerd in een Referentiekader Regionaal Crisisplan. Dit beschrijft voor alle betrokken diensten verschillende processen die ten tijde van een (dreigende) ramp of crisis al dan niet geactiveerd kunnen worden. Deze processen lopen uiteen van het redden van mensen en het vervoer van gewonden tot het regelen van mobiliteit en de publieksvoorlichting.

De GRIP-structuur en het referentiekader vullen elkaar aan. Als er bijvoorbeeld bij een calamiteit ook mogelijk strafrechtelijke aspecten spelen, kan de politie een aantal activiteiten (opsporing, recherchemaatregelen, forensische ondersteuning, aanhouding en ondersteuning) activeren.

De veiligheidsregio en de gemeenteraad

Sinds de invoering van de Wet veiligheidsregio’s zijn de brandweer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionale schaal georganiseerd. Dit roept de vraag op welke invloed een gemeenteraad kan uitoefenen op wat er binnen de veiligheidsregio gebeurt.

Gemeenten voeren zelf de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid. Maar wat betekent dat wanneer rampenbestrijding en crisisbeheersing is geregionaliseerd? Deze publicatie geeft inzicht in de middelen waar de gemeenteraad over beschikt om controle uit te kunnen oefenen op het eigen gemeentelijke (fysieke) veiligheidsbeleid

Praktijkvoorbeeld Leeuwarden

In Leeuwarden vond met diverse partners een oefening in de crisisstructuur GRIP 3 plaats waarin goed gekeken werd naar de rolverdeling en de impact op de gemeente en haar omgeving. Het scenario betrof een hack op systemen van de gemeente waarbij gevoelige informatie was buitgemaakt. Deze oefening - op het snijvlak van cybersafety en de crisisorganisatie - heeft de partijen veel geleerd. In deze factsheet wordt de oefening beschreven en worden de observaties en belangrijkste aanbevelingen gedeeld.

crisisbeheersing/grip-structuur(412,25)
crisisbeheersing/belang-van-crisisnetwerken(638,18)
crisisbeheersing/bevolkingszorg(792,103)
crisisbeheersing/zelfredzaamheid-en-sociale-media(569,177)
crisisbeheersing/de-veiligheidsketen(299,135)