Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuws

Terugblik vergadering VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

24-01-2022

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid kwam op 20 januari in vergadering bijeen. Besproken werden onder meer het coronabeleid, een eventueel algeheel vuurwerkverbod, de uitkomsten van onderzoek naar de aanpak van mensenhandel, en de opvang en huisvesting van asielzoekers.

Aanpak van mensenhandel: de stand van zaken bij gemeenten

20-01-2022

In de strijd tegen mensenhandel is een van de doelen voor dit jaar dat iedere gemeente beleid op dit thema ontwikkelt. Het aantal gemeenten dat actief is groeit, maar het zicht op daders en slachtoffers is nog steeds beperkt.

Raadsleden worden steeds vaker bedreigd

17-01-2022

Gemeenteraadsleden krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen en geweld. Uit een peiling van de NOS en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden blijkt dat 15% van de ondervraagden de afgelopen raadsperiode hiermee te maken heeft gehad.

Colorverbod moet worden geschrapt uit APV

07-01-2022

De Hoge Raad heeft het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend verklaard. Het gaat om het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van een verboden motorclub. Gemeenten moeten dit verbod uit de APV schrappen.

Vergroot je kennis voor een goede start als kandidaat-raadslid

27-12-2021

Kandidaat-raadsleden voor de nieuwe raadsperiode kunnen zich op twee manieren voor bereiden op de nieuwe raadsperiode. Vanaf 29 januari volgt er een 10-daagse online serie van bijeenkomsten en workshops voor kandidaat-raadsleden. Tegelijkertijd vinden er in januari en februari regionale onlinebijeenkomsten plaats om kandidaat-raadsleden voor te bereiden op de uitdagingen van de nieuwe raadsperioden.

Advies en tips over formeren in een gemeente

20-12-2021

Komend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen begint het formatieproces. Als het goed is, gaan daar de nodige voorbereidingen aan vooraf.

Risicoanalyse voor kandidaat-wethouder nog niet verplicht

17-12-2021

De minister van BZK heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een voorstel over een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders niet indient. Reden hiervoor is het op 3 november 2021 vastgestelde advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, dat zeer kritisch is.

'Gemeenschappelijke regelingen hollen positie raad uit'

16-12-2021

Een forse meerderheid van de raadsleden vindt gemeenschappelijke regelingen een bedreiging voor de lokale democratie. Raadsleden zien zichzelf vooral als controleur van gemeenschappelijke regelingen. Bovendien is het overgrote deel ontevreden over de mogelijkheden om regionale besluitvorming te beïnvloeden.

Positie raadsleden en wethouders: belangrijke ontwikkelingen

08-12-2021

De VNG heeft een ledenbrief opgesteld waarmee zittende en aankomende gemeenteraadsleden worden geïnformeerd over een aantal onderwerpen dat verband houdt met hun (rechts)positie. De brief gaat in op thema's als bestuurlijke integriteit, ondermijning en weerbaar bestuur.

Tijdelijke wet digitaal vergaderen opnieuw verlengd

06-12-2021

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming trad op 9 april 2020 werking. De wet is opnieuw verlengd en loopt nu door tot 1 maart 2022.

Handreiking screening gemeenteambtenaren beschikbaar

03-12-2021

Er is steeds meer aandacht voor het screenen van gemeenteambtenaren. Gemeenten wisselen vaker gevoelige informatie uit waardoor er zorgen kunnen ontstaan over integriteitsrisco’s of ongewenste beïnvloeding.

VNG-inbreng voor debat over verkeersveiligheid

29-11-2021

De vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat spreekt op 2 december over verkeersveiligheid. Voorafgaand heeft de VNG enkele voor gemeenten belangrijke onderwerpen onder de aandacht gebracht bij de woordvoerders mobiliteit.

Wegwijzer vol tips en aanbevelingen voor raadsleden

29-11-2021

Als hulpmiddel voor kandidaat-raadsleden is er een nieuw overzichtelijk online handboek boordevol met tips en aanbevelingen voor en over succesvol raadswerk. Deze online zogeheten Wegwijzer geeft op belangrijke thema’s en onderwerpen schematisch en praktisch tips en aanbevelingen, zoals hoe je als raadslid de koers bepaalt, hoe je raadsvoorstellen beoordeelt en hoe je grip op de informatievoorziening kunt krijgen

Raadsleden: agressie en intimidatie melden

16-11-2021

Agressie, intimidatie, bedreigingen, fysiek geweld tegen raadsleden, wethouders en burgemeesters mag niet worden geaccepteerd als normaal. Daarom doen raadsleden (en ook wethouders en burgemeesters) er verstandig aan agressie, intimidatie en alle vormen van bedreigingen te melden. Het uitgangspunt is namelijk: melden helpt!

Gemeenten hebben belangrijke rol bij preventie lachgas

15-11-2021

Welke mogelijkheden hebben gemeenten bij voorlichting over lachgas en preventie van lachgasgebruik? Daar ging het over tijdens een digitale bijeenkomst georganiseerd door het ministerie van VWS in samenwerking met het Trimbos-instituut.

Raadsleden: te weinig invloed op veiligheidsregio

12-11-2021

Raadsleden vinden dat ze te weinig invloed hebben op het veiligheidsbeleid. Er is slechts een minderheid die vindt dat raadsleden voldoende invloed kunnen uitoefenen op het veiligheidsbeleid. Een van de oorzaken is dat de meeste raadsleden denken dat de regie van het veiligheidsbeleid bij de Veiligheidsregio ligt.

Raad kan zonder beperkingen blijven vergaderen

08-11-2021

De aanscherping van de coronaregels hebben geen directe gevolgen voor het houden van raadsvergaderingen. Gemeenteraden kúnnen gewoon vergaderen. Een vaccinatiebewijs mag niet worden gevraagd aan volksvertegenwoordigers. Dat geldt ook voor publiek op de publieke tribune omdat de tribune een publieke plaats is mag er niet worden gevraagd om een vaccinatiebewijs.

CCV-onderzoek: Raadsleden kunnen (te) weinig invloed uitoefenen op veiligheid

01-11-2021

Veiligheid blijft hoge prioriteit bij gemeenten, maar raadsleden kunnen (te) weinig invloed uitoefenen. Dat is net als in 2011 en 2015 de belangrijkste conclusie van het benchmarkonderzoek dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) onlangs heeft uitgevoerd. Slechts 50% van de raadsleden zegt voldoende invloed uit te kunnen oefenen op het lokale veiligheidsbeleid.

Derde deel raadsleden: onvoldoende aandacht voor ondersteuning bij agressie en geweld

27-10-2021

Een op de vijf raadsleden geeft aan dat er binnen de gemeenteraad voldoende aandacht besteed wordt aan hoe om te gaan met agressie, intimidatie en geweld tegen raadsleden. 39 Procent geeft aan neutraal te zijn en een derde van de raadsleden vindt dat er onvoldoende aandacht voor is.

Podcast Omgevingswet: De rol van de programmamanager

05-10-2021

De Omgevingswet geeft de raad meer mogelijkheden om een kaderstellende rol in te vullen. Maar alleen als de raad zich daar bewust van is én de handvatten weet beet te pakken. In de nieuwe podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Peter Commissaris, programmamanager invoering Omgevingswet bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

Coronamaatregelen per 25 september en de raadsvergadering

24-09-2021

Per 25 september wordt de 1,5 meter-regel losgelaten. Daarnaast wordt het verplicht een test- of vaccinatiebewijs te overleggen bij de toegang tot de horeca, theatervoorstellingen, evenementen en dergelijke. Wat betekent dit voor raadsvergaderingen?

Omgevingswet zet gemeenteraad voor het blok

23-09-2021

Het is niet fair om de pas net aangetreden raadsleden volgend jaar zomer op te zadelen met de invoering van de Omgevingswet. Daarom moet die wet opnieuw met een half jaar tot een jaar worden uitgesteld, vindt Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Geen 'verplicht' vaccinatiebewijs voor raadsleden

20-09-2021

Raadsleden hebben na 25 september als de nieuwe corona-maatregelen van kracht worden geen vaccinatie- of testbewijs nodig als zij willen deelnemen aan een ‘fysieke’ gemeenteraadsvergadering. Dat is geregeld in de Wet publieke gezondheid.

Wijziging Model-APV over woonoverlast

17-09-2021

De VNG heeft artikel 2:79 van de Model-Algemene plaatselijke verordening (APV) over woonoverlast in overeenstemming gebracht met artikel 151d van de Gemeentewet zoals dit sinds 1 januari 2021 luidt. De burgemeester kan, door aanpassingen van de gemeentewet, bij woonoverlast direct een verhuurder aanspreken en hoeft niet eerst de huurder te hebben aangesproken.

Nieuw boek: 'Zó werkt het sociaal domein'

14-09-2021

Het sociaal domein is voortdurend in het nieuws. Maar weten we eigenlijk wel hoe het in elkaar zit? Hoeveel mensen er gebruik van maken? Hoe en welke geldstromen er lopen tussen rijk, gemeenten, aanbieders en instanties als UWV, CAK en SVB? Wie de toezichthouders zijn? En welke wetten wat regelen?

Podcast: De voorbereidingen van de gemeenteraad Den Bosch

06-09-2021

Hoe bereidt de gemeenteraad van Den Bosch zich voor op de invoering van de Omgevingswet? In deze podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Hanneke Welten, raadslid en voorzitter van de raadsklankbordgroep van gemeente Den Bosch.

Nieuwe animatie 'Agressieprotocol'

03-09-2021

Agressie en bedreiging tegen raadsleden hoort er niet bij. Maar helaas komt het wel voor. Om dit onderwerp in de raad bespreekbaar te maken helpt een agressieprotocol. De nieuwe animatie 'Agressieprotocol' laat zien hoe een protocol er aan kan bijdragen dat de gemeenteraad veilig zijn werk kan blijven doen.

Nieuwe Opleidingengids met tips en adviezen van en voor raadsleden

26-08-2021

De nieuwe Opleidingengids van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat boordevol tips, verhalen en adviezen van raadsleden voor raadsleden. De Opleidingengids is een hulpmiddel voor raadsleden om het ingewikkelde raadswerk beter te doen en bevat alles wat je nodig hebt om een sterke raad te zijn.

Gezamenlijke inspanning moet noodopvang voorkomen

25-08-2021

De staatssecretaris van JenV heeft een brief gestuurd aan de Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. Daarin roept ze hen samen met de minister van BZK op om te helpen de opvangcapaciteit van het COA te vergroten en de achterstand op uitplaatsing van statushouders in te lopen.

Toolbox gemeenteraadsverkiezingen 2022; handig hulpmiddel tegen criminaliteit

20-07-2021

De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in 2022, maar de lokale politieke partijen zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen zoals het samenstellen van de kieslijsten. Dit is een belangrijk moment om de integriteit van de potentiële raadsleden te toetsen, ook vanuit het oogpunt van ondermijning.

Hoe geef jij invulling aan veiligheid?

06-07-2021

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het CCV zijn benieuwd hoe jij invulling geeft aan het onderwerp veiligheid. Door middel van een korte vragenlijst horen we graag jullie ervaringen.

Stand van zaken APV en de Omgevingswet

02-07-2021

De Omgevingswet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV), omdat die ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Zodra de wet in werking treedt, moet de APV technisch zijn aangepast.

Tijdelijke wet digitaal vergaderen/besluiten weer verlengd

30-06-2021

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming trad op 9 april 2020 werking. De looptijd van deze wet werd half juni 2021 verlengd tot 1 september 2021. Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer laten weten de looptijd opnieuw te willen verlengen tot 'ten minste 1 november 2021'.

Nieuwe podcast over de Raad en de Omgevingswet

21-06-2021

Er is weer een nieuwe podcast verschenen over de Raad en de Omgevingswet. Diverse onderwerpen komen aan de orde met als doel om raadsleden te informeren, maar ook om hen houvast te bieden.

Deel je ervaringen op Raad in Beweging

16-06-2021

Wat heb je geleerd als raadslid en waarover wil je nog meer te weten komen? Stel collega-raadsleden je vragen en deel je ervaringen op Raad in Beweging: het online platform voor raadsleden, door raadsleden.

In negen stappen naar een sterke raad

14-06-2021

Hoewel de gemeenteraad formeel het hoogste orgaan in de lokale democratie is, blijkt dat in de praktijk vaak niet het geval. De ‘Negen starttegels voor de nieuwe raad’ helpen raadsleden te bepalen hoe de raad vanaf het begin het primaat naar zich toe kan trekken.

VNG-input debat criminaliteitsbestrijding en ondermijning

09-06-2021

De Tweede Kamer debatteert 16 juni met minister Grapperhaus over criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Reden voor de VNG om bij de Kamer een aantal zaken onder de aandacht te brengen.

Invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot raadsverkiezing

04-06-2021

De VNG heeft veel vragen gekregen over de nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In een korte paper heeft de VNG uiteengezet welke overwegingen u mee kunt nemen bij de beslissingen die de Raad moet nemen rondom de Omgevingswet.

Tijdelijke wet digitaal vergaderen/besluiten weer verlengd

28-05-2021

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming trad 9 april 2020 werking. De looptijd van deze wet werd eind april opnieuw verlengd tot 1 juli 2021. Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer laten weten de looptijd opnieuw te willen verlengen tot 'ten minste 1 september 2021'.

Heeft jouw raad een agressieprotocol?

27-05-2021

Agressie en bedreiging tegen raadsleden hoort er niet bij. Maar helaas komt het wel voor. Om dit onderwerp in de raad bespreekbaar te maken helpt een agressieprotocol. De nieuwe animatie 'Agressieprotocol' laat zien hoe een protocol er aan kan bijdragen dat de gemeenteraad veilig zijn werk kan blijven doen.

Online monitoring voor veel gemeenten onbekend terrein

21-05-2021

Wat wel en niet mag bij het online monitoren van burgers blijkt voor veel gemeenten een onbekend terrein. Dat concludeert Willem Bantema, senior onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Cybersafety van de Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool, in een nieuw onderzoek naar gemeentelijke online monitoring.

Zet in op preventie voor meer grip op de jeugdzorg

17-05-2021

Door meer in te zetten op preventie en de financiële risico's binnen de jeugdzorg kun je voorkomen dat jongeren onnodig een langlopend traject in moeten en houd je als raadslid meer grip op dit lastige dossier. Dat was een van de lessen uit de online bijeenkomst 'Regisseer de toekomst van de jeugd' waar raadsleden met elkaar en met experts in gesprek gingen.

Zorg voor een sterke start van de nieuwe raad met het overdrachtsdocument

12-05-2021

De ervaringen en lessen van deze raadsperiode kan je als raad voortaan makkelijk overgedragen aan de nieuwe raad met het document ‘Van gemeenteraad tot gemeenteraad’. Met dit overdrachtsdocument kan de raad op een 13-tal onderwerpen de nieuwe raad aandachtspunten en inzichten meegeven voor een sterke start na de raadsverkiezingen.

Wet MBVEO ook voor aanpak ernstige en herhaalde overlast in wijken

07-05-2021

Veel gemeenten zijn nog onvoldoende bekend met de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) en de mogelijkheden van deze wet. Dat blijkt uit de tweede evaluatie van de wet.

Van DHW naar Alcoholwet: de belangrijkste wijzigingen

06-05-2021

De Alcoholwet bevat ten opzichte van de Drank- en Horecawet een aantal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. Zo kan de gemeente met de wet bijvoorbeeld een alcoholoverlastgebied aanwijzen wanneer sprake is van ernstige overlast of verstoring van de openbare orde.

Nieuw webdossier helpt veiligheidsprofessionals drugscriminaliteit aan te pakken

29-04-2021

Het CCV helpt gemeenten de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit vorm te geven. Sinds vandaag kunnen veiligheidsprofessionals hiervoor terecht in het nieuwe webdossier ‘drugscriminaliteit’.

Win gratis inleiding over agressie tegen raadsleden door CCV-directeur Patrick van den Brink

20-04-2021

Deelnemers aan de Dag voor de Raad (9 april 2021) maken nog een week kans op een gratis CCV- inleiding over agressie tegen raadsleden. Deze inleiding wordt verzorgd door CCV-directeur Patrick van den Brink, voormalig burgemeester van de gemeente IJsselstein en onder meer lid van het Ondersteuningsteam (OT) Weerbaar Bestuur.

Melden van agressie en intimidatie blijkt in de praktijk niet vanzelfsprekend

20-04-2021

Onder raadsleden hoor je nog regelmatig ‘dat je als politiek ambtsdrager tegen agressie of intimidatie moet kunnen’. Vaak worden incidenten niet gemeld. Dit blijkt uit het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgebrachte rapport ‘Gemeentelijke meld- en steunpunten na agressie, intimidatie en ondermijning'.

Krijg meer grip op de impact van digitalisering

19-04-2021

Slimme lantarenpalen, bewakingscamera's op straat. Iedereen heeft te maken met de digitalisering van de leefomgeving. Hoe ga je daar als raadslid mee om? Om raadsleden te ondersteunen bij het stellen van de juiste vragen is er de handreiking 'Digitalisering in beeld'.

Terugblik Dag voor de Raad

14-04-2021

Tijdens de online Dag voor de Raad 2021 konden raadsleden in een soort ‘cafetariasysteem’ naar eigen voorkeur expertsessies bijwonen. Onder meer over raadsakkoorden en coalitievorming; ‘Omtzigtgate’ op lokaal niveau; het nut van conflict en weerstand in beleidsprocessen, en inclusiviteit en diversiteit in de komende raadsperiode. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid had een speciale verrassing voor de deelnemers.

6e editie Kernbeleid Veiligheid ondersteunt Integraal Veiligheidsplan

12-04-2021

Als gemeente heb je met verschillende veiligheidsvraagstukken te maken. Van gedigitaliseerde criminaliteit tot woonoverlast, van huiselijk geweld tot woninginbraak. Daarom stellen veel gemeenten een Integraal Veiligheidsplan (IVP) op. Het Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt daarbij ondersteuning. In de 6e editie van deze methode komen nieuwe elementen aan bod, gebaseerd op de gevolgen van COVID-19.

Toetsing integriteit wethouder zaak van de raad

12-04-2021

De toetsing van de integriteit van een kandidaat-wethouder dient een zaak van de raad te blijven. Een landelijke uitgewerkte regeling met opgelegde voorwaarden over hoe raden integriteitstoetsing van wethouders zouden moeten uitvoeren, doet volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden afbreuk aan de bevoegdheid dat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor de benoeming van de wethouders.

Online bijeenkomst 'Agressie/intimidatie lokale politieke ambtsdragers

07-04-2021

Raadsleden hebben contact met alle lagen van de maatschappij. Deze contacten zijn veelal prettig, maar kunnen in sommige gevallen ook als onprettig ervaren worden. Om politieke ambtsdragers (raadsleden, burgemeesters en wethouders) handvatten te bieden om om te kunnen gaan met ongewenst gedrag, intimidatie en agressie organiseert het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur een online bijeenkomst via Zoom.

Aanvullende voorstellen bevorderen integriteit bestuurders

02-04-2021

Een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders, en het terstond en elektronisch openbaar maken van nevenfuncties: deze voornemens zijn de kern van een nota van wijziging op het aanhangige wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur.

Handreiking en modelgedragscodes integriteit 2021

01-04-2021

De handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen is geactualiseerd. Dat geldt ook voor de modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. De teksten van beide uitgaven zijn toegespitst op de hedendaagse praktijk.

Kernbeleid Veiligheid geactualiseerd

25-03-2021

Het veiligheidsdomein is enorm in beweging. Voor raadsleden is het soms lastig om het overzicht te behouden. In deze vernieuwde versie van Kernbeleid Veiligheid zijn de belangrijkste veiligheidsthema’s uitgewerkt, zodat op een goede manier kan worden ingespeeld op het lokale veiligheidsbeleid.

Dag voor de Raad 2021: meld je aan!

22-03-2021

Hoe staat de gemeenteraad er een jaar voor de raadsverkiezingen voor? Wat is er nodig om de nieuwe raad in 2022 sterk en krachtig te laten vertrekken voor de nieuwe raadsperiode. Alle actuele inzichten, tips en adviezen krijg je als raadslid tijdens de “Dag voor de Raad” op 9 april.

Tijdelijke wet digitale beraadslaging opnieuw verlengd

19-03-2021

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming wordt opnieuw verlengd tot ten minste 1 juli 2021. Dit maakte demissionair minister Ollongren (BZK) gisteren bekend in een brief aan de Eerste Kamer.

Burgemeester mag pand sluiten bij corona-uitbraak

15-03-2021

Een burgemeester krijgt de bevoegdheid om een pand tijdelijk sluiten bij een corona-uitbraak. Als een beheerder of eigenaar zijn pand op advies van de GGD niet wil sluiten, kan de burgemeester dat doen.

Kader Aanpak Mensenhandel biedt gemeenten houvast

12-03-2021

Gemeenten kunnen voortaan hun aanpak van mensenhandel toetsen aan het Kader Aanpak Mensenhandel. Het kader biedt bouwstenen bij het formuleren van een aanpak van mensenhandel die gemeenten in 2022 gereed moeten hebben.

Regioambassadeurs over veilige cultuur binnen de raad

05-03-2021

Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur heeft in in 2020 het ambassadeursnetwerk opgericht. Dit netwerk, bestaande uit 18 (voormalig) raadsleden, biedt raadsleden die te maken hebben gehad met agressie en intimidatie nazorg en een luisterend oor.

Het CCV neemt aanpak van criminaliteit door politieke partijen onder de loep

03-03-2021

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de verkiezingsprogramma’s van de 6 grootste partijen genalyseerd op het gebied van criminaliteit en overlast. Er blijkt genoeg te kiezen op 17 maart aanstaande.

Het CCV helpt jou met het Integraal Veiligheidsplan

26-02-2021

Veel gemeenten gaan weer aan de slag met een nieuw integraal veiligheidsplan (IVP). Het CCV ondersteunt hier graag bij. Zet het CCV als onafhankelijke derde partij in bij een eerste gezamenlijke bijeenkomst met veiligheidspartners. Zo krijg je de eerste bouwstenen voor een integraal veiligheidsplan.

Hoe ga je om met polarisatie?

25-02-2021

Raadsleden krijgen steeds meer te maken met polarisatie binnen de samenleving en in sommige gevallen binnen de raad. Om raadsleden hier inzicht in te bieden en te laten zien hoe zij zich hierbinnen kunnen bewegen, organiseren de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten een Raadsacademie.

Veelgestelde vragen over de avondklok

15-02-2021

De avondklok is verlengd tot 3 maart aanstaande. Omdat er bij raadsleden veel vragen leven over de avondklok heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Boa's in Utrecht mogen boetes uitschrijven aan fietsers

05-02-2021

Boa's van de gemeente Utrecht mogen binnenkort boetes uitdelen aan fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden. De handhaving door boa’s op rijdend fietsverkeer is een landelijke proef.

Serious game over desinformatie in je gemeente

02-02-2021

Desinformatie kan schadelijk zijn voor je gemeente. Hoe kom je er als raadslid achter of je informatie kunt vertrouwen? De nieuwe serious game 'Desinformatie in je gemeente' leert je aan de hand van herkenbare situaties manipulatie te herkennen en je ervaart de gevolgen van de keuzes die je maakt in de game.

Boa's ook bevoegd voor handhaving avondklok

25-01-2021

Minister Grapperhaus (JenV) heeft in overleg met de boa-bonden, de politie en het OM besloten dat met ingang van vandaag boa's in domein 1 tijdelijk ook bevoegd zijn voor handhaving van de avondklok. Dit naar aanleiding van een verzoek van de boa-bonden.

Integriteit: let er op bij de selectie van kandidaat raadsleden

19-01-2021

Infiltratie van de lokale politiek door de onderwereld vormt een reële bedreiging voor de lokale democratie. Als de integriteit van de raad in het geding komt schaadt dat het vertrouwen in de lokale democratie. Houd daar rekening mee bij de selectie van kandidaat raadsleden.

Podcast: Samenwerking Raad en provincie

19-01-2021

De zestiende podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat over de samenwerking van de Raad en de provincie. Pascale Georgopoulou gaat hierover in gesprek met Susanne Nolten, programmaleider bij de provincie Overijssel.

Tijdelijke wet digitale beraadslaging verlengd tot 1 mei

18-01-2021

Gemeenteraadsleden mogen waarschijnlijk tot 1 mei digitaal vergaderen. Demissionair minister Ollongren kondigt in een Kamerbrief aan dat ze van plan is de 'Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming' opnieuw te verlengen, nu tot ten minste 1 mei.

Goede communicatie rondom geheimhouding essentieel

14-01-2021

De rekenkamer van de gemeente Den Haag heeft onderzoek uitgevoerd naar geheimhouding door de gemeenteraad rondom geheime stukken. De gemeente Den Haag heeft haar geheimhouding ten dele op orde, aldus de Haagse rekenkamer. Wat kunnen andere gemeenteraden hiervan leren?

Integriteit: zorg dat het raadsbeleid wordt

13-01-2021

De aandacht rond integriteit in de gemeenteraad verslapt na een incident meestal weer snel. Preventief beleid en bewustwording over het belang van integriteit zijn nodig.
Het gaat daarbij om de vraag welke factoren van invloed zijn voor meer aandacht voor integriteit in de raad.

Ouderenmishandeling tegengaan: handreiking voor gemeenten

21-12-2020

Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het aan slachtoffers aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de betrokkene zelf en niet opgemerkt of als zodanig herkend door de omgeving.

APV en uiterlijk vertoon verboden organisaties

14-12-2020

Gemeenten zijn in juli 2020 zijn geïnformeerd over de problemen rond Outlaw Motorcycle Gangs. En in oktober werd door de VNG een brief verstuurd over modelbepalingen die uiterlijk vertoon van verboden organisaties, zoals OMG’s, in de openbare ruimte kunnen verbieden. De verhouding tussen deze brieven vraagt meer duidelijkheid.

Extra budget perspectief voor jongeren in coronatijd

10-12-2020

Het kabinet heeft € 58,5 miljoen vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het budget is bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren.

Waar en hoe kan de raad invloed uitoefenen op de coronamaatregelen?

03-12-2020

Wanneer en hoe kan de gemeenteraad invloed kan uitoefenen op de coronamaatregelen. Het antwoord op deze en andere vragen is in een oogopslag te vinden in de factsheet ‘Corona en de rol van de gemeenteraad’.

Ondersteuningsteam ook voor raadsleden

01-12-2020

Raadsleden die te maken krijgen met agressie of intimidatie kunnen altijd terecht bij het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Dit team kan advies, nazorg en een luisterend oor bieden. Letty Demmers vertelde in gesprek met NOS Radio 1 Journaal hoe het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur te werk gaat.

Rijksgeld Jeugd aan Zet wintereditie

30-11-2020

Gemeenten kunnen eenmalig € 10.000 rijksgeld ontvangen in het kader van de wintereditie van Jeugd aan Zet. Het Veiligheidsberaad onder leiding van voorzitter Hubert Bruls roept per brief alle burgemeesters op om hieraan mee te doen.

Beschietingen, demonstraties, noodrecht. Een jaar openbareorderecht in vogelvlucht

25-11-2020

Beschietingen, demonstraties, noodrecht,covid-19. Het kwam allemaal voorbij in het actualiteitencollege openbareorderecht 2020 dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) op 19 november online organiseerde.

Voorbeeldbepalingen voor aanpassen APV om carbidschieten

24-11-2020

De VNG heeft een aantal voorbeeldbepalingen verzameld waarmee het mogelijk wordt de APV aan te passen en zo carbidschieten te reguleren. Carbidschieten is geen vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en valt daarom niet onder het door het kabinet aangekondigde vuurwerkverbod.

Gemeenten gezocht voor pilot handhaving Drank- en Horecawet

24-11-2020

Het Trimbos-instituut en Bureau Objectief zoeken 10 gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). 5 gemeenten richten zich op het onderwerp dronkenschap en doorschenken en 5 gemeenten op het onderwerp leeftijdsgrens.

Toolbox aanpak overlastgevende en/of criminele asielzoekers

24-11-2020

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een toolbox ontwikkeld met maatregelen voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Het gaat om ruim 70 maatregelen, van de inzet van cameratoezicht en extra beveiliging tot het opleggen van een meldplicht of collectief winkelverbod.

VNG-input voor begroting Justitie en Veiligheid

19-11-2020

De Tweede Kamer behandelt van 24 tot 26 november de begroting Justitie en Veiligheid. Via een position paper vraagt de VNG aandacht voor de aanpak ondermijning, maatschappelijke onrust en polarisatie, mensenhandel, prostitutie, en alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Digitale raadsvergaderingen minder rechtmatig en minder democratisch

18-11-2020

In raadsvergaderingen die als gevolg van de coronacrisis digitaal worden gehouden, is de rechtmatige en democratische besluitvorming steeds minder gewaarborgd. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Thorbecke Academie naar de wijze van vergaderen voor en na het uitbreken van de coronacrisis.

Proef met wapenstok voor BOA’s in januari van start in tien gemeenten

16-11-2020

Vanaf uiterlijk januari krijgen start in tien Nederlandse gemeenten een proef waarbij boa’s in de openbare ruimte de beschikking krijgen over de korte wapenstok. Deze pilot zal worden uitgevoerd voor de duur van één jaar. De opgedane ervaringen en de evaluatie van de pilot dienen als input voor nieuwe regelgeving over bewapening en uitrusting van de boa’s.

Vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling

13-11-2020

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen.

Kabinet en gemeenten pakken wapenbezit jongeren aan

13-11-2020

Wapenbezit onder jongeren is niet normaal. Wapens zijn verboden. Toch komen steekincidenten voor onder jongeren. Wie eenmaal een mes op zak heeft, gebruikt dat sneller, met alle ingrijpende gevolgen van dien.

Derde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

11-11-2020

De 'Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming' wordt weer met twee maanden verlengd tot ten minste 1 maart 2021. Dat stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Meerderheid burgemeesters wil landelijk messenverbod voor jongeren

02-11-2020

Ruim 70% van de burgemeesters pleit voor een landelijk messenverbod voor jongeren. Ze zijn bezorgd over het toenemend aantal steekincidenten onder jongeren. Dit blijkt uit een peiling van de NOS onder alle burgemeesters. 194 van hen deden hieraan mee.

Handreiking adviesrecht raad bij afwijking omgevingsplan

29-10-2020

De gemeenteraad wijst bij de inwerkintreding van de Omgevingswet gevallen aan waarvoor een bindend advies nodig is van de raad om af te wijken van het omgevingsplan. De bestaande ‘verklaring van geen bedenkingen’ vervalt hiermee.

Raadsrapporteur versterkt positie raad op jeugdzorg

28-10-2020

Het werken met een raadsrapporteur volgens de methode-Duisenberg pakt positief uit voor gemeenteraden. De informatiepositie van de raadsleden wordt beter en raadsleden krijgen meer inzicht in wat ze willen weten. Raadsleden kunnen daardoor hun controlerende taak beter uitvoeren.

Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet

28-10-2020

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm). Een ruime meerderheid van de senaat steunt de wet, inclusief de aanpassingen van de Tweede Kamer. De tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor 3 maanden.

Ga in gesprek over agressie en intimidatie

23-10-2020

De agressie en het geweld tegenover raadsleden neemt toe, bleek eerder uit de Monitor Integriteit en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar waar kun je als raadslid terecht wanneer je te maken krijgt met agressie en intimidatie? Om raadsleden hierbij te ondersteunen bestaat er een ambassadeursnetwerk van hulpvaardige (voormalig) raadsleden in het gehele land.

Blog Omgevingswet: 'De gemeenteraad is niet het sluitstuk'

20-10-2020

De Omgevingswet vraagt ook van raadsleden een andere manier van werken. Het is daarom belangrijk om raadsleden regelmatig bij te praten over de stand van zaken en de veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengt.

Model-APV aangepast met bepalingen over verboden motorclubs

19-10-2020

De rechter heeft enkele motorclubs verboden. Wat te doen wanneer een lid van zo’n Outlaw Motorcycle Gang het bij die club horende jasje, ook ‘colors’ genoemd, in het openbaar blijft dragen? Op verzoek van de commissie Bestuur en Veiligheid heeft de VNG in de Model-APV hierover bepalingen opgenomen.

Regeling preventieve beveiliging bestuurders per 2021

16-10-2020

Bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen in hun functie te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. Het waarborgen van hun veiligheid is van groot belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het goed laten functioneren van de Nederlandse democratie.

Zorg voor betrokkenheid gemeenteraad bij aanpak corona

13-10-2020

De betrokkenheid van de gemeenteraad bij het door de burgemeester gevoerde bestuur bij de aanpak van corona moet gewaarborgd worden. Dat beoogt het amendement op de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 van het Tweede Kamerlid Van Dam (CDA) dat met algemene stemmen is aangenomen.

Raad mag digitaal vergaderen en besluiten tot 1 januari 2021

09-10-2020

De gemeenteraad mag ook in november en december van dit jaar wettelijk toegestaan digitaal vergaderen en besluiten. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat de zogeheten Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is verlengd tot 1 januari 2021, vanwege de oplopende besmettingscijfers met corona.

Bevorderen van integriteit vraagt om meer dan regels

06-10-2020

Het bevorderen van integriteit in de raad vraagt om het beïnvloeden van de cultuur en het gedrag, en niet om louter meer regels. Dat betoogt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in zijn reactie op het wetsvoorstel wat minister van Binnenlandse Zaken (BZK) Ollongren richting de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wetsvoorstel 'Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur' naar Tweede Kamer

25-09-2020

Als het aan de minister van Binnenlandse Zaken ligt, zal de raad in de toekomst geen bekrachtiging meer doen van stukken die door college en burgemeester als vertrouwelijk naar de raad zijn verzonden. De gemeenteraad blijft wel bevoegd om deze geheimhouding op te heffen. Dit staat in het wetsvoorstel 'Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur', dat naar de Tweede Kamer is gezonden. De minister wil hiermee de procedure rondom geheimhouding vereenvoudigen.

Gemeenteraden kunnen gerichter aandacht geven aan digitalisering

22-09-2020

Digitalisering zorgt voor grote veranderingen binnen gemeenten. Toch spreken gemeenteraadsleden maar zelden over de maatschappelijke en sociale gevolgen ervan. Dat concludeert het Rathenau Instituut op basis van gesprekken met zo’n dertig raadsleden, wethouders, griffiers en deskundigen uit verschillende gemeenten.

Minister Ollongren wil dat CdK mag aanschuiven bij geheime raadsvergaderingen

18-09-2020

Als het aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren ligt, moet de Commissaris van de Koning (CdK) voortaan het recht krijgen om alle geheime raadsvergaderingen en besloten collegevergaderingen bij te wonen. Tevens moet de CdK voortaan alle geheime stukken kunnen inzien.

Doe mee aan onderzoek online bedreigingen

17-09-2020

De VNG heeft vandaag aan alle burgemeesters, wethouders en raadsleden een email gestuurd met daarin de link naar een enquête. Dit in het kader van een onderzoek naar online bedreigingen tegen burgemeesters, wethouders en raadsleden.

Raad kan wethouder alleen benoemen met VOG-verklaring

16-09-2020

De gemeenteraad kan in de toekomst alleen een kandidaat-wethouder tot wethouder benoemen wanneer deze over een VOG-verklaring beschikt. Bij het opstellen van de VOG-verklaring wordt tien jaar teruggekeken om te zien of er integriteitsrisico’s zijn.

‘Raadsleden zichtbaar maken in Covid-wet’

08-09-2020

"Volksvertegenwoordigingen moeten weer zichtbaar worden en hun rol pakken," dat zei Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden tijdens de hoorzitting over de covidwet. De Tweede Kamer sprak op 4 september met wetenschappers, bestuurders en juristen over het wetsvoorstel over de bestuurlijke bevoegdheden door de uitbraak van corona.

Campagne Senioren en Veiligheid: uw gemeente kan nog aansluiten

01-09-2020

Vandaag start het ministerie van JenV de campagne Senioren en Veiligheid. Veel gemeenten hebben zich al aangemeld om mee te doen. Heeft uw gemeente ook belangstelling voor het campagnemateriaal, om oudere inwoners concrete tips te geven om te voorkomen dat ze slachtoffer worden? Zorg dan dat uw gemeente zich alsnog aansluit.

Democratie in Actie: overzicht tools en training raadsleden

31-08-2020

Als raadslid wilt u scherp zijn. U wilt dat in uw gemeente zaken écht in beweging komen. Zoals de jeugdzorg optimaliseren, goed debatteren en inspirerend spreken in het openbaar. Om raadsleden hierbij te helpen, biedt Democratie in Actie instrumenten en ondersteuning.

Hoe krijg je zicht op ondermijning in je eigen netwerk?

25-08-2020

Hoe krijg je als raadslid zicht op ondermijnende activiteiten binnen je gemeente en hoe herken je ‘red flags’ binnen je eigen netwerk? Tijdens de online Raadsacademie van 26 september krijgen deelenemers concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Webinar speciaal voor gemeenten over lokale cyberwegenkaart

17-08-2020

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) houdt op 13 oktober een gratis webinar over de lokale cyberwegenkaart. Hierin worden de 3 wegen besproken die gemeenten kunnen nemen om het lokale veiligheidsbeleid te versterken.

Gemeenten leggen gebruik schadelijk lachgas aan banden

11-08-2020

In het Groene Hart nemen politie en politiek steeds meer maatregelen om het gebruik van lachgas te beperken. Dit naar aanleiding van de toenemende overlast en onveilige situaties in het verkeer.

Basismaatregelen beveiliging bestuurders: VNG-reactie

04-08-2020

De voorgestelde 'Ministeriële regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders' is een belangrijke aanvulling op het verder weerbaar maken van bestuurders zoals wethouders en burgemeesters. De VNG vraagt wel aandacht voor het kostenaspect.

Campagne Senioren en Veiligheid: gemeenten kunnen aansluiten

03-08-2020

Er zijn vormen van criminaliteit waar specifiek ouderen regelmatig het slachtoffer van worden. Om de bewustwording hierover onder senioren te vergroten en slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen, start het ministerie van Jen V op 1 september de campagne Senioren en Veiligheid.

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid 9 juli

28-07-2020

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid besprak in haar vergadering van 9 juli actualiteiten rond de coronacrisis. Zo kwam het wetstraject rond de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan de orde.

Korte wapenstok boa's: voorwaarden voor deelname aan pilot

23-07-2020

Minister Grapperhaus (JenV) kondigde vorige maand een pilot aan waarin boa's in de openbare ruimte voor een afgebakende periode de beschikking krijgen over de korte wapenstok. Hij informeerde hierover onlangs per brief de burgemeesters van alle gemeenten met boa's werkzaam in de openbare ruimte.

Tijdelijke wet digitale besluitvorming: 2e tussenevaluatie

20-07-2020

Nog steeds maken gemeenteraden in toenemende mate gebruik van digitale beraadslaging en besluitvorming. De belangrijkste vraag nu is hoe de terugkeer naar fysiek vergaderen moet worden ingericht.

Model Algemene plaatselijke verordening is geactualiseerd

15-07-2020

De model-APV is weer geactualiseerd. De jaarlijkse zomeraanpassing omvat, naast redactionele verbeteringen in de tekst en de toelichting, enkele inhoudelijke wijzigingen. Deze wijzigingen zijn een gevolg van vragen die de VNG van gemeenten heeft ontvangen en nieuwe jurisprudentie.

Toename agressie tegen lokale en regionale politici

10-07-2020

Ruim een derde (35%) van de bestuurders en volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en waterschappen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en geweld. In 2014 ging dit nog om 23%. Vooral verbale agressie, meestal via sociale media, komt steeds vaker voor. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 die door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Succesvolle bijeenkomst Ferkenning takomst gemeente Noardeast Fryslân

07-07-2020

Het CCV nam eind vorige maand deel aan de digitale bijeenkomst 'Ferkenning takomst gemeente Noardeast Fryslân; totstandkoming van de omgevingsvisie'. Tijdens deze bijeenkomst interviewden beleidsmedewerkers van Noardeast-Fryslân verschillende deskundigen over de belangrijke thema’s voor de toekomst van hun gemeente.

Gratis webinar: Geef inbrekers geen kans!

01-07-2020

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) verzorgt op woensdagavond 15 juli van 19.30 – 20.30 uur de gratis webinar ‘Geef inbrekers geen kans’. Doe ook mee, zodat je straks met een veilig gevoel de deur uit kunt gaan.

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlengd

25-06-2020

Minister Ollongren informeerde 25 juni de Tweede Kamer over haar voornemen de werking van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming te verlengen tot ten minste 1 november 2020. De minster stelt in haar brief aan de Kamer dat de overwegingen die ten grondslag lagen aan deze wet nog steeds gelden.

Meld je aan voor de ZomerRaad 2020

24-06-2020

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente, maar dat wordt niet altijd zo gevoeld en ervaren door raadsleden. Want hoe zet je de raadsinstrumenten effectief in en hoe stel je heldere kaders? Tijdens de online ZomerRaad op 18 augustus gaan we met deze thema's aan de slag.

Betwist erfgoed: handreiking voor gemeenten

17-06-2020

Beelden, gedenktekens en straatnamen liggen vanwege de actualiteit onder een vergrootglas. Bij lokale discussies biedt de handreiking 'Betwist erfgoed, Nieuw beleid voor een meerstemmige samenleving' van de Nederlandse Unesco Commissie handvatten. Deze kwam tot stand met gemeentelijke inbreng.

Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

12-06-2020

Gemeenten zijn over het algemeen positief over de Wet aanpak woonoverlast. Dat blijkt uit een onderzoek van de VNG en het ministerie van BZK naar deze wet die 2 jaar geleden werd ingevoerd.

"Geef gemeenteraad ook een rol bij tijdelijke Covid-19-wetgeving"

05-06-2020

De tijdelijke Covid-19-wetgeving waarmee het kabinet de route naar "het nieuwe normaal" in de 1,5 meter-samenleving wil gaan organiseren, miskent welke kracht en waarde de gemeenteraad kan bieden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roept de minister daarom op in de tijdelijke wet ruimte te geven aan de gemeenteraad als democratisch en hoogste bestuursorgaan om voluit zijn rol en verantwoordelijkheid te kunnen invullen.

Veilige woon-en leefomgeving krijgt meeste prioriteit in integrale veiligheidsplannen

28-05-2020

Steeds meer gemeenten werken gezamenlijk aan integrale veiligheidsplannen, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Tevens komt komt naar voren dat vooral bestrijding van ondermijning en een veilige woonomgeving prioriteit krijgen.

Eerste tussenrapport over digitaal vergaderen en besluiten

25-05-2020

Gemeenteraden zijn er goed in geslaagd om in korte tijd om te schakelen naar digitaal vergaderen. Sinds de invoering van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming heeft 88% van de gemeenteraden digitaal vergaderd.

Onderzoek naar effecten coronacrisis op de lokale openbare orde en veiligheid

14-05-2020

Wat zijn de effecten van de coronacrisis op de openbare orde en veiligheid op lokaal niveau? De bureaus Bervoets, Beke, Broekhuizen en Landman (ook wel: team Coropol) hebben dit onderzocht in opdracht van de gemeenten Amsterdam en Arnhem.

Gebruik illegale wapens heeft grote invloed op de samenleving

11-05-2020

Illegale vuurwapens moeten meer aandacht krijgen in de samenleving dan nu het geval is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gebruik van de wapens diepe sporen achterlaat bij slachtoffers, nabestaanden, in wijken, maar ook bij agenten en in de samenleving.

Handreiking APV en ondermijning voor gemeenten

30-04-2020

Het Aanjaagteam Ondermijning heeft de handreiking 'APV en ondermijning voor gemeenten' gepubliceerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie en Expertisecentra en de VNG.

Nieuw: Online Raadsacademie

28-04-2020

Raadsleden hoeven niet te reizen om zichzelf in hun raadswerk te ontwikkelen. De raadsacademies van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden worden namelijk de komende weken online uitgevoerd: de Online Raadsacademie, wekelijks op woensdagavond.

Terugkijken: webinars digitaal vergaderen en besluiten

21-04-2020

Het programma Democratie in Actie hield deze maand drie succesvolle webinars over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming. Alle webinars zijn opgenomen en kunnen online worden teruggekeken.

Community platform Raad in Beweging

20-04-2020

Raadsleden kunnen elkaar als gevolg van het coronavirus moeilijk fysiek ontmoeten. Via het community platform Raad in Beweging kunnen raadsleden digitaal hun ervaringen delen en van elkaar leren.

Online bijeenkomst Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

16-04-2020

Wees je bewust van je omgeving en ga in gesprek wanneer je iets niet acceptabel vindt. Dat is een van de conclusies van een online bijeenkomst met raadsleden, burgemeesters en wethouders, georganiseerd door het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur.

Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

08-04-2020

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden straks tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.

Digitaal vergaderen: wat is daarvoor nodig?

03-04-2020

Vergaderen als raadslid in een online beeldvergadering gaat een stuk gemakkelijker wanneer de technische hulpmiddelen goed geregeld zijn. Maar belangrijk is ook dat je als raadslid jezelf realiseert dat ook een digitale raadsvergadering door iedereen kan worden gezien.

Tweede Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

02-04-2020

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen ingestemd met het wetsvoorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken om digitale besluitvorming in gemeenten mogelijk te maken. Zo kunnen gemeenteraadsleden ook in deze tijd van coronamaatregelen en digitale vergaderingen besluiten nemen.

Digitale besluitvorming door raad stap dichterbij

30-03-2020

Digitale besluitvorming door gemeenteraden is een stap dichterbij. De hoop is dat de spoedwet die digitale besluitvorming van een wettelijke basis voorziet nog deze week door het parlement wordt goedgekeurd. Daarna is het gemeenteraden toegestaan om op grond van de wet niet alleen digitaal te vergaderen maar vooral ook digitaal te kunnen besluiten.

Coronaproof vergaderen

23-03-2020

Normale raadsvergaderingen in de raadszaal zijn voorlopig uit den boze door het coronavirus. Digitaal lijkt een oplossing, maar dan is er ook nog het probleem gezien de wettelijke voorschriften inzake de besluitvorming door de gemeenteraad. Besluiten kunnen alleen door een vergadering van de raad in de raadszaal.

Dag voor de Raad afgelast

12-03-2020

De Dag voor de Raad van 20 maart in Amsterdam gaat niet door. Gezien de vernieuwde richtlijnen en maatregelen vanuit het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden genoodzaakt deze dag te schrappen.

Informatiebijeenkomst Ondermijning voor raadsleden Tweestromenland

10-03-2020

Op maandagavond 9 maart kwam een groot aantal raadsleden van gemeenten uit Tweestromenland bijeen in Wijchen om te leren herkennen wat ondermijning is en hoe ondermijning in onze regio aangepakt kan worden. De burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie van de zes gemeenten in Tweestromenland organiseerden deze bijeenkomst samen met de Gelderland Academie.

Onveiligheidsgevoel neemt af

06-03-2020

Het aantal Nederlanders dat zich in het algemeen onveilig voelt, daalde van 37% in 2012 naar 32% in 2019. In Zeeland namen de onveiligheidsgevoelens in ‘de eigen buurt’ het meest af. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2019 van het CBS.

Als raadslid actief worden voor raadsleden binnen de VNG?

04-03-2020

Raadsleden krijgen weer de kans om actief te worden binnen de VNG. De koepelorganisaties van Nederlandse gemeenten heeft vacatures in een aantal commissies, vooral door het vertrek van nogal wat wethouders. Ook is een plek vrijgekomen in de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers.

Raad bepaalt kaders voor religieuze instellingen binnen de gemeentegrens

27-02-2020

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om kaders te stellen voor de wijze waarop godsdienstige of levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente zich in de openbare ruimte manifesteren. Een nieuwe handreiking van de VNG helpt raadsleden bij het juist interpreteren en toepassen van die bevoegdheden.

Veiligheid en verantwoordelijkheden burgemeester en raadsleden

24-02-2020

20 februari gaf het CCV voor raadsleden van gemeente Vijfheerenlanden een presentatie over de regie op lokaal veiligheidsbeleid. Welke verantwoordelijkheden heeft de burgemeester hierin en wat wordt er van raadsleden verwacht?

ALV-stukken VNG eerder inzichtelijk voor de gemeenteraad

20-02-2020

Gemeenteraden krijgen een week extra de tijd om VNG-stukken te behandelen. Dat is besloten naar aanleiding van opmerkingen over de korte tijd die gemeenten hebben om hun oordeel te vellen over moties en voorstellen.

Wetsvoorstel bevordering integriteit bestuur: VNG-reactie

17-02-2020

Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De VNG is in hoofdlijnen positief over het (concept)wetsvoorstel.

Handreiking Veiligheid op de markt geactualiseerd

11-02-2020

De handreiking ‘Veiligheid op de markt’ is herzien. Gemeenten hoeven daarmee niet ieder voor zich het wiel uit te vinden om risico’s als brand of een explosie te voorkomen.

Hulpmiddel bij aanpak ondermijning op vakantieparken

11-02-2020

Wat doet uw gemeente al, en wat nog niet om ondermijning op vakantieparken aan te pakken? Waar zitten blinde vlekken? Met de interactieve tool 'Aanpak ondermijning vakantieparken' krijgt u inzicht en overzicht.

Initiatief voor integriteitsbeleid hoort bij de raad

03-02-2020

De lokale autonomie van de raad bij gemeentelijk integriteitsbeleid dient te worden gehandhaafd en versterkt. Dat is de kernboodschap van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als reactie op het wetsvoorstel van minister Knops (Binnenlandse Zaken) waarin verschillende maatregelen staan met betrekking tot integriteit.

VNG wil verbod knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk

24-01-2020

De afgelopen jaarwisseling gaf een toename in letsel en incidenten te zien, met veel vuurwerkslachtoffers en weer geweld tegen hulpverleners. Maatregelen om dit te stoppen en te komen tot een veilige en gezellige jaarwisseling werken nog onvoldoende, zo is het breed gedragen beeld.

Telefoonnummer Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gewijzigd

20-01-2020

Het telefoonnummer van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gewijzigd. Het team is nu bereikbaar via: 070 - 373 83 14.

Nieuwe cijfers lokale bestuurders beschikbaar

13-01-2020

Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Wat is de verdeling over de politieke partijen? En hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren?

RTL Nieuws brengt criminaliteit in gemeenten in kaart

23-12-2019

RTL Nieuws heeft voor alle woonplaatsen in Nederland de criminaliteit in kaart gebracht. Op basis van politiecijfers is gekeken naar 16 veelvoorkomende delicten die het gevoel van veiligheid in de straat kunnen beïnvloeden.

VNG steunt voorstel verbod lachgas

15-12-2019

Deze week maakte staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekend dat hij van plan is om lachgas onder de Opiumwet te plaatsen. In de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid is brede steun voor dit voorstel.

Brede beveiligingsaanpak voor gemeenten

13-12-2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gisteren de pilot integrale beveiligingsplannen voor gemeenten gelanceerd. Het ministerie wil zo gemeenten ondersteunen bij de ontwikkeling van een brede beveiligingsaanpak voor de eigen organisatie. De lessen uit de pilot worden vastgelegd in een modelaanpak, zodat andere gemeenten de aanpak kunnen gebruiken.

Financiële steun voor verkeersveiligheidsplannen

12-12-2019

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt tussen 2020 en 2030 een half miljard euro beschikbaar voor de uitvoering van maatregelen die de verkeersveiligheid in de regio verbeteren. Dit gebeurt in de vorm van cofinanciering van maximaal 50%.

Blokhuis verbiedt lachgas door plaatsing onder Opiumwet

10-12-2019

Staatssecretaris Blokhuis gaat lachgas voor oneigenlijk recreatief gebruik verbieden door het op lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Dit besluit volgt op een risicobeoordeling van lachgas door het CAM.

Toolkit Democratische Weerbaarheid

27-11-2019

Het is voor gemeenteraadsleden uiteraard belangrijk om democratisch weerbaar te zijn en integer te handelen. Dat is soms als balanceren op een slap koord. Om raadsleden te informeren en te ondersteunen is de toolkit Democratische Weerbaarheid ontwikkeld.

Burgemeester kan woning straks ook sluiten na geweld of wapenvondst

18-11-2019

Burgemeesters kunnen straks ook een woning sluiten bij ernstig geweld rond de woning, zoals een beschieting of het gooien met explosieven. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

VNG Position paper: Integriteit in het openbaar bestuur

13-11-2019

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor het aanzien- en functioneren van het ambt en het openbaar bestuur. In het position paper Integriteit in het openbaar bestuur gaat de VNG in op het belang van integriteit en worden diverse aandachtspunten op een rij gezet.

‘Integriteitsmeldingen niet meer bij burgemeester’

05-11-2019

Hilversumse raadsleden hebben nul op rekest gekregen toen zij een integriteitskwestie bij de burgemeester meldde. De raadsleden opperen nu voor een andere procedure voor integriteitsmeldingen.

Wijziging Vuurwerkbesluit en voorbeeldbepaling APV

02-11-2019

Staatssecretaris Van Veldhovenvan (Infrastructuur en Waterstaat) heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten. Hiervoor stelt de staatssecretaris een wijziging van het Vuurwerkbesluit voor, die naar verwachting nog dit jaar in werking treedt.

Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen

30-10-2019

Minister Kajsa Ollongren (BZK) heeft een geactualiseerde versie van de ‘Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen’ uitgebracht. Deze handreiking ondersteunt decentrale politieke partijen op het gebied van integriteit bij de werving en selectie van politieke ambtsdragers.

Visie op de rol van gemeenten in de aanpak van ondermijning

28-10-2019

Wat kunnen gemeenten, afgezien van hun repressieve rol (het sluiten van panden e.d.), doen om ondermijnende drugscriminaliteit aan te pakken? Hans Boutellier, hoogleraar Veiligheid & Veerkracht, geeft zijn visie in zijn essay 'De andere kant van de medaille'.

Raadsleden strafbaar voor hun keuzes? Nee!

16-10-2019

Raadsleden uit verschillende gemeenten zijn de voorbije weken onder druk gezet om tegen experimenten met 5G-netwerken te stemmen. Een actiegroep heeft brieven naar vele raadsleden gestuurd waarin gedreigd wordt raadsleden persoonlijk te vervolgen.

In gesprek over de nieuwe zorgen in de wijk

15-10-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgde op 4 oktober 2019 een gesprekstafel over de nieuwe zorgen in de wijk. Wat zien professionals uit het veiligheidsveld en het sociaal domein aan ontwikkelingen, problemen en nieuwe fenomenen in wijken opkomen?

Raad op Zaterdag gaat verder in Assen

11-10-2019

Raad op Zaterdag is een dag met workshops om grip te krijgen en te behouden op uw controlefunctie, bijvoorbeeld over handhaving, burgerparticipatie, het sociaal domein en de jeugdzorg. De eerstvolgende Raad op Zaterdag is op 2 november in Assen.

Gemeenten aan de slag met aanpak mensenhandel

11-10-2019

De aanpak van mensenhandel is een actueel thema binnen gemeenten. Dat blijkt uit een door de VNG en CoMensha gehouden enquête. Niet minder dan tachtig procent van de respondenten denkt dat mensenhandel in hun gemeente voorkomt.

Terugblik VNG-cie Bestuur en Veiligheid

08-10-2019

De commissie Bestuur en Veiligheid besprak 12 september onder meer de voorgenomen wijzigingen in de Wgr, wijzigingen in de Model APV, het wetsontwerp Mediation, de transitie van de Kiesraad, de aanpak van mensenhandel, en het delen van ervaringen met sinterklaasintochten.

HerfstRaad met ProDemos: samen kennis opdoen in het herfstreces

04-10-2019

Tijdens het komend najaarsreces vindt op woensdag 23 oktober in Amersfoort de HerfstRaad plaats. De HerfstRaad is een inspirerende dag om u optimaal voor te bereiden op de begrotingsbehandelingen die na het najaarsreces plaatsvinden.

"Dreigen met vervolging is een vorm van ondermijning"

30-09-2019

Een inspreker in de Apeldoornse raad heeft gedreigd raadsleden persoonlijk financieel aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van hun besluiten. De aanleiding is de consternatie rondom een proef die de gemeente wil doen voor een nieuw aan te leggen 5G-netwerk. Meerdere raadsleden waren niet te spreken over het dreigement.

Bent u ook bij het Nationaal Gemeenteraadsdebat?

23-09-2019

Debatteren is een kernvaardigheid voor raadsleden en wie dit het beste kan, mag dat testen in het Gemeenteraadsdebat. Tijdens dit debat over actuele vraagstukken, zoals de problemen binnen de jeugdzorg, gaan raadsleden in een constructief en levendig debat met elkaar in gesprek over de keuzes die gemaakt kunnen worden.

Regionaal raadsledennetwerk tegen ondermijning van start

17-09-2019

Raadsleden krijgen in toenemende mate te maken met bedreiging, agressie en intimidatie. Om raadsleden hierbij te ondersteunen, is een netwerk opgezet met regioambassadeurs. Zij kunnen raadsleden een luisterend oor en nazorg bieden.

Voorstel VVD: controleer bankrekening van raadsleden

12-09-2019

De VVD wil de bankrekeningen van gemeenteraadsleden gaan controleren op witwaspraktijken en banden met de onderwereld. Voor bijvoorbeeld ministers, Kamerleden en rechters geldt deze verplichting al.

Koning brengt werkbezoek in kader van weerbaar bestuur en veiligheid

11-09-2019

Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander bracht dinsdag een werkbezoek aan de tweede bijeenkomst van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur in de gemeente Ouder-Amstel. Het Ondersteuningsteam is onderdeel van het Netwerk Weerbaar Bestuur en bestaat uit vertrouwenspersonen, experts en ervaringsdeskundigen.

Burgernet wordt vernieuwd, gemeentelijke bijdrage vervalt

06-09-2019

Recent is het nieuwe Burgernetsysteem in gebruik genomen. Met nieuwe mogelijkheden en kanalen kunnen Burgernetacties makkelijker, sneller en efficiënter worden uitgevoerd.

Persoonlijke woningscan voor raadsleden

03-09-2019

Helaas krijgen raadsleden in hun functie steeds vaker te maken met agressie of bedreigingen. Niet alleen op het werk of via sociale media, maar ook in en rond de privéwoning van de bestuurder kunnen zich incidenten voordoen. Daarom is er nu een persoonlijke woningscan beschikbaar, waar raadsleden kosteloos gebruik van kunnen maken.

CCV-adviseur geeft workshop over woonoverlast tijdens Dag van Weerbaar Bestuur

02-09-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is aanwezig op de Dag van Weerbaar Bestuur op 12 september in de Mariënhof in Amersfoort. CCV-directeur Patrick van den Brink bezoekt de bijeenkomst en CCV-adviseur Katja Steverink geeft, samen met Francis Saathof van Bureau Woontalent, een workshop over de Wet aanpak woonoverlast.

Vaststellen risicoanalyse verkeersveiligheid in 2019

29-08-2019

Het aantal verkeersdoden stijgt, zo bleek recent uit cijfers van het CBS. Om het aantal slachtoffers naar 0 te brengen werken Rijk, provincies en gemeenten samen aan een ‘Strategisch plan verkeersveiligheid 2030’. Hierin is afgesproken dat elke gemeente in 2019 een eerste risicoanalyse opstelt.

Oss gastheer Raad op Zaterdag

22-08-2019

De eerstvolgende Raad op Zaterdag wordt gehouden op 21 september in Oss. Raad op Zaterdag is een dag met uiteenlopende workshops die helpen om grip te krijgen en te behouden op uw controlefunctie als raadslid.

Handreiking 'Casuïstiek gegevensbescherming door gemeenteraad' verschenen

19-08-2019

De gemeenteraad is als bestuursorgaan een verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat de gemeenteraad moet kunnen aantonen dat de verwerkingen die hij doet, voldoen aan de AVG.

Gemeenten aan de slag met lokale preventieakkoorden

13-08-2019

Steeds meer gemeenten gaan, in navolging van het Nationaal Preventieakkoord, aan de slag met een lokaal preventieakkoord c.q. een lokale preventieaanpak. Deze akkoorden richten zicht op overmatig alcoholgebruik, roken en overgewicht.

Dag van Weerbaar Bestuur

07-08-2019

Het ministerie van BZK organiseert op donderdag 12 september de Dag van Weerbaar Bestuur. Het delen van kennis en ervaringen staat centraal tijdens deze bijeenkomst in Amersfoort.

Summer School Democratie met masterclasses voor raadsleden

30-07-2019

Met de Summer School Democratie gaat u het nieuwe politieke jaar goed van start. Op 29 augustus kunt u in Nijmegen inspirerende colleges, workshops en masterclasses volgen, een leergang kiezen én afronden, de opgedane kennis in de praktijk brengen en van gedachten wisselen met collega-raadsleden.

360 graden video voor horeca: doorschenken voorkomen

25-07-2019

“Steeds meer gemeenten gaan aan de slag met de aanpak van doorschenken om zo de veiligheid in uitgaansgebieden te vergroten,” zegt Marjolijn van Hest, adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). In het korte filmpje vertellen het CCV en de gemeente Amsterdam waarom de aanpak van doorschenken belangrijk is, inclusief een preview van de nieuwe 360 gradenvideo Doorschenken.

Regioambassadeurs gezocht!

10-07-2019

Raadsleden dienen goed te worden ondersteund in hun werk als volksvertegenwoordiger, bijvoorbeeld wanneer zij te maken krijgen met agressie en intimidatie. Om raadsleden bij dergelijke situaties te kunnen ondersteunen, zoekt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden regioambassadeurs die raadsleden ondersteuning en nazorg kunnen bieden.

Persoonlijke veiligheidsscan voor raadsleden beschikbaar

02-07-2019

Raadsleden lopen risico wanneer zij geen rekening houden met wat agressie en geweld voor gevolgen kan hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over de brandveiligheid van het huis, de digitale beveiliging van een laptop of de vorm van de brievenbus. Er is nu een veiligheidsscan voorhanden waarmee raadsleden kosteloos met een veiligheidsadviseur hun veiligheidsrisico’s in kaart kunnen brengen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft de veiligheidsscan ontwikkeld.

Speciaal telefoonnummer voor meldingen agressie, bedreigingen en intimidatie

21-06-2019

Er is voor raasdleden een speciaal telefoonnummer geopend voor meldingen over agressie, bedreigingen en intimidatie. Het telefoonnummer (070-373 8119) is in het leven geroepen vanuit het Netwerk Weerbaar Bestuur om raadsleden een vertrouwelijk meldpunt voor dit soort kwesties te bieden.

Terugblik 24-uursessie VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

17-06-2019

De VNG heeft een verslag gepubliceerd van de jaarlijkse 24-uursessie van de commissie Bestuur en Veiligheid. Tijdens deze bijeenkomst stonden onder andere de volgende thema’s op de agenda: straatintimidatie, ondermijning, cyberveiligheid en bedreigde bestuurders

Mindmap maakt u wegwijs in informatiebeveiliging

14-06-2019

Van publieksbalie tot gemeenteraad en van keukentafelgesprek tot parkeerbeheer: elke bestuurder en ambtenaar gebruikt (digitale) informatie. Informatiebeveiliging is een zaak van iedereen. Om u als bestuurder wegwijs te maken, is de mindmap 'Informatiebeveiliging - Eigen huis op orde' ontwikkeld.

Een derde Gelderse raadsleden bedreigd

11-06-2019

Van alle gemeenteraadsleden in Gelderland is 32% wel eens bedreigd of heeft met agressie te maken gehad. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland onder bijna 400 raadsleden uit 51 Gelderse gemeenten. De vrouwelijke raadsleden zeggen daarbij vaker te zijn bedreigd of agressief te zijn benaderd (38%) dan hun mannelijke collega’s (29%).

Senioren voorlichten over veiligheid thuis

10-06-2019

Inbraak, woningovervallen, babbeltrucs of online fraude: het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft verschillende middelen beschikbaar gesteld om ouderen te informeren over onveilige situaties. In het webdossier Senioren en Veiligheid zijn de materialen voor gemeenten gebundeld.

Workshop voor raadsleden over risicosturing

04-06-2019

Welke risico's liggen er in het publieke domein en hoe is hierop te sturen? Wat kunt u doen om met de raad scherp aan de wind te varen? Hoe werkt de risicoparagraaf in de begroting? Wat is eigenlijk weerstandsvermogen en wat kan ik als raadslid hiermee?

Raadsleden laat je horen!

28-05-2019

Om deze site zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van onze doelgroep, treedt het CCV regelmatig in contact met raadsleden. Telefonisch, digitaal of face-to-face tijdens bijeenkomsten. Heb jij ook goede ideeën voor deze site of wil jij je stem hier laten horen: laat het ons weten. Je maakt tevens kans op een leuke prijs!

Gemeenteraad Groningen houdt hoorzitting over wietexperiment

28-05-2019

Moet de gemeente Groningen meedoen aan het ‘wietexperiment’? De gemeenteraad wil graag van belanghebbenden, zoals coffeeshophouders, horen hoe zij over het experiment denken en houdt daarom vanavond hierover een hoorzitting.

Dag voor de Raad 2019: constructief en leerzaam

27-05-2019

‘Leerzaam, informatief en constructief’, zo hebben deelnemers de Dag voor de Raad 2019 ervaren. Een uitgelezen moment om te netwerken en kennis te delen met raadsleden uit andere regio’s of juist van om de hoek.

Blog CCV-directeur Patrick van den Brink: Vijftien jaar verbonden in veiligheid

24-05-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) bestaat dit jaar 15 jaar. Directeur Patrick van den Brink haalt in zijn blog deze maand herinneren op.

Terugblik adviescie. Rechtspositie Politieke ambtsdragers

21-05-2019

Donderdag 16 mei 2019 kwam de Adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers samen. Op de agenda stonden onder meer de consultatie Wnra en de verkiezing van een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter.

Instrumentarium van de raad; toereikend of té omvangrijk?

15-05-2019

De invoering van het dualisme in 2002 moest meer duidelijkheid en evenwicht brengen in de verhouding tussen de raad en college. Benadrukt werd dat het college bestuurt en uitvoert; de raad stelt de kaders en controleert. De raad werd tevens toegerust met verschillende nieuwe instrumenten, om zo beter invulling te kunnen geven aan zijn kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheden.

Regioambassadeurs gezocht!

13-05-2019

Goede ondersteuning voor raadsleden die te maken krijgen met agressie, intimidatie of ondermijnende activiteiten is essentieel voor een goed functionerende lokale democratie. Om raadsleden hierbij te ondersteunen zoekt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden regioambassadeurs die ondersteuning en nazorg kunnen bieden aan raadsleden.

Raadsconferentie Echt-Susteren over ondermijning

08-05-2019

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft vanavond Pieter Tops (hoogleraar bestuurskunde Tilburg Universiteit en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie) uitgenodigd. Tops zal de raad in de vorm van een raadsconferentie informeren over het onderwerp ondermijning. De bijeenkomst is vanavond live te volgen (en op een ander tijdstip terug te kijken) via het YouTube-kanaal van de gemeente.

Werkbezoek intelligence en een veilige stad

06-05-2019

Medewerkers van gemeenten, politie en veiligheidsregio’s brachten op 12 april 2019 een werkbezoek aan de gemeente Tilburg. Wegens groot succes organiseert het CCV samen met de gemeente Tilburg op 17 mei 2019 een tweede werkbezoek, waarbij ook raadsleden van harte welkom zijn.

VNG wil hoorzitting over AMvB wietexperiment

15-04-2019

De definitieve AMvB rond het wietexperiment is gepubliceerd. De VNG behoudt twijfels over de praktische uitvoerbaarheid van het experiment en vraagt de Tweede Kamer om een hoorzitting.

Kamer: veiligheid van raadsleden essentieel voor functioneren van de democratie

11-04-2019

Een betere informatievoorziening over wat raadsleden kunnen doen bij agressie is van essentieel belang voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van raadsleden en het goed functioneren van de democratische rechtsorde. Tot dat oordeel kwam de Tweede Kamer na een door DENK ingediende motie.

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur van start

04-04-2019

Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is gisteren officieel van start gegaan op een speciale bijeenkomst in Zeist. Hiermee ondersteunt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters maar ook raadsleden en waterschapbestuurders, op het gebied van veiligheid en integriteit.

Nieuw aanbod: workshops Raad in Beraad

02-04-2019

De kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende rol: de wijze waarop raadsleden hier individueel en gezamenlijk invulling aan geven loopt nogal uiteen. Het is belangrijk om de eigen rolneming af en toe tegen het licht te houden: dat kan in de nieuwe workshop Raad in Beraad.

De Omgevingswet: hoe bereid je je als raad zo goed mogelijk voor?

26-03-2019

De Omgevingswet geeft de raad meer mogelijkheden om de kaderstellende rol in te vullen. Maar alleen als de raad zich daar bewust van is én de handvatten weet beet te pakken.

Presentaties Raad op Zaterdag beschikbaar

19-03-2019

Afgelopen zaterdag was de eerste Raad op Zaterdag van 2019. In Wageningen volgden zo'n 80 raadsleden workshops over de vele verschillende actuele onderwerpen waar zij in de raad mee te maken krijgen.

Rondetafelgesprek woonfraude

12-03-2019

Woonfraude kent diverse vormen en vindt zijn oorsprong in een verschil van feitelijke bewoning op een adres ten opzichte van de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). In opmaat naar het Rondetafelgesprek van 13 maart heeft de VNG een position paper Woonfraude uitgebracht.

Wat kan en mag de raad geheimhouden?

11-03-2019

Het werk van de gemeenteraad vindt in de openbaarheid plaats. De kiezers moeten immers de door hen samengestelde gemeenteraad kunnen volgen bij zijn werkzaamheden. Toch zijn er uitzonderingen.

Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders

05-03-2019

Integere bestuurders zijn de basis van een sterke en gezonde democratie. Minister Ollongren (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft daarom de 'Handleiding basisscan integriteit' laten ontwikkelen. Dit is een hulpmiddel om de integriteit te toetsen van kandidaat-bestuurders, waaronder raadsleden.

Website raadsledenenveiligheid.nl drukbezocht in 2018

22-02-2019

Duizenden bestaande en nieuwe raadsleden hebben vorig jaar deze website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) goed weten te vinden. Het aantal bezoeken steeg met ruim 4.250 en de pagina’s werden 2,5 keer zo vaak bekeken.

"Stop met het uitschelden van buren!"

21-02-2019

De aanpak van ernstige woonoverlast is erg actueel. Dat blijkt uit het feit dat in meerdere gemeenten gebruik maken van de Wet aanpak woonoverlast. Inmiddels hebben burgemeesters de eerste waarschuwingen uitgedeeld en de eerste gedragsaanwijzingen opgelegd aan overlastgevers.

Website Netwerk Weerbaar Bestuur van start

15-02-2019

Er is een nieuwe website voor burgemeesters, bestuurders en volksvertegenwoordigers die te maken hebben met bedreigingen. Op Weerbaarbestuur.nl kunnen zij terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen, coaching en woningscans.

Nieuwe handreiking voor de aanpak van polarisatie

11-02-2019

Polarisatie manifesteert zich door vervreemding, vooroordelen, onbegrip, discriminatie, uitsluiting. Uiteindelijk kan dit resulteren in spanningen en conflicten tussen groepen. Hoe kunt u polarisatie signaleren, voorkomen en tegengaan? En hoe bevordert u verbindingen tussen bevolkingsgroepen?

Ondermijning is dit jaar belangrijkste gemeentelijke veiligheidsthema

06-02-2019

Ondermijning is volgens ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid (OOV) dit jaar binnen hun gemeenten het belangrijkste veiligheidsthema. Op de tweede plek staat zorg en veiligheid, gevolgd door woninginbraak, drugsbeleid en jeugdoverlast. Dit blijkt uit een recent gehouden enquête van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

01-02-2019

De laatste vergadering van de VNG-commissie BenV van 2018 (op 6 december) was de eerste sinds de officiële benoeming van alle commissieleden tijdens de Buitengewone ALV. De commissie had onder andere gegevensuitwisseling en ondermijning op de agenda staan.

Veel burgemeesters en wethouders willen woningscan

25-01-2019

Al zo’n 250 burgemeesters en wethouders hebben bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een veiligheidsscan voor hun woning aangevraagd. Dit is sinds half oktober 2018 mogelijk.

Nieuwe wet maakt sociaal domein beter controleerbaar voor raad

23-01-2019

Voor veel raadsleden is het een doorn in het oog: grote kostenposten als de Wmo en de Jeugdwet zijn lastig te controleren. Dat wordt binnenkort gemakkelijker: de Eerste Kamer heeft gisteren een wet aangenomen die de financiële verantwoording hiervan standaardiseert.

Veiligheidsmonitor 2019 in de startblokken

23-01-2019

De voorbereidingen voor de Veiligheidsmonitor, het tweejaarlijkse landelijke onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, zijn gestart. Gemeenten kunnen voor 1 maart melden of ze gebruik willen maken van extra onderzoeksopties. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) kan gemeenten helpen bij duiding van de resultaten en implementatie van de aanbevelingen.

Aandachtspunten VNG voor AMvB wietexperiment

23-01-2019

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. De volgende stap is nu de behandeling van de AMvB in april. Daarmee komt meer zicht op hoe het wietexperiment wordt vorm gegeven.

Raadsleden gezocht voor VNG-commissie Bestuur & Veiligheid

17-01-2019

Raadsleden die het belang van raadsleden binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen behartigen, kunnen zich kandideren voor het bestuur en/of een van de vakcommissies van de gemeentekoepel. Zo zijn er onder andere twee vacatures voor de VNG-commissie Bestuur & Veiligheid. Raadsleden die in deze commissie willen moeten veel kennis hebben van veiligheid en juridische regels rondom bestuur en veiligheid.

Herziene Handreiking Prostitutiebeleid

19-12-2018

De Handreiking Prostitutiebeleid is herzien. Met deze handreiking ondersteunt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gemeenten bij het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van hun prostitutiebeleid.

Verruimde sluitingsbevoegdheid drugspanden: VNG-reactie

14-12-2018

De Eerste Kamer stemde deze week in met verruiming van de sluitingsbevoegdheid van drugspanden door burgemeesters. De VNG ziet dit als mooie stap in aansluiting op de wensen uit de 'proeve van wetgeving: Voorkomen en Aanpakken ondermijning’, opgesteld door de Regioburgemeesters.

Kabinet presenteert nieuwe visie op veilig verkeer

07-12-2018

Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, aan de Tweede Kamer laten weten.

App Ondermijning gelanceerd

23-11-2018

Onder andere ministers, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden kunnen vanaf nu de hulp van een app inroepen bij de herkenning van ondermijning. De app ging donderdag live op de Dag van de Lokale Democratie waar zo'n 700 raadsleden, lokale bestuurders, ambtenaren en griffiers bijeen kwamen om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Raadslid? Gebruik de compententiescan

29-10-2018

Op zoek naar houvast bij het kiezen van cursussen, trainingen en opleidingen? Doe de competentiescan voor raadsleden, dan krijgt u binnen tien minuten inzicht in hoe u scoort op twaalf verschillende competenties.

Regionale samenwerking 2.0

23-10-2018

Een belangrijk aandachtspunt voor elke (nieuwe) gemeenteraad is regionale samenwerking. Immers, een steeds groter deel van de gemeentebegroting gaat naar regionale samenwerkingsverbanden. En een groot deel van de gemeentelijke ambities en opgaven wordt binnen de regio gerealiseerd. Maar hoe houd je als raad nu grip op deze verbanden en zorg je dat ze niet te veel op afstand komen te staan?

CCV gaat veiligheidsscans uitvoeren op woningen burgemeesters

22-10-2018

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaat veiligheidsscans doen bij woningen van burgemeesters. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten nu burgemeesters vaak doelwit zijn van agressie en bedreiging.

Grip op jeugdzorg: vijf belangrijke handvatten voor raadsleden

19-10-2018

Jeugdzorg is een van de dossiers waarbij het voor raadsleden lastig is om er grip op te krijgen. Er dreigen wachtlijsten, financiële tekorten en er zijn veel betrokken organisaties. Welke rol heeft de raad hierbij, hoe betrokken moet de raad zijn bij het oplossen van problemen en welke vorm van ondersteuning is er beschikbaar voor raadsleden om de goede keuzes te maken.

Raad moet beter kunnen sturen op de Wmo

09-10-2018

De gemeenteraad is nog niet goed in staat om vast te stellen of de stad de gewenste resultaten behaalt op het gebied van de Wmo. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen. Van het college van B&W ontvangt de raad wel veel informatie, maar het overzicht en de samenhang laten nog te wensen over. Daardoor is de raad niet in staat te bepalen in welke mate de gewenste doelstellingen worden gerealiseerd en wordt sturen en bijsturen lastig.

App helpt raadsleden bij bestrijding ondermijning

03-10-2018

Raadsleden kunnen binnenkort de hulp van een app inroepen bij de bestrijding van ondermijning. Het RIEC Midden-Nederland heeft tijdens de Dag voor de Raad de app gepresenteerd die de raadsleden hierbij kan gaan helpen.

‘Raadsleden: wees niet naïef over ondermijning!’

01-10-2018

Raadsleden kregen tijdens de jaarlijkse Dag voor de Raad kregen adviezen over het bestrijden van ondermijning. “Leg uw naiviteit over ondermijning af, bevraag uw burgemeester en draag uw college op in gesprek te gaan om zaken in de sfeer van ondermijning uit te zoeken”. “Toon voorbeeldgedrag in uw omgangsvormen” en “probeer niet te reguleren wat illegaal is.”

Raad steeds minder bewust van eigen regierol in lokale veiligheid

24-09-2018

Gemeenteraadsleden zijn zich steeds minder bewust van de zeggenschap die de raad heeft over het lokale veiligheidsbeleid. De helft van de raadsleden denkt dat de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de prioriteiten van het lokale veiligheidsbeleid ligt bij 'de driehoek': het overleg tussen burgemeester, politie en het OM. Formeel is het echter de gemeenteraad die deze prioriteiten mag stellen.

Buurtbemiddeling: Kwart van de gemeenten moet nog over de brug komen

28-08-2018

Buurtbemiddeling groeit als kool. Het is de 1ste hulp bij burenruzie. 75% van de gemeenten biedt intussen buurtbemiddeling aan hun inwoners; een kwart moet dus nog over de brug komen.

Openbare orde en de raad

17-08-2018

De raad stelt kaders, maar voert zelf niet uit. Het beste voorbeeld van deze rolverdeling is de openbare orde. De burgemeester mag in zijn eentje de bevoegdheden toepassen die voortkomen uit de kaders van de gemeenteraad. Waar in dit stuk komt de raad voor?

Hoe transparant moet een raadslid zijn?

24-07-2018

Als raadslid kom je veel te weten over wat er in een gemeente speelt. Daar tegenover staat dat de burgers namens wie jij in de raad zit vormt, ook het een en ander over jou mogen weten. Betaalde en onbetaalde nevenfuncties moeten daarom altijd openbaar zijn.

Wat kan en mag een raadslid bij belangenverstrengeling?

19-07-2018

Als raadslid sta je met één been in de raad en met één been samenleving. Het is bijna onvermijdelijk dat je een keer een raadsbesluit moeten nemen over iets waar je zelf ook belanghebbende in bent. Wat zegt de wet hierover? En wat valt aan te raden om in zulke situaties te doen?

CCV-directeur: "Met de bedreiging van raadsleden wordt een grens overschreden"

04-07-2018

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gaan zich samen inzetten voor de veiligheid van raadsleden. "Het CCV helpt raadsleden bewust te maken van het belang van veiligheid. Daarin is het CCV een waardevolle partner", aldus Henk Bouwmans, directeur van de vereniging, vandaag bij de ondertekening van samenwerkingscontract.

Hulp bij geweld tegen lokale politici

25-06-2018

Een landelijk ondersteuningsteam en veiligheidsscans moeten politieke ambtsdragers helpen bij agressie en geweld. Dat staat in de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2018, die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Benchmark jeugdzorg: Vergelijk uw gemeente met land en regio

22-06-2018

Wilt u weten hoe uw gemeente het doet op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, in vergelijking met uw jeugdregio en de rest van het land? Kijk dan op de benchmark jeugdzorg van het CBS.

Maak als raad verbinding tussen zorg en veiligheid

19-06-2018

Raadsleden moeten belangrijke beslissingen maken op het gebied van jeugd, zorg en participatie. Inwoners moeten vaker berusten op hun eigen verantwoordelijkheid als zij behoefte hebben aan zorg. Dit kan tot gevolg hebben dat inwoners langer thuis blijven wonen, terwijl zij niet goed genoeg voor zichzelf kunnen zorgen. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee.

Houd als raad vinger aan de pols bij aanpak drugsoverlast

04-06-2018

Het is noodzakelijk om als raad zicht te houden op overlast van coffeeshops en illegale hennepteelt. De raad kan vervolgens het college aansporen om hier actie op te ondernemen. Dit is een van de tips van het centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in hun bundel ‘Focus op Veiligheid’.

Stimuleer inbraakpreventie en samenwerking door burgers

28-05-2018

Woninginbraak komt in vrijwel elke gemeente en elke wijk voor. Om inbraak te voorkomen kunnen inwoners vaak veel doen. De gemeenteraad kan diverse maatregelen treffen om inwoners hierin te stimuleren.

Nazorg bedreigde raadsleden verdient extra aandacht

18-05-2018

Raadsleden, die te maken hebben gehad met agressie, bedreiging en intimidatie, moeten na bedreigende situaties beter worden ondersteund op emotioneel vlak. Deze aanbevelingen worden gedaan in het rapport ‘Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden’.

Cameratoezicht vraagt zorgvuldige afweging gemeenteraad

14-05-2018

Camera’s kunnen gebruikt worden om het toezicht op de openbare ruimte te verbeteren. Maar gemeenteraden dienen wel met een aantal zaken rekening te houden als ze camera’s binnen de openbare ruimte willen inzetten.

Ondermijning vraagt bewustzijn gemeenteraad

04-05-2018

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit kan in elke gemeente voorkomen, en vraagt dus om blijvende aandacht van de gemeenteraad. Dat is een van de tips van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om als raad grip te krijgen op het veiligheidsbeleid van de gemeente.

Raadsleden onder vuur vanwege integriteit verdienen meer rechtsbescherming

01-05-2018

Raadsleden die onder vuur komen te liggen vanwege een integriteitskwestie hebben meer rechtsbescherming nodig. “Er is geen rechtsbescherming en evenmin is er een ‘hogere’ instantie die de feiten uit het integriteitsonderzoek nog eens beoordeelt, weegt en van een nieuw oordeel voorziet”, concludeert een onderzoekscommissie in het rapport Groter dan ik ben.

Blog 'Crisisbeheersing: 3 rollen gemeenteraad'

24-04-2018

Het werk voor de nieuwe gemeenteraden is inmiddels weer in volle gang. Met als grootste kluif het inlezen in de vele dossiers. Een daarvan is crisisbeheersing. Roy Johannink schreef hierover de blog 'Crisisbeheersing: 3 rollen gemeenteraad'.

Werk als raad samen voor grip op regionaal veiligheidsbeleid

20-04-2018

Bij grensoverschrijdende veiligheidsproblemen werken gemeenten samen met verschillende regionale instanties. Ook gemeenteraden kunnen invloed uitoefenen op deze samenwerking. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft tips voor meer grip op regionaal veiligheidsbeleid.

Hou als raad zicht op de politie-inzet binnen uw gemeente

11-04-2018

De gemeenteraad gaat niet per definitie over politie-inzet in de gemeente. De raad vindt echter wel dat zij op dit moment te weinig invloed hebben op het gebied van politie. Dit bleek uit onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Netwerk wil naar een weerbaar en veilig openbaar bestuur

06-04-2018

Zo'n dertig landelijke en lokale partners ondertekenden gisteren de Intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur. Het netwerk zal zich inspannen voor een weerbaar openbaar bestuur waar bestuurders én ambtenaren hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen.

Geen extra integriteitscheck voor raadsleden

22-03-2018

Er komt voorlopig geen verplichting voor raadsleden om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Er komt wel een basistoets integriteit en een verplichting voor kandidaat-wethouders om een VOG aan te leveren. Dit besluit heeft minister van Binnenlandse Zaken Ollongren per brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

NOS: Criminelen regelen zaakjes via gemeenteraad

13-03-2018

Lokale partijen doen te weinig om infiltratie door criminelen te voorkomen, zegt Emile Kolthoff, hoogleraar criminologie en lector ondermijning aan de hogeschool Avans. De partijen weten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen te weinig over hun aspirant-raadsleden en vooral over hun mogelijke beïnvloedbaarheid door criminelen. "Dat zou beter kunnen als de partijen meer werk maken van de screening van kandidaat-raadsleden", zegt Kolthoff.

Raadsleden maken zich zorgen om integriteit

12-03-2018

Eén op de vijf raadsleden (20%) maakt zich zorgen over de integriteit van de andere raadsleden in hun eigen gemeenteraad. Toch voeren lang niet alle partijen in gemeenten selectieprocedures om integriteitsproblemen te voorkomen. Eén op de zes raadsleden (17%) heeft binnen de eigen partij geen screeningsprocedure gehad voor kandidaat-raadsleden. In sommige gevallen vond er zelfs geen sollicitatiegesprek plaats.

Analyse veiligheid in verkiezingsprogramma’s grote steden: Grotere rol voor wijkagent en inwoner

08-03-2018

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen uit de grote steden geanalyseerd* op het onderwerp veiligheid. Uit de analyse blijkt dat politieke partijen veel aandacht hebben voor de politie in het algemeen en de wijkagent in het bijzonder. Ook willen veel partijen inwoners stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun eigen wijk.

Veiligheid belangrijkste thema bij raadsverkiezingen

14-02-2018

Veiligheid, criminaliteit en openbare orde zijn voor kiezers de belangrijkste thema's bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder 3.576 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Raadsleden signaleren intimidatie en ondermijning

12-02-2018

Een op de zeven raadsleden (14%) signaleert beïnvloeding vanuit de onderwereld in de eigen lokale politiek. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden samen met EenVandaag onder circa 1.350 zittende raadsleden. Negen procent van de ondervraagde raadsleden denkt dat er zelfs criminelen hebben geprobeerd op een kieslijst in hun gemeente te komen.

Het CCV lanceert zelfscan persoonlijke veiligheid voor ambtsdragers

08-02-2018

Speciaal voor politieke ambtsdragers heeft het CCV de zelfscan persoonlijke veiligheid gelanceerd. Door het beantwoorden van 18 vragen in 4 categorieën kunnen politieke ambtsdragers nagaan wat ze kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen.

CCV-directeur: "We moeten een barrière maken voor mensen met slechte intenties"

05-02-2018

Criminelen of criminele bendes die via de gemeenteraad toegang willen krijgen tot de lokale politiek. Daar zijn al langer grote zorgen over. Want wie halen de lokale politieke partijen in huis bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart? "Screen je kandidaten en vraag door wanneer nieuwe mensen zich aanmelden bij jouw partij. Het is helaas zo dat niet iedereen die zich aanmeldt bij een partij, altijd het beste voor heeft", geeft CCV-directeur Patrick van den Brink als tip in het NOS Journaal.

“Verklaring omtrent gedrag beperkt passief kiesrecht raadsleden”

29-01-2018

Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor raadsleden werkt niet. Dat stelt prof. Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur. Volgens de Groningse hoogleraar staatsrecht creëert een verplicht gestelde VOG-verklaring voor gemeenteraadsleden een schijnveiligheid. Bovendien belemmert een VOG-verklaring het recht van inwoners om als raadslid te worden gekozen.

Lector Ondermijning Emile Kolthoff: "De onderwereld zit met z'n tengels aan de bovenwereld"

29-01-2018

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, neemt de aandacht voor criminelen die mogelijk infiltreren in de gemeenteraad toe. Emile Kolthoff, lector ondermijning aan de Avans Hogeschool, sprak over dit onderwerp in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant. "Politieke partijen moeten beter in de gaten hebben of hun kandidaten wel uit het goede hout zijn gesneden."

Terugblik workshops sociaal domein bij Raadsledencongres

26-01-2018

Welke rol heeft de raad/kan de raad pakken bij de enorme uitdagingen in het sociaal domein (begeleiding en ondersteuning op het terrein van langer thuis wonen, (arbeids)participatie en jeugdhulp)? Die vraag stond centrraal in twee workshops tijdens het Landelijk Raadsledencongres op 20 januari.

‘Focus op veiligheid’: Nieuwe publicatie voor raadsleden

18-01-2018

Speciaal voor (nieuwe) raadsleden is er nu de publicatie ‘Focus op veiligheid’. De publicatie geeft inzicht in het veiligheidsveld en laat zien wie welke rol heeft. Ook maakt het document inzichtelijk wat de rol van raadsleden op het gebied van veiligheid kan zijn. Hiermee kunnen raadsleden het veiligheidsveld beter doorgronden en een positieve bijdrage leveren aan het lokale veiligheidsbeleid.

Johan Remkes wil VOG voor raadsleden

15-01-2018

Volksvertegenwoordigers die criminele banden hebben, moeten kunnen worden geschorst als lid van de gemeenteraad, Provinciale Staten of de Staten-Generaal. Johan Remkes, commissaris van de Koning (cvdK) van Noord-Holland vindt dat zo’n bepaling moet worden opgenomen in de Ondermijningswet, waaraan het Kabinet aan werkt. De cvdK vindt tevens dat alle volksvertegenwoordigers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen.

Avans Open College: Criminelen willen invloed op politiek

12-01-2018

Criminele beïnvloeding is aan de orde van de dag, want criminelen weten inmiddels dat invloed op de politiek vaak net zoveel oplevert als dreigen met wapens en geweld. Dat was woensdagavond de strekking van het Avans Open College.

Ruim een kwart van de raadsleden vermoedt integriteitsschendingen bij collega's

08-01-2018

17% van de raadsleden in Noord-Holland geeft aan niet-integere collega-raadsleden te kennen. Nog eens 27% van de raadsleden geeft aan een vermoeden te hebben van ‘foute’ raadsleden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van het Noordhollands Dagblad.

Voorzitter Raadslid.Nu:‘Burgemeesters de bevoegdheid geven om raadsleden te ontslaan gaat ver’

22-12-2017

Raadsleden ontslaan omdat ze niet integer zijn? Als het aan burgemeesters ligt, worden daar mogelijkheden voor gecreëerd. Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, vindt dat ietwat ver gaan.

Raadsleden ontevreden over invloed op regionale besluiten

14-12-2017

Raadsleden beschouwen het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen als een bedreiging voor de lokale democratie. Ze zijn ontevreden over hun invloed op regionale besluitvorming.

Gevolg van ondermijning: wijzigen Gemeentewet niet uitgesloten

04-12-2017

Raadsleden moeten beschermd worden tegen invloeden van gezagsondermijnende criminaliteit. De minister van Binnenlandse Zaken wil burgemeesters, wethouders en raadsleden toerusten met expertise, kennis en trainingen. En mocht het nodig blijken, dan is zelfs het wijzigen van de Gemeentewet niet uitgesloten.

Nieuwe cijfers Monitor Sociaal Domein beschikbaar

29-11-2017

Op Waarstaatjegemeente.nl zijn weer nieuwe cijfers beschikbaar over Jeugd, Wmo en de kosten van het sociaal domein. Het betreft cijfers over de eerste helft van 2017. De volledige Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt, zoals voorgaande jaren, half januari gepubliceerd.

Raadsleden met strafblad is toegestaan

29-11-2017

Steeds meer afdelingen van landelijke en lokale partijen stellen een zogeheten VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)-verklaring verplicht voor hun kandidaat-raadsleden. Is deze poging om het passief kiesrecht te beperken nodig om de screening door partijen en van de geloofsbrieven te vervangen? En worden raadsleden met een strafblad daarmee uitgesloten?

Ondermijning gemeenteraad vraagt om actie minister

20-11-2017

Ondermijning ligt nog altijd op de loer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Minister Ollongren sprak haar zorgen hierover uit tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken. Zij gaf hier tevens aan dat zij aan de slag gaat om infiltratie in het lokale bestuur te bestrijden.

Terugblik vergadering VNG-bestuur 9 november 2017

16-11-2017

Het bestuur van de VNG kwam vorige week bijeen voor een vergadering. Op de agenda stond onder andere de stand van zaken rondom de experimenten met cannabisbeleid en de tekorten in het sociaal domein.

Actieplan versterking lokale democratie op komst

16-11-2017

Er komt een actieplan voor de versterking van de lokale democratie. Deze moet in de zomer van 2018 klaar zijn. Ook komen er gesprekken over de vergoedingen voor raadsleden in kleine gemeenten. Dat maakte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bekend tijdens het debat over begroting van 2018.

Bestuurdersdiner Veiligheid 2017

10-11-2017

Op 30 oktober vond in Utrecht de vijfde editie plaats van het Bestuurdersdiner Veiligheid plaats. Het verslag van deze bijeenkomst is inmiddels beschikbaar.

Raadsleden zelden gescreend op integriteit

08-11-2017

Raadsleden worden zelden gescreend op integriteit. Dat blijkt uit een enquête onder raadsgriffiers. Terwijl bijna een kwart van de gemeenten te maken heeft met ondermijnende activiteiten van criminelen richting raadsleden.

Ondermijningswet en -fonds een van de plannen van Rutte III

23-10-2017

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II kondigt een speciale ‘Ondermijningswet’ aan om de juridische knelpunten in de huidige aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit op te lossen.

Aanpak ondermijning: de rol van de VNG

17-10-2017

Wat is de rol van gemeenten en andere betrokken partijen bij de aanpak van ondermijning en wat bekent dit voor de rol van de VNG? De VNG heeft een visiedocument opgesteld met een analyse die antwoord moet geven deze vragen.

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

13-10-2017

Tijdens de vergadering van de VNG-commissie Bestuur en Veliligheid (B&V) eerder deze maand zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van een visie op ondermijning en intelligence, en rol van de VNG daarin. Verder is gesproken over de vraag hoe/of Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s), de VNG Agenda 2018, en de vergoedingen voor de extra inzet van gemeenten bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Presentatiegids met tips van raadsleden aan raadsleden

13-10-2017

Raadsleden die lid zijn van Raadslid.Nu hebben dezer dagen de Presentatiegids “Van Raad tot Raad” ontvangen. In deze gids geeft Raadslid.Nu een overzicht van aanbevelingen en tips van raadsleden voor raadsleden en gemeenteraden over een groot aantal onderwerpen waarover in de huidige raadsperiode onderzoeken zijn uitgevoerd onder raadsleden en met medewerking van raadsleden.

Bevattelijk voor ondermijning: wijzende vingers naar raadsleden

10-10-2017

Raadsleden worden in verhouding met burgemeesters veel minder bedreigd. Raadsleden worden echter door ambtenaren, wethouders en burgemeesters beschouwd als de politieke ambtsdragers die het meest bevattelijk zijn voor ondermijning: bijna twee keer zo veel als wethouders en zes keer zo veel als burgemeesters, zo blijkt uit onderzoek van Pro Facto.

Weerbaarheid lokaal bestuur tegen ondermijnende criminaliteit beter in beeld

05-10-2017

Burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding. De komende periode organiseren de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties expertsessies met burgemeesters, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Commissarissen van de Koning, wetenschappers en beroepsverenigingen in het lokale bestuur om de problematiek beter in kaart te brengen en de weerbaarheid tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit te vergroten.

Vernieuwing in het sociaal domein: Village Deals trappen af

04-10-2017

B&W en de gemeenteraad sluiten in 11 kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) een z.g. Village Deal. Daarmee zetten ze in op ondersteuningsarrangementen in het sociaal domein die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen. Vrijdag werd in Ede de landelijke aftrap gegeven.

Terugblik VNG-subcie. Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

28-09-2017

In de vergadering van de subcommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA) van 21 september is gesproken over de onderwerpen: netwerk weerbaar bestuur, modernisering en harmonisatie van de rechtsposities, evaluatie van de Dijkstalwetgeving en de VNG Agenda 2018.

Criminelen op kieslijst niet ondenkbaar

21-09-2017

Het is niet ondenkbaar dat lokale politieke partijen te maken krijgen met infiltratie van de onderwereld. Nu de overheid ondermijning steeds harder aanpakt, zoeken criminelen wegen om terug te slaan. Die vinden zij via de lokale politiek.

Raadsleden en gemeenten hebben handen vol aan jeugdzorg

18-09-2017

Bijna drie jaar na de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten verloopt het op veel plekken alles behalve gestroomlijnd. Ook raadsleden geven aan de gevolgen te merken. Meer dan de helft van de raadsleden geeft aan de materie te complex te vinden, te weinig kennis van zaken te hebben en niet goed geïnformeerd te worden door het college.

Zakboek geeft raadsleden broodnodige handvatten

06-09-2017

Een praktisch handboek voor raadsleden. Dat was het doel van Peter van den Berg en Jorden Hagenbeek toen zij begonnen met het schrijven van het ‘Zakboek raadsleden’. Het boek gaat onder ander in op thema's 'omgaan met bedreigingen', ondermijning en integriteit.

Ruim helft Gelderse burgemeesters heeft met agressie te maken

30-08-2017

Ruim de helft van de Gelderse burgemeesters (56%) had het afgelopen jaar te maken met agressie en geweld door burgers. Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie Gelderland deed naar geweld tegen Gelderse bestuurders en politici.

Raadsleden trekken aan de bel over rechtpositie clienten vrouwenopvang

18-08-2017

Het rapport van de Nationale Ombudsman over de rechtspositie van cliënten in de vrouwenopvang heeft in meerdere gemeenten geleid tot het stellen van vragen aan de wethouder. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Den Bosch, Breda en Haarlem stelden raadsleden van verschillende partijen kritische vragen.

Ondermijning vraagt blijvende aandacht lokale politiek

14-08-2017

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht moet er meer aandacht komen voor de groeiende ondermijning van het openbaar bestuur en de infiltratie van criminelen in de gemeenteraad. Hiervoor pleitten onder andere voorzitter van Raadslid.Nu Mark den Boer en de Helmondse burgemeester Elly Blanksma.

Ook voor criminelen is de gemeenteraad interessant

01-08-2017

"Wij vinden het niet langer normaal dat politici worden bedreigd en geïntimideerd", dat zegt CCV-directeur Patrick van den Brink vandaag in de NRC. Van den Brink sprak met de krant over ondermijning en de interesse van criminelen voor een zetel in de gemeenteraad.

Belangenverstrengeling belangrijkste thema bij integriteit

19-07-2017

Politieke bestuurders hebben in 2016 65 maal advies gevraagd aan het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers. De meeste adviesaanvragen gingen over mogelijke integriteitsschendingen en de aanpak of onderzoek ervan. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2016 van het Steunpunt.

Terugblik meerdaagse cie. Bestuur en Veiligheid, 5 en 6 juli

13-07-2017

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid (B&V) was op 5 en 6 juli bijeen om met elkaar en anderen in gesprek te gaan over thema’s die de onderwerpen van de commissie overstijgen of die vragen om wat dieper doordenken en -spreken.

Gemeente Maastricht stelt gedragscode voor raadsleden vast

12-07-2017

De gemeenteraadsleden in Maastricht hebben in een gedragscode afgesproken elkaar niet meer persoonlijk aan te vallen. Die afspraak geldt in de raadszaal, maar ook op sociale media.

Zes ton beschikbaar voor weerbare raadsleden en bestuurders

10-07-2017

Om de weerbaarheid van raadsleden en bestuurders (wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden) te vergroten, heeft het ministerie jaarlijks zeshonderdduizend euro beschikbaar. Dit geld moet besteed worden aan het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van het bestuur waar het gaat om verleiding, intimidatie, bedreiging en agressie.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein geactualiseerd

07-07-2017

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is geactualiseerd en samen met gemeenten ingrijpend herzien. Gemeenten presenteren halfjaarlijks hun nieuwste cijfers over onder meer inwoners met Wmo-ondersteuning, cliënttevredenheid, jongeren met jeugdhulp en thuiswonende ouderen.

Resultaten Gemeentelijke Thermometer 2017

27-06-2017

Meer geld naar gemeenten, ruimte voor eigen beleid en daarnaast vooral aandacht voor veiligheid, informatisering en participatie. Dat zijn de gemeentelijke onderwerpen die volgens gemeentesecretarissen aan de formatietafel behandeld moeten worden, zo leert een eerste blik op de uitkomsten van de Gemeentelijke Thermometer.

Politiek Oosterhout wil afname veiligheidsgevoel tegengaan

13-06-2017

Raadsleden in Oosterhout willen de veiligheid in de gemeente hoog op de agenda zetten. Zij zien het veiligheidsgevoel in de gemeente afnemen. Dat bleek gisteren tijdens de algemene beschouwingen van de gemeenteraad.

Knelpunten sociaal domein: Kamerdebat met minister Plasterk

06-06-2017

De Tweede Kamer en minister Plasterk (BZK) bespraken 31 mei de stand van zaken in het sociaal domein. Tevoren hadden de VNG en individuele gemeenten met dreigende tekorten gevraagd om een verlichtingsfonds voor het oplossen van acute financiële problemen.

Raad Hoogeveen kan cijfers incidenten asielzoekers ontvangen

31-05-2017

Burgemeester Loohuis van Hoogeveen heeft namens B&W laten weten dat de gemeenteraad een overzicht kan krijgen van de incidenten waarbij asielzoekers betrokken zijn. B&W reageerde hiermee op schriftelijke vragen van Gemeentebelangen over de cijfers rondom asielcriminaliteit.

Nieuw veiligheidsthema: sociaal domein

29-05-2017

De website raadsledenenveiligheid.nl is uitgebreid met een nieuwe veiligheidsthema: sociaal domein. Bezoekers vinden in dit dossier onder meer de laatste ontwikkelingen en tips voor de praktijk.

Pas op bij werven raadsleden voor criminelen

26-05-2017

Politieke partijen moeten hun kandidaten voor de komende raadsverkiezingen meer buiten de eigen kring zoeken, aldus de Almeerse raadsgriffier Jan Dirk Pruim. Tegelijkertijd waarschuwt Commissaris van de Koning Clemens Cornielje (Gelderland) voor de groeiende interesse van criminelen in de lokale politiek.

Taak raadsleden in controleren informatieveiligheid

23-05-2017

Raadsleden hebben een belangrijke taak in het controleren van de verantwoording over informatieveiligheid. In de resolutie ‘informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ is afgesproken dat de gemeenteraad jaarlijks wordt geïnformeerd over informatieveiligheid in de gemeente.

Vraag kandidaat-raadsleden naar hun verleden

08-05-2017

Bespreek als selectiecommissie met nieuwe kandidaat-raadsleden altijd het algemene en politieke verleden van een kandidaat. Vragen over conflicten, mogelijke beschuldigingen van niet-integer gedrag en ervaringen met de media dienen altijd in een gesprek te worden gesteld.

Raad Eindhoven creëert financiële ruimte voor inwonersinitiatieven

02-05-2017

Burgerinitiatieven die de leefbaarheid in de buurt of sociale basis versterken krijgen in Eindhoven steun van de gemeente. De Eindhovense raad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.
Burgers kunnen hun initiatieven presenteren aan een panel van bewoners en specialisten in het sociaal en ruimtelijk domein. Dit panel adviseert vervolgens aan het college over het te nemen besluit.

Drievoudige check op verleden kandidaat-raadslid

25-04-2017

Om een goed beeld te krijgen van de integriteitsrisico’s bij kandidaten voor voor de gemeenteraad en als wethouderskandidaat, kan het nuttig zijn een antecedentenonderzoek te doen. Het verleden van een kandidaat-raadslid kan in kaart worden gebracht door onderzoek via Google en social media, het aanvragen van een VOG-verklaring en het vragen van minimaal twee referenties.

Gemeente kan aangifte doen voor bedreigde raadsleden

21-04-2017

De gemeente Zaanstad kan voortaan aangifte doen in plaats van een raadslid als deze slachtoffer is geworden van agressie of geweld. Deze optie wordt geboden zodat een hitteschild rondom een raadslid kan worden gevormd. Dit staat in de Zaanse aanpak ‘Veilige Publieke Taak voor politieke ambtsdragers’ die is opgesteld naar aanleiding van een aangenomen motie in de Zaanse gemeenteraad.

Burgemeesters vragen investeringen in veiligheid

19-04-2017

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft de kabinetsinformateur Edith Schippers een brief gestuurd met daarin een aantal punten die volgens de burgemeesters een plek in het regeerakkoord zouden moeten krijgen. Het Genootschap zet daarbij in op investeringen voor veiligheid en politie, versterking van de lokale democratie en de kwaliteit van politieke ambtsdragers.

Integriteitsvragenlijst als veiligheidsklep naast cv

13-04-2017

Het is cruciaal om voldoende inzicht te hebben in mogelijk integriteitsrisico’s bij kandidaat-raadsleden Politieke partijen doen er verstandig om niet alleen te vertrouwen op het cv en algemene informatie van een kandidaat-raadslid maar de kandidaat ook een integriteitsvragenlijst in te laten vullen.

Buurtmonitor Integratie geactualiseerd en uitgebreid

10-04-2017

Gemeenten hebben voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van hun integratiebeleid actuele gegevens nodig. Het Ministerie van SZW heeft hiervoor de Buurtmonitor Integratie geactualiseerd en vernieuwd. Naast gegevens over integratie bevat de site ook informatie over criminaliteit, wonen en zorg en welzijn van alle 390 Nederlandse gemeenten en de bijbehorende 12.822 buurten.

Zorg voor een integere kandidaatstelling

05-04-2017

Het is belangrijk voor partijen in de lokale politiek om de integriteit te kunnen waarborgen. Dit proces begint bij de kandidaatstelling en de bijbehorende selectiecommissie. Zo kan een discussie over de kandidaatstelling voorkomen worden. Het opstellen van een eigen gedragscode helpt hierbij.

Raad Nijmegen ontvangt Veiligheidsbrief 2017

29-03-2017

De gemeenteraad van Nijmegen ontving vorige week de Veiligheidsbrief 2017. Met deze brief informeert burgemeester Bruls de raad over het veiligheidsbeeld in Nijmegen, de uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid en over relevante ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

Afspraken over integriteit selectiecommissie van belang

27-03-2017

Voor het opstellen van de kandidatenlijsten voor de raadsverkiezingen zijn afspraken over integriteit van cruciale betekenis. Een selectiecommissie bijvoorbeeld zonder bestuursleden van de partij kan elke vorm van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek voorkomen.

Bedreigd bestuurscommissielid pleit voor thema-avond Veiligheid

24-03-2017

Een PvdA bestuurscommissielid in Amsterdam Nieuw-West wil dat het stadsbestuur voor alle stadsdelen een thema-avond over veiligheid organiseert. Zij heeft daartoe een motie ingediend. Aanleiding waren verschillende bedreigingen en een poederbrief die zij afgelopen najaar ontving.

City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad

21-03-2017

De steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer hebben gisteren samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de “City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad” gelanceerd. Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.

Een sterke raad doet er toe!

10-03-2017

Gemeenteraden moeten zich afvragen wat er nodig is om sterker en krachtiger aan de start van de nieuwe raadsperiode te staan. Dat stelt Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.Nu, in VNG Magazine.

Raadsleden hekelen geheimhouding door colleges

08-03-2017

Een derde van de raadsleden stelt dat colleges van burgemeester en wethouders geheimhouding gebruiken om misstanden uit de openbaarheid te houden. Meer dan de helft van de raadsleden voelt zich belemmerd in het raadswerk door de vele geheimhoudingen waar ze mee te maken krijgen.

Tweede Kamer stemt in met Wet Gesloten Coffeeshopketen

22-02-2017

Tweede Kamer nam gisteren het voorstel Wet Gesloten Coffeeshopketen aan met 77 stemmen voor en 72 stemmen tegen. Het betreft het initiatiefvoorstel van Kamerlid Vera Bergkamp (D66). De wet opent de mogelijkheid van een gereguleerde wietteelt.

Goed gesprek cie. Raadsleden & Griffiers met minister BZK

14-02-2017

Minister Plasterk en 17 leden van de VNG-commissie Raadsleden & Griffiers wisselden gisteren in een levendig gesprek van gedachten over onder andere een nieuw raadsledenprogramma. Dit meerjarige programma heeft tot doel de nieuwe rol van de gemeenteraad te versterken.

Handreiking voor raadsleden over lokale media en informatievoorziening

13-02-2017

Raadsleden kunnen allerlei instrumenten inzetten om de lokale nieuwsvoorziening te bevorderen. Door actief te tweeten, te chattend of de samenwerking aan te gaan met een lokale krant. Dat is belangrijk, want een goede informatie- en nieuwsvoorziening over de overheid is een randvoorwaarde voor een goed functionerende democratie. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een handreiking aan raadsleden.

Burgemeester Paul Depla: “Elk raadslid moet boek ’De achterkant van Nederland’ lezen”

10-02-2017

Alle raadsleden van Breda hebben van burgemeester Paul Depla het boek ‘De achterkant van Nederland’ cadeau gekregen. Alle raadsleden in Nederland zouden dit boek, waarin wordt geschetst hoe georganiseerde criminaliteit het openbaar bestuur en het openbare leven probeert te beïnvloeden, volgens Depla moeten lezen.

Kennis opdoen tijdens de Raadsacademie in Kapelle

30-01-2017

Raadsleden uit de provincie Zeeland hebben afgelopen zaterdag in Kapelle tijdens de Raadsacademie in drie workshops gesproken over hoe zij hun raadswerk kunnen verbeteren. De Raadsacademie stond in het teken van kennisoverdracht en bewustwording.

Nieuwe cijfers Monitor Sociaal Domein beschikbaar

20-01-2017

De nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl! U ziet hier de meest actuele cijfers over onder andere de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De rapportage bevat de cijfers uit de eerste helft van 2016.

Help uw gemeente om de Veiligheidsmonitor beter te gebruiken

16-01-2017

Veel gemeenten gebruiken uitkomsten van de Veiligheidsmonitor als instrument om hun veiligheidsbeleid aan te scherpen en te versterken. De nieuwe ‘Wegwijzer van veiligheidscijfers naar beleid’ helpt gemeenten om de monitor beter te benutten en daarmee de informatiepositie van gemeenten te versterken.

Overzicht publicaties met tips en adviezen voor raadsleden

27-12-2016

Raadslid.Nu heeft in 2016 diverse onderzoeken uitgebracht. Rode draad in deze publicaties zijn tips, aanbevelingen en adviezen waardoor raadsleden hun raadswerk beter en effectiever kunnen uitvoeren. De vereniging heeft een overzicht van de onderzoeken, interviews en rapporten gepubliceerd.

Extra mogelijkheden aanpak woonoverlast zijn welkom

21-12-2016

De Tweede Kamer behandelt a.s. donderdag het initiatievoorstel-Tellegen voor een Wet aanpak woonoverlast. Het voorstel voegt aan de Gemeentewet de mogelijkheid toe tot het geven van een specifieke gedragsaanwijzing bij woonoverlast: een waardevolle aanvulling op bestaande instrumenten, vindt de VNG.

Colleges van B en W mogen vuurwerkvrije zones instellen

19-12-2016

Het college van B en W van Hilversum mag een deel van het centrum aanwijzen waar rond de jaarwisseling geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak betekent dat elk college van B en W op grond van de APV vuurwerkvrije zones kan instellen.

Wees als raadslid bewust van ondermijning

15-12-2016

Het bewustzijn voor ondermijning moet overal in Nederland worden ontwikkeld. Ook raadsleden moeten veel alerter zijn op de risico’s van ondermijning. Dit staat in het rapport ‘Ondermijning ondermijnd’ dat de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft uitgevoerd.

Monitor Veiligheid en Integriteit 2016 naar Tweede Kamer

09-12-2016

Minister Plasterk stuurde de Kamer onlangs de uitkomsten van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2016. Politieke ambtsdragers én overheidsmedewerkers zijn bevraagd naar hun (mogelijke) ervaringen met agressie en geweld. Tweede onderwerp van onderzoek was integriteitsbeleid en -beleving.

Handreiking over regie op de aanpak van kindermishandeling

07-12-2016

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij de regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld.

Experimenteerruimte voor gemeenteraden

01-12-2016

Gemeenten kunnen experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil gemeenten daarvoor de ruimte geven zonder daarvoor de wet te wijzigen. Veel experimenten kunnen al binnen de huidige wetgeving.

Agressie tegen politieke ambtsdragers neemt toe

29-11-2016

Ruim een kwart van de politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden, is in het afgelopen jaar geconfronteerd met agressie en geweld. Dat is een stijging ten opzichte van afgelopen jaren.

Effectief omgaan met incidenten voor raadsleden

24-11-2016

Gemeenteraadsleden hebben een verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Bijvoorbeeld als zich incidenten voordoen waarbij publieke onrust ontstaat, in het sociaal domein, rond immigratie of op andere vlakken. Raadsleden kunnen leren hoe ze daar effectief mee omgaan.

Plasterk: ‘Versterking positie gemeenteraad nodig’

17-11-2016

De gemeenteraad heeft een belangrijke verantwoordelijke rol bij de transitie en de transformatie in het sociaal domein. Om deze rol als gemeenteraad goed te kunnen vervullen, is versterking van de positie van de raad nodig, zo stelt minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

VNG Agenda: de opgaven en thema's voor 2017

17-11-2016

Wat willen de gemeenten het komend jaar in VNG-verband oppakken? Het staat verwoord in de VNG Agenda 2017. Drie hoofdthema's staan centraal, acht maatschappelijke opgaven bepalen de agenda voor het komende jaar.

Onderzoek naar burgerparticipatie op lokaal niveau

08-11-2016

Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de gemeente Zeist onderzoek gedaan naar burgerparticipatie. De bevindingen van het onderzoek zijn samengevat in een geanimeerd filmpje.

Aandachtspunten voor de jaarwisseling 2016-2017

02-11-2016

De minister van Veiligheid en Justitie roept de gemeenten op schade aan gemeentelijke eigendommen tijdens de jaarwisseling te verhalen op de daders ondanks dat dat geld en tijd kost. Hij schrijft dat in de jaarlijkse brief met aandachtspunten voor de jaarwisseling.

Stappenplan aanpak corruptie op lokaal en regionaal niveau

27-10-2016

Het voorkomen van corruptie en het promoten van publieke integriteit zijn cruciale voorwaarden voor stabiliteit, democratie en het vertrouwen in decentrale overheden. Het Congres voor Regionale en Lokale Overheden presenteerde daarom een stappenplan voor de aanpak van corruptie.

CDA Wijk bij Duurstede: ‘College wollig en vaag over veiligheid’

25-10-2016

Gerard Migchels, CDA-fractievoorzitter in Wijk bij Duurstede, heeft een blog geschreven over de - in zijn ogen - wollige en vage teksten over veiligheid in de programma-begroting van de gemeente. Hij roept het college op om concrete activiteiten en doelen te beschrijven, zodat de raad de mogelijkheid heeft om deze te controleren.

Groningen experimenteert met Open Raad

24-10-2016

De raad van Groningen houdt een Open Raad. Niet de raadsleden bepalen dan de agenda van de gemeenteraad maar de inwoners van Groningen zelf. Dit is een idee vanuit de gemeenteraad zelf. Inwoners kunnen op 12 november hun ideeën voor de wijk, straat of hele stad vertellen.

Wachtlijsten: regionale aanpak gemeenten en jeugdaanbieders

18-10-2016

De VNG en vier brancheorganisaties van jeugdhulpaanbieders ontwikkelden een regionale aanpak bij wachtlijsten en wachttijden: voor gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen. Het gaat om de brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC.

CBS: aantal misdrijven in 8 jaar met kwart gedaald

17-10-2016

In ruim acht jaar tijd is het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland met ruim 26 procent afgenomen tot minder dan een miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar hoe doet uw gemeente het eigenlijk?

Succesvol vervolg Raadsacademie in Roermond

07-10-2016

Raadsleden uit Limburg hebben dinsdagavond in Roermond tijdens de Raadsacademie gesproken en nagedacht over hoe zij hun raadswerk kunnen verbeteren.

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2017

29-09-2016

Traditiegetrouw hebben de medewerkers van het VNG-bureau alle rijksbegrotingen doorgelezen en de kabinetsplannen op een rij gezet. Er gaat meer geld naar zorg, naar armoedebestrijding en naar veiligheid. Dat is volgens de VNG hard nodig na jaren van forse bezuinigingen.

Raadstafel Toezicht Sociaal Domein

26-09-2016

Raadsleden hebben er sinds de decentralisaties op het gebied van Zorg, Jeugdzorg en Participatie grote verantwoordelijkheden bijgekregen. Dat maakt het raadswerk anders dan dat van uw voorgangers: nooit eerder hadden Nederlandse gemeenten zo’n omvangrijk takenpakket als nu.

Zorgen over ondersteuning bedreigde raadsleden

22-09-2016

Raadsleden die met bedreigingen worden geconfronteerd, krijgen te weinig goed advies en er wordt niet eenduidig op gereageerd. “Er moet meer gebeuren en vooral meer aandacht worden gegeven, want ik maak mij zorgen dat de beschikbare informatie hoe bedreigde raadsleden moeten worden ondersteund niet bekend zijn bij raadsleden, griffiers en burgemeesters", aldus de fractievoorzitter van VVD Zaanstad, Gerard Ram

Terugblik vergadering VNG-bestuur

16-09-2016

Het bestuur van de VNG kwam op 8 september 2016 bijeen voor een vergadering. Op de agenda stond onder andere de stand van zaken rondom de opvang en integratie van vluchtelingen en het Kenniscentrum Handhaving en Naleving.

Bijdrage raad bij incidentenmanagement in het sociaal domein

14-09-2016

De raad kan een actieve bijdrage leveren tijdens incidentenmanagement in het sociaal domein door vooraf scherpe burgeranalyses te maken. Deze inzichten kunnen ervoor zorgen dat gemeenten komen tot een strategie op maat waarbij rekening wordt gehouden met de lokale waarden en cultuur.

Zorgplicht gemeenteraad bij agressie tegen burgemeester

08-09-2016

De gemeenteraad heeft als werkgever van de burgemeester een zorgplicht wanneer deze te maken krijgt met agressie, geweld en/of intimidatie. Dat betoogt Pascale Georgopolou, raadsgiffier in Amstelveen.

Raadsleden kunnen met CEO sturen op Wmo en jeugdhulp

31-08-2016

Raadsleden kunnen met het cliëntervaringsonderzoek (CEO) cijfers over het sociaal domein van hun gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. Ze kunnen met de uitkomsten van het CEO in de raad bespreken wat er wordt gedaan om de kwaliteit van hulp en ondersteuning te verbeteren.

Bergen op Zoom: kadernota Integrale veiligheid op één A4’tje

25-08-2016

De gemeente Bergen op Zoom heeft haar complete kadernota Integrale veiligheid beschreven op één A4’tje. Geen dikke dossiers meer die bol staan met ambtelijk, voor het gemiddelde raadslid vaak onbegrijpelijk jargon, maar een puntsgewijze samenvatting op hoofdlijnen.

Jacques Wallage over rol raadsleden

19-08-2016

Gemeenteraadsleden zijn te veel schaduwwethouder en te weinig volksvertegenwoordiger. Dat stelt Jacques Wallage vandaag in een column in het Financieele Dagblad. “Een klacht over het onderhoud in één straat hoeft niet alleen over de spreekwoordelijke stoeptegel te gaan.”

Raadsleden en de invloed op samenwerkingsverbanden

12-08-2016

Van de gemeenteraden ervaart 8,7 procent geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen bij intergemeentelijke samenwerking, terwijl de samenwerking ook niet bijdraagt aan het realiseren van lokale doelen. Dit schrijft waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

Implementatie Borging Veilige Gegevenswisseling Suwinet

09-08-2016

De VNG heeft een ledenbrief opgesteld over de ‘Implementatie Borging Veilige Gegevenswisseling Suwinet (BVGS)’. In de brief wordt verwezen naar een aantal tools voor veiliger gebruik van Suwinet in uw gemeente. De VNG roept bestuurders en raadsleden op een bijdrage te leveren aan een voorspoedige implementatie.

'Nieuwe afspraken nodig over opvang asielzoekers'

01-08-2016

De instroom van asielzoekers is teruggelopen, de afspraken over de opvang van asielzoekers moeten daarom worden aangepast. Dat stelde burgemeester Jos Wienen (Katwijk), voorzitter van de VNG-adviescommissie Asiel en Integratie, eind vorige week in een interview met dagblad Trouw.

Rijk, VNG: Maak aanspreekpunt voor complexe jeugdhulpzaken!

12-07-2016

Ouders met een kind in een jeugdhulptraject geven aan dat zij soms van het kastje naar de muur gestuurd worden. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en de VNG hebben afgesproken dat gemeenten in deze gevallen een goede oplossing forceren en cliënten hierover helder informeren.

Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein beschikbaar

06-07-2016

Op de website Waarstaatjegemeente.nl is gisteren de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd. Deze monitor geeft uw gemeente een goed inzicht in de resultaten in het sociaal domein. De cijfers uit de monitor kunnen gebruikt worden voor agendavorming, besluitvorming, verantwoording of onderzoek.

Suwinet: verbetering zichtbaar, nog wel werk aan de winkel

04-07-2016

De ingezette verbeterslag voor Suwinet is in een hoog tempo doorgezet. Dat blijkt uit het rapport 'Suwinet 2015, vervolgonderzoek veilig omgaan met elkaars gegevens' van de Inspectie SZW. Het vervolgonderzoek is uitgevoerd onder alle gemeenten.

Landelijk onderzoek huisvesting vluchtelingen

29-06-2016

Uit onderzoek naar huisvesting van vluchtelingen blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders vóór huisvesting is. Wordt huisvesting concreet? Dan zijn iets meer ondervraagden tegen.

Actieplan moet positie raadsleden verstevigen

20-06-2016

Raadslid zijn anno 2016 is een verantwoordelijke en eervolle, maar ook een veeleisende taak. Door de decentralisaties in het sociaal domein, de migratieproblematiek en de toegenomen burgerparticipatie is er nog meer werk op gemeenteraadsleden afgekomen. Terwijl de meeste van hen het raadswerk naast hun reguliere baan doen.

Verslag deelcongres over participatie van vluchtelingen

13-06-2016

'Stilstand is voor niemand goed, maak daarom vanaf dag 1 werk van integratie.' Dat is de gezamenlijke conclusie van het deelcongres ‘Participatie van vluchtelingen: van visie en droom naar beleid en praktijk’, tijdens het VNG Jaarcongres 2016.

Gemeenten roepen op tot modernisering cannabisbeleid

09-06-2016

Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Dat stelt de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het falliet van het gedogen’. De ALV van de VNG omarmt het rapport en advies van de werkgroep. Dit bleek gisteren tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres.

Naar een krachtiger, trefzekere gemeenteraad

08-06-2016

Raadsleden zijn het kruispunt tussen inwoners en het gemeentebestuur. Het is noodzakelijk dat de kruispuntfunctie op vier punten wordt versterkt: tot die conclusie komt de VNG Denktank in het Jaarbericht 2016.

Raadsleden willen meer ondersteuning sociaal domein

01-06-2016

Raadsleden willen kortere, kernachtige samenvattingen van beleidsstukken over jeugdzorg, huishoudelijke ondersteuning en werkparticipatie. Een derde deel van de raadsleden heeft te weinig tijd en mogelijkheden om de huidige vaak dikke onleesbare dossiers op het gebied van de nieuwe gedecentraliseerde taken goed te begrijpen.

Voorziening voor Veiligheid & Integriteit Politieke Ambtsdragers

01-06-2016

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken komt na de zomer met een voorziening voor Veiligheid & Integriteit van Politieke Ambtsdragers. Dit zegde hij toe in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Veilige Publieke Taak van politieke en publieke ambtsdragers.

De VNG Nieuwsapp: het laatste nieuws bij de hand!

30-05-2016

Dagelijks op de hoogte blijven van het nieuws over gemeenten en de landelijke politiek? Download dan de VNG Nieuwsapp en volg het laatste nieuws van de VNG, de redactie van VNG Magazine (Sdu) en ANP Politiek.

Verdeling budgetten Beschermd Wonen en Opvang over 2017

27-05-2016

Hoe wordt het budget Beschermd Wonen en de decentralisatie-uitkeringen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang voor het komende jaar over gemeenten verdeeld? Staatssecretaris Van Rijn en de VNG kwamen hierover in een bestuurlijk overleg tot afspraken.

Inwoners pitchen ideeën bij gemeenteraad

25-05-2016

De gemeenteraad van Den Haag heeft besloten bewonersparticipatie te stimuleren. De raad stemde in met een voorstel om inwoners eenmaal per jaar ideeën over hun buurt te laten pitchen bij de gemeente.

Raadpleging Uitwerkingsakkoord Asielinstroom sluit 1 juni

24-05-2016

Gemeenten kunnen tot en met 1 juni via een ledenraadpleging aangeven of zij instemmen met het 'Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom'. Dit onderhandelaarsresultaat is op 28 april 2016 tussen Rijk en VNG tot stand gekomen.

Wisselend beeld AD Misdaadmeter

23-05-2016

De 15e editie van de jaarlijkse AD Misdaadmeter laat een zeer wisselend beeld zien. Positief gesteld is het in 2015 is Nederland gemiddeld genomen weer wat veiliger geworden. Negatief gezien steeg in een kwart van de gemeenten de criminaliteit juist. Het hangt er dus erg vanaf waar iemand woont en hoe het daar met de criminaliteit is gesteld.

VVD Nijmegen hekelt bezuinigingen Veiligheidshuis Gelderland Zuid

23-05-2016

De VVD Nijmegen begrijpt niet waarom er de afgelopen twee jaar streng bezuinigd is op het Veiligheidshuis Gelderland Zuid. VVD-raadslid Fleur Kossen heeft inmiddels vragen gesteld over de bezuiniging en noemt het college zelfs een dief van zijn eigen portemonnee.

Rondetafelgesprek over bedreiging publieke ambtsdragers

18-05-2016

De overheid neemt bedreigingen van publieke ambtsdragers, ofwel ambtenaren, serieus. Daarom is directeur van het CCV Patrick van den Brink vandaag aanwezig bij een rondetafelgesprek hierover. Hij praat met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken bij over dit onderwerp, wat valt onder het Programma Veilige Publieke Taak.

Gemeenteraad Waalre overwegend positief over AZC

17-05-2016

De gemeenteraad van Waalre heeft eind vorige week zijn wensen en bedenkingen over de opvang van vluchtelingen meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft op basis hiervan besloten om het voorgenomen besluit over de mogelijkheid om een AZC in Waalre aan te bieden aan de regio, om te zetten in een definitief besluit.

Voorstel voor inzet pleidooi modernisering cannabisbeleid

13-05-2016

Experimenteerruimte om de cannabisketen van productie tot en met verkoop eenduidig te regelen, en een consistenter beleid: dat stelt het VNG-bestuur voor als inzet van een pleidooi bij het volgende kabinet tot modernisering van het cannabsbeleid.

Algemene Ledenvergadering VNG: agenda en stukken

12-05-2016

De agenda en de stukken van de Algemene Ledenvergadering van de VNG staan online. Tijdens de vergadering wordt onder andere gesproken over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en modernisering van het cannabisbeleid.

Handreiking besluitvorming opvang asielzoekers

06-05-2016

Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de besluitvorming rondom de opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. U kunt hiermee het proces zorgvuldig doorlopen, ongeacht de uitkomst van het inhoudelijke besluit.

Tijdens VNG Jaarcongres 2016: Mini-symposium Sociaal Domein

29-04-2016

Right to Challenge, verwarde personen, woonvormen ná Opvang of Beschermd Wonen, schuldhulpverlening, kindcentra, publieke gezondheid en investeren in preventie: zie daar het keuzemenu van het Mini-symposium Sociaal Domein op de eerste dag van het VNG Jaarcongres.

Kamerbrief over veiligheid politieke ambtsdragers

21-04-2016

Minister Plasterk (BZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over een financieel vangnet voor de beveiligingskosten van bedreigde politieke ambtsdragers, acute psychosociale ondersteuning van bedreigde politieke ambtsdragers en de instrumentenkoffer Veilig bestuur.

Nieuwe Handreiking Integriteit politieke ambtsdragers

19-04-2016

In 2015 zijn nieuwe modelgedragscodes integriteit tot stand gekomen. Deze gedragscodes gelden voor alle bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. Naar aanleiding van de nieuwe gedragscodes is de ‘Handreiking integriteit politieke ambtsdragers’ uit 2013 geactualiseerd.

Beantwoording Kamervragen over bedreiging van raadsleden

14-04-2016

Minister Plasterk (BZK) gaat in deze brief aan de Tweede Kamer in op bedreigingen gericht tegen raadsleden. Met de brief geeft hij antwoord op vragen van het Kamerlid Manon Fokke (PvdA).

Actieweek voor Veilige Publieke Taak Raadsleden

11-04-2016

Raadsleden, burgemeesters en wethouders, allemaal zogeheten ambtsdragers met een publieke taak, moeten hun werk ongestoord kunnen uitvoeren. Geweld, agressie en bedreigingen tegen politieke ambtsdragers is onacceptabel. Om dit onder de aandacht te brengen organiseert het Openbaar Ministerie van 11 tot en met 15 april de Week van de Veilige Publieke Taak 2016.

Plasterk stuurt brief over nieuwe VPT-maatregelen

21-03-2016

Burgemeesters, wethouders en raadsleden worden steeds vaker persoonlijk aangesproken op besluiten van de gemeente. Dat gaat soms gepaard met agressie en geweld. Dit is onacceptabel. In een brief aan alle burgemeesters vraagt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aandacht voor een aantal (recente) maatregelen die ertoe bijdragen dat politieke ambtsdragers hun werk veilig en integer kunnen blijven vervullen.

VNG-visie Handhaver 2020: sterk in de openbare ruimte

21-03-2016

De handhaver (boa) speelt een steeds grotere rol van betekenis in de aanpak van veelvoorkomende ergernissen en overlast. Samen met de politie hebben boa's de opdracht de veiligheid en leefbaarheid van wijken en buurten te bewaken. Wat is in de toekomst nodig voor een sterke handhaver?

Raadslid.Nu bepleit betere nazorg bedreigde raadsleden

17-03-2016

De nazorg voor raadsleden die omwille van hun raadswerk bedreigd worden, kan en moet beter worden geregeld. Raadslid.Nu heeft zich hiervoor sterk gemaakt bij de hoorzitting van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake bedreigingen van publieke ambtsdragers, woensdagmiddag in de Tweede Kamer.

Plasterk: Asielopvang bespreken in gemeenteraad

07-03-2016

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat het college van B&W over de opvang van asielzoekers het gesprek moet voeren met de gemeenteraad. "Een goede discussie is nodig om draagvlak in de gemeente te hebben", schrijft minister Plasterk in antwoord op Kamervragen van VVD-Kamerlid Hayke Veldman.

Raad Breda werkt met burgemeester tegen maffiapraktijken

26-02-2016

De gemeenteraad van Breda en de burgemeester van Breda werken samen om de georganiseerde criminaliteit in de Brabantse stad aan te pakken. Daarbij heeft de raad niet alleen aandacht voor het aanpakken van kopstukken van criminele organisaties maar ook voor de zogeheten facilitators zoals makelaars, elektriciens, notarissen en autoverhuurders. Volgens burgemeester Paul Depla heeft Breda te maken met maffiapraktijken.

Kwart raadsleden bedreigd

25-02-2016

Scheldpartijen, smaad en lastercampagnes, dreiging met geweld, doodsbedreigingen, brandstichting, vernieling van persoonlijke eigendommen en bedreiging van gezins- of familieleden. Maar liefst 26 procent van de raadsleden heeft ermee te maken gehad. Onderzoek van het Periklesinstituut, in samenwerking met het CCV en de Vertrouwenslijn, laat zien dat de recente cijfers aanzienlijk hoger liggen dan uit eerdere onderzoeken naar voren kwam.

Democratie in gevaar bij aftreden wegens bedreigingen

15-02-2016

Als raadsleden aftreden vanwege bedreigingen is de democratie in gevaar. De agressor wint als je stopt als raadslid. Dit was één van de standpunten van een aanwezig raadslid tijdens de stellingendiscussie bij de bijeenkomst Veiligheid in Roerige tijden die afgelopen vrijdag door het CCV in samenwerking met Raadslid.Nu werd georganiseerd.

Tweede Kamer houdt hoorzitting over agressie tegen raadsleden

12-02-2016

Raadsleden en lokale bestuurders zullen in de Tweede Kamer worden gehoord over de agressie waar ze mee te maken krijgen vanwege opvang van vluchtelingen in gemeenten. Tijdens een commissievergadering op 11 februari heeft de Tweede Kamer hiermee ingestemd.

Zeven procent van raadsleden dreigt te stoppen als gevolg van agressie

11-02-2016

Zeven procent van de raadsleden overweegt te stoppen als raadslid als gevolg van de bejegening van bestuur en raad. Daarnaast twijfelt 12 procent van de raadsleden of zij beschikbaar zijn voor een nieuwe raadsperiode.

Plasterk stelt financieel vangnet in voor beveiliging politieke ambtsdragers

09-02-2016

Het asielvraagstuk liet de afgelopen maanden zien dat politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden, steeds vaker geweldadig worden aangesproken op besluiten van de gemeente. Om te voorkomen dat de beveiliging van politieke ambtsdragers in acute dreigingsituaties tot politieke discussie of tot financiële problemen in gemeenten leidt, stelt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een financieel vangnet in voor aanvullende beveiligingskosten.

Terugblik Raad op Zaterdag 30 januari

04-02-2016

‘De VNG heeft de rol en positie van de gemeenteraad in de afgelopen jaren stevig op haar agenda gezet’. De meerderheid van de bijna 100 deelnemers (raadsleden en griffiers) van de Raad op Zaterdag op 30 januari bevestigden deze stelling met een groen kaartje.

Raad let op veiligheidsgevoel inwoners

03-02-2016

De gemeenteraad kan er voor zorgen dat het veiligheidsgevoel van de inwoners van dorpen en wijken bij de opvang van vluchtelingen in beeld blijft. In de Drentse gemeente De Wolden riep de raad in een gezamenlijke verklaring van alle raadsfracties het college op om goed overleg te voeren met de inwoners en de vertegenwoordigers van de dorpen waar de gemeente opvanglocaties wil realiseren.

Hilversumse raad schouder aan schouder tegen bedreigingen

01-02-2016

De Hilversumse gemeenteraad heeft in een unanieme verklaring de recente bedreigingen aan het adres van diverse raadsleden in de scherpst mogelijke bewoordingen afgekeurd. “Wij staan ondubbelzinnig achter onze collega’s en zullen schouder aan schouder met hen de uitdagingen waar Hilversum voor staat tegemoet treden”.

Raadsbrede brief vluchtelingenopvang Oosterhout

26-01-2016

De raadsleden in Oosterhout hebben hun wensen en bedenkingen rondom de opvang van vluchtelingen in de gemeente kenbaar gemaakt in een brief aan het college van B en W. Hierin pleiten zij onder meer voor ‘eerlijke, heldere en volledige communicatie’.

‘Periodieke rapportages incidenten vluchtelingen onwenselijk’

26-01-2016

De voorzitter van de commissie Asiel en Integratie van de VNG, de Katwijkse burgemeester Jos Wienen, ziet niets in het initiatief zijn Amsterdamse collega Eberhard van der Laan. Deze wil de gemeenteraad van Amsterdam maandelijks op de hoogte stellen van politieoptredens bij incidenten waar asielzoekers bij betrokken zijn.

Controle op het sociaal domein

22-01-2016

Voor een effectieve controle op de nieuwe taken in het sociaal domein is het verstandig te letten op een aantal belangrijke cijfers. Wil je als gemeente een succesvol jeugdbeleid voeren dan dien je te letten op het aantal meldingen bij het sociaal team dat leidt tot aanvragen.

Gemeentelijke prioriteiten veiligheid op een rij gezet

14-01-2016

Gemeenten ervaren een daling van prioriteit voor de thema's rampen- en crisisbeheersing en ook op seksueel en huiselijk geweld. De aandacht voor de thema's veilige evenementen en georganiseerde criminaliteit steeg juist.

Terugblik bestuursvergadering VNG januari 2016

12-01-2016

De wetenschapsagenda van de VNG richt zich het komende jaar op aan aantal specifieke thema’s, waaronder de gemeenteraad van de toekomst, de kracht van de regio’s, lokale democratie en public value. Dat vertelde Job Cohen tijdens zijn presentatie van de wetenschapsagenda 2016 voor de VNG.

Patrick van den Brink (CCV): "Veiligheid is mensenwerk en maatwerk"

12-01-2016

"Uw positieve verhalen en het enthousiasme van mijn collega’s hebben mij gesterkt in de overtuiging dat het CCV een organisatie is die er toe doet en die gewaardeerd wordt." Deze woorden van vertrouwen sprak directeur Patrick van den Brink vanmiddag uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CCV.

Webinar controle en verantwoording in het sociaal domein

07-01-2016

Raadslid.Nu en Deloitte willen raadsleden ondersteunen in hun controlerende en verantwoordende rol in het sociaal domein en bieden u de mogelijkheid uw deskundigheid op dit gebied te bevorderen middels een webinar.

Nieuwjaarsboodschap VNG-voorzitter Jan van Zanen

05-01-2016

'Terugkijkend op het voorbije jaar kan ik niet anders dan concluderen dat het een turbulent jaar is geweest voor gemeenten. 2015 was een jaar vol nieuwe uitdagingen. We begonnen met een nieuw pakket aan verantwoordelijkheden in het sociaal domein en halverwege het jaar kwam daar een andere majeure opgave bij: zorgen voor voldoende opvang voor de vele vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen.

Terugblik cie. Raadsleden & Griffiers

04-01-2016

De eerste vergadering van de commissie Raadsleden & Griffiers stond grotendeels in het teken van een nadere onderlinge kennismaking en bespreking van het doel en de werkwijze van de commissie. Daarnaast gaf André Krouwel een presentatie.

Vooraankondiging bijeenkomsten vluchtelingenvraagstukken

29-12-2015

VNG, Opnieuw Thuis en OTAV houden in februari 4 à 5 regionale bijeenkomsten over vluchtelingen- en asielvraagstukken. De regiobijeenkomsten vormen de opmaat naar een landelijke bijeenkomst in de tweede helft van maart.

Luisterend oor voor bedreigde raadsleden

22-12-2015

Er moet een meldpunt komen dat een luisterend oor kan bieden aan raadsleden die worden bedreigd. Dat zegt Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.Nu, in een interview met BNR Nieuwsradio.

De asielprocedure van begin tot eind in beeld

17-12-2015

De VNG heeft twee animatiefilmpjes gemaakt die de verschillende stappen van de asielprocedure helder in beeld brengen: van binnenkomst in Nederland tot huisvesting of uitzetting. Het ene filmpje is voor gemeenten en het andere is voor de inwoners van gemeenten.

VNG Magazine special ‘Een jaar decentralisaties’

08-12-2015

De decentralisaties zijn bijna een jaar geleden ingevoerd. In 2014 organiseerde VNG Magazine een aantal debatten in aanloop naar de transities op het gebied van zorg, jeugd en participatie. Een jaar later kijkt het magazine terug én vooruit.

Lokale politiek vangt klappen omtrent opvang asielzoekers op

07-12-2015

Eén op de tien burgemeesters wordt bedreigd vanwege zijn inspanningen voor asielzoekers. Uit een peiling van Binnenlands Bestuur onder 75 burgemeesters blijkt dat zij vaak de klappen opvangen bij discussies omtrent de opvang van asielzoekers. Ook raadsleden worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld.

Meer focus op raadsleden binnen VNG

04-12-2015

Het is belangrijk dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer oog heeft voor raadsleden. Josee Gehrke, de nieuwe voorzitter van de commissie van Raadsleden & Griffiers, zei dit tijdens de Bestuurdersdag, afgelopen maandag, in Utrecht.

De Staat van de Gemeenten: editie over vluchtelingen

01-12-2015

De hoge instroom van vluchtelingen leidt tot hoog oplopende discussies: landelijk en lokaal. Het is daarbij van groot belang dat alle betrokken partijen beschikken over de juiste informatie. Onder het motto ‘meten is weten’ heeft de VNG daarom een speciale editie vluchtelingen van De Staat van de Gemeenten 2015 gepubliceerd.

App voor melden agressie nu ook voor raadsleden

01-12-2015

De Meld-App van het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) kan sinds kort ook gebruikt worden door burgemeesters, wethouders en raadsleden die zijn bedreigd. Dat heeft het programma VPT van het ministerie van BZK bekend gemaakt.

Wijken niet veiliger of leefbaarder door Rotterdamwet

24-11-2015

De zogeheten Rotterdamwet draagt niet bij aan verbetering van de veiligheid en leefbaarheid blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Wel zorgt de wet voor een betere verhouding tussen werkenden en niet-werkenden in vijf wijken in Rotterdam.

VNG kondigt wijziging 'Prostitutiehoofdstuk' model-APV aan

23-11-2015

Hoewel het nieuwe 'Prostitutiehoofdstuk' nog maar een paar maanden geleden is gepubliceerd, is de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) nu al bezig met een herziening van enkele onderdelen.

Commissie adviseert over inrichting lokaal bestuur

16-11-2015

Een commissie, bestaande uit bestuurders en weterschappers, buigt zich de komende maanden over de toekomst van het lokaal bestuurlijk stelsel. De commissie staat onder leiding van Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

Tweede Kamer achter maatregelen bedreiging richting raadsleden

12-11-2015

De Tweede Kamer vindt dat er meer aandacht voor de ondermijnende effecten van agressie en bedreiging tegen raadsleden moet zijn. De Kamer heeft daarom in een debat met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aandacht gevraagd voor meer nazorg en voor acties om agressie en geweld tegen raadsleden te beperken.

Nieuw dossier: Opvang vluchtelingen

11-11-2015

Deze website is uitgebreid met een dossier over de opvang van vluchtelingen. Het dossier geeft antwoord op actuele vragen en biedt een vindplaats voor diverse relevante documenten. Daarnaast bevat het praktijkvoorbeelden, wordt er aandacht besteed aan wet- en regelgeving en worden de ketenpartners in beeld gebracht.

Kamerbrief over aanpak agressie tegen politieke ambtsdragers

10-11-2015

Het kabinet gaat gemeenten intensiever ondersteunen bij de organisatie van bijeenkomsten rond de komst van asielzoekers. Burgemeesters, wethouders en raadsleden die worden bedreigd, kunnen voor extra beveiligingsmaatregelen aanspraak maken op geld uit een speciaal fonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Handreiking verhoogde asielinstroom voor het lokaal bestuur

09-11-2015

Steeds meer gemeenten doen ervaring op met opvang van asielzoekers. De ervaringen zijn benut voor een handreiking. Deze handreiking is voor het lokaal bestuur en de bij de verhoogde asielinstroom betrokken partners (vreemdelingenketen, veiligheidspartners, hulpverlening en andere instanties).

Bedreigingen raadsleden bedreigen lokale democratie

29-10-2015

Het bedreigen van raadsleden is onaanvaardbaar. Raadsleden zetten zich in voor de lokale bevolking om deze te vertegenwoordigen.

Factsheet 'Openbare orde en veiligheid bij noodopvang vluchtelingen'

26-10-2015

Hoe zit het met de openbare orde en met welke veiligheidsaspecten moeten gemeenten rekening houden bij de noodopvang van vluchtelingen? De VNG en het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben de belangrijkste informatie hierover gebundeld in een factsheet.

Raadsvragen VVD en PvdA Breda over radicalisering

21-10-2015

De VVD- en PvdA-fracties in Breda vragen zich af of de gemeente voldoende doet om radicalisering te herkennen en tegen te gaan. Dit blijkt uit vragen die de partijen aan het college van burgemeester en wethouders stelden.

Raadslid.NU: 'Bespreek agressie tegen raadsleden'

16-10-2015

Raadsleden die te maken krijgen met agressie, geweld of intimidatie moeten hierover met elkaar, de burgemeester en de griffier in gesprek treden. Dit moet niet verzwegen worden, maar juist bespreekbaar worden gemaakt. Deze oproep deed Gerard Ram, raadslid in Zaanstad en vice-voorzitter van Raadslid.Nu, bij BNR Nieuwsradio.

Raadsleden Rijswijk bedreigd om komst azc

14-10-2015

Een aantal raadsleden in het Zuid-Hollandse Rijswijk heeft een dreigbrief ontvangen naar aanleiding van de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente. Het gaat om raadsleden van D66, PvdA en GroenLinks.

Integer handelen belangrijker dan integer zijn

09-10-2015

"Het is belangrijker om als raadslid integer te handelen dan dat een raadslid daadwerkelijk integer is." Dit is een van de conclusies van Titus Visser die, als directeur van de Vertrouwenslijn, kwam spreken over de thema’s ‘integriteit en belangenverstrengeling’ op de raadsledenbijeenkomsten in Almelo en Venlo.

Betrek gemeenteraad meer bij asielopvang

07-10-2015

Gemeenteraden worden te laat en te weinig betrokken bij besluiten over de opvang van vluchtelingen, dit betogen Mark den Boer en Gerard Ram van Raadslid.Nu. 'Dat is slecht voor het draagvlak'.

Stemmen en meestemmen: wat mag wel?

05-10-2015

Stemmen of meestemmen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van een raadslid. Marc de Droog, deskundige integriteit en belangenverstrengeling van BIOS, concludeerde dat op de regionale bijeenkomst van Raadslid.Nu over integriteit en belangenverstrengeling.

Raden onvoldoende invloed op politie-inzet

30-09-2015

Gemeenteraden hebben onvoldoende invloed op de politie-inzet in hun gemeente. Slechts twintig procent van de raadsleden antwoord eens of zeer eens op de vraag of de gemeenteraad voldoende invloed heeft op de lokale politie-inzet.

VNG-raadgevers geactualiseerd

29-09-2015

De VNG heeft een publicatiereeks Raadgevers: factsheets speciaal voor raadsleden. Veel van deze Raadgevers hebben we de afgelopen tijd geactualiseerd, bijvoorbeeld op de terreinen sociaal domein, dienstverlening & informatiebeleid, gemeentefinanciën en ruimte & wonen.

CDA Nieuwegein wil ramkraakpalen bij winkelpanden

28-09-2015

Nieuwegein is in korte tijd opgeschrikt door diverse ram- en plofkraken bij lokale ondernemers. Het CDA heeft burgemeester Backhuijs gevraagd hoe hij samen met politie en ondernemers optrekt tegen deze in rap tempo toegenomen vorm van winkelcriminaliteit.

Raadsleden positief over Raadsledencongres

28-09-2015

Raadsleden hebben het Raadsledencongres van 5 september in Den Bosch met een ruime voldoende beoordeeld. De inhoud van het congres werd beoordeeld met een 7,4, de opzet werd met een 7,7 gewaardeerd.

Informatie over veiligheid aan raad te mager

24-09-2015

Bijna de helft van het aantal raadsleden heeft behoefte aan meer gegevens over veiligheid. 45 procent van de raadsleden antwoord namelijk positief op de vraag of ze behoefte hebben aan meer informatie op het gebied van lokale veiligheid om hun rol als raadslid beter in te vullen.

Voorzitter Raadslid.Nu over agressie en geweld tegen raadsleden

24-09-2015

Agressie en geweld tegen raadsleden hoort niet. "Het is onacceptabel dat raadsleden die zich met passie voor de samenleving inzetten worden bedreigd", zegt Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.Nu in reactie op het bericht dat geweld en agressie het functioneren en stemgedrag van raadsleden beïnvloed.

Minister Blok: Intimidatie raadsleden onacceptabel

23-09-2015

Raadsleden hebben te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Als gevolg daarvan passen zij hun functioneren of zelfs hun stemgedrag aan. "Emoties van burgers zijn soms heel goed te begrijpen, maar ze mogen nooit ontaarden in intimidatie of bedreigingen. Dat is onacceptabel. Ik kan alleen niet beloven dat het nooit meer voorkomt", aldus minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

Geweld en agressie beïnvloedt stemgedrag raadsleden

17-09-2015

Bijna een kwart van het aantal raadsleden past hun stem onder invloed van anderen aan, dat zeggen collega-raadsleden over elkaar. 24% van de raadsleden antwoorde positief op de vraag of ze denken dat collega-raadsleden wel eens onder invloed van verbale agressie, bedreiging en/of intimidatie hun functioneren of stemgedrag heeft aangepast.

Raadsleden: extra inzet gemeenten tegen radicalisering

09-09-2015

Raadsleden zijn niet er niet van overtuigd dat de gemeente genoeg doet om radicalisering aan te pakken. Ruim de helft van het aantal raadsleden (63%) antwoorde neutraal, oneens of zeer oneens op de vraag of de gemeente genoeg doet tegen radicalisering.

Veel raadsleden weten niet dat gemeente regisseur veiligheidsbeleid is

05-09-2015

72 procent van de raadsleden weet niet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder raadsleden uitzette.

Rotterdammers in gesprek over veiligheid

21-08-2015

Is Rotterdam een fijne stad om te wonen? Neemt u ook ’s avonds de tram of metro naar huis? Heeft u goed contact met uw buren? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen organiseert de gemeente door heel Rotterdam gesprekken over veiligheid.

Veel aandacht voor veiligheid tijdens Raadsledencongres

18-08-2015

Veiligheid neemt een prominente rol in tijdens het Raadsledencongres dat op zaterdag 5 september wordt gehouden in Den Bosch. Tijdens diverse workshops worden onder andere de thema’s integriteit, radicalisering, jeugdgroepen en kindermishandeling behandeld.

Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG) over Veiligheidshuizen en de rol van gemeenten

13-07-2015

In de Veiligheidshuizen werken justitie, zorg en bestuur samen bij de aanpak van complexe problematiek om overlast, huiselijk geweld en criminaliteit terug te dringen. Sinds 2014 hebben gemeenten de regie over de Veiligheidshuizen: wat betekent dat voor de VNG?

Terugblik VNG-cie. Bestuur & Veiligheid 2 juli

10-07-2015

Terugblik op een geslaagde D1000, plan van aanpak voor het versterken van de positie van gemeenten in de interbestuurlijke verhoudingen en herijking van de visie op de boa openbare ruimte. Dit waren belangrijke punten tijdens de vergadering van de VNG-commissie Bestuur & Veiligheid op 2 juli.

Raad Breda wil omvang georganiseerde criminaliteit weten

23-06-2015

De gemeenteraad van Breda wil een onderzoek naar de omvang van de georganiseerde criminaliteit. De raad heeft daarom in een breed gedragen motie het bestuur opgedragen een onderzoek uit te voeren naar de impact van de voor samenleving en openbaar bestuur ondermijnende vorm van criminaliteit.

Handreiking voor raadsleden en griffiers over samenwerking

15-06-2015

Raadsleden die op zoek zijn naar meer greep en invloed op regionale samenwerking kunnen dat vinden in de publicatie 'Grip op Regionale Samenwerking'. In deze handreiking staan 8 gouden lessen voor meer greep en invloed op regionale samenwerking.

Wie hakt wanneer de knoop door bij calamiteiten

10-06-2015

Een heftige crisis heeft Utrecht nog niet gehad. Toch is de gemeente daarop voorbereid, met het opschalingsmodel zorg en veiligheid. Utrecht deed goede ervaringen op met oefensessies. Raadsleden, wethouders en zorginstellingen oefenden samen een crisissituatie, om te kijken wie welke rol pakt.

Rol gemeenten in integrale aanpak radicalisering

05-06-2015

De VNG en het NGB publiceerden deze week een beknopte factsheet over de rol van de gemeente in de aanpak van radicalisering. De factsheet geeft bestuurders handelingsperspectief aan de hand van drie fasen waarin de preventieve rol van gemeenten expliciet nodig is.

Burgerjury bij crisis invoeren via Experimentenwet

29-05-2015

Burgers moeten meer geraadpleegd en beter geïnformeerd worden door de gemeente tijdens een politiek-bestuurlijke crisis. De experimentenwet kan hierbij helpen. Dat concludeert de Tilburgse bestuurskundige Laurens de Graaf, in een opiniebetoog in VNG Magazine.

Burgerinitiatieven doen de raad veranderen

27-05-2015

In de helft van de nieuw gesloten collegeakkoorden na de raadsverkiezingen van 2014 is aandacht besteed aan burgerinitiatieven. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden.

Denktank 2015: positie & toekomst gemeenteraad

26-05-2015

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de lokale democratische besluitvorming? Welke veranderingen in relatie tot de burgers en de overige gemeentelijke geledingen zijn noodzakelijk voor de vitaliteit van de gemeenteraad? Op dit soort vragen wil de VNG Denktank 2015 antwoord krijgen. De commissie Jaarbericht presenteert de uitkomsten in november.

VNG-reactie op wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen terrorisme

22-05-2015

Vrijheidsbeperkende maatregelen in verband met terroristische activiteiten hebben een goede wettelijke basis nodig. De wet moet expliciet vermelden dat het gaat om een tijdelijke bevoegdheid van de minister van V&J, die alleen in uitzonderlijke situaties kan worden toegepast.

Van Rijn komt met nieuw voorstel budgetten Jeugd/Wmo

21-05-2015

De VNG voerde vandaag opnieuw bestuurlijk overleg met het kabinet over de voorgenomen bezuinigingen op de gemeentelijke budgetten voor Jeugd en Wmo.

GGD-app voor raadsleden vernieuwd

21-05-2015

De GGD gezondheidsapp voor raadsleden heeft onlangs een nieuwe release ondergaan. De app werd vorig jaar geïntroduceerd door GGD GHOR Nederland op het VNG-Jaarcongres.

Onderzoek naar handhaving openbare ruimte en boa's

20-05-2015

De aandacht voor het bevorderen van leefbaarheid en veiligheid en de aanpak van overlast blijft onverminderd groot. En het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en particuliere beveiligers groeit. De VNG laat daarom onderzoeken of het stelsel van handhaving in de openbare ruimte nog wel voldoet.

CCV en Raadslid.nu tekenen kennispartnerovereenkomst

13-05-2015

Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.nu en CCV-directeur Patrick van den Brink ondertekenden gisteren een Kennispartnerovereenkomst.

Waarstaatjegemeente.nl is vernieuwd

12-05-2015

De vernieuwde website Waarstaatjegemeente.nl is gelanceerd. De site geeft overzichtelijk gegevens van Nederlandse gemeenten weer.

Nieuwe website Lokale Democratie In Beweging

07-05-2015

Raadsleden die op zoek zijn naar nieuwe vormen van het betrekken van burgers en informatie over praktijkvoorbeelden hoe burgers een grotere rol kunnen hebben in de lokale democratie is er een nieuwe website: lokaledemocratieinbeweging.nl

Modelgedragscodes integriteit & de gemeenteraad

06-05-2015

De VNG stuurde gemeenten gemeenten de modelgedragscodes integriteit voor bestuurders en volksvertegenwoordigers. Het is de taak van de gemeenteraad om voor zowel de eigen leden als voor het college een gedragscodes vast stellen. Van verschillende gemeenten ontving de VNG reacties en vragen over de modelgedragscodes.

Bij bestuurscrisis: Raadpleeg burgers

30-04-2015

Nederlandse gemeenten krijgen regelmatig met bestuurscrises te maken omdat wethouders, burgemeesters of raadsleden in opspraak komen, bijvoorbeeld vanwege schending van de integriteit, slecht functioneren of een vertrouwensbreuk. Colleges van B&W en bestuurlijke coalities zitten dan vaak de rit niet uit.

Dilemmatraining sociaal domein voor raadsleden

28-04-2015

Hoe gaan we als raadsleden om met incidenten in het sociaal domein? Hoe sturen we als raad op de realisering van beleidsdoelen? Hoe zit het met integriteit? En hoe gaan we om met mediadruk? Wat betekenen de decentralisaties in het sociaal domein voor onze rol als raadslid?

Rapport Opvang en zorg slachtoffers mensenhandel

20-04-2015

Welke verantwoordelijkheden hebben gemeenten bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel? Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nam hier deze maand een adviesrapport over in ontvangst.

PvdA Nissewaard richt Veiligheidstafel op

17-04-2015

De Partij van de Arbeid in Nissewaard wil nadrukkelijker in gesprek gaan met experts en ervaringsdeskundigen over veiligheid. Daarom gaat de partij binnenkort aan de slag met een PvdA Veiligheidstafel.

Mediastilte bij onderzoek calamiteit

08-04-2015

Bij een calamiteit in het sociale domein past de gemeenteraad op om snel te oordelen. De raad toont empathie maar onthoudt zich van een te snelle oproep voor nieuwe regels. Ook mijdt de raad de media zolang er een onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van de mogelijke calamiteit.

Toolkits integriteit online

02-04-2015

Om gemeenten te ondersteunen bij het voeren van een compleet integriteitsbeleid voor haar ambtenaren en bestuurders heeft de VNG de toolkits ambtelijke- en bestuurlijke integriteit ontwikkeld. In de toolkits vindt u informatie over regels en procedures, modelgedragscodes, hulpmiddelen en andere praktische zaken.

Raadswerkgroep Almelo organiseert workshop calamiteiten

31-03-2015

In Almelo is er in samenwerking met de raadswerkgroep een workshop georganiseerd rondom incidenten en calamiteiten. Deze workshop vond plaats binnen het onderzoek ‘Calamiteiten in het sociale domein’, waarin verkennend onderzoek wordt gedaan naar de rol van gemeenteraden bij calamiteiten.

Gemeente wil specifieke Alphense risico’s in regionaal risicoprofiel

27-03-2015

De gemeente Alphen aan den Rijn vindt dat het concept risicoprofiel Hollands-Midden nog niet genoeg oog heeft voor specifieke Alphense risico’s. Burgemeester Liesbeth Spies wijst daarbij met name op de risico’s die de Penitentiaire Inrichting, de HSL-tunnel en de aanwezigheid van een bovengrondse hogedruk aardgas transportleiding met zich meebrengen.

CCV en Raadslid.Nu doen onderzoek onder raadsleden

26-03-2015

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Raadslid.Nu (de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden) zijn een behoefteonderzoek gestart onder raadsleden. Het onderzoek moet inzichtelijk maken welke vragen raadsleden hebben op het gebied van veiligheid.

Zet gemeenteraad niet buitenspel bij calamiteiten in sociaal domein

23-03-2015

De gemeenteraad moet voluit meegenomen worden bij de voorbereiding op mogelijke calamiteiten in het sociaal domein. Een college van burgemeester en wethouders laat niet alleen zien hoe zij zich voorbereidt met de ambtelijke organisatie, maar geeft de gemeenteraad ook inzicht door te oefenen met casussimulatie.

Terugblik VNG-cie. Bestuur en Veiligheid

17-03-2015

Lokale democratie, de rol van inspecties in het sociaal domein, de evaluatie van de jaarwisseling en de invulling van het thema recht voor de komende periode: dat waren de belangrijkste bespreekpunten tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur en Veiligheid vorige week.

Integriteit vraagt samenwerking raad, griffier en burgemeester

16-03-2015

Het onderwerp integriteit en aandacht voor belangenverstrengeling voor raadsleden vraagt voor een effectieve aanpak samenwerking van de gemeenteraad, de griffier en de burgemeester. Dit is een van de vier aanbevelingen in het rapport ‘Integriteit en belangenverstrengeling scherper op het netvlies van raadsleden’.

De drie rollen van de raad hebben hun oude betekenis verloren

13-03-2015

De oude betekenis van de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol van de gemeenteraad volstaat niet meer. Er zijn door de nieuwe taken in het sociaal domein andere kwaliteiten nodig voor een nieuwe invulling van deze rollen van de gemeenteraad.

Slechte aanrijdtijd politie baart CDA Rijssen-Holten zorgen

10-03-2015

De CDA-fractie in Rijssen-Holten is geschrokken dat de politie in 1 op de 4 PRIO-1 meldingen, situaties die mogelijk levensbedreigend zijn, te laat arriveert. De streefnorm van de politie is om in 85% van de meldingen binnen een kwartier aanwezig te zijn.

CDA Den Haag wil coffeeshops verplichten om bewonersavonden te organiseren

03-03-2015

Het CDA Den Haag wil dat de gemeente coffeeshophouders verplicht om met de buurt in gesprek te gaan. Doen ze dit niet dan krijgen ze te maken met justitie. Op deze speciale bewonersavonden kunnen bewoners hun irritaties en klachten over de coffeeshop kenbaar maken.

Burgers Geldermalsen bepalen eigen leefbaarheid

25-02-2015

Burgers in Geldermalsen kunnen sinds dit jaar zelf bijdragen aan de ontwikkeling en het behoud van de leefbaarheid in hun wijken. Een project ter bevordering van de leefbaarheid kan volledig los van de gemeente worden georganiseerd. Hoe gaat dit precies in zijn werk, en hoe ervaart de gemeenteraad deze nieuwe burgerparticipatie?

VNG-werkgroep inventariseert oplossingen softdrugsproblemen

23-02-2015

Al jaren vragen gemeenten aandacht voor problemen bij de uitvoering van cannabisbeleid. Criminaliteit gerelateerd aan softdrugs zet de leefbaarheid en veiligheid in gemeenten onder druk. De verkoop van cannabis wordt gedoogd, maar controle op kwaliteit is er niet.

Aandacht voor preventieve aanpak radicalisering

20-02-2015

De repressieve aanpak van radicalisering krijgt veel aandacht in de politiek en het publieke debat. Dat is begrijpelijk, maar een preventieve aanpak is een voorwaarde om ook op langere termijn de voedingsbodem voor radicalisering weg te nemen. Gemeenten vervullen daarin een belangrijke rol.

Nieuwe rapportage politiecijfers beschikbaar

20-02-2015

Voor een effectief lokaal veiligheidsbeleid heeft u betrouwbare en actuele informatie nodig. Vanaf 1 maart kunt u via het VNG-INP-model op elk gewenst moment rapportages met actuele politiecijfers opvragen tot op wijk-, buurt- en straatniveau.

Magazine 100x100 over lokale netwerkdemocratie

12-02-2015

Ruim 100 correspondenten in 65 gemeenten volgden hun gemeenteraad voor het project '100x100, het lokale bestuur in de netwerkdemocratie'. Tientallen burgers staken een thermometer in hun lokale bestuur.

CDA Den Haag pleit voor hardere aanpak hennepkwekerijen

10-02-2015

Het CDA Den Haag wil dat de gemeente, in samenwerking met de landelijke overheid en de Haagse netwerkbeheerders, het nodige in werking zet om illegale hennepteelt uit te bannen. Onlangs sprak Netbeheerder Nederland uit dat het tijd is voor maatregelen om de illegale hennepteelt in woonhuizen aan te pakken. Het CDA deelt deze mening.

Gemeenteraad beslist over geheimhouding, niet het college

09-02-2015

De gemeenteraad beslist of stukken onder geheimhouding vallen. Dat is geen bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Wanneer daar onduidelijkheid over ontstaat, of druk wordt uitgeoefend, vraag je als raadslid in de eerste plaats om advies bij je raadsgriffier.

Raadslid.Nu wijst op hulp van Vertrouwenslijn

09-02-2015

Raadsleden hebben bij integriteitskwesties, belangenverstrengeling en bedreigingen de mogelijkheid om dit ook buitenshuis aan te kaarten. Dat benadrukte Titus Visser, directeur van de Vertrouwenslijn afgelopen zaterdag tijdens de Integriteitbijeenkomst van Raadslid.Nu in de gemeente De Wolden.

Geheimhouding verschilt per gemeente

05-02-2015

Gemeenteraden vullen geheimhouding rond stukken op verschillende manieren in. Zo worden besluiten tot geheimhouding in de ene gemeente genomen in het presidium, in een andere gemeente worden alle besluiten in de gemeenteraad genomen en in weer een andere gemeente zijn er bijna nooit geheime stukken.

Gemeenteraad bezoekt uitgaansleven Harderwijk

04-02-2015

De projectgroep Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) in Harderwijk heeft voor raadsleden van de gemeente een werkbezoek aan het uitgaansleven georganiseerd. Op het politiebureau bekeken de raadsleden het cameratoezicht en hoorden zij welke hotspots actueel zijn.

Verbod op koeltassen in Haarlemse APV

03-02-2015

Wie in Haarlem rondloopt met een koeltas, kan worden aangehouden. Haarlem heeft een verbod op deze tassen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen omdat ze populair zijn bij winkeldieven. Reden hiervoor is dat de isolatielaag in de tas voorkomt dat het alarm van detectiepoortjes afgaat.

Actualiteitendebat in Groningse gemeenteraad over cameratoezicht A-kwartier

21-01-2015

De Groningse gemeenteraad debatteert woensdag 21 januari vanaf 16.00 uur in een actualiteitendebat over het cameratoezicht in het A-kwartier. Het debat is aangevraagd door de fracties van VVD, PvdA, CDA en Stadspartij. Deze partijen willen van burgemeester Peter den Oudsten onder meer weten hoe hij tegen de inzet van cameratoezicht in deze buurt aankijkt.

Vrees raadsleden komt uit: geen greep op regionale samenwerking nieuwe taken

16-01-2015

De gemeenteraad staat buitenspel bij de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Volkskrant gisteren heeft gepubliceerd. Uit het onderzoek van de Volkskrant naar de 264 samenwerkingsverbanden bij de inkoop van zorg wordt duidelijk dat gemeenteraden buitenspel staan bij de inkoop van thuiszorg, jeugdzorg en de sociale werkvoorziening. Raadsleden zeggen nauwelijks tot geen invloed te hebben op de afspraken die hun wethouders in de regio maken.

Bijeenkomst bewustwording integriteit

06-01-2015

Raadslid.Nu organiseert op woensdag 28 januari een bijeenkomst over integriteit. De bijeenkomst vindt plaats in in het gemeentehuis van de Brabantse gemeente Cranendonck.

Vernieuwde website Vertrouwenslijn

05-01-2015

De Vertrouwenslijn heeft een vernieuwde website waar openbaar bestuurders en politici relevante informatie over intimidatie, bedreiging of integriteitsschending kunnen vinden. Sinds vorig jaar is de Integriteitslijn samengevoegd met de Vertrouwenslijn.

Hans Scherpenzeel spreekt over raad en integriteit

10-12-2014

Hans Scherpenzeel, raadsgriffier in de gemeente Goes en portefeuillehouder integriteit binnen de Vereniging van Griffiers, spreekt donderdagmiddag over integriteit en de rol van de raad daarbij. De inleiding van Scherpenzeel maakt deel uit van een reeks van bijeenkomsten waarin aandacht wordt gevraagd voor meer bewustwording van de raad voor het onderwerp integriteit.

Online discussieplatform voor raadsleden over sociaal domein

08-12-2014

Raadsleden kunnen vanaf vandaag via een online discussieplatform hun mening geven over actuele onderwerpen binnen het sociaal domein. Aan de hand van wekelijkse stellingen kunnen zij hun mening geven en kennis delen.

Driekwart raadsleden kent Resolutie Informatieveiligheid niet

05-12-2014

76% van de raadsleden kent de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ niet. Dit is een conclusie die volgt uit het onderzoek dat Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) in samenwerking met Raadslid.Nu heeft uitgevoerd onder raadsleden.

Gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan van acht Gelderse gemeenten

25-11-2014

De burgemeesters van de gemeenten Heumen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen hebben afgesproken om gezamenlijk het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 op te stellen.

SGP Ermelo presenteert Meldpunt Overlast

19-11-2014

SGP Ermelo heeft gisteren de website overlastmelding.nl gelanceerd. Met de site wil de SGP onderbelichte problematiek, zoals drugs- en geluidsoverlast, zichtbaar maken. Volgens fractievoorzitter Leo van der Velden gaat het om klachten lang niet altijd gehoord worden. “Mensen voelen zich hierdoor miskend."

Toename fietsdiefstal station Schiedam baart D66 zorgen

12-11-2014

D66 Schiedam heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de sterke stijging van fietsdiefstal bij het station Schiedam Centrum. In de eerste tien maanden van dit jaar ligt het aantal fietsdiefstallen al ruim 38 procent hoger dan over het hele jaar 2013.

Compacte APV in Hollandse Kroon

06-11-2014

De gemeenteraad van Hollandse Kroon spreekt vanavond over het schrappen van vele artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Met de compact APV zet de gemeente zich in één klap op de kaart als 'kampioen dereguleren'.

Opvang Westlandse ex-gedetineerden moet beter

03-11-2014

De gemeente Westland doet te weinig aan de opvang van ex-gedetineerden die terug willen keren in de Westlandse samenleving. Dat stellen D66 Westland en CDA Westland. Met een aantal vragen aan het college willen de twee fracties meer duidelijkheid en actie om deze mensen te helpen.

Nieuw boekje voor raad en college: Met burgers!

31-10-2014

Met burgers! is een handzaam spoorboekje over burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven. Met ervaringen, praktijkvoorbeelden en tips voor raad en college.

Hellendoorn vertaalt IVP naar actieplan

23-10-2014

De gemeente Helendoorn heeft een bijeenkomst georganiseerd waarin de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 werden vertaald naar concrete aanpakken in het komende actieplan 2015-2016. Met deze bijeenkomst wilde de gemeente draagvlak creëren onder een aantal organisaties als het jongerenwerk, de WMO-raad, raadsleden, de politie en de woningstichting.

PvdA Rotterdam stelt vragen over huwelijksdwang

06-10-2014

De PvdA in Rotterdam heeft het college van B en W gevraagd hoeveel gevallen van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating in 2011 en 2012 in Rotterdam zijn geregistreerd. De partij heeft het stadsbestuur ook gevraagd ervoor te zorgen dat er meer oog komt voor de slachtoffers.

CDA en VVD vragen om extra drugsbestrijding in de gemeente Lopik

01-10-2014

De coalitiepartijen CDA en VVD hebben dinsdagavond tijdens de raadsvergadering het college van B&W van de gemeente Lopik middels een motie gevraagd om extra aandacht te geven aan drugsbestrijding in de gemeente Lopik.

Nieuwe video’s voor raadsleden

26-09-2014

Speciaal voor raadsleden heeft het VNG Raadsledenprogramma informatieve video’s gemaakt over actuele beleidsonderwerpen. VNG-medewerkers en andere deskundigen komen aan het woord.

VVD Dordrecht wil een ‘open data vriendelijk beleid’

25-09-2014

De Dordtse VVD fractie werkt aan een initiatiefvoorstel voor ‘open data vriendelijk beleid’ in Dordrecht. Open data zijn gegevens die iedereen gratis kan (her)gebruiken. Het zijn vaak gegevens die zijn verzameld door de overheid.

Raadsledencongres leerzaam, enerverend, interessant

22-09-2014

Met een hoofd en tas vol informatie naar huis. Veel gehoord en veel geleerd. Een geslaagde dag met 700 raadsleden. Leerzaam, enerverend en een goede, interessante dag. Raadsleden uit het hele land blikten afgelopen zaterdag positief terug op het Raadsledencongres in Zwolle.

Bestuurders maken kennis met thema ‘veiligheid’

21-09-2014

Een groot aantal college- en raadsleden van de gemeenten Lochem, Voorst, Zutphen en Brummen heeft zich dinsdag, in het kader van hun inwerkprogramma, verdiept in het thema veiligheid. De komende jaren werken de vier gemeenten aan verdere versterking van de participatie van inwoners op veiligheidsgebied.

Raadsleden kunnen informatieveiligheid agenderen

18-09-2014

Informatieveiligheid is een thema dat nog altijd te weinig aandacht heeft en krijgt van gemeenten. Raadsleden kunnen veranderen door actief het onderwerp informatieveiligheid op de agenda te zetten, bijvoorbeeld om het college van B en W te vragen welke maatregelen getroffen zijn tegen het hacken van digitale informatie.

Nieuwe VNG-commissie Bestuur en Veiligheid van start

15-09-2014

De nieuwe VNG-commissie Bestuur en Veiligheid kwam op 11 september voor het eerst bijeen. Met 15 burgemeesters, 2 wethouders, 2 raadsleden en 1 gemeentesecretaris ging de eerste vergadering van start, onder leiding van de nieuwe commissievoorzitter Theo Weterings, burgemeester van Haarlemmermeer.

Essay prestatiemeten in het sociale domein

12-09-2014

Gemeenteraden willen sturen op cijfers en prestaties, maar niet alles laat zich kwantificeren. Het kans zelfs contraproductief werken. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 heeft daarom een essay geschreven over zinvol en effectief prestatiemeten in het sociale domein.

SP-fractievoorzitter Amersfoort laakt geheim overleg

11-09-2014

In hoeverre is geheim overleg tussen burgemeester en raadsleden acceptabel? Deze vraag kwam onlangs in Amersfoort aan de orde wegens de situatie rond voormalig inwoner Jermaine W. die met zijn gezin naar Syrië is vertrokken.

Tholen stelt prioriteiten integrale veiligheid vast

09-09-2014

De gemeente Tholen heeft een Beleidsplan Integrale veiligheid 2014-2018 opgesteld. Dit plan heeft tot doel inzicht te geven in de veiligheidsproblematiek, aanknopingspunten te formuleren voor samenwerking met partners op het gebied van veiligheid en tot slot het bepalen van prioriteiten.

Leefbaar Rotterdam wil harde aanpak illegale prostitutie

26-08-2014

Leefbaar Rotterdam (LR) heeft aan het stadsbestuur vragen gesteld over de toename van illegale prostitutie door Roemenen en Bulgaren in Rotterdam. LR-raadslid Dries Mosch wil dat deze wantoestanden hard aangepakt worden.

'Raad ondermijnt eigen kwaliteit met bezuiniging op Rekenkamer'

25-08-2014

Gemeenteraden moeten oppassen met het bezuinigen op ondersteunende functies als de Rekenkamer en op eigen opleidingen. Gemeenteraden die dat toch doen, verzwakken hun positie, waarschuwt vertrekkend voorzitter Peter Otten van Raadslid.Nu, in een vraaggesprek met VNG Magazine.

Zes tips voor een sterke Raad bij decentralisatie

22-08-2014

De overdracht van taken van Rijk naar gemeenten maakt een einde aan de klassieke lokale autonomie van gemeenten en gemeenteraden. ‘Het is de Rijksoverheid die de gemeentelijke filialen aanstuurt’, schrijft de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur.

VVD Maasluis stelt vragen over handhaving vuurwerk

19-08-2014

Hulpverleners en burgers ondervinden tijdens nieuwjaarsnacht veel hinder en schade door vuurwerk. Reden voor de VVD-fractie in de gemeente Maassluis om vragen te stellen over de handhaving van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

D66 Schiedam wil beeld van jeugdgroepen

08-08-2014

D66 Schiedam wil weten of er actuele cijfers en statistieken bekend zijn omtrent het aantal hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen in Schiedam. D66-raadslid Zülfikar Güler heeft het college hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer

23-07-2014

De gemeente Zoetermeer heeft de geactualiseerde kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gepresenteerd. De gemeente zet de komende jaren in op de aanpak van geweld, woninginbraak, jeugdoverlast en –criminaliteit. Daarnaast zijn ook de aanpak van georganiseerde misdaad, waaronder hennepteelt en drugshandel, overlast en maatschappelijke onrust tot prioriteit benoemd.

Raadsleden willen met politie over praktijk praten, niet over beleid

11-07-2014

Raadsleden hebben de behoefte om met de politie te praten over de praktijk. Voor een meer beleidsmatige invulling van bijvoorbeeld een integraal veiligheidsplan (IVP) is er minder belangstelling bij raadsleden.

Samen werken aan de veiligheid in Roermond

11-07-2014

Wijkraden, politie, stadstoezicht , zorgverleners, ondernemers en raadsleden spraken de afgelopen weken in verschillende bijeenkomsten met elkaar over “wat zijn nu voor de komende jaren de veiligheidsonderwerpen die gezamenlijk moeten worden opgepakt.’’ De uitkomsten van die bijeenkomst worden gebruikt voor een integraal veiligheidsplan.

Raad kan ondermijning door georganiseerde criminaliteit beperken

26-06-2014

De georganiseerde (drugs)criminaliteit in wijken en buurten van steden en dorpen in Brabant en Zeeland ondermijnt de bestuurlijke en maatschappelijke bovenwereld. Kan de gemeenteraad daar wat tegen doen, was de vraag van raadsleden tijdens het regiocongres veiligheid voor raadsleden, woensdag 25 juni in Helmond.

Raadsleden hebben te weinig greep op het lokale politiebeleid

23-06-2014

Raadsleden vinden dat ze te weinig greep hebben op het politiebeleid in hun gemeente. Het lokale beleid raakt ondergesneeuwd door regionale en landelijke wensen en voorkeuren. De politie is volgens raadsleden te weinig zichtbaar in haar gemeente.

Tips voor raadsleden met de portefeuille veiligheid

20-06-2014

Weet je als raadslid wanneer en waar er besluiten worden genomen over het vaststellen over het lokaal en regionaal veiligheidsbeleid? Zorg voor een overzicht van de belangrijkste data en stem hierop je interne overleg op af. Het is een van de zeven tips van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) aan beginnende raadsleden om de portefeuille veiligheid uit te voeren.

Bondige informatie voor raadsleden over aanpak huiselijk geweld

20-06-2014

Om de regioaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op de kaart te zetten, is het belangrijk om ook de gemeenteraad erbij te betrekken. De VNG heeft voor raadsleden een factsheet gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Raadsleden bepalen kracht van de gemeenteraad

17-06-2014

Raadsleden moeten er vooral zelf voor zorgen dat de gemeenteraad krachtiger en sterker wordt. Dit blijkt uit de antwoorden van tien gemeenteraadsleden die de afgelopen weken Raadslid van de Week waren bij Raadslid.Nu. Zij reageerden op de vraag wat nodig is om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken en opperden diverse oplossingen.

Wat doet u als raadslid tegen ondermijning en onzichtbare criminele bedreiging?

04-06-2014

De georganiseerde criminaliteit lijkt voor de gemiddelde gemeenteraad heel ver weg, maar is veel dichterbij dan veel raadsleden vermoeden. Ondermijning door de georganiseerde criminaliteit is een van de belangrijkste bedreigingen van de lokale democratie, zo klinkt het in de kringen van het LIEC en het RIEC.

Het CCV en Raadslid.nu: partners in veiligheid

27-05-2014

Veiligheid wordt door veel raadsleden beschouwd als een zaak van de burgemeester. Echter, gemeenteraadsleden hebben een belangrijke rol om de veiligheid in hun gemeente op peil te krijgen en te houden. Partners om dit voor elkaar te krijgen, zijn Raadslid.nu en het CCV.

Hoe gaat een raadslid om met outlawmotorgangs?

26-05-2014

Raadleden krijgen komend najaar te maken met de vaststelling van het integraal veiligheidsplan. Raadslid.Nu wil raadsleden hierop voorbereiden.

Seminar: veiligheid gekoppeld aan sociaal domein

13-05-2014

Lokaal veiligheidsbeleid en de nieuwe taken in het sociaal domein hebben meer met elkaar te maken dan raadsleden misschien denken. De verbinding tussen beide thema’s staan op 2 juni centraal tijdens een seminar in Voorburg van Politiebestel.nl.

CDA Maastricht schrijft open brief over onveiligheid

13-05-2014

Het CDA Maastricht heeft burgemeester Onno Hoes een open brief geschreven over de veiligheid in de stad. De partij wil dat de gemeente een actieplan opstelt om de onveiligheid een halt toe te roepen.

Gemeenteraad Beverwijk in gesprek over veiligheid

13-05-2014

Door alertheid van inwoners gaat het de goede kant op met de aanpak van woninginbraak in Beverwijk. Dat liet de politie vorige week weten tijden een raadscarrousel in de gemeente. In de eerste vier maanden van 2013 werden 86 inbraken gepleegd, dit jaar ligt dat aantal op 73. “Maar één is er nog altijd één teveel”, aldus de politie.

Gemeenteraad over veiligheid doet er toe voor burgemeester

29-04-2014

84,4% van de burgemeesters ervaart dat er voldoende mogelijkheden zijn om in regionale samenwerkingsverbanden te anticiperen op het oordeel van de gemeenteraad. Dit blijkt uit het rapport 'Majesteitelijke en magistratelijk' van de Universiteit van Tilburg over het burgemeestersambt.

Nieuwe gemeentelijke taken dwingt raad tot zorg voor sociale veiligheid

18-04-2014

Raadsleden zijn er zich vaak niet van bewust dat er een direct verband bestaat tussen sociale veiligheid en de klassieke vraagstukken zoals rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandveiligheid. De nieuwe gemeentelijke taken voor zorg en op het sociaal domein dwingt de gemeenteraad tot het nadenken hoe de sociale veiligheid in buurten en wijken overeind blijft.

Collegeonderhandelingen: telt veiligheid nog mee?

08-04-2014

Ook in uw gemeente wordt geschreven aan een nieuw coalitieakkoord. Is daarin ook aandacht voor het onderwerp veiligheid? Wat betekenen bezuinigingen op sociale taken, zorg en welzijn voor de veiligheid in wijken en buurten? Raadsleden en de raad moeten er voor zorgen dat er voldoende agenten zijn voor openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in buurten en wijken.

Vier regiocongressen ‘Veiligheid en raadsleden’

07-04-2014

Raadslid.Nu organiseert komende zomer vier regionale congressen over veiligheid. Welke rol hebben en kunnen raadsleden spelen bij het organiseren van de veiligheid in hun gemeente? Dat is het hoofdthema van deze vier bijeenkomsten in Helmond, Haren (Groningen), Apeldoorn en Leidschendam-Voorburg.

Lokale politici overschatten bereik sociale media

18-03-2014

Waar raadsleden volop inzetten op de sociale media – vooral Facebook en Twitter – maakt maar een klein deel van de kiezers hier gebruik van. Zij gebruiken vooral traditionele media als het gratis Huis-aan-huisblad, de (regionale) krant, radio of tv. Dit blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO in samenwerking met Aart Paardekooper, Raadslid.nu en de Vereniging van Griffiers uitvoerde vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.

SGP Krimpen wil betere registratie van vandalisme

15-03-2014

De SGP-fractie van Krimpen aan den IJssel wil meer inzicht in de vandalismecijfers. Fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen laat dit weten naar aanleiding van een raadsmemo over dit onderwerp van burgemeester Huizer van afgelopen donderdag.

De wondere wereld van de gemeentefinanciën: editie 2014

13-03-2014

Nieuwe taken, extra budget, maar ook bezuinigingen: gemeenten staan voor de uitdaging om de juiste financiële keuzes te maken. ‘De wondere wereld van de gemeentefinanciën’ biedt u toegankelijke informatie over de gemeentelijke financiën.

VVD Harderwijk wil aanpak sleutelkastjes-inbraken

12-03-2014

De VVD Harderwijk-Hierden maakt zich zorgen over de stijging van inbraken in woningen van senioren en mindervaliden via de sleutelkastjes. De Stentor maakte vorige week politiecijfers over dit misdrijf bekend. Gezien de enorme toename vraagt de VVD vraagt de gemeente om maatregelen.

Gemeenten steken meer geld in openbare orde en veiligheid

10-03-2014

Tweederde van de gemeenten heeft deze collegeperiode kans gezien meer geld te besteden aan openbare orde en veiligheid, ondanks het lagere gemeentebudget. Dit blijkt uit een analyse van de CBS-Veiligheidsmonitor door de Volkskrant.

VVD Zwolle wil ANPR inzetten om inbraken te voorkomen

27-02-2014

De VVD in Zwolle wil inbrekers afschrikken met intelligente camera's die kentekenplaten scannen. Het bijzondere opsporingsmiddel moet worden ingezet in wijken waar veel wordt ingebroken.

Plasterk zet agressie tegen raadsleden op de agenda

20-02-2014

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart worden voor de nieuwe raadsleden en wethouders vier bijeenkomsten gehouden over bedreigingen en agressie jegens lokale bestuurders. Dat heeft minister Ronald Plasterk (BZK) gezegd in antwoord op vragen van het CDA in de Tweede Kamer. De minister wil de bijeenkomsten samen met raadsledenvereniging Raadslid.Nu organiseren.

Een op 10 bedreigde raadsleden wil stoppen

14-02-2014

Een op de tien raadsleden, die te maken heeft gehad met agressie of geweld overweegt of heeft overwogen te stoppen met het raadswerk. Een derde van alle raadsleden in Nederland heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en/of geweld.

PvdA Deventer wil effectiever graffitibeleid

13-02-2014

De PvdA-fractie in Deventer wil een alternatief en effectiever graffitibeleid in de Hanzestad. In de initiatiefnota ‘Uit de Kunst’ pleit de partij voor een andere opzet, waarin ingezet wordt op stevige handhaving, meer ruimte voor kunstzinnige graffitiuitingen en een gecombineerde, effectievere schoonmaak.

VVD op de bres voor veiliger Amsterdam IJburg

11-02-2014

De VVD Amsterdam Oost maakt zich ernstig zorgen over de toenemende (zware) criminaliteit in de wijk IJburg. De partij heeft de deelraad van Amsterdam Oost gevraagd een voorstel te steunen om maatregelen te nemen. Het VVD-voorstel werd aangenomen.

PvdA Apeldoorn stelt meldpunt onveiligheid in

11-02-2014

De PvdA Apeldoorn stelt een meldpunt onveiligheid in en doet een oproep aan iedereen om onveilige plekken of situaties te melden. De PvdA pleit ervoor de beleving van de burger evenzeer te betrekken bij het beleid als de feiten.

Professor staatsrecht pleit voor een sterk onafhankelijk lokaal bestuur

06-02-2014

Een krachtige, onafhankelijke positie van de gemeenteraad en de lokale democratie. De Groningse professor staatsrecht, Douwe Jan Elzinga, hekelde afgelopen week de wijze waarom de lokale democratie wordt verkwanseld. Van raadsleden wordt zelfs gevraagd hun onpartijdigheid op te geven. "Volstrekt belachelijk", aldus Elzinga.

10 adviezen aan het nieuwe raadslid

04-02-2014

Hoe kunt u als raadslid uw rol als volksvertegenwoordiger het beste inhoud geven? Een groep griffiers vatte een veelheid aan tips uit het hele land samen in 10 concrete adviezen.

Actie Raadslid.Nu en griffiers geslaagd

03-02-2014

De actie van Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers (VvG) om de geheime stemming bij (her)benoeming van burgemeesters, wethouders en andere politieke ambtsdragers te handhaven, is voorlopig geslaagd.

Vier spelregels voor gemeentelijke samenwerking

27-01-2014

De gemeenteraad moet zelf de touwtjes in handen nemen om de invloed op gemeentelijke samenwerkingsverbanden te vergroten. Guido von Grumbkow en Harry ter Braak bepleiten dit in een reactie op de resultaten van de Raadslid.Nu-enquête over samenwerking en herindeling.

Handreiking Cameratoezicht vernieuwd en digitaal

22-01-2014

Het CCV heeft begin dit jaar de handreiking Cameratoezicht vernieuwd. De vernieuwde handreiking is gedigitaliseerd en wordt doorlopend voorzien van de meest actuele informatie rondom het onderwerp cameratoezicht.

ChristenUnie-SGP Zoetermeer wil stevige aanpak fietsdiefstal

17-01-2014

De ChristenUnie-SGP in Zoetermeer heeft het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd over de toename van fietsdiefstal in de stad. De partij pleit voor een stevige aanpak en denkt daarbij aan de inzet van camera’s en/of lokfietsen.

VVD Den Haag: ‘Pluk jeugdbende kaal’

16-01-2014

De VVD in de Haagse gemeenteraad roept het college op alle straf- en boetemaatregelen die het ter beschikking heeft, toe te passen op criminele jeugdbendes. Aanleiding is de grote politieactie afgelopen dinsdag waarbij elf jongeren van een jeugdbende uit Den Haag Zuidwest, werden opgepakt.

Raad Waalwijk discussieert met inwoners over veiligheidsbeleid

14-01-2014

De gemeenteraad van Waalwijk nodigt inwoners uit om mee te denken over het nieuwe veiligheidsbeleid van de gemeente. Op donderdag 23 januari is er een discussieavond in de raadzaal van het stadhuis.

Steun voor meer grip gemeenteraad op samenwerking

13-01-2014

Ook bij samenwerkingsverbanden tussen gemeenten is het college van B&W lokaal verantwoordelijk, en legt het rekenschap af aan de eigen raad. De VNG ondersteunt de positie van raadsleden bij samenwerking. Dit zei VNG-directieraadslid Kees Jan de Vet vadaag op Radio 1, in reactie op de uitkomsten van een enquête van raadsledenvereniging Raadslid.Nu.

Meerderheid lokale politici voor vuurwerkverbod

10-01-2014

Een meerderheid van 53 procent van lokale politici wil een verbod op vuurwerk. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Research onder 1668 gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters. Vooral lokale politici van GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie zijn voor een vuurwerkverbod voor particulieren tijdens de jaarwisseling.

Boxtel organiseert raadsbijeenkomst over burgerparticipatie

08-01-2014

De gemeenteraad van Boxtel houdt 15 januari 2014 een beeldvormende bijeenkomst over burgerparticipatie. Via deze bijeenkomst wil de gemeenteraad zich laten informeren over de kijk op burgerparticipatie vanuit de inwoners.

PvdA Olst-Wijhe gaat dorpsgesprek aan over leefbaarheid

08-01-2014

De PvdA Olst-Wijhe organiseert in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 drie ‘dorpsgesprekken’. De eerste bijeenkomst, op dinsdag 14 januari 2014, staat in het teken van leefbaarheid.

Tien tips voor gemeenteraden bij de transitie jeugdzorg

07-01-2014

Gemeenteraden staan onder grote tijdsdruk voor hun complexe taak rond de transitie jeugdzorg. Om de gemeenteraden in deze taak te ondersteunen, heeft het Verwey-Jonker Instituut een digitale handleiding voor raadsleden opgesteld, met daarin tien concrete tips.

SECONDANT-artikel over raadsleden en veiligheid

30-08-2013

De nationale politie, pijnlijke keuzen tussen veiligheidsdoelstellingen, en mogelijk een wettelijke verankering van de gemeentelijke regierol. Er komt nogal wat op raadsleden af. Het nieuwste nummer van tijdschrift vraagt zich af hoe raadsleden duurzaam betrokken kunnen blijven bij de lokale veiligheid.

Raad Sliedrecht stelt burgerinitiatief vast

10-04-2013

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft gisteren de Verordening Burgerinitiatief Sliedrecht 2013 vastgesteld. Met het Burgerinitiatief geeft de raad de inwoners van Sliedrecht de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. De Verordening treedt op 1 juni 2013 in werking.

Tiel wil meer aandacht voor huiselijk geweld

12-03-2013

De gemeenteraad van Tiel wil dat er meer gedaan wordt om huiselijk geweld in de gemeente tegen te gaan. De fracties denken dat de economische crisis gepaard gaat met meer huiselijk geweld.

Raad vreest voor 'eretitel' Eindhoven misdaadstad

01-02-2013

De gemeenteraad van Eindhoven vreest voor een topnotering in de misdaadmeter van het AD. De laatste twee jaar stond de gemeente op de zesde plaats, maar door recente geweldsincidenten in januari dreigt Eindhoven dit jaar een hogere plaats op de lijst te krijgen toebedeeld.