Raadsleden & Veiligheid

Partners

Tien tips voor gemeenteraden bij de transitie jeugdzorg

07-01-2014

Gemeenteraden staan onder grote tijdsdruk voor hun complexe taak rond de transitie jeugdzorg. Om de gemeenteraden in deze taak te ondersteunen, heeft het Verwey-Jonker Instituut een digitale handleiding voor raadsleden opgesteld, met daarin tien concrete tips.

Tien tips

In de handreiking worden tien concrete aanbevelingen voor gemeenteraden gepresenteerd. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de drie rollen (volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende) van de raad. De tips geven onder meer concreet aan wat raadsleden kunnen doen voor de kwetsbare groepen, welke maatschappelijke effecten gemeenten kunnen nastreven en waar raden op moeten letten bij de het regelen van de toegang tot jeugdhulp. Daarnaast zijn er tips voor raadsleden voor de financiële inzet en controle, alsook voor de samenwerking met andere gemeenten.

De tien tips zijn:

  • Gemeenteraad, bepaal zelf mee de agenda
  • Ben volksvertegenwoordiger
  • Maak concreet om welke doelgroepen het gaat
  • Stel een visie vast op de zorg voor jeugd
  • Bepaal de doelstellingen van de transitie en transformatie
  • Regel de toegang tot jeugdhulp
  • Bepaal de te realiseren kwaliteit in de jeugdhulp
  • Bepaal wat lokaal en wat regionaal wordt georganiseerd
  • Stel de financiële kaders vast
  • Stel adequate eisen aan de P&C-cyclus

Aanleiding

De jeugdwet treedt naar verwachting per 1 januari 2015 in werking. In mei 2013 constateerde de Transitiecommissie stelselherziening jeugd (TSJ) dat gemeenteraden in het algemeen nog onvoldoende in positie zijn om hun rol bij de transitie jeugdzorg te pakken.
De compacte handreiking heeft een digitale navigatie zodat gemeenteraadsleden, griffiers en andere belangstellenden de tips gemakkelijk tot zich kunnen nemen.

Meer informatie

De publicatie is gratis te downloaden via www.verwey-jonker.nl.