Raadsleden & Veiligheid

Partners

Tholen stelt prioriteiten integrale veiligheid vast

09-09-2014

De gemeente Tholen heeft een Beleidsplan Integrale veiligheid 2014-2018 opgesteld. Dit plan heeft tot doel inzicht te geven in de veiligheidsproblematiek, aanknopingspunten te formuleren voor samenwerking met partners op het gebied van veiligheid en tot slot het bepalen van prioriteiten.

Integraal veiligheidsplan

In de begroting van 2013 stelt de gemeenteraad dat hij de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners wil bevorderen en overlast in de kernen wil terugdringen. Als prestatie-indicator daarvoor geldt dat in 2013 een begin wordt gemaakt met het opstellen van een integraal veiligheidsplan.

Beleidsplan

Op 12 september 2013 heeft de gemeenteraad de startnotitie "Integraal veiligheidsbeleid gemeente Tholen 2014 - 2018" vastgesteld. De startnotitie vormt de bestuursopdracht om integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen en beschrijft het proces van de totstandkoming van het Beleidsplan integrale veiligheid 2014 - 2018 Tholen.

Duurzame veiligheid

De gemeente Tholen streeft naar duurzame veiligheid op het gebied van wonen, werken en welzijn. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lokale overheid, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke instanties, bedrijfsleven en burgers. Het integrale veiligheidsbeleid richt zich op het minimaal op peil houden van het huidige veiligheidsniveau. De gemeente Tholen is namelijk een relatief veilige gemeente. Waar mogelijk, wordt een verhoging van het veiligheidsniveau nagestreefd.

Prioriteiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende prioriteiten bepaald:

  • Woninginbraak
  • Geweld
  • Vernieling
  • Verkeer
  • Overlast
  • Brandveiligheid

In het plan wordt op deze prioriteiten ingegaan en worden doelen bepaald.