Raadsleden & Veiligheid

Partners

Handreiking verhoogde asielinstroom voor het lokaal bestuur

09-11-2015

Steeds meer gemeenten doen ervaring op met opvang van asielzoekers. De ervaringen zijn benut voor een handreiking. Deze handreiking is voor het lokaal bestuur en de bij de verhoogde asielinstroom betrokken partners (vreemdelingenketen, veiligheidspartners, hulpverlening en andere instanties).

Nederland heeft te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers. Landelijke partners uit de vreemdelingenketen werken nauw samen met gemeenten en tal van partners om samen de maatschappelijke uitdaging aan te gaan. Op lokaal niveau worden extra opvanglocaties gerealiseerd.

Handreiking

De handreiking dient als wegwijzer en hulpmiddel bij de vraagstukken die spelen over opvang, gezondheid, veiligheid, communicatie en het juridisch instrumentarium. Ook is er een webpagina met aanvullende informatie.

Updates

Regelmatig verschijnen updates van de handreiking waarin actuele informatie is verwerkt. Kijkt u dus op deze website voor de meest recente versie. Daarbij zijn de reacties en ervaringen van gemeenten zeer welkom. Zij kunnen die insturen aan het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) van de VNG via otav@vng.nl.

Gezamenlijk

De Handreiking verhoogde asielinstroom is ontwikkeld in nauwe samenspraak tussen de VNG, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, het College van procureurs-generaal, de Nationale Politie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij zijn hierbij ondersteund door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Meer informatie