Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik VNG-cie. Bestuur en Veiligheid

17-03-2015

Lokale democratie, de rol van inspecties in het sociaal domein, de evaluatie van de jaarwisseling en de invulling van het thema recht voor de komende periode: dat waren de belangrijkste bespreekpunten tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur en Veiligheid vorige week.

Evaluatie jaarwisseling

Afgelopen jaar zijn voor het eerst de afsteektijden van vuurwerk verder ingeperkt. Het algemene gevoel is dat een verdere aanscherping van het bestaande instrumentarium niet noodzakelijk is. Wel merkt de commissie op dat verkooptijden en afsteektijden niet met elkaar in overeenstemming zijn. Dit levert handhavingsknelpunten op. Daarnaast moet het Rijk de aanpak van zwaar illegaal vuurwerk prioriteit geven.

Rol inspecties sociaal domein

De inspecteur-generaal inspectie Jeugdzorg, Gemma Tielen, en de programmanager inspectie jeugd, Esther Deursen, gingen met de commissie in gesprek over de rol van de inspecties in het sociaal domein. De commissie benadrukte het belang van integrale samenwerking van de inspecties en het betrekken van de gemeenteraad.

Focus op prioriteiten

De commissie stelde november vorige jaar haar strategische agenda voor de komende jaren vast. In de vergadering werd stilgestaan bij de focus voor het thema Vitale democratie, waarbij ook de Lokale vernieuwingsagenda van minister Plasterk (BZK) werd betrokken.

Versterking en vernieuwing van de lokale democratie hebben voor de VNG prioriteit, de Lokale vernieuwingsagenda zien we als een erkenning voor de urgentie van dit thema. Van belang is fundamenteel stil te staan bij de veranderende samenleving en hoe als gemeentebestuur hierop te reageren zonder de ogen te sluiten voor institutionele discussies die de komende tijd gaan spelen.

Ten slotte stemde de commissie in met de uitwerking van de agenda op het terrein van zorg en veiligheid.