Raadsleden & Veiligheid

Partners

VNG-reactie op wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen terrorisme

22-05-2015

Vrijheidsbeperkende maatregelen in verband met terroristische activiteiten hebben een goede wettelijke basis nodig. De wet moet expliciet vermelden dat het gaat om een tijdelijke bevoegdheid van de minister van V&J, die alleen in uitzonderlijke situaties kan worden toegepast.

De wet moet verder duidelijk maken wat onder 'nationale veiligheid' valt en waar de afbakening ligt met de lokale verantwoordelijkheid voor het openbare orde en veiligheid. Dat schrijft de VNG in reactie op het Wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding.

Informatiepositie burgemeester

Dat niet de burgemeester maar de minister van V&J het bevoegd gezag is, heeft op zich de instemming van de VNG. Maar het tijdig en voldoende informeren en ook raadplegen van de burgemeester is daarbij wel belangrijk. De VNG vraagt daarom aandacht voor een verbeterde informatiepositie van de burgemeester.

Bevoegdheden gemeenten

Het wetsvoorsel bevat ook maatregelen waar gemeenten voor verantwoordelijk zijn, zoals de bevoegdheid tot het intrekken of weigeren van subsidies en vergunningen. Een nadere inkadering van deze bevoegdheid is gewenst uit het oogpunt van concrete toepasbaarheid en het voorkomen van willekeur en rechtsonzekerheid.

Meer informatie

In de brief aan minister Steur (V&J) ] gaat de VNG in op een aantal andere uitvoeringsvragen. Hieronder de brief: