Raadsleden & Veiligheid

Partners

VNG kondigt wijziging 'Prostitutiehoofdstuk' model-APV aan

23-11-2015

Hoewel het nieuwe 'Prostitutiehoofdstuk' nog maar een paar maanden geleden is gepubliceerd, is de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) nu al bezig met een herziening van enkele onderdelen.

Aanleiding voor de voorgenomen aanpassing:

  • Recente Europeesrechtelijke jurisprudentie dwingt ons waarschijnlijk om bepaalde onderdelen te herzien voor die gemeenten die een maximumbeleid ten aanzien van vergunningen willen voeren.
  • Een verkeerde uitleg van art. 160, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet heeft geleid tot een omissie ten aanzien van de bevoegdheidsverdeling tussen het college van burgemeester en wethouders enerzijds en de burgemeester anderzijds. Deze wordt hersteld.
  • Nader overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie leidt ertoe dat de artikelen 6:2 en 6:3 eenvoudiger kunnen worden geredigeerd.

Verbeterpunten snel doorvoeren

De VNG begrijpt dat gemeenten de snel opvolgende wijzigingen als bezwaarlijk kunnen ervaren. Maar kiest er voor om ontdekte omissies zo snel mogelijk te herstellen en verbeterpunten meteen door te voeren. Zeker als gemeenten dit nog zonder grote problemen bij kunnen stellen in lopende processen rond de APV.

Advies

De VNG raadt gemeenten aan door te gaan volgens de voorgenomen planning. Ze verwachten de aanpassing op korte termijn door te voeren. Gemeenten kunnen die dan in het lopende proces 'meenemen'. De aanpassingen hebben waarschijnlijk geen belangrijke invloed op welk beleid gevoerd kan worden, wel moet de regelgeving op een paar punten worden aangepast.

Input

Gemeenten kunnen meer informatie in input geven op de website van de VNG.