Raadsleden & Veiligheid

Partners

Burgerinitiatieven doen de raad veranderen

27-05-2015

In de helft van de nieuw gesloten collegeakkoorden na de raadsverkiezingen van 2014 is aandacht besteed aan burgerinitiatieven. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden.

Burgers nemen steeds vaker het initiatief. Wat voor gevolgen heeft dit voor de gemeenteraad, is de vraag die VNG Magazine aan de orde stelt. ‘De raad wordt meer een verbinder tussen de initiatiefnemers en de ambtelijke organisatie,’ antwoordt Ton Dijkmans, raadslid van Cranendonck Actief!, tevens lid van de denktank van de VNG die komend najaar met een rapport wil komen over de positie en toekomst van de gemeenteraad. In het VNG Magazine wordt het raadslid samen met griffier Arjan Oudbier uit Apeldoorn geïnterviewd over de gevolgen van de toenemende burgerinitiatieven. ‘De raad zou een sfeer moeten scheppen waarin burgerinitiatieven mogelijk zijn én gestimuleerd worden. ‘Dit vergt een andere houding van de raad’, zo concludeert het VNG Magazine.

Veranderd takenpakket

Raadslid.Nu bracht eerder dit jaar een essay uit waarin de conclusie werd getrokken dat de raad na de invoering van de nieuwe gedecentraliseerde taken voor zorg, participatie en werk niet meer kan volstaan met zijn oude rollen. De gemeente is veranderd en daarmee de rol van de gemeenteraad, concludeert Rien Fraanje in dat essay Sturen in Dienstbaarheid

De tijd is voorbij dat ambtenaren in opdracht van het college plannen maken, vervolgens het college die op haar beurt de plannen weer aan de gemeenteraad voorlegde en als de raad dan akkoord was, kon het college aan de slag. De herontdekking van de samenleving en de verschuiving in het takenpakket van het fysieke naar het sociale domein vergroten de noodzaak voor gemeenten om te leren sturen in een netwerk. Voor de gemeenteraad betekent dat dus ook een andere invulling van de traditionele rollen voor kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging. Fraanje beveelt daarom in zijn essay een 9-tal nieuwe vormen aan om de rollen van de raad een nieuwe betekenis te geven. Deze zijn hier terug te vinden.

Downloads