Raadsleden & Veiligheid

Partners

Plasterk: Asielopvang bespreken in gemeenteraad

07-03-2016

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat het college van B&W over de opvang van asielzoekers het gesprek moet voeren met de gemeenteraad. "Een goede discussie is nodig om draagvlak in de gemeente te hebben", schrijft minister Plasterk in antwoord op Kamervragen van VVD-Kamerlid Hayke Veldman.

Een zorgvuldig en gedragen beleid

Aanleiding van de vragen was de enquête van Raadslid.Nu waaruit blijkt dat een kwart van de raden niet wordt betrokken bij de keuze van een locatie voor asielopvang. Plasterk schrijft over het bespreken van opvang in de raad: "Dat kost tijd, maar die tijd is nodig voor een zorgvuldig en gedragen beleid."

De minister zegt te werken aan een handreiking voor gemeenten die asielopvang overwegen, met daarin onder meer antwoorden over het betrekken van de raad bij de opvang van asielzoekers. Daarnaast zegt hij dat het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) gemeenten ondersteuning kan bieden om tot een zorgvuldig besluitvormingsproces te komen.

Raadslid.Nu heeft afgelopen najaar colleges van burgemeester en wethouders opgeroepen om – juist voor het vergroten van het draagvlak onder de inwoners voor de opvang van vluchtelingen – de gemeenteraad te betrekken bij de keuze en soort van opvanglocatie.

Enquête

De enquête onder raadsleden is uitgezet naar aanleiding van de discussies in de afgelopen maanden over de opvang van vluchtelingen en richtte zich op het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden. Daaruit blijkt dat 30 procent van de raden slechts gedeeltelijk betrokken is bij de keuze voor het soort opvang van asielzoekers en 18 procent helemaal niet is betrokken door het college van Burgemeester & Wethouders.

De gehele enquête met alle resultaten is hier te lezen.