Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik bestuursvergadering VNG januari 2016

12-01-2016

De wetenschapsagenda van de VNG richt zich het komende jaar op aan aantal specifieke thema’s, waaronder de gemeenteraad van de toekomst, de kracht van de regio’s, lokale democratie en public value. Dat vertelde Job Cohen tijdens zijn presentatie van de wetenschapsagenda 2016 voor de VNG.

Hij presenteerde zijn plannen tijdens de vergadering van het VNG-bestuur op 7 januari 2016. Job Cohen bekleedt de Thorbecke leerstoel en is voorzitter van het Curatorium, dat voor de VNG fundamenteel nadenkt en adviseert over onderwerpen zoals die van de Jaar- en Trendberichten.

De VNG is enige jaren geleden gestart met een wetenschapsagenda om beleid en toepassing van beleid met de wetenschap te verbinden. En daarmee een visie te ontwikkelen voor de lange termijn, gekoppeld aan de strategische agenda van de VNG voor 2020.

Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied

Een ander belangrijk punt op de agenda van het VNG-bestuur was de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. In het belastingakkoord in de Eerste Kamer is afgesproken dat vóór de zomer van 2016 de opzet van een wetswijziging wordt gemaakt. De invoering van een groter eigen gemeentelijk belastinggebied wordt dan per 2019 gerealiseerd.

Deze wens van gemeenten om zelf belasting te kunnen heffen staat nu echt op de agenda van kabinet en Kamer. Om invoering per 2019 te realiseren moet wel nog het nodige werk verzet worden.

Aandachtspunt is het voeren van eigen regie op het traject. Het vergroten van het lokale belastinggebied vraagt om een gedegen (denk)proces binnen de Vereniging over samenhangende maatregelen en goede communicatie, ook richting inwoners. Het begint met een goede dialoog met de eigen achterban.

De komende tijd wil het VNG-bestuur gebruiken om hierover met gemeenten en andere betrokken partijen het debat te voeren.

Stand van zaken asiel

De leden van de VNG hebben met een grote meerderheid (ruim 94%) ingestemd met het concept-Bestuursakkoord Verhoogde asielinstroom dat gemeenten met Rijk en provincies hadden bereikt. De concrete resultaten worden goed gemonitord.

De VNG gaat nu verder met het uitwerken van een Bestuursakkoord Verhoogde asielinstroom II. Daarin moeten afspraken komen over onderwerpen, zoals onderwijs, inburgering en veiligheid. Gemeenten hebben de taak om ervoor te zorgen dat nieuwe inwoners zo snel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Ook is de noodzaak benoemd om de landelijke regietafel en de regionale regietafels goed inhoudelijk met elkaar te verbinden.