Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik vergadering VNG-bestuur

16-09-2016

Het bestuur van de VNG kwam op 8 september 2016 bijeen voor een vergadering. Op de agenda stond onder andere de stand van zaken rondom de opvang en integratie van vluchtelingen en het Kenniscentrum Handhaving en Naleving.

Landelijke regietafel

Door de verlaagde instroom van asielzoekers is er een overschot ontstaan in de opvangcapaciteit. Het bestuur vindt het belangrijk om daar goed mee om te gaan en er duidelijk over te communiceren.
Inmiddels zijn hierover in de Landelijke regietafel met het Rijk en IPO afspraken gemaakt.

Oprichting BV Kenniscentrum Handhaving en Naleving

Het VNG-bestuur heeft ingestemd met de oprichting van de BV Kenniscentrum Handhaving en Naleving. Het Kenniscentrum vervult al sinds 2003 een belangrijke functie in het ondersteunen van gemeenten bij handhaving en naleving in het sociaal domein.
Met de decentralisaties in het sociaal domein is het Kenniscentrum opgenomen in de VNG. Nu is er echter voor gekozen om het kenniscentrum apart te positioneren in een BV. Een zelfstandig Kenniscentrum Handhaving en Naleving kan flexibeler opereren en daarmee de gemeentelijke uitvoering beter ondersteunen.

Digitale dienstverlening

De VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid werkt momenteel aan de uitwerking van de vraag hoe collectieve informatievoorzieningen georganiseerd kunnen worden. De commissie heeft het bestuur geïnformeerd over de voortgang.
De uitwerking wordt gepresenteerd tijden de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van 30 november 2016.

Wet Open Overheid

Op de agenda van het bestuur stond ook het initiatiefwetvoorstel Open Overheid dat nu ter behandeling in de Eerste Kamer ligt. Het bestuur heeft besloten om het VNG-standpunt aan te scherpen.

De VNG ondersteunt de uitgangspunten van de wet maar hecht grote waarde aan uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. De VNG wil daarom dat er eerst een gedegen impactanalyse komt die de financiële, technische en juridische gevolgen van het wetsvoorstel in kaart brengt.

Bovendien moeten de beperking van de beleidsintimiteit en de negatieve gevolgen voor de democratische besluitvorming op lokaal niveau in het wetsvoorstel worden gerepareerd.

Deze randvoorwaarden zijn voor gemeenten van essentieel belang.