Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeenteraad Waalre overwegend positief over AZC

17-05-2016

De gemeenteraad van Waalre heeft eind vorige week zijn wensen en bedenkingen over de opvang van vluchtelingen meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft op basis hiervan besloten om het voorgenomen besluit over de mogelijkheid om een AZC in Waalre aan te bieden aan de regio, om te zetten in een definitief besluit.

Draagvlak inwoners

De raad pleit voor betere communicatie, transparantie en draagvlak onder de inwoners bij de verdere uitwerking van de plannen. Daarnaast vraagt de raad aandacht voor aspecten als veiligheid, onderwijs, integratie, doorstroming binnen de regio en werkgelegenheid voor de Waalrese bevolking.
Het besluit houdt in dat het college de mogelijkheid van een asielzoekerscentrum (AZC) voor maximaal 300 mensen aanbiedt aan de regio Brainport. Met daarbij de afspraak dat de andere gemeenten in de regio de Waalrese verplichting inzake de huisvesting van statushouders overnemen. Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning, die recht hebben op een woning.

Definitief besluit college

Burgemeester Brenninkmeijer lichtte namens het college van burgemeester en wethouders het voorgenomen besluit toe. Vijf inwoners van Waalre maakten gebruik van het recht om in te spreken. Daarna werd het college door de raadsleden bevraagd over het voorgenomen besluit en gaven de raadsleden hun ‘wensen en bedenkingen’ mee aan het college.

Afstemming in de regio

De komende tijd moet blijken of een AZC in Waalre een noodzakelijk onderdeel is van het gezamenlijke plan van de regio Brainport (Eindhoven, Veldhoven, Best, Son en Breugel, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Waalre). In dit plan moet staan welke gemeente welk aandeel kan leveren, in welke vorm, om aan de opdracht van de Commissaris van de Koning te voldoen: met spoed huisvesting voor 1.060 extra vluchtelingen en 974 statushouders realiseren.

Inwoners betrekken

Zodra duidelijk is dat het AZC er in Waalre komt, worden inwoners en maatschappelijke organisaties van Waalre uitgenodigd om mee te denken over de verdere uitwerking van de plannen. Het gaat dan o.a. om onderwerpen als integratie, onderwijs, zorg, werk, inrichting van het terrein, vrijwilligerswerk, leefbaarheid en veiligheid.