Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuwe Handreiking Integriteit politieke ambtsdragers

19-04-2016

In 2015 zijn nieuwe modelgedragscodes integriteit tot stand gekomen. Deze gedragscodes gelden voor alle bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. Naar aanleiding van de nieuwe gedragscodes is de ‘Handreiking integriteit politieke ambtsdragers’ uit 2013 geactualiseerd.

In de nieuwe handreiking vindt u:

  • Wijzigingen over de organisatie van het integriteitsbeleid
  • Suggesties over de invulling van de wettelijke rol die de burgemeesters, commissarissen van de Koning en waterschapsvoorzitters vervullen op integriteitsgebied.
  • Aanbevelingen over vormgeving van het beleid, preventieve maatregelen, handhavend optreden en beschikbare ondersteuning.

Downloads

De handreiking is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen