Raadsleden & Veiligheid

Partners

Knelpunten sociaal domein: Kamerdebat met minister Plasterk

06-06-2017

De Tweede Kamer en minister Plasterk (BZK) bespraken 31 mei de stand van zaken in het sociaal domein. Tevoren hadden de VNG en individuele gemeenten met dreigende tekorten gevraagd om een verlichtingsfonds voor het oplossen van acute financiële problemen.

Een flink aantal gemeenten constateert financiële tekorten in het sociaal domein. VNG en gemeenten hebben aangedrongen op een verlichtingsfonds, in afwachting van meer definitieve regelingen, maar tijdens het AO bleek dat de minister geen beweging maakt richting gemeenten. Hij is bereid om met de VNG te praten over een verlichtingsfonds, maar extra geld heeft hij niet. Hij opperde dat betaald kan worden uit accres van het Gemeentefonds.

Analyse oorzaken financiële tekorten

Kamerleden Van Engelshoven (D66) en Bruins Slot (CDA) vroegen om een analyse, waarin de oorzaken van tekorten of overschotten achterhaald worden. Die analyse zou voor de begrotingsbehandeling dit najaar beschikbaar moeten zijn.

  • De minister zegde toe met gemeenten te kijken, in geval van ernstige tekorten, of het aan het verdeelmodel ligt of aan de gemeente. Hij zal de Tweede Kamer daarover informeren.
  • Hij zegde toe te kijken naar het brede sociaal domein, ook naar de Participatiewet en de BUIG-budgetten.

Aanbestedingsplicht

De VNG pleit voor het schrappen van de plicht tot Europees aanbesteden in de jeugdhulp en Wmo. In het debat waren verschillende kamerleden kritisch op de aanbestedingsplicht en drongen aan op uitstel van invoering.

Minister Plasterk hield vast aan het staande kabinetsbeleid. Het ging om lopende wetgeving en hij had geen ruimte daar iets aan te doen. Kamerlid Van Engelshoven kondigde aan om hierover een motie in te te dienen.

Andere onderwerpen

Aan de orde kwamen ook de volgende onderwerpen:

  • De positie van de gemeenteraad en hun relatie tot gemeenschappelijke regelingen in het sociaal domein. De minister ging in op de complexe positie van raadsleden en de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. In zijn woorden is het een kwestie van 'muddling through'.
  • De inrichting van het Programma Sociaal domein. Hierin moet duidelijk worden wat over vier jaar én per jaar i bereikt. De minister zegt toe startpunten op te nemen in het Programma Sociaal domein, omdat je anders niet goed kunt monitoren.
  • Daarnaast bespraken minister en Kamer de onderwerpen: onafhankelijke cliëntondersteuning, keukentafelgesprekken, privacy en bescherming van persoonsgegegevens.

Het Kamerdebat wordt plenair afgerond in het VAO op donderdag 8 juni.

Meer informatie