Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein geactualiseerd

07-07-2017

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is geactualiseerd en samen met gemeenten ingrijpend herzien. Gemeenten presenteren halfjaarlijks hun nieuwste cijfers over onder meer inwoners met Wmo-ondersteuning, cliënttevredenheid, jongeren met jeugdhulp en thuiswonende ouderen.

Dit gebeurt zoveel mogelijk op wijkniveau. Gemeenten gebruiken de informatie bij het transformatie- en ontwikkelingsproces in het sociaal domein. Zij kunnen hun eigen cijfers vergelijken met die van andere gemeenten en ook met het landelijke beeld. De Monitor staat op Waarstaatjegemeente.nl.

Nieuwe indicatoren

De Monitor wordt stapsgewijs doorontwikkeld naar een instrument dat gemeenten steeds beter in staat stelt het eigen beleid te evalueren en bij te stellen. Tegelijkertijd biedt de Monitor een landelijk beeld van van de ontwikkeling van de transformatie in het sociaal domein. Samen met gemeenten is toegewerkt naar een aantal nieuwe indicatoren die gemeentelijke afwegingen in het sociaal domein kunnen helpen.

Kwetsbare ouderen

Eén van de thema’s waarop de Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein van toegevoegde waarde kan zijn is de aanpak van zorg voor kwetsbare ouderen. In de nieuwste monitorrapportage is daarom informatie opgenomen over het aantal inwoners van 75 jaar en ouder dat buiten en in een zorginstelling verblijft. Ruim 90% van de 75-plussers blijkt (al dan niet met de nodige ondersteuning) buiten een zorginstelling te wonen.
Andere nieuwe gegevens

Verder zijn de zogenoemde stapelingsgegevens uitgebreid met informatie over de verstrekking van voorzieningen per wet. Deze gegevens zijn ook af te zetten tegen gemeenten van vergelijkbare grootte en op wijkniveau. Daarnaast is per regio inzichtelijk gemaakt hoeveel personen beschermd woont en is per gemeente kwetsbaarheid van inwoners in beeld gebracht. Ook zijn in de geactualiseerde monitor (outcome-) gegevens beschikbaar over herhaald beroep op jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Monitoring Sociaal Domein

Met de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein ondersteunt de VNG het lokale en regionale transformatie- en ontwikkelingsproces in het sociaal domein. In het verlengde daarvan willen we een beeld geven van de transformatie op landelijk niveau. Hiertoe werken gemeenten, de VNG, KING, departementen en kennisinstellingen samen aan de verdere doorontwikkeling van de monitoring in het sociaal domein.

Meer informatie