Raadsleden & Veiligheid

Partners

Aanpak ondermijning: de rol van de VNG

17-10-2017

Wat is de rol van gemeenten en andere betrokken partijen bij de aanpak van ondermijning en wat bekent dit voor de rol van de VNG? De VNG heeft een visiedocument opgesteld met een analyse die antwoord moet geven deze vragen.

Het blijkt dat gemeenten en partners voor de VNG vooral een aanjagersrol zien weggelegd: dat wil zeggen het creëren van bewustwording bij de landelijke politiek, gemeenten en alle lokale partners. Het visiedocument Ondermijning benoemt onze doelen op de korte en langere termijn.

Aspecten van ondermijning

Het visiedocument noemt drie met elkaar samenhangende deelaspecten van ondermijning:

 • georganiseerde criminaliteit
 • weerbare samenleving
 • integriteit en weerbaarheid van lokaal bestuur en ambtenarenapparaat.

De VNG is aangehaakt op alle drie aspecten, maar we zetten vooral in op de laatste twee. Dat doen we in samenwerking met onder meer het Bureau Regioburgemeesters, de expertisecentra LIEC/RIEC, het CCV en ministeries.

Doelen op korte termijn

Het visiedocument geeft de volgende doelen voor de korte termijn:

 • De awareness in beeld brengen en landelijk uitdragen, mede richting het kabinet Rutte III, de nieuwe colleges (na de gemeenteraadsverkiezingen) en alle betrokken partners.
 • Vooral aandacht voor vermenging van ondermijning in politieke zin, daarbij verbinding zoeken met politieke ambtsdragers zoals raden en colleges (instrumenten ter voorkoming van infiltratie van niet-integere/criminele personen in het lokaal bestuur en ambtenarenapparaat).
 • Het delen van best - en worst practices (casuïstiek uitwisselen).
 • Het mogelijk maken en/of ondersteunen van de verbinding tussen verschillende gemeenten door middel van een peer network en/of netwerkbijeenkomsten.
 • Het beleggen van de afstemming van verschillende partijen die zich landelijk bezighouden met de aanpak van ondermijning en zorgen dat er op elkaar aangehaakt blijft, met name ook met het oog op het op te richten Platform Georganiseerde Criminaliteit

Doelen op langere termijn

Voor de middellange termijn benoemt het visiedocument als doelen:

 • Verbinding zoeken met en beweging krijgen binnen de branches die nodig zijn voor de integrale aanpak
 • Uitwerken van de aanpak en het ondersteuning bieden van de sociale/maatschappelijke kant van ondermijning
 • Uitwerken van de aanpak en het ondersteuning bieden van de weerbaarheid/integriteit van gemeentelijke bestuurders en ambtelijk personeel

Meer informatie