Raadsleden & Veiligheid

Partners

Belangenverstrengeling belangrijkste thema bij integriteit

19-07-2017

Politieke bestuurders hebben in 2016 65 maal advies gevraagd aan het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers. De meeste adviesaanvragen gingen over mogelijke integriteitsschendingen en de aanpak of onderzoek ervan. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2016 van het Steunpunt.

De aard van de vragen aan het Steunpunt gingen veelal over het feit of er sprake was van belangenverstrengeling.

  • 45 procent belangenverstrengeling
  • 7 procent ongewenst gedrag
  • 10 procent foutieve omgang met vertrouwelijke gegevens
  • 38 procent overig

De 65 adviesaanvragen zijn verdeeld over de provincies (7), gemeenten (37), waterschappen (8) en ministeries (7). Het lekken van informatie en ongewenst gedrag komen daarin ook voor.

Integriteitskaart

Het Steunpunt levert door middel van haar adviezen ook een bijdrage in een zorgvuldige (integriteits)discussie. Adviseur Hans de Groot van het Steunpunt vindt het belangrijk dat er een open gesprek is over integriteit, maar hij geeft ook een kanttekening mee. ‘De Integriteitskaart is snel getrokken maar de aantijging is soms vermengd met politieke motieven of twijfels over (dis)functioneren. Dan is het zaak om die onder de integriteitsvlag vandaan te halen.’

Burgemeesters

Burgemeesters zijn hoeder van de bestuurlijke integriteit. Het vak van burgemeester is in korte tijd veel zwaarder geworden door hele verschillende redenen. Zo is de instroom van vluchtelingen gegroeid en is er ook meer geweld en ondermijning. De fabricage van drugs komt steeds verder in handen van de georganiseerde misdaad en de strafrechtelijke keten staat onder druk. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe (integriteits)risico’s met zich mee en burgemeesters dienen (samen met andere collegeleden en gemeenteraad) dus extra alert te zijn.

Voldoende capaciteit

Het Steunpunt voorziet in een behoefte. Bestuurders moeten kunnen vertrouwen op snel, vakkundig en vertrouwelijk advies op een kwestie in het lokale domein die mogelijk onderzoek verdient. Het Steunpunt wil dus blijven investeren in uitbreiding van haar netwerk. Beschikbaarstelling van voldoenden middelen door het ministerie van BZK is daarbij een aandachtspunt.

Meer informatie