Raadsleden & Veiligheid

Partners

Afspraken over integriteit selectiecommissie van belang

27-03-2017

Voor het opstellen van de kandidatenlijsten voor de raadsverkiezingen zijn afspraken over integriteit van cruciale betekenis. Een selectiecommissie bijvoorbeeld zonder bestuursleden van de partij kan elke vorm van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek voorkomen.

Van belang om tot een integer proces van werving en selectie van kandidaten voor de nieuwe raad en het opstellen van de nieuwe kandidatenlijst te komen, is ook het maken van afspraken vooraf hoe er moet worden gehandeld wanneer een kandidaat een relatie heeft met een lid van de selectiecommissie. Het gaat dan om mogelijke familiebanden of zakelijke relaties.

Het maken van duidelijke afspraken vooraf door politieke partij, binnen de lokale afdeling door bestuur en leden kan zorgen voor een integer werving- en selectieproces. In een handreiking (invoegen titel) van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt aangegeven waarom integriteit een belangrijk thema is in het wervings- en selectieproces van raadsleden.

Duidelijkheid over tijdsbesteding raadswerk

Raadslid.Nu licht in vijf afleveringen toe met welke ‘’tools’’ de integriteit bij het kandidaatstellingsproces gewaarborgd kan worden. In deze eerste aflevering wordt er aandacht besteed aan een aantal algemene aandachtspunten die bij alle tools van toepassing zijn en aan de verschillende fasen binnen het proces van de kandidaatstelling tot verkiezing.

Een van deze aandachtspunten is een heldere en eerlijke voorlichting tijdens de wervingsfase. Zo wordt het voor eventuele kandidaten bijvoorbeeld duidelijk hoeveel tijd zij kwijt zijn aan het raadswerk en worden zij niet voor onaangename verassingen gesteld.

Tevens is het verstandig om als politieke partij vast te leggen welke rol en verantwoordelijkheden horen bij welke functie binnen de partij. Zo is het voor iedereen duidelijk welke rol zij dienen aan te nemen en is het beter mogelijk om anderen te controleren op het uitvoeren van deze rol.

Opzet

In de handreiking wordt er uitgegaan van een drietal fasen die het proces van de werving tot en met de benoeming omvat. Allereerst is er de wervingsfase. Hier beslist een eventuele kandidaat of hij/zij zich kandidaat wilt stellen en besluit het partijbestuur over de inrichting van het wervingsproces. Hierop volgt de selectiefase waar de verschillende kandidaten worden geselecteerd en op de kieslijst geplaatst. Ook het eventueel verkozen worden en de benoeming valt onder deze selectiefase. Tot slot is er de beheerfase. Dit behelst de periode na de benoeming waar de politieke partij medeverantwoordelijk is voor het onder de aandacht brengen van integriteit onder hun politieke ambtsdragers.

Handreiking

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk heeft de handreiking over de integriteitstoetsing voor politieke partijen bij gemeenten (en provincies) begin 2017 gepresenteerd. Door deze handreiking hoopt de minister de kwaliteit van de integriteitstoetsing te kunnen verbeteren. Dit is de eerste wekelijkse aflevering uit een vijftal waarin de ‘’Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen’’ wordt toegelicht.