Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik VNG-subcie. Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

28-09-2017

In de vergadering van de subcommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA) van 21 september is gesproken over de onderwerpen: netwerk weerbaar bestuur, modernisering en harmonisatie van de rechtsposities, evaluatie van de Dijkstalwetgeving en de VNG Agenda 2018.

Netwerk weerbaar bestuur

De vergadering startte met een korte kennisname van de Kamerbrief over de oprichting netwerk weerbaar bestuur. De VNG gaat hierin ook participeren. De ambitie van dit netwerk is het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van het bestuur waar het gaat om verleiding, intimidatie, bedreiging en agressie.

Modernisering rechtsposities

De commissie heeft een goed gesprek gehad over voorstellen van het ministerie van BZK voor aanpassingen in de rechtsposities van burgemeesters, wethouders, en raads- en commissieleden.

Het plan is om bepaalde vergoedingen voor raads- en commissieleden aan te passen danwel te verhogen. En voor de burgemeesters en wethouders gaat de begeleiding bij ziekte en loopbaan oriëntatie tijdens het ambt beter geregeld worden. In het bestuurlijk rechtspositieoverleg waarin de VNG en andere koepels zijn vertegenwoordigd zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden over de voorstellen.

Evaluatie Dijkstal

BZK heeft in opdracht van de Tweede Kamer (vrijwel) alle rechtspositionele wijzigingen voor bestuurders en volksvertegenwoordiger vanaf 2010 (Dijkstal-adviezen) geëvalueerd op het beoogde effect. Het evaluatierapport is nu klaar en zal aan de Tweede Kamer worden aangeboden vergezeld met een kabinetsreactie. De bedoeling van deze reactie is een ‘agenda voor de toekomst’ te schetsen.

De commissie vind het belangrijk dat de toekomstagenda bijdraagt aan vergroting van de aantrekkelijkheid van het politieke ambt. Kwaliteit van het openbaar bestuur moet niet worden gezien als een vanzelfsprekendheid.

VNG Agenda 2018

Wat de VNG Agenda 2018 betreft, vindt de commissie dat de versterking van (recht)positie van politieke ambtsdragers blijvend aandacht behoeft. De overstap naar een politiek ambt kent een (steeds grotere wordende) onzekere basis, voldoende waardering voor het werk is belangrijk. De VNG Agenda 2018 wordt door de Buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) op 1 december vastgesteld.

Volgende vergadering

De commissie heeft 7 december haar jaarlijkse heidag, dit jaar is Sluis de gastgemeente. Het centrale thema is ‘versterking (rechts)positie politieke ambtsdragers’. Er zal met elkaar worden teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode om na te gaan welke zaken belangrijk zijn om mee te nemen in de nieuwe periode.

Meer informatie