Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

01-02-2019

De laatste vergadering van de VNG-commissie BenV van 2018 (op 6 december) was de eerste sinds de officiële benoeming van alle commissieleden tijdens de Buitengewone ALV. De commissie had onder andere gegevensuitwisseling en ondermijning op de agenda staan.

Gegevensuitwisseling en ondermijning

Paul Depla, burgemeester van Breda, hield bij het agendapunt 'Gegevensuitwisseling en ondermijning' een presentatie over het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) in Breda. Het VIK is een systeem waarmee snel gegevens uit de basisadministratie aan elkaar gekoppeld en geanalyseerd kunnen worden. Zo kan de gemeente effectiever georganiseerde misdaad en ondermijning opsporen.

Afdelingen Veiligheid kunnen de gegevens nu ook al inzien, maar de grote hoeveelheid gegevens die de gemeente tot haar beschikking heeft, maakt het moeilijk om dit zonder technologische ondersteuning te doen. Hoewel het VIK niet gratis is, en een flink ontwikkeltraject heeft doorgemaakt, ziet Depla de informatievoorziening en -analyse die het systeem oplevert als een groot voordeel. Dit komt ook terug in de Bredase aanpak van criminaliteit: Anticiperen, analyseren en acteren.

Ambities 2019

Vervolgens besprak de commissie haar ambities voor 2019. Op tafel ligt een ambitieus programma waar het VNG-team Lokale Democratie en Veiligheid en het Team Recht het komende jaar mee aan de slag kunnen. De portefeuilleverdeling van de commissie is naar aanleiding van de ambities vastgesteld. Omdat burgemeester Schoenmaker (Gouda) de commissie helaas gaat verlaten, wordt zijn portefeuille nog verdeeld.

Wet open overheid

De komende Wet open overheid (Woo) is een onderwerp dat vaker terugkomt op de commissieagenda. De commissie concludeert dat de diverse overleggen hebben geleid tot een Woo die beter gaat passen bij de wensen en noodzakelijkheden die gemeenten hebben geuit.

Herziening Beleidskader herindelingen

De commissie is positief over de herziening van het Beleidskader herindelingen. Geconstateerd wordt dat het innemen van de onderlinge rollen tussen gemeenten en provincie vaak om maatwerk vraagt.

Tot slot

De commissie besprak tot slot nog kort over de opdracht aan het Expertiseteam Lokale Democratie, de Verbeteragenda interbestuurlijk en financieel toezicht, de VNG Agenda 2019, en de stand van zaken van Democratie in Actie (waaronder het succes van de Dag van de Lokale Democratie).

Meer informatie