Raadsleden & Veiligheid

Partners

VNG Position paper: Integriteit in het openbaar bestuur

13-11-2019

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor het aanzien- en functioneren van het ambt en het openbaar bestuur. In het position paper Integriteit in het openbaar bestuur gaat de VNG in op het belang van integriteit en worden diverse aandachtspunten op een rij gezet.

Er zijn verschillende interne- en externe risico’s die van invloed zijn op integriteit. Een voorbeeld daarvan is de hardere aanpak van ondermijning die leidt tot een grotere druk op het openbaar bestuur. Geen druk zonder tegendruk, wat kan leiden tot vermijdend gedrag onder bestuurders en ambtenaren.

Aandachtspunten

  • De VNG vindt het belangrijk dat naast onderzoek naar agressie en geweld ook onderzoek wordt verricht naar de frequentie en aard van integriteitsschendingen in het openbaar bestuur.
  • Alle screeningsvormen voor politieke ambtsdragers moeten goed afgewogen worden met oog voor proportionaliteit, uitvoerbaarheid en beperkte financiële middelen op lokaal niveau. De nadruk op uitvoerbaarheid en financiële middelen aangezien er na de komende gemeenteraadsverkiezingen in potentie over de duizend kandidaat wethouders in korte tijd gescreend moeten worden.
  • In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel VOG politiegegevens, worden functies in het veiligheidsdomein voorgesteld, maar de VNG pleit er voor om ook functies buiten het veiligheidsdomein aan te wijzen binnen gemeenten.
  • Er moet aandacht blijven voor de doelgroep ambtenaren voor wat betreft agressie en geweld.

De VNG is er voorstander van dat er in het licht van preventie en voorlichting een expertisecentrum integriteit opgericht wordt naar het model van BIOS. Mogelijk kan een dergelijke organisatie ook een adviserende rol richting lokaal bestuur vervullen als het gaat om individuele casuïstiek en het bieden van een handelingsperspectief.

Meer informatie