Raadsleden & Veiligheid

Partners

Basismaatregelen beveiliging bestuurders: VNG-reactie

04-08-2020

De voorgestelde 'Ministeriële regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders' is een belangrijke aanvulling op het verder weerbaar maken van bestuurders zoals wethouders en burgemeesters. De VNG vraagt wel aandacht voor het kostenaspect.

De VNG vindt dat moet worden uitgegaan van een adequate vergoeding en dat het voorgestelde maximum bedrag moet worden losgelaten.

Financiering van de maatregelen

De VNG reageerde onlangs op een consultatieverzoek van minister Ollongren (BZK) over de regeling. In een brief vraagt de VNG het Rijk oog te hebben voor de financiële onderbouwing en de financiering van de basismaatregelen in relatie tot het gemeentefonds. Vooral ook in het licht van de brede problematiek met gemeentebegrotingen en de coronacrisis en de negatieve financiële gevolgen daarvan voor gemeenten.

Woningscan en Politiekeurmerk

Agressie, bedreiging, intimidatie of geweld beperkt zich voor lokale bestuurders niet tot de werkplek, maar strekt zich zelfs uit tot de eigen woning. Bestuurders kunnen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een woningscan laten uitvoeren. In het rapport dat hieruit resulteert, worden alleen de maatregelen geadviseerd die conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn en die binnen de basismaatregelen preventieve beveiliging vallen. Als er een een advies vanuit de politie of het OM voor extra maatregelen gegeven wordt, valt dit onder het Stelsel Bewaken en Beveiligen.

Duidelijke informatie en certificaat

De VNG vindt het van belang dat gemeenten en de doelgroep van de preventieve basismaatregelen duidelijk geïnformeerd worden over de kosten van de maatregelen en ten laste van wie de kosten komen. Hierbij verdient het de aanbeveling om een certificaat uitgereikt te krijgen als de woning voldoet aan het PKVW. De VNG adviseert hierbij ook aandacht te besteden aan de positie van waarnemend burgemeesters en wethouders.

Meer informatie