Raadsleden & Veiligheid

Partners

Zorg voor betrokkenheid gemeenteraad bij aanpak corona

13-10-2020

De betrokkenheid van de gemeenteraad bij het door de burgemeester gevoerde bestuur bij de aanpak van corona moet gewaarborgd worden. Dat beoogt het amendement op de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 van het Tweede Kamerlid Van Dam (CDA) dat met algemene stemmen is aangenomen.

Inzicht gevolgen

Het is voor veel raadsleden lastig om zicht te krijgen op de gevolgen van de corona aanpak voor hun gemeenten. Daarnaast merken raadsleden dat er veel wordt besloten in de veiligheidsregio’s, wat het voor raadsleden moeilijk maakt om hun kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

Een amendement van CDA-Kamerlid Van Dam heeft als doel dit te veranderen. Zo moet de betrokkenheid van zowel de raad als het college van B&W gewaarborgd worden wanneer een burgemeester lokale maatregelen neemt in de bestrijding van het coronavirus. De exacte wijze waarop deze betrokkenheid vorm krijgt, moet in overleg tussen de burgemeester en de raad tot stand komen.

Betrokkenheid bij de veiligheidsregio

Daarnaast vergroot het amendement de mogelijkheden van de raad bij eventuele beslissingen door de voorzitter van de veiligheidsregio. Wanneer er, door een ministerieel besluit, bevoegdheden aan de voorzitter van de veiligheidsregio worden overgedragen dient deze verantwoording af te leggen aan de verschillende raden.

Dit kan achteraf, maar bij langdurige maatregelen kan men ook in gesprek over tussentijdse terugkoppeling. Ook hier laat het amendement de ruimte aan de betrokken organen om de exacte wijze van verantwoording en terugkoppeling vorm te geven. Zo kan de voorzitter van een veiligheidsregio schriftelijk verslag doen, waarna de voorzitter van de veiligheidsregio eventuele vragen van de betrokken raden schriftelijk of mondeling beantwoordt.

Meer informatie

Klik hier voor de wet en het amendement