Raadsleden & Veiligheid

Partners

Wetsvoorstel bevordering integriteit bestuur: VNG-reactie

17-02-2020

Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De VNG is in hoofdlijnen positief over het (concept)wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel behelst:

  • Het verplicht overleggen van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bestuurders.
  • Een modernere procedure om geheimhouding op informatie te leggen.
  • Versterking van de positie van de Commissaris van de Koning bij integriteitskwesties in een gemeente.
  • Duidelijker artikelen over onverenigbare functies, verboden handelingen en stemonthouding.
  • Een ruimere mogelijkheid tot herverdeling van zetels bij lijstuitputting.

De VNG reageerde deze week op een verzoek van minister Raymond Knops (BZK) om een reactie op het conceptwetsvoorstel.

Waar is de VNG het mee eens?

De VNG onderschrijft het belang van het wetsvoorstel en integriteit in het openbaar bestuur. De VNG is het eens met een verplichte VOG voor bestuurders. Ook vindt de vereniging het voor college en raadsleden duidelijker worden wanneer zij zich aan geheimhouding moeten houden.

Verder is de VNG positief over een duidelijkere positie van raadsleden die werkzaam zijn bij een samenwerkingsverband waarin de betreffende gemeente deelneemt.

Waar heeft de VNG kritiek op?

Het belangrijkste bezwaar van de VNG is de beoogde ruimere bevoegdheid van de Commissaris van de Koning om bij integriteitsproblemen besloten vergaderingen bij te wonen en kennis te nemen van alle bescheiden van het gemeentebestuur. Dit zou diep ingrijpen op de autonomie van gemeenten.

De VNG is verder kritisch over de beoogde sanctie dat een raadslid bij schending van de geheimhoudingsplicht maximaal drie maanden van alle geheime informatie kan worden uitgesloten. De VNG vindt de bestaande sanctie in het Wetboek van Strafrecht toereikend.

Meer informatie

Hieronder de brief aan minister Knops, hierin gaat de VNG in detail in op het conceptwetsvoorstel.