Raadsleden & Veiligheid

Partners

Veilige woon-en leefomgeving krijgt meeste prioriteit in integrale veiligheidsplannen

28-05-2020

Steeds meer gemeenten werken gezamenlijk aan integrale veiligheidsplannen, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Tevens komt komt naar voren dat vooral bestrijding van ondermijning en een veilige woonomgeving prioriteit krijgen.

Op 25 mei besprak het Strategisch Beraad Veiligheid (een overleg tussen de minister Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid en aantal burgemeesters namens VNG) het eindrapport van de onderzoeksopdracht ‘Landelijke analyse Integrale Veiligheidsplannen’ die het CCV voor dit overleg opleverde.

Lokaal en regionaal gestelde speerpunten

Het CCV verrichte de afgelopen 6 maanden onderzoek naar de opgeleverde integrale veiligheidsplannen (IVP's) van de gemeenten. Hierbij keken de adviseurs in welke mate de lokaal en regionaal gestelde speerpunten in de IVP’s overeenstemmen met de door de landelijke overheid gestelde prioriteiten. “Gemeenten maken in deze plannen duidelijk dat zij deze beleidsperiode inzetten op ondermijning en een veilige woonomgeving", zegt Lilian Tieman, senior adviseur bij het CCV. "Dat geldt voor zowel de grotere als de kleinere gemeenten." Van het totaal van 381 speerpunten uit deze steekproef gaat het merendeel (42%), over de veilige woon- en leefomgeving. Gevolgd door ondermijning met 28%.

Landelijke analyse en deelanalyses van G4, G40 en P10

Het CCV maakte een landelijke analyse en leverde eveneens deelanalyses op van de 4 grootste gemeenten van het land (G4), de daaropvolgende 40 grootste steden (G40) en de kleinere plattelandsgemeenten (P10). Het ministerie van Justitie en Veiligheid gebruikt deze en andere analyseresultaten om zich goed te informeren over lokaal en regionaal beleid.

Samenwerking en gezamenlijke IVP’s

“We zien dat steeds meer gemeenten de samenwerking zoeken met andere gemeenten om te komen tot een gezamenlijk IVP. Criminaliteit houdt niet op bij de gemeentegrens. Ook VNG geeft aan dat zij zien dat landelijk circa 25% van de IVP’s gezamenlijk opgesteld is. In de meeste gevallen gaat het om gemeenten binnen het basisteam van de politie”, geeft Boaz Verkerk aan, die als CCV-adviseur meewerkte aan de analyses. “Dit zien we als een positieve ontwikkeling en we verwachten dat bij de volgende beleidsperiode nog meer gemeenten de samenwerking zoeken.”

De burger praat mee

De mening van de burger lijkt steeds vaker meegenomen te worden in het ontwikkelen van het lokale of regionale veiligheidsbeleid. Want de burger wordt veelvuldig in de IVP’s genoemd, variërend van enquête-uitkomsten gehouden onder burgers en de inzet van burgerpanels tot wijkraden en instemmingsprocedures. Gemeenten geven aan burgerparticipatie actief te stimuleren en faciliteren. Zo richten zij bijvoorbeeld steeds meer meldpunten in, zodat burgers eenvoudiger en hopelijk ook sneller kunnen melden.

Meer weten?

Geïnteresseerd in het onderzoek of de deelanalyses? Je kunt deze opvragen bij Lilian Tieman
Wil jij dat het CCV ook voor jou een onderwerp analyseert, een verkenning of Quick Scan uitvoert? Het CCV gaat graag met je in gesprek over de mogelijkheden. Stuur een mail met een eerste schets van wat de vraag is naar Lilian Tieman.