Raadsleden & Veiligheid

Partners

Aanvullende voorstellen bevorderen integriteit bestuurders

02-04-2021

Een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders, en het terstond en elektronisch openbaar maken van nevenfuncties: deze voornemens zijn de kern van een nota van wijziging op het aanhangige wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur.

De VNG heeft gereageerd op de voorstellen. Deze reactie is op 23 maart verzonden aan demissionair minister Ollongren (BZK).

Verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders

Op hoofdlijnen zis de VNG het eens met het voorstel over de verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders. Maar de VNG heeft wel bedenkingen bij het instrument van de verordening.

Gemeenten zouden daarin zelf regels kunnen vastleggen over reikwijdte en proces van de risicoanalyse. Daarmee krijgen zij de ruimte om de risicoanalyse naar eigen inzicht vorm te geven: dat komt de uniformiteit in de uitvoering niet ten goede en vormt een groot afbreukrisico voor kandidaat-wethouders. De VNG pleit er met nadruk voor om dit in de wet zelf uit te werken.

Financiële compensatie en planning

In de toelichting op het wetsvoorstel ontbreekt informatie over deze financiële consequenties voor gemeenten. De VNG gaat uit van een reële financiële compensatie voor deze nieuwe taak en verantwoordelijkheid van gemeenten. Verder vragen we ons af of de planning voor het invoeren van het voorstel wel realistisch is.

Specifieke aandachtspunten bij de verplichte risicoanalyse

De VNG brengt nog 3 specifieke aandachtspunten naar voren:

  • Meer aandacht in de toelichting voor de grotere verantwoordelijkheid van de burgemeester.
  • Meer duidelijkheid over de mogelijkheden om in een openbare vergadering de (deels geheime) uitkomsten van de risicoanalyse te bespreken.
  • Een goede bescherming van de persoonsgegevens van de kandidaat-wethouder.

Nevenfuncties bestuurders terstond ook elektronisch openbaar maken

De toelichting op het wetsvoorstel is duidelijk over de meerwaarde van elektronische openbaarmaking van nevenfuncties, de relatie met het Verdrag van Aarhus, de manier waarop nevenfuncties op het gemeentehuis ter inzage kunnen worden gelegd, en de gedachte achter de plicht van openbaarmaking. De VNG vindt het wel belangrijk dat in de toelichting nog informatie komt te staan over de consequenties wanneer een burgemeester, wethouder of raadslid een nevenfunctie niet terstond openbaar maakt.

Meer informatie