Raadsleden & Veiligheid

Partners

VNG-input debat criminaliteitsbestrijding en ondermijning

09-06-2021

De Tweede Kamer debatteert 16 juni met minister Grapperhaus over criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Reden voor de VNG om bij de Kamer een aantal zaken onder de aandacht te brengen.

Voor gemeenten zijn problemen rond ondermijning ingrijpend. Niet enkel qua criminaliteit, de brede leefbaarheid en veiligheid wordt aangetast. De aanpak ervan is complex, kent een lange adem en vergt inzet van vele bestuurslagen op diverse terreinen. We vragen daarom om een structurele financiering voor een langdurige, brede, integrale en preventieve aanpak gericht op ondermijning in de kwetsbare wijken, buurten en in landelijke gebieden. Voor een effectieve ondermijningsaanpak op alle niveaus is een investering van € 400 miljoen per jaar met een looptijd van 10 jaar noodzakelijk.

Veilige digitale samenleving

Gemeenten blijven zich inzetten voor het op orde brengen van de gemeentelijke digitale weerbaarheid. Concreet hebben ze behoefte aan meer bevoegdheden en regie, zodat gemeentebestuurders kunnen handelen op de raakvlakken van de informatieveiligheid van de eigen gemeentelijke organisatie en cybercriminaliteit. Gemeenten willen daarbij meer inzicht in de risico's die optreden bij digitale incidenten op het eigen gemeentelijke grondgebied en inzicht in het handelingsperspectief bij online aangejaagde verstoringen van de openbare orde. Verder is er meer behoefte aan beleidscoördinatie op rijksniveau.

Lokale handhaving versterken

De politie staat onder druk. Tegelijkertijd nemen boa’s steeds meer ‘lichtere’ handhaving voor hun rekening. Dat zorgt voor extra investeringen die een zwaarder beslag leggen op de gemeentelijke begroting. De opbrengsten van boetes die boa’s uitschrijven, zouden voortaan in de gemeentekas moeten terechtkomen. Ter versterking van het toezicht in de openbare ruimte dienen boa’s meer bevoegdheden te krijgen; het huidige stelsel moet worden veranderd. Op dit moment vinden al diverse pilots plaats.

Wetgevingsagenda

Voor het wegnemen van bepaalde juridische knelpunten voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning is wetgeving noodzakelijk. Het gaat daarbij met name om:

  • gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden (de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden);
  • screening van ambtenaren in de ondermijningsaanpak met de VOG-politiegegevens (de Wijziging van Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens);
  • de inzet van bestuurlijke maatregelen bij woningbeschietingen (174a Gemeentewet); en
  • het verbod op nieuwe psychoactieve stoffen (NPS)/designerdrugs en misbruik van lachgas (aanpassing van de Opiumwet).

Downloads