Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Nieuws

Wat zegt de gemeenteraad over elke wijk?

04-12-2018

Over welke wijken of buurt praat de gemeenteraad en waar gaat dat dan over? De app WaarOverheid.nl geeft daar gemakkelijk inzicht in. Ontwikkelaar Alex Olieman, werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam, gebruikte onder andere open data van het CBS om deze app te maken. Olieman: ‘Wij willen dat inwoners meer inzicht krijgen in wat de overheid doet.’

Nieuwe modules beschikbaar in digitale leeromgeving

03-12-2018

De raad heeft vele instrumenten ter beschikking om gebruik te maken van zijn positie als hoogste bestuursorgaan. Toch zijn veel raadsleden er nog niet van op de hoogte welke instrumenten dit allemaal zijn. Met de nieuwe Instrumentenwijzer in de digitale leeromgeving kunnen raadsleden gemakkelijk zien welke instrumenten er zoal zijn en hoe deze toegepast kunnen worden.

App Ondermijning gelanceerd

23-11-2018

Onder andere ministers, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden kunnen vanaf nu de hulp van een app inroepen bij de herkenning van ondermijning. De app ging donderdag live op de Dag van de Lokale Democratie waar zo'n 700 raadsleden, lokale bestuurders, ambtenaren en griffiers bijeen kwamen om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Nieuwe raadsleden en veiligheid

22-11-2018

In totaal 725.000 Nederlanders in 37 gemeenten mochten woensdag naar de stembus voor gemeentelijke herindelingsverkiezingen. Dat betekent in veel gevallen ook nieuwe raadsleden in de gemeenteraden.

VNG teleurgesteld over AMvB Cannabisbeleid

19-11-2018

Vorige week verscheen de AMvB van de ministeries van JenV en VWS over het Cannabisbeleid ('wietexperiment'). De VNG is teleurgesteld over het resultaat: er is weinig ruimte voor lokaal maatwerk, en de voorwaarden die worden gesteld, brengen veel praktische knelpunten met zich mee.

Wijziging Boa-beleidsregels: stand van zaken

13-11-2018

Per 1 januari 2019 worden aanpassingen in de bevoegdheden van boa's doorgevoerd. De VNG heeft een overzicht opgesteld met daarin de laatste ontwikkelingen.

Hoe kunnen gemeenten nieuwe taken Veilig Thuis financieren?

09-11-2018

Gemeenten hebben voor de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling nieuwe taken gekregen. Hoe kunnen gemeenten deze nieuwe taken financieren? In deze factsheet wordt uitgelegd hoe dat is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).

Begroting Justitie en Veiligheid: aandachtspunten VNG

07-11-2018

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Justitie en Veiligheid. De VNG vraagt de Kamerleden daarbij aandacht voor vier onderwerpen: de aanpak van ondermijning, het experiment gesloten coffeeshopketen, het probleem van drugsdumpingen en de inzet van BOA's.

Raadslid? Gebruik de compententiescan

29-10-2018

Op zoek naar houvast bij het kiezen van cursussen, trainingen en opleidingen? Doe de competentiescan voor raadsleden, dan krijgt u binnen tien minuten inzicht in hoe u scoort op twaalf verschillende competenties.

Regionale samenwerking 2.0

23-10-2018

Een belangrijk aandachtspunt voor elke (nieuwe) gemeenteraad is regionale samenwerking. Immers, een steeds groter deel van de gemeentebegroting gaat naar regionale samenwerkingsverbanden. En een groot deel van de gemeentelijke ambities en opgaven wordt binnen de regio gerealiseerd. Maar hoe houd je als raad nu grip op deze verbanden en zorg je dat ze niet te veel op afstand komen te staan?

CCV gaat veiligheidsscans uitvoeren op woningen burgemeesters

22-10-2018

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaat veiligheidsscans doen bij woningen van burgemeesters. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten nu burgemeesters vaak doelwit zijn van agressie en bedreiging.

Grip op jeugdzorg: vijf belangrijke handvatten voor raadsleden

19-10-2018

Jeugdzorg is een van de dossiers waarbij het voor raadsleden lastig is om er grip op te krijgen. Er dreigen wachtlijsten, financiële tekorten en er zijn veel betrokken organisaties. Welke rol heeft de raad hierbij, hoe betrokken moet de raad zijn bij het oplossen van problemen en welke vorm van ondersteuning is er beschikbaar voor raadsleden om de goede keuzes te maken.

Raad moet beter kunnen sturen op de Wmo

09-10-2018

De gemeenteraad is nog niet goed in staat om vast te stellen of de stad de gewenste resultaten behaalt op het gebied van de Wmo. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen. Van het college van B&W ontvangt de raad wel veel informatie, maar het overzicht en de samenhang laten nog te wensen over. Daardoor is de raad niet in staat te bepalen in welke mate de gewenste doelstellingen worden gerealiseerd en wordt sturen en bijsturen lastig.

App helpt raadsleden bij bestrijding ondermijning

03-10-2018

Raadsleden kunnen binnenkort de hulp van een app inroepen bij de bestrijding van ondermijning. Het RIEC Midden-Nederland heeft tijdens de Dag voor de Raad de app gepresenteerd die de raadsleden hierbij kan gaan helpen.

‘Raadsleden: wees niet naïef over ondermijning!’

01-10-2018

Raadsleden kregen tijdens de jaarlijkse Dag voor de Raad kregen adviezen over het bestrijden van ondermijning. “Leg uw naiviteit over ondermijning af, bevraag uw burgemeester en draag uw college op in gesprek te gaan om zaken in de sfeer van ondermijning uit te zoeken”. “Toon voorbeeldgedrag in uw omgangsvormen” en “probeer niet te reguleren wat illegaal is.”

Wetsvoorstel wietexperiment: VNG-inbreng bij Tweede Kamer

28-09-2018

De Tweede Kamer staat aan het begin van de behandeling van het voorstel tot de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Voor de VNG aanleiding zich tot de Kamer te richten om een aantal voor gemeenten belangrijke punten mee te geven.

Raad steeds minder bewust van eigen regierol in lokale veiligheid

24-09-2018

Gemeenteraadsleden zijn zich steeds minder bewust van de zeggenschap die de raad heeft over het lokale veiligheidsbeleid. De helft van de raadsleden denkt dat de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de prioriteiten van het lokale veiligheidsbeleid ligt bij 'de driehoek': het overleg tussen burgemeester, politie en het OM. Formeel is het echter de gemeenteraad die deze prioriteiten mag stellen.

Inschrijving Nationaal Raadsledendebat geopend

19-09-2018

Vindt u het interessant om met raadsleden uit het hele land in debat te gaan over vraagstukken die spelen in iedere gemeenteraad, van Appingedam tot aan Landgraaf? Dit kan op het Nationaal Gemeenteraadsdebat. Een dag waarin geïnformeerd worden samenvalt met zelf debatteren en pitchen.

Terugblik VNG-cie Raadsleden en Griffiers september 2018

17-09-2018

De commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 6 september voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. Na een korte kennismakingsronde is onder meer gesproken over een reactie aan de minister over haar voorstel voor de lokale rekenkamers en over het programma Democratie in Actie.

Tussenstand wetsvoorstel experiment cannabis

07-09-2018

De VNG heeft een ledenbrief opgesteld met daarin een overzicht van de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel Experiment gesloten coffeeshopketen. In de brief gaat de VNG in op de wijze waarop de vereniging namens de leden heeft gereageerd op de initiatieven van het Kabinet en de verdere invulling van het ‘uniform experiment gesloten coffeeshopketen’.

Buurtbemiddeling: Kwart van de gemeenten moet nog over de brug komen

28-08-2018

Buurtbemiddeling groeit als kool. Het is de 1ste hulp bij burenruzie. 75% van de gemeenten biedt intussen buurtbemiddeling aan hun inwoners; een kwart moet dus nog over de brug komen.

Aanmelding Dag voor de Raad 2018 geopend

27-08-2018

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert in de middag van 28 september de jaarlijkse Dag voor de Raad in Tilburg. Het thema van de dag is 'Raad, veiligheid en ondermijning'. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk.

Openbare orde en de raad

17-08-2018

De raad stelt kaders, maar voert zelf niet uit. Het beste voorbeeld van deze rolverdeling is de openbare orde. De burgemeester mag in zijn eentje de bevoegdheden toepassen die voortkomen uit de kaders van de gemeenteraad. Waar in dit stuk komt de raad voor?

Wijzigingen in de model-APV, zomer 2018

08-08-2018

De VNG publiceert elke zomer een aanpassing van de Model Algemene plaatselijke verordening. Aanleiding voor de wijzigingen zijn ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en tips, verzoeken en opmerkingen die de VNG het afgelopen jaar ontving van gemeenten. Dit jaar zijn er onder andere aanpassingen op het gebied van vechtsportevenementen, gevaarlijke honden en woonoverlast.

Hoe transparant moet een raadslid zijn?

24-07-2018

Als raadslid kom je veel te weten over wat er in een gemeente speelt. Daar tegenover staat dat de burgers namens wie jij in de raad zit vormt, ook het een en ander over jou mogen weten. Betaalde en onbetaalde nevenfuncties moeten daarom altijd openbaar zijn.

Wat kan en mag een raadslid bij belangenverstrengeling?

19-07-2018

Als raadslid sta je met één been in de raad en met één been samenleving. Het is bijna onvermijdelijk dat je een keer een raadsbesluit moeten nemen over iets waar je zelf ook belanghebbende in bent. Wat zegt de wet hierover? En wat valt aan te raden om in zulke situaties te doen?

Terugblik cie Bestuur en Veiligheid 21 juni

17-07-2018

De vergadering van 21 juni was de laatste uit de periode 2014-2018. Er werd onder meer teruggeblikt op het eerste bestuurlijk overleg van minister Ollongren (BZK), het IPO, de Uvw en de VNG over Bestuur en Democratie. Het overleg werd als een constructief ervaren. De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid (B&V) besprak verder de experimenten gesloten coffeeshopketen, de Wet open overheid (Woo) en de evaluatie van het eigen functioneren.

CCV-directeur: "Met de bedreiging van raadsleden wordt een grens overschreden"

04-07-2018

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gaan zich samen inzetten voor de veiligheid van raadsleden. "Het CCV helpt raadsleden bewust te maken van het belang van veiligheid. Daarin is het CCV een waardevolle partner", aldus Henk Bouwmans, directeur van de vereniging, vandaag bij de ondertekening van samenwerkingscontract.

Hulp bij geweld tegen lokale politici

25-06-2018

Een landelijk ondersteuningsteam en veiligheidsscans moeten politieke ambtsdragers helpen bij agressie en geweld. Dat staat in de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2018, die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Benchmark jeugdzorg: Vergelijk uw gemeente met land en regio

22-06-2018

Wilt u weten hoe uw gemeente het doet op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, in vergelijking met uw jeugdregio en de rest van het land? Kijk dan op de benchmark jeugdzorg van het CBS.

Maak als raad verbinding tussen zorg en veiligheid

19-06-2018

Raadsleden moeten belangrijke beslissingen maken op het gebied van jeugd, zorg en participatie. Inwoners moeten vaker berusten op hun eigen verantwoordelijkheid als zij behoefte hebben aan zorg. Dit kan tot gevolg hebben dat inwoners langer thuis blijven wonen, terwijl zij niet goed genoeg voor zichzelf kunnen zorgen. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee.

VNG: Terecht accent op aanpak illegaal vuurwerk

11-06-2018

Het kabinet maakte 8 juni bekend geen landelijk verbod te willen op knalvuurwerk en vuurpijlen. In reactie op het rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid liet de VNG onlangs weten dat de focus vooral moeten liggen op de aanpak van illegaal vuurwerk.

Houd als raad vinger aan de pols bij aanpak drugsoverlast

04-06-2018

Het is noodzakelijk om als raad zicht te houden op overlast van coffeeshops en illegale hennepteelt. De raad kan vervolgens het college aansporen om hier actie op te ondernemen. Dit is een van de tips van het centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in hun bundel ‘Focus op Veiligheid’.

Stimuleer inbraakpreventie en samenwerking door burgers

28-05-2018

Woninginbraak komt in vrijwel elke gemeente en elke wijk voor. Om inbraak te voorkomen kunnen inwoners vaak veel doen. De gemeenteraad kan diverse maatregelen treffen om inwoners hierin te stimuleren.

Aandacht voor aanpak ondermijning tijdens VNG Jaarcongres

21-05-2018

Ondermijning is als de boven- en onderwereld met elkaar verweven raken, en als georganiseerde criminaliteit zich weet in te dringen in de lokale politiek. Hoe kunnen gemeenten zich daartegen wapenen? Daarover gaat één van de middagsessies van het VNG Jaarcongres.

Nazorg bedreigde raadsleden verdient extra aandacht

18-05-2018

Raadsleden, die te maken hebben gehad met agressie, bedreiging en intimidatie, moeten na bedreigende situaties beter worden ondersteund op emotioneel vlak. Deze aanbevelingen worden gedaan in het rapport ‘Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden’.

Cameratoezicht vraagt zorgvuldige afweging gemeenteraad

14-05-2018

Camera’s kunnen gebruikt worden om het toezicht op de openbare ruimte te verbeteren. Maar gemeenteraden dienen wel met een aantal zaken rekening te houden als ze camera’s binnen de openbare ruimte willen inzetten.

Ondermijning vraagt bewustzijn gemeenteraad

04-05-2018

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit kan in elke gemeente voorkomen, en vraagt dus om blijvende aandacht van de gemeenteraad. Dat is een van de tips van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om als raad grip te krijgen op het veiligheidsbeleid van de gemeente.

Raadsleden onder vuur vanwege integriteit verdienen meer rechtsbescherming

01-05-2018

Raadsleden die onder vuur komen te liggen vanwege een integriteitskwestie hebben meer rechtsbescherming nodig. “Er is geen rechtsbescherming en evenmin is er een ‘hogere’ instantie die de feiten uit het integriteitsonderzoek nog eens beoordeelt, weegt en van een nieuw oordeel voorziet”, concludeert een onderzoekscommissie in het rapport Groter dan ik ben.

Terugblik VNG-cie Raadsleden en Griffiers april

26-04-2018

De commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 19 april bijeen om te spreken over onder meer informatieverstrekking aan de raad, het ROB-advies 'Voor de publieke zaak', integriteit en de benoeming van wethouders, en de rol van de raad in de informatiesamenleving.

Blog 'Crisisbeheersing: 3 rollen gemeenteraad'

24-04-2018

Het werk voor de nieuwe gemeenteraden is inmiddels weer in volle gang. Met als grootste kluif het inlezen in de vele dossiers. Een daarvan is crisisbeheersing. Roy Johannink schreef hierover de blog 'Crisisbeheersing: 3 rollen gemeenteraad'.

Werk als raad samen voor grip op regionaal veiligheidsbeleid

20-04-2018

Bij grensoverschrijdende veiligheidsproblemen werken gemeenten samen met verschillende regionale instanties. Ook gemeenteraden kunnen invloed uitoefenen op deze samenwerking. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft tips voor meer grip op regionaal veiligheidsbeleid.

Overzicht van het opleidingsaanbod voor raadsleden

16-04-2018

Opleidingen, trainingen, e-learningmodules, maar ook handreikingen, animaties etc.: het 'leeraanbod' voor raadsleden is groot en divers. Op de Leeromgeving voor raadsleden vindt u een overzicht van het totaalaanbod aan leermiddelen.

Hou als raad zicht op de politie-inzet binnen uw gemeente

11-04-2018

De gemeenteraad gaat niet per definitie over politie-inzet in de gemeente. De raad vindt echter wel dat zij op dit moment te weinig invloed hebben op het gebied van politie. Dit bleek uit onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Netwerk wil naar een weerbaar en veilig openbaar bestuur

06-04-2018

Zo'n dertig landelijke en lokale partners ondertekenden gisteren de Intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur. Het netwerk zal zich inspannen voor een weerbaar openbaar bestuur waar bestuurders én ambtenaren hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen.

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

03-04-2018

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid vergaderde 22 februari. De leden bespraken de stand van zaken van de Wet open overheid. Het bezoek van de heer Kuijken tijdens de vergadering van 25 januari, was aanleiding om de concept-reactie op het Rapport Evaluatie Politiewet te bespreken.

Nieuw: e-learning modules voor raadsleden

27-03-2018

Wilt u zich voorbereiden op het raadslidmaatschap of meer leren over inhoudelijke onderwerpen of uw taken als raadslid? Dat kan nu via www.leerplatformraadsleden.nl!

Geen extra integriteitscheck voor raadsleden

22-03-2018

Er komt voorlopig geen verplichting voor raadsleden om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Er komt wel een basistoets integriteit en een verplichting voor kandidaat-wethouders om een VOG aan te leveren. Dit besluit heeft minister van Binnenlandse Zaken Ollongren per brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Raadslid.Nu verder als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

21-03-2018

Raadslid.Nu gaat verder onder een nieuwe naam: Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Aan het doel van de organisatie verandert niks: raadsleden ondersteunen en bij elkaar brengen.

NOS: Criminelen regelen zaakjes via gemeenteraad

13-03-2018

Lokale partijen doen te weinig om infiltratie door criminelen te voorkomen, zegt Emile Kolthoff, hoogleraar criminologie en lector ondermijning aan de hogeschool Avans. De partijen weten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen te weinig over hun aspirant-raadsleden en vooral over hun mogelijke beïnvloedbaarheid door criminelen. "Dat zou beter kunnen als de partijen meer werk maken van de screening van kandidaat-raadsleden", zegt Kolthoff.

Raadsleden maken zich zorgen om integriteit

12-03-2018

Eén op de vijf raadsleden (20%) maakt zich zorgen over de integriteit van de andere raadsleden in hun eigen gemeenteraad. Toch voeren lang niet alle partijen in gemeenten selectieprocedures om integriteitsproblemen te voorkomen. Eén op de zes raadsleden (17%) heeft binnen de eigen partij geen screeningsprocedure gehad voor kandidaat-raadsleden. In sommige gevallen vond er zelfs geen sollicitatiegesprek plaats.

Analyse veiligheid in verkiezingsprogramma’s grote steden: Grotere rol voor wijkagent en inwoner

08-03-2018

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen uit de grote steden geanalyseerd* op het onderwerp veiligheid. Uit de analyse blijkt dat politieke partijen veel aandacht hebben voor de politie in het algemeen en de wijkagent in het bijzonder. Ook willen veel partijen inwoners stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun eigen wijk.

Terugblik VNG-cie Raadsleden en Griffiers februari

28-02-2018

De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 22 februari bijeen. Op de agenda stonden onder meer: ondermijning, lokale democratie, het Interbestuurlijk Programma, de raadsledenvergoeding en het Ronde Tafelgesprek van de Tweede Kamer op 8 maart over de positie van raadsleden.

Veiligheid belangrijkste thema bij raadsverkiezingen

14-02-2018

Veiligheid, criminaliteit en openbare orde zijn voor kiezers de belangrijkste thema's bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder 3.576 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Raadsleden signaleren intimidatie en ondermijning

12-02-2018

Een op de zeven raadsleden (14%) signaleert beïnvloeding vanuit de onderwereld in de eigen lokale politiek. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden samen met EenVandaag onder circa 1.350 zittende raadsleden. Negen procent van de ondervraagde raadsleden denkt dat er zelfs criminelen hebben geprobeerd op een kieslijst in hun gemeente te komen.

Het CCV lanceert zelfscan persoonlijke veiligheid voor ambtsdragers

08-02-2018

Speciaal voor politieke ambtsdragers heeft het CCV de zelfscan persoonlijke veiligheid gelanceerd. Door het beantwoorden van 18 vragen in 4 categorieën kunnen politieke ambtsdragers nagaan wat ze kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen.

CCV-directeur: "We moeten een barrière maken voor mensen met slechte intenties"

05-02-2018

Criminelen of criminele bendes die via de gemeenteraad toegang willen krijgen tot de lokale politiek. Daar zijn al langer grote zorgen over. Want wie halen de lokale politieke partijen in huis bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart? "Screen je kandidaten en vraag door wanneer nieuwe mensen zich aanmelden bij jouw partij. Het is helaas zo dat niet iedereen die zich aanmeldt bij een partij, altijd het beste voor heeft", geeft CCV-directeur Patrick van den Brink als tip in het NOS Journaal.

Enquête over agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

02-02-2018

I&O Research voert vanaf deze maand een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uit. Volksvertegenwoordigers en bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen worden benaderd voor een persoonlijke enquête. Griffiers en secretarissen krijgen een vragenlijst over het beleid van hun organisatie.

Terugblik VNG-cie Bestuur & Veiligheid januari

01-02-2018

Minister Kajsa Ollongren van BZK wil graag samenwerken met de VNG en gemeenten aan de ontwikkelagenda lokale democratie. Ze was op 25 januari op kennismakingsbezoek bij de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.

“Verklaring omtrent gedrag beperkt passief kiesrecht raadsleden”

29-01-2018

Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor raadsleden werkt niet. Dat stelt prof. Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur. Volgens de Groningse hoogleraar staatsrecht creëert een verplicht gestelde VOG-verklaring voor gemeenteraadsleden een schijnveiligheid. Bovendien belemmert een VOG-verklaring het recht van inwoners om als raadslid te worden gekozen.

Lector Ondermijning Emile Kolthoff: "De onderwereld zit met z'n tengels aan de bovenwereld"

29-01-2018

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, neemt de aandacht voor criminelen die mogelijk infiltreren in de gemeenteraad toe. Emile Kolthoff, lector ondermijning aan de Avans Hogeschool, sprak over dit onderwerp in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant. "Politieke partijen moeten beter in de gaten hebben of hun kandidaten wel uit het goede hout zijn gesneden."

Terugblik workshops sociaal domein bij Raadsledencongres

26-01-2018

Welke rol heeft de raad/kan de raad pakken bij de enorme uitdagingen in het sociaal domein (begeleiding en ondersteuning op het terrein van langer thuis wonen, (arbeids)participatie en jeugdhulp)? Die vraag stond centrraal in twee workshops tijdens het Landelijk Raadsledencongres op 20 januari.

Basisopleidingsprogramma voor raadsleden beschikbaar

25-01-2018

Wat moet je als (nieuw) raadslid weten en kunnen? Hoe geven raadsleden invulling aan de eigen rol en welke ontwikkelbehoeften brengt dit met zich mee? Welke cursussen en trainingen passen daarbij?

‘Focus op veiligheid’: Nieuwe publicatie voor raadsleden

18-01-2018

Speciaal voor (nieuwe) raadsleden is er nu de publicatie ‘Focus op veiligheid’. De publicatie geeft inzicht in het veiligheidsveld en laat zien wie welke rol heeft. Ook maakt het document inzichtelijk wat de rol van raadsleden op het gebied van veiligheid kan zijn. Hiermee kunnen raadsleden het veiligheidsveld beter doorgronden en een positieve bijdrage leveren aan het lokale veiligheidsbeleid.

Johan Remkes wil VOG voor raadsleden

15-01-2018

Volksvertegenwoordigers die criminele banden hebben, moeten kunnen worden geschorst als lid van de gemeenteraad, Provinciale Staten of de Staten-Generaal. Johan Remkes, commissaris van de Koning (cvdK) van Noord-Holland vindt dat zo’n bepaling moet worden opgenomen in de Ondermijningswet, waaraan het Kabinet aan werkt. De cvdK vindt tevens dat alle volksvertegenwoordigers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen.

Avans Open College: Criminelen willen invloed op politiek

12-01-2018

Criminele beïnvloeding is aan de orde van de dag, want criminelen weten inmiddels dat invloed op de politiek vaak net zoveel oplevert als dreigen met wapens en geweld. Dat was woensdagavond de strekking van het Avans Open College.

Ruim een kwart van de raadsleden vermoedt integriteitsschendingen bij collega's

08-01-2018

17% van de raadsleden in Noord-Holland geeft aan niet-integere collega-raadsleden te kennen. Nog eens 27% van de raadsleden geeft aan een vermoeden te hebben van ‘foute’ raadsleden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van het Noordhollands Dagblad.

Doe aan zelfreflectie en zorg voor weerbare politici

02-01-2018

Integriteit, integritisme en reputatiemanagement. Denk actief na over integriteit en bevorder de weerbaarheid van politieke ambtsdragers zijn. Dat waren een paar belangrijke boodschappen tijdens de ‘Integriteit in de avond’.

Voorzitter Raadslid.Nu:‘Burgemeesters de bevoegdheid geven om raadsleden te ontslaan gaat ver’

22-12-2017

Raadsleden ontslaan omdat ze niet integer zijn? Als het aan burgemeesters ligt, worden daar mogelijkheden voor gecreëerd. Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, vindt dat ietwat ver gaan.

Raadsleden ontevreden over invloed op regionale besluiten

14-12-2017

Raadsleden beschouwen het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen als een bedreiging voor de lokale democratie. Ze zijn ontevreden over hun invloed op regionale besluitvorming.

Gevolg van ondermijning: wijzigen Gemeentewet niet uitgesloten

04-12-2017

Raadsleden moeten beschermd worden tegen invloeden van gezagsondermijnende criminaliteit. De minister van Binnenlandse Zaken wil burgemeesters, wethouders en raadsleden toerusten met expertise, kennis en trainingen. En mocht het nodig blijken, dan is zelfs het wijzigen van de Gemeentewet niet uitgesloten.

Landelijk Raadsledencongres 'Klaar voor vier jaar!'

30-11-2017

Een goede start is het halve werk. Het landelijke Raadsledencongres 'Klaar voor vier jaar!' op 20 januari 2018 geeft u als raadslid of kandidaat-raadslid de kans uw kennis en vaardigheden te vergroten zodat u een goed begin kan maken in de nieuwe raadsperiode.

Nieuwe cijfers Monitor Sociaal Domein beschikbaar

29-11-2017

Op Waarstaatjegemeente.nl zijn weer nieuwe cijfers beschikbaar over Jeugd, Wmo en de kosten van het sociaal domein. Het betreft cijfers over de eerste helft van 2017. De volledige Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt, zoals voorgaande jaren, half januari gepubliceerd.

Raadsleden met strafblad is toegestaan

29-11-2017

Steeds meer afdelingen van landelijke en lokale partijen stellen een zogeheten VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)-verklaring verplicht voor hun kandidaat-raadsleden. Is deze poging om het passief kiesrecht te beperken nodig om de screening door partijen en van de geloofsbrieven te vervangen? En worden raadsleden met een strafblad daarmee uitgesloten?

Ondermijning gemeenteraad vraagt om actie minister

20-11-2017

Ondermijning ligt nog altijd op de loer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Minister Ollongren sprak haar zorgen hierover uit tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken. Zij gaf hier tevens aan dat zij aan de slag gaat om infiltratie in het lokale bestuur te bestrijden.

Terugblik vergadering VNG-bestuur 9 november 2017

16-11-2017

Het bestuur van de VNG kwam vorige week bijeen voor een vergadering. Op de agenda stond onder andere de stand van zaken rondom de experimenten met cannabisbeleid en de tekorten in het sociaal domein.

Actieplan versterking lokale democratie op komst

16-11-2017

Er komt een actieplan voor de versterking van de lokale democratie. Deze moet in de zomer van 2018 klaar zijn. Ook komen er gesprekken over de vergoedingen voor raadsleden in kleine gemeenten. Dat maakte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bekend tijdens het debat over begroting van 2018.

Bestuurdersdiner Veiligheid 2017

10-11-2017

Op 30 oktober vond in Utrecht de vijfde editie plaats van het Bestuurdersdiner Veiligheid plaats. Het verslag van deze bijeenkomst is inmiddels beschikbaar.

Raadsleden zelden gescreend op integriteit

08-11-2017

Raadsleden worden zelden gescreend op integriteit. Dat blijkt uit een enquête onder raadsgriffiers. Terwijl bijna een kwart van de gemeenten te maken heeft met ondermijnende activiteiten van criminelen richting raadsleden.

VNG-inzet voor wijziging Boa-beleidsregels

03-11-2017

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is van plan om de Boa-beleidsregels en de bijbehorende domeinlijsten per 1 januari 2018 aan te passen. De VNG inventariseerde welke behoeften er bij gemeenten in de dagelijkse praktijk bestaan aan wijziging van deze beleidsregels.

Ondermijningswet en -fonds een van de plannen van Rutte III

23-10-2017

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II kondigt een speciale ‘Ondermijningswet’ aan om de juridische knelpunten in de huidige aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit op te lossen.

Aanpak ondermijning: de rol van de VNG

17-10-2017

Wat is de rol van gemeenten en andere betrokken partijen bij de aanpak van ondermijning en wat bekent dit voor de rol van de VNG? De VNG heeft een visiedocument opgesteld met een analyse die antwoord moet geven deze vragen.

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

13-10-2017

Tijdens de vergadering van de VNG-commissie Bestuur en Veliligheid (B&V) eerder deze maand zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van een visie op ondermijning en intelligence, en rol van de VNG daarin. Verder is gesproken over de vraag hoe/of Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s), de VNG Agenda 2018, en de vergoedingen voor de extra inzet van gemeenten bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Presentatiegids met tips van raadsleden aan raadsleden

13-10-2017

Raadsleden die lid zijn van Raadslid.Nu hebben dezer dagen de Presentatiegids “Van Raad tot Raad” ontvangen. In deze gids geeft Raadslid.Nu een overzicht van aanbevelingen en tips van raadsleden voor raadsleden en gemeenteraden over een groot aantal onderwerpen waarover in de huidige raadsperiode onderzoeken zijn uitgevoerd onder raadsleden en met medewerking van raadsleden.

Bevattelijk voor ondermijning: wijzende vingers naar raadsleden

10-10-2017

Raadsleden worden in verhouding met burgemeesters veel minder bedreigd. Raadsleden worden echter door ambtenaren, wethouders en burgemeesters beschouwd als de politieke ambtsdragers die het meest bevattelijk zijn voor ondermijning: bijna twee keer zo veel als wethouders en zes keer zo veel als burgemeesters, zo blijkt uit onderzoek van Pro Facto.

Weerbaarheid lokaal bestuur tegen ondermijnende criminaliteit beter in beeld

05-10-2017

Burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding. De komende periode organiseren de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties expertsessies met burgemeesters, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Commissarissen van de Koning, wetenschappers en beroepsverenigingen in het lokale bestuur om de problematiek beter in kaart te brengen en de weerbaarheid tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit te vergroten.

Vernieuwing in het sociaal domein: Village Deals trappen af

04-10-2017

B&W en de gemeenteraad sluiten in 11 kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) een z.g. Village Deal. Daarmee zetten ze in op ondersteuningsarrangementen in het sociaal domein die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen. Vrijdag werd in Ede de landelijke aftrap gegeven.

Terugblik VNG-subcie. Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

28-09-2017

In de vergadering van de subcommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA) van 21 september is gesproken over de onderwerpen: netwerk weerbaar bestuur, modernisering en harmonisatie van de rechtsposities, evaluatie van de Dijkstalwetgeving en de VNG Agenda 2018.

Criminelen op kieslijst niet ondenkbaar

21-09-2017

Het is niet ondenkbaar dat lokale politieke partijen te maken krijgen met infiltratie van de onderwereld. Nu de overheid ondermijning steeds harder aanpakt, zoeken criminelen wegen om terug te slaan. Die vinden zij via de lokale politiek.

Raadsleden en gemeenten hebben handen vol aan jeugdzorg

18-09-2017

Bijna drie jaar na de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten verloopt het op veel plekken alles behalve gestroomlijnd. Ook raadsleden geven aan de gevolgen te merken. Meer dan de helft van de raadsleden geeft aan de materie te complex te vinden, te weinig kennis van zaken te hebben en niet goed geïnformeerd te worden door het college.

Kernbeleid Veiligheid voor een integraal veiligheidsbeleid

12-09-2017

Gemeenten gaan binnenkort weer aan de slag om het integraal veiligheidsbeleid te actualiseren. De nieuwste editie van de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid biedt gemeenten een handreiking om dit integraal veiligheidsbeleid vorm te geven.

Zakboek geeft raadsleden broodnodige handvatten

06-09-2017

Een praktisch handboek voor raadsleden. Dat was het doel van Peter van den Berg en Jorden Hagenbeek toen zij begonnen met het schrijven van het ‘Zakboek raadsleden’. Het boek gaat onder ander in op thema's 'omgaan met bedreigingen', ondermijning en integriteit.

Ruim helft Gelderse burgemeesters heeft met agressie te maken

30-08-2017

Ruim de helft van de Gelderse burgemeesters (56%) had het afgelopen jaar te maken met agressie en geweld door burgers. Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie Gelderland deed naar geweld tegen Gelderse bestuurders en politici.

Nieuwe bijeenkomsten 'Trots op de raad'

28-08-2017

Staat het aanzien van de raad en daarmee van de democratie inderdaad onder druk? Is de raad nog het hoogste bestuursorgaan? En wat is er dan nodig om het aanzien van de gemeenteraad te vergroten? Deze vragen staan centraal tijdens de bijeenkomsten 'Trots op de Raad'.

Raadsleden trekken aan de bel over rechtpositie clienten vrouwenopvang

18-08-2017

Het rapport van de Nationale Ombudsman over de rechtspositie van cliënten in de vrouwenopvang heeft in meerdere gemeenten geleid tot het stellen van vragen aan de wethouder. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Den Bosch, Breda en Haarlem stelden raadsleden van verschillende partijen kritische vragen.

Ondermijning vraagt blijvende aandacht lokale politiek

14-08-2017

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht moet er meer aandacht komen voor de groeiende ondermijning van het openbaar bestuur en de infiltratie van criminelen in de gemeenteraad. Hiervoor pleitten onder andere voorzitter van Raadslid.Nu Mark den Boer en de Helmondse burgemeester Elly Blanksma.

Ook voor criminelen is de gemeenteraad interessant

01-08-2017

"Wij vinden het niet langer normaal dat politici worden bedreigd en geïntimideerd", dat zegt CCV-directeur Patrick van den Brink vandaag in de NRC. Van den Brink sprak met de krant over ondermijning en de interesse van criminelen voor een zetel in de gemeenteraad.

Zomeraanpassing van de model-APV

26-07-2017

De ‘zomeraanpassing 2017’ van de model-APV omvat vooral wijzigingen vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen, en tips, verzoeken en opmerkingen van gemeenten die de VNG het afgelopen jaar ontving. Twee in het oog springende aanpassingen zijn die over 'schaarse vergunningen' en 'hinderlijk drugsgebruik'.

Belangenverstrengeling belangrijkste thema bij integriteit

19-07-2017

Politieke bestuurders hebben in 2016 65 maal advies gevraagd aan het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers. De meeste adviesaanvragen gingen over mogelijke integriteitsschendingen en de aanpak of onderzoek ervan. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2016 van het Steunpunt.

Terugblik meerdaagse cie. Bestuur en Veiligheid, 5 en 6 juli

13-07-2017

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid (B&V) was op 5 en 6 juli bijeen om met elkaar en anderen in gesprek te gaan over thema’s die de onderwerpen van de commissie overstijgen of die vragen om wat dieper doordenken en -spreken.

Gemeente Maastricht stelt gedragscode voor raadsleden vast

12-07-2017

De gemeenteraadsleden in Maastricht hebben in een gedragscode afgesproken elkaar niet meer persoonlijk aan te vallen. Die afspraak geldt in de raadszaal, maar ook op sociale media.

Zes ton beschikbaar voor weerbare raadsleden en bestuurders

10-07-2017

Om de weerbaarheid van raadsleden en bestuurders (wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden) te vergroten, heeft het ministerie jaarlijks zeshonderdduizend euro beschikbaar. Dit geld moet besteed worden aan het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van het bestuur waar het gaat om verleiding, intimidatie, bedreiging en agressie.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein geactualiseerd

07-07-2017

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is geactualiseerd en samen met gemeenten ingrijpend herzien. Gemeenten presenteren halfjaarlijks hun nieuwste cijfers over onder meer inwoners met Wmo-ondersteuning, cliënttevredenheid, jongeren met jeugdhulp en thuiswonende ouderen.

Nieuwe bepaling model-APV voor aanpak woonoverlast

03-07-2017

Gemeenteraden kunnen sinds begin deze maand hun burgemeester de bevoegdheid geven om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. Dit is mogelijk geworden door de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast.

Resultaten Gemeentelijke Thermometer 2017

27-06-2017

Meer geld naar gemeenten, ruimte voor eigen beleid en daarnaast vooral aandacht voor veiligheid, informatisering en participatie. Dat zijn de gemeentelijke onderwerpen die volgens gemeentesecretarissen aan de formatietafel behandeld moeten worden, zo leert een eerste blik op de uitkomsten van de Gemeentelijke Thermometer.

Veiligheidsprojecten aandragen voor Hein Roethofprijs

25-06-2017

Raadsleden die goede initiatieven kennen die criminaliteit voorkomen en sociale veiligheid bevorderen, kunnen deze aanmelden voor de Hein Roethofprijs van het CCV. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is kennispartner van Raadslid.Nu.

Politiek Oosterhout wil afname veiligheidsgevoel tegengaan

13-06-2017

Raadsleden in Oosterhout willen de veiligheid in de gemeente hoog op de agenda zetten. Zij zien het veiligheidsgevoel in de gemeente afnemen. Dat bleek gisteren tijdens de algemene beschouwingen van de gemeenteraad.

Knelpunten sociaal domein: Kamerdebat met minister Plasterk

06-06-2017

De Tweede Kamer en minister Plasterk (BZK) bespraken 31 mei de stand van zaken in het sociaal domein. Tevoren hadden de VNG en individuele gemeenten met dreigende tekorten gevraagd om een verlichtingsfonds voor het oplossen van acute financiële problemen.

Raad Hoogeveen kan cijfers incidenten asielzoekers ontvangen

31-05-2017

Burgemeester Loohuis van Hoogeveen heeft namens B&W laten weten dat de gemeenteraad een overzicht kan krijgen van de incidenten waarbij asielzoekers betrokken zijn. B&W reageerde hiermee op schriftelijke vragen van Gemeentebelangen over de cijfers rondom asielcriminaliteit.

Nieuw veiligheidsthema: sociaal domein

29-05-2017

De website raadsledenenveiligheid.nl is uitgebreid met een nieuwe veiligheidsthema: sociaal domein. Bezoekers vinden in dit dossier onder meer de laatste ontwikkelingen en tips voor de praktijk.

Pas op bij werven raadsleden voor criminelen

26-05-2017

Politieke partijen moeten hun kandidaten voor de komende raadsverkiezingen meer buiten de eigen kring zoeken, aldus de Almeerse raadsgriffier Jan Dirk Pruim. Tegelijkertijd waarschuwt Commissaris van de Koning Clemens Cornielje (Gelderland) voor de groeiende interesse van criminelen in de lokale politiek.

Taak raadsleden in controleren informatieveiligheid

23-05-2017

Raadsleden hebben een belangrijke taak in het controleren van de verantwoording over informatieveiligheid. In de resolutie ‘informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ is afgesproken dat de gemeenteraad jaarlijks wordt geïnformeerd over informatieveiligheid in de gemeente.

Vraag kandidaat-raadsleden naar hun verleden

08-05-2017

Bespreek als selectiecommissie met nieuwe kandidaat-raadsleden altijd het algemene en politieke verleden van een kandidaat. Vragen over conflicten, mogelijke beschuldigingen van niet-integer gedrag en ervaringen met de media dienen altijd in een gesprek te worden gesteld.

Raad Eindhoven creëert financiële ruimte voor inwonersinitiatieven

02-05-2017

Burgerinitiatieven die de leefbaarheid in de buurt of sociale basis versterken krijgen in Eindhoven steun van de gemeente. De Eindhovense raad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.
Burgers kunnen hun initiatieven presenteren aan een panel van bewoners en specialisten in het sociaal en ruimtelijk domein. Dit panel adviseert vervolgens aan het college over het te nemen besluit.

Drievoudige check op verleden kandidaat-raadslid

25-04-2017

Om een goed beeld te krijgen van de integriteitsrisico’s bij kandidaten voor voor de gemeenteraad en als wethouderskandidaat, kan het nuttig zijn een antecedentenonderzoek te doen. Het verleden van een kandidaat-raadslid kan in kaart worden gebracht door onderzoek via Google en social media, het aanvragen van een VOG-verklaring en het vragen van minimaal twee referenties.

Gemeente kan aangifte doen voor bedreigde raadsleden

21-04-2017

De gemeente Zaanstad kan voortaan aangifte doen in plaats van een raadslid als deze slachtoffer is geworden van agressie of geweld. Deze optie wordt geboden zodat een hitteschild rondom een raadslid kan worden gevormd. Dit staat in de Zaanse aanpak ‘Veilige Publieke Taak voor politieke ambtsdragers’ die is opgesteld naar aanleiding van een aangenomen motie in de Zaanse gemeenteraad.

Burgemeesters vragen investeringen in veiligheid

19-04-2017

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft de kabinetsinformateur Edith Schippers een brief gestuurd met daarin een aantal punten die volgens de burgemeesters een plek in het regeerakkoord zouden moeten krijgen. Het Genootschap zet daarbij in op investeringen voor veiligheid en politie, versterking van de lokale democratie en de kwaliteit van politieke ambtsdragers.

Ondersteuning kwetsbare jongeren: stappenplan voor gemeenten

18-04-2017

Gemeenten hebben de regie bij de zorg voor kwetsbare jongeren. Zij hebben de kans om hier iets aan te doen en te zorgen voor doorlopende ondersteuning. Maar hoe doe je dat? Welke stappen kun je hierbij als gemeente zetten? Er is nu een praktisch stappenplan voor gemeenten beschikbaar.

Integriteitsvragenlijst als veiligheidsklep naast cv

13-04-2017

Het is cruciaal om voldoende inzicht te hebben in mogelijk integriteitsrisico’s bij kandidaat-raadsleden Politieke partijen doen er verstandig om niet alleen te vertrouwen op het cv en algemene informatie van een kandidaat-raadslid maar de kandidaat ook een integriteitsvragenlijst in te laten vullen.

Buurtmonitor Integratie geactualiseerd en uitgebreid

10-04-2017

Gemeenten hebben voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van hun integratiebeleid actuele gegevens nodig. Het Ministerie van SZW heeft hiervoor de Buurtmonitor Integratie geactualiseerd en vernieuwd. Naast gegevens over integratie bevat de site ook informatie over criminaliteit, wonen en zorg en welzijn van alle 390 Nederlandse gemeenten en de bijbehorende 12.822 buurten.

Zorg voor een integere kandidaatstelling

05-04-2017

Het is belangrijk voor partijen in de lokale politiek om de integriteit te kunnen waarborgen. Dit proces begint bij de kandidaatstelling en de bijbehorende selectiecommissie. Zo kan een discussie over de kandidaatstelling voorkomen worden. Het opstellen van een eigen gedragscode helpt hierbij.

Raad Nijmegen ontvangt Veiligheidsbrief 2017

29-03-2017

De gemeenteraad van Nijmegen ontving vorige week de Veiligheidsbrief 2017. Met deze brief informeert burgemeester Bruls de raad over het veiligheidsbeeld in Nijmegen, de uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid en over relevante ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

Afspraken over integriteit selectiecommissie van belang

27-03-2017

Voor het opstellen van de kandidatenlijsten voor de raadsverkiezingen zijn afspraken over integriteit van cruciale betekenis. Een selectiecommissie bijvoorbeeld zonder bestuursleden van de partij kan elke vorm van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek voorkomen.

Bedreigd bestuurscommissielid pleit voor thema-avond Veiligheid

24-03-2017

Een PvdA bestuurscommissielid in Amsterdam Nieuw-West wil dat het stadsbestuur voor alle stadsdelen een thema-avond over veiligheid organiseert. Zij heeft daartoe een motie ingediend. Aanleiding waren verschillende bedreigingen en een poederbrief die zij afgelopen najaar ontving.

City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad

21-03-2017

De steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer hebben gisteren samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de “City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad” gelanceerd. Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.

Een sterke raad doet er toe!

10-03-2017

Gemeenteraden moeten zich afvragen wat er nodig is om sterker en krachtiger aan de start van de nieuwe raadsperiode te staan. Dat stelt Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.Nu, in VNG Magazine.

Raadsleden hekelen geheimhouding door colleges

08-03-2017

Een derde van de raadsleden stelt dat colleges van burgemeester en wethouders geheimhouding gebruiken om misstanden uit de openbaarheid te houden. Meer dan de helft van de raadsleden voelt zich belemmerd in het raadswerk door de vele geheimhoudingen waar ze mee te maken krijgen.

Terugblik VNG-cie. Bestuur & Veiligheid

03-03-2017

De commissie Bestuur & Veiligheid kwam vorige maand bijeen. Te gast was korpschef Erik Akerboom. De commissie sprak met hem over de afgelopen jaarwisseling en de gewenste investering in de Nationale Politie.

Tweede Kamer stemt in met Wet Gesloten Coffeeshopketen

22-02-2017

Tweede Kamer nam gisteren het voorstel Wet Gesloten Coffeeshopketen aan met 77 stemmen voor en 72 stemmen tegen. Het betreft het initiatiefvoorstel van Kamerlid Vera Bergkamp (D66). De wet opent de mogelijkheid van een gereguleerde wietteelt.

Dag voor de Raad: op zoek naar sterke raad

16-02-2017

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vinden over ruim dertien maanden plaats. Wat heeft de nieuwe raad nodig om een sterke raad te zijn? Die vraag staat centraal tijdens Dag voor de Raad op 17 maart in Delft.

Goed gesprek cie. Raadsleden & Griffiers met minister BZK

14-02-2017

Minister Plasterk en 17 leden van de VNG-commissie Raadsleden & Griffiers wisselden gisteren in een levendig gesprek van gedachten over onder andere een nieuw raadsledenprogramma. Dit meerjarige programma heeft tot doel de nieuwe rol van de gemeenteraad te versterken.

Handreiking voor raadsleden over lokale media en informatievoorziening

13-02-2017

Raadsleden kunnen allerlei instrumenten inzetten om de lokale nieuwsvoorziening te bevorderen. Door actief te tweeten, te chattend of de samenwerking aan te gaan met een lokale krant. Dat is belangrijk, want een goede informatie- en nieuwsvoorziening over de overheid is een randvoorwaarde voor een goed functionerende democratie. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een handreiking aan raadsleden.

Burgemeester Paul Depla: “Elk raadslid moet boek ’De achterkant van Nederland’ lezen”

10-02-2017

Alle raadsleden van Breda hebben van burgemeester Paul Depla het boek ‘De achterkant van Nederland’ cadeau gekregen. Alle raadsleden in Nederland zouden dit boek, waarin wordt geschetst hoe georganiseerde criminaliteit het openbaar bestuur en het openbare leven probeert te beïnvloeden, volgens Depla moeten lezen.

Terugblik OTAV-workshop voor raadsleden

02-02-2017

Op 28 januari vond het VNG-Regiocongres voor raadsleden: Raad op Zaterdag weer plaats, deze keer in het stadhuis van Eindhoven. Marlies Volten, OTAV-accountmanager voor Noord-Brabant en Limburg gaf er een workshop over integratie en participatie van vluchtelingen.

Kennis opdoen tijdens de Raadsacademie in Kapelle

30-01-2017

Raadsleden uit de provincie Zeeland hebben afgelopen zaterdag in Kapelle tijdens de Raadsacademie in drie workshops gesproken over hoe zij hun raadswerk kunnen verbeteren. De Raadsacademie stond in het teken van kennisoverdracht en bewustwording.

Raad op Zaterdag in Eindhoven

23-01-2017

Raadsleden kunnen zich aankomende zaterdag in Eindhoven tijdens de Raad op Zaterdag informeren over de betekenis van de Omgevingswet voor de rol als raadslid. Tevens zijn er workshops waarin raadsleden zich kunnen verdiepen in de verbindende rol van de raad, hoe raadsleden meer kleur kunnen geven aan de lokale democratie, hoe raadsleden om kunnen gaan met Open Overheid en hoe je regionaal samenwerkt met de Omgevingswet.

Nieuwe cijfers Monitor Sociaal Domein beschikbaar

20-01-2017

De nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl! U ziet hier de meest actuele cijfers over onder andere de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De rapportage bevat de cijfers uit de eerste helft van 2016.

Help uw gemeente om de Veiligheidsmonitor beter te gebruiken

16-01-2017

Veel gemeenten gebruiken uitkomsten van de Veiligheidsmonitor als instrument om hun veiligheidsbeleid aan te scherpen en te versterken. De nieuwe ‘Wegwijzer van veiligheidscijfers naar beleid’ helpt gemeenten om de monitor beter te benutten en daarmee de informatiepositie van gemeenten te versterken.

De Raadsacademie komt naar u toe in Kapelle

10-01-2017

Raadsleden die meer kennis willen opdoen over de thema’s sociaal domein, sociale media, of hoe burgers te betrekken bij de lokale democratie kunnen zich aanmelden voor de Raadsacademie in Kapelle. Door middel van deze Raadsacademie wil Raadslid.Nu een bijdrage leveren aan de ondersteuning, professionalisering en scholing van raadsleden.

Overzicht publicaties met tips en adviezen voor raadsleden

27-12-2016

Raadslid.Nu heeft in 2016 diverse onderzoeken uitgebracht. Rode draad in deze publicaties zijn tips, aanbevelingen en adviezen waardoor raadsleden hun raadswerk beter en effectiever kunnen uitvoeren. De vereniging heeft een overzicht van de onderzoeken, interviews en rapporten gepubliceerd.

Extra mogelijkheden aanpak woonoverlast zijn welkom

21-12-2016

De Tweede Kamer behandelt a.s. donderdag het initiatievoorstel-Tellegen voor een Wet aanpak woonoverlast. Het voorstel voegt aan de Gemeentewet de mogelijkheid toe tot het geven van een specifieke gedragsaanwijzing bij woonoverlast: een waardevolle aanvulling op bestaande instrumenten, vindt de VNG.

Colleges van B en W mogen vuurwerkvrije zones instellen

19-12-2016

Het college van B en W van Hilversum mag een deel van het centrum aanwijzen waar rond de jaarwisseling geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak betekent dat elk college van B en W op grond van de APV vuurwerkvrije zones kan instellen.

Wees als raadslid bewust van ondermijning

15-12-2016

Het bewustzijn voor ondermijning moet overal in Nederland worden ontwikkeld. Ook raadsleden moeten veel alerter zijn op de risico’s van ondermijning. Dit staat in het rapport ‘Ondermijning ondermijnd’ dat de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft uitgevoerd.

Monitor Veiligheid en Integriteit 2016 naar Tweede Kamer

09-12-2016

Minister Plasterk stuurde de Kamer onlangs de uitkomsten van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2016. Politieke ambtsdragers én overheidsmedewerkers zijn bevraagd naar hun (mogelijke) ervaringen met agressie en geweld. Tweede onderwerp van onderzoek was integriteitsbeleid en -beleving.

Handreiking over regie op de aanpak van kindermishandeling

07-12-2016

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij de regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld.

Experimenteerruimte voor gemeenteraden

01-12-2016

Gemeenten kunnen experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil gemeenten daarvoor de ruimte geven zonder daarvoor de wet te wijzigen. Veel experimenten kunnen al binnen de huidige wetgeving.

Agressie tegen politieke ambtsdragers neemt toe

29-11-2016

Ruim een kwart van de politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden, is in het afgelopen jaar geconfronteerd met agressie en geweld. Dat is een stijging ten opzichte van afgelopen jaren.

Effectief omgaan met incidenten voor raadsleden

24-11-2016

Gemeenteraadsleden hebben een verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Bijvoorbeeld als zich incidenten voordoen waarbij publieke onrust ontstaat, in het sociaal domein, rond immigratie of op andere vlakken. Raadsleden kunnen leren hoe ze daar effectief mee omgaan.

Raad in Beraad: Bijeenkomst voor raadsleden

23-11-2016

Raadsleden ondervinden de gevolgen van de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten door onder meer decentralisaties en veranderende verhoudingen tussen burgers en gemeente. Om de positie van raadsleden te verstevigen zijn er bijeenkomsten waar raadsleden samen ingaan op praktijksituaties.

Plasterk: ‘Versterking positie gemeenteraad nodig’

17-11-2016

De gemeenteraad heeft een belangrijke verantwoordelijke rol bij de transitie en de transformatie in het sociaal domein. Om deze rol als gemeenteraad goed te kunnen vervullen, is versterking van de positie van de raad nodig, zo stelt minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

VNG Agenda: de opgaven en thema's voor 2017

17-11-2016

Wat willen de gemeenten het komend jaar in VNG-verband oppakken? Het staat verwoord in de VNG Agenda 2017. Drie hoofdthema's staan centraal, acht maatschappelijke opgaven bepalen de agenda voor het komende jaar.

Onderzoek naar burgerparticipatie op lokaal niveau

08-11-2016

Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de gemeente Zeist onderzoek gedaan naar burgerparticipatie. De bevindingen van het onderzoek zijn samengevat in een geanimeerd filmpje.

Aandachtspunten voor de jaarwisseling 2016-2017

02-11-2016

De minister van Veiligheid en Justitie roept de gemeenten op schade aan gemeentelijke eigendommen tijdens de jaarwisseling te verhalen op de daders ondanks dat dat geld en tijd kost. Hij schrijft dat in de jaarlijkse brief met aandachtspunten voor de jaarwisseling.

Stappenplan aanpak corruptie op lokaal en regionaal niveau

27-10-2016

Het voorkomen van corruptie en het promoten van publieke integriteit zijn cruciale voorwaarden voor stabiliteit, democratie en het vertrouwen in decentrale overheden. Het Congres voor Regionale en Lokale Overheden presenteerde daarom een stappenplan voor de aanpak van corruptie.

CDA Wijk bij Duurstede: ‘College wollig en vaag over veiligheid’

25-10-2016

Gerard Migchels, CDA-fractievoorzitter in Wijk bij Duurstede, heeft een blog geschreven over de - in zijn ogen - wollige en vage teksten over veiligheid in de programma-begroting van de gemeente. Hij roept het college op om concrete activiteiten en doelen te beschrijven, zodat de raad de mogelijkheid heeft om deze te controleren.

Groningen experimenteert met Open Raad

24-10-2016

De raad van Groningen houdt een Open Raad. Niet de raadsleden bepalen dan de agenda van de gemeenteraad maar de inwoners van Groningen zelf. Dit is een idee vanuit de gemeenteraad zelf. Inwoners kunnen op 12 november hun ideeën voor de wijk, straat of hele stad vertellen.

Wachtlijsten: regionale aanpak gemeenten en jeugdaanbieders

18-10-2016

De VNG en vier brancheorganisaties van jeugdhulpaanbieders ontwikkelden een regionale aanpak bij wachtlijsten en wachttijden: voor gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen. Het gaat om de brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC.

CBS: aantal misdrijven in 8 jaar met kwart gedaald

17-10-2016

In ruim acht jaar tijd is het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland met ruim 26 procent afgenomen tot minder dan een miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar hoe doet uw gemeente het eigenlijk?

Succesvol vervolg Raadsacademie in Roermond

07-10-2016

Raadsleden uit Limburg hebben dinsdagavond in Roermond tijdens de Raadsacademie gesproken en nagedacht over hoe zij hun raadswerk kunnen verbeteren.

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2017

29-09-2016

Traditiegetrouw hebben de medewerkers van het VNG-bureau alle rijksbegrotingen doorgelezen en de kabinetsplannen op een rij gezet. Er gaat meer geld naar zorg, naar armoedebestrijding en naar veiligheid. Dat is volgens de VNG hard nodig na jaren van forse bezuinigingen.

Presentaties Raad op Zaterdag (Zwolle) beschikbaar

28-09-2016

Ruim 140 raadsleden en griffiers bezochten zaterdag 24 september het regionale VNG-congres Raad op Zaterdag in Zwolle. De netwerkdag voor raadsleden stond deze keer vooral in het teken van de Omgevingswet. Daarnaast waren er workshops over de rol van de raad bij jeugdhulp, de Monitor Sociaal domein en de integratie en participatie van vluchtelingen.

Raadstafel Toezicht Sociaal Domein

26-09-2016

Raadsleden hebben er sinds de decentralisaties op het gebied van Zorg, Jeugdzorg en Participatie grote verantwoordelijkheden bijgekregen. Dat maakt het raadswerk anders dan dat van uw voorgangers: nooit eerder hadden Nederlandse gemeenten zo’n omvangrijk takenpakket als nu.

Zorgen over ondersteuning bedreigde raadsleden

22-09-2016

Raadsleden die met bedreigingen worden geconfronteerd, krijgen te weinig goed advies en er wordt niet eenduidig op gereageerd. “Er moet meer gebeuren en vooral meer aandacht worden gegeven, want ik maak mij zorgen dat de beschikbare informatie hoe bedreigde raadsleden moeten worden ondersteund niet bekend zijn bij raadsleden, griffiers en burgemeesters", aldus de fractievoorzitter van VVD Zaanstad, Gerard Ram

Terugblik vergadering VNG-bestuur

16-09-2016

Het bestuur van de VNG kwam op 8 september 2016 bijeen voor een vergadering. Op de agenda stond onder andere de stand van zaken rondom de opvang en integratie van vluchtelingen en het Kenniscentrum Handhaving en Naleving.

Bijdrage raad bij incidentenmanagement in het sociaal domein

14-09-2016

De raad kan een actieve bijdrage leveren tijdens incidentenmanagement in het sociaal domein door vooraf scherpe burgeranalyses te maken. Deze inzichten kunnen ervoor zorgen dat gemeenten komen tot een strategie op maat waarbij rekening wordt gehouden met de lokale waarden en cultuur.

Zorgplicht gemeenteraad bij agressie tegen burgemeester

08-09-2016

De gemeenteraad heeft als werkgever van de burgemeester een zorgplicht wanneer deze te maken krijgt met agressie, geweld en/of intimidatie. Dat betoogt Pascale Georgopolou, raadsgiffier in Amstelveen.

Raadsleden kunnen met CEO sturen op Wmo en jeugdhulp

31-08-2016

Raadsleden kunnen met het cliëntervaringsonderzoek (CEO) cijfers over het sociaal domein van hun gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. Ze kunnen met de uitkomsten van het CEO in de raad bespreken wat er wordt gedaan om de kwaliteit van hulp en ondersteuning te verbeteren.

Bergen op Zoom: kadernota Integrale veiligheid op één A4’tje

25-08-2016

De gemeente Bergen op Zoom heeft haar complete kadernota Integrale veiligheid beschreven op één A4’tje. Geen dikke dossiers meer die bol staan met ambtelijk, voor het gemiddelde raadslid vaak onbegrijpelijk jargon, maar een puntsgewijze samenvatting op hoofdlijnen.

Jacques Wallage over rol raadsleden

19-08-2016

Gemeenteraadsleden zijn te veel schaduwwethouder en te weinig volksvertegenwoordiger. Dat stelt Jacques Wallage vandaag in een column in het Financieele Dagblad. “Een klacht over het onderhoud in één straat hoeft niet alleen over de spreekwoordelijke stoeptegel te gaan.”

Raadsleden en de invloed op samenwerkingsverbanden

12-08-2016

Van de gemeenteraden ervaart 8,7 procent geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen bij intergemeentelijke samenwerking, terwijl de samenwerking ook niet bijdraagt aan het realiseren van lokale doelen. Dit schrijft waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

De Raadsacademie komt naar u toe in Roermond

10-08-2016

Raadsleden die meer kennis willen opdoen over de thema’s sociaal domein, de bestuurlijke rol van de raad, de rol van de accountant of sociale media als instrument van de raad kunnen zich aanmelden voor de Raadsacademie op 4 oktober in Roermond. De Raadsacademie wil een bijdrage leveren aan de ondersteuning, professionalisering en scholing van raadsleden.

Implementatie Borging Veilige Gegevenswisseling Suwinet

09-08-2016

De VNG heeft een ledenbrief opgesteld over de ‘Implementatie Borging Veilige Gegevenswisseling Suwinet (BVGS)’. In de brief wordt verwezen naar een aantal tools voor veiliger gebruik van Suwinet in uw gemeente. De VNG roept bestuurders en raadsleden op een bijdrage te leveren aan een voorspoedige implementatie.

'Nieuwe afspraken nodig over opvang asielzoekers'

01-08-2016

De instroom van asielzoekers is teruggelopen, de afspraken over de opvang van asielzoekers moeten daarom worden aangepast. Dat stelde burgemeester Jos Wienen (Katwijk), voorzitter van de VNG-adviescommissie Asiel en Integratie, eind vorige week in een interview met dagblad Trouw.

Veiligheid in roerige tijden

22-07-2016

Raadsleden krijgen meer met intimidatie, bedreiging en verbale agressie te maken. Hoe kunnen bestuurders en raadsleden in deze tijden het hoofd koel houden zonder dat hun integriteit hiermee in het geding komt?

Raadsacademie komt naar Assen

15-07-2016

Raadsleden die meer willen leren over de thema’s sociaal domein, burgerkracht en maatschappelijke initiatieven, de veranderende controlerende rol van de raad, en integriteit en belangenverstrengeling kunnen zich aanmelden voor de Raadsacademie in Assen. De Raadsacademie staat in het teken van kennisoverdracht en bewustwording.

Rijk, VNG: Maak aanspreekpunt voor complexe jeugdhulpzaken!

12-07-2016

Ouders met een kind in een jeugdhulptraject geven aan dat zij soms van het kastje naar de muur gestuurd worden. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en de VNG hebben afgesproken dat gemeenten in deze gevallen een goede oplossing forceren en cliënten hierover helder informeren.

Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein beschikbaar

06-07-2016

Op de website Waarstaatjegemeente.nl is gisteren de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd. Deze monitor geeft uw gemeente een goed inzicht in de resultaten in het sociaal domein. De cijfers uit de monitor kunnen gebruikt worden voor agendavorming, besluitvorming, verantwoording of onderzoek.

Suwinet: verbetering zichtbaar, nog wel werk aan de winkel

04-07-2016

De ingezette verbeterslag voor Suwinet is in een hoog tempo doorgezet. Dat blijkt uit het rapport 'Suwinet 2015, vervolgonderzoek veilig omgaan met elkaars gegevens' van de Inspectie SZW. Het vervolgonderzoek is uitgevoerd onder alle gemeenten.

Landelijk onderzoek huisvesting vluchtelingen

29-06-2016

Uit onderzoek naar huisvesting van vluchtelingen blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders vóór huisvesting is. Wordt huisvesting concreet? Dan zijn iets meer ondervraagden tegen.

Actieplan moet positie raadsleden verstevigen

20-06-2016

Raadslid zijn anno 2016 is een verantwoordelijke en eervolle, maar ook een veeleisende taak. Door de decentralisaties in het sociaal domein, de migratieproblematiek en de toegenomen burgerparticipatie is er nog meer werk op gemeenteraadsleden afgekomen. Terwijl de meeste van hen het raadswerk naast hun reguliere baan doen.

Verslag deelcongres over participatie van vluchtelingen

13-06-2016

'Stilstand is voor niemand goed, maak daarom vanaf dag 1 werk van integratie.' Dat is de gezamenlijke conclusie van het deelcongres ‘Participatie van vluchtelingen: van visie en droom naar beleid en praktijk’, tijdens het VNG Jaarcongres 2016.

Gemeenten roepen op tot modernisering cannabisbeleid

09-06-2016

Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Dat stelt de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het falliet van het gedogen’. De ALV van de VNG omarmt het rapport en advies van de werkgroep. Dit bleek gisteren tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres.

Naar een krachtiger, trefzekere gemeenteraad

08-06-2016

Raadsleden zijn het kruispunt tussen inwoners en het gemeentebestuur. Het is noodzakelijk dat de kruispuntfunctie op vier punten wordt versterkt: tot die conclusie komt de VNG Denktank in het Jaarbericht 2016.

Raadsleden willen meer ondersteuning sociaal domein

01-06-2016

Raadsleden willen kortere, kernachtige samenvattingen van beleidsstukken over jeugdzorg, huishoudelijke ondersteuning en werkparticipatie. Een derde deel van de raadsleden heeft te weinig tijd en mogelijkheden om de huidige vaak dikke onleesbare dossiers op het gebied van de nieuwe gedecentraliseerde taken goed te begrijpen.

Voorziening voor Veiligheid & Integriteit Politieke Ambtsdragers

01-06-2016

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken komt na de zomer met een voorziening voor Veiligheid & Integriteit van Politieke Ambtsdragers. Dit zegde hij toe in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Veilige Publieke Taak van politieke en publieke ambtsdragers.

De VNG Nieuwsapp: het laatste nieuws bij de hand!

30-05-2016

Dagelijks op de hoogte blijven van het nieuws over gemeenten en de landelijke politiek? Download dan de VNG Nieuwsapp en volg het laatste nieuws van de VNG, de redactie van VNG Magazine (Sdu) en ANP Politiek.

Verdeling budgetten Beschermd Wonen en Opvang over 2017

27-05-2016

Hoe wordt het budget Beschermd Wonen en de decentralisatie-uitkeringen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang voor het komende jaar over gemeenten verdeeld? Staatssecretaris Van Rijn en de VNG kwamen hierover in een bestuurlijk overleg tot afspraken.

Inwoners pitchen ideeën bij gemeenteraad

25-05-2016

De gemeenteraad van Den Haag heeft besloten bewonersparticipatie te stimuleren. De raad stemde in met een voorstel om inwoners eenmaal per jaar ideeën over hun buurt te laten pitchen bij de gemeente.

Raadpleging Uitwerkingsakkoord Asielinstroom sluit 1 juni

24-05-2016

Gemeenten kunnen tot en met 1 juni via een ledenraadpleging aangeven of zij instemmen met het 'Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom'. Dit onderhandelaarsresultaat is op 28 april 2016 tussen Rijk en VNG tot stand gekomen.

Wisselend beeld AD Misdaadmeter

23-05-2016

De 15e editie van de jaarlijkse AD Misdaadmeter laat een zeer wisselend beeld zien. Positief gesteld is het in 2015 is Nederland gemiddeld genomen weer wat veiliger geworden. Negatief gezien steeg in een kwart van de gemeenten de criminaliteit juist. Het hangt er dus erg vanaf waar iemand woont en hoe het daar met de criminaliteit is gesteld.

VVD Nijmegen hekelt bezuinigingen Veiligheidshuis Gelderland Zuid

23-05-2016

De VVD Nijmegen begrijpt niet waarom er de afgelopen twee jaar streng bezuinigd is op het Veiligheidshuis Gelderland Zuid. VVD-raadslid Fleur Kossen heeft inmiddels vragen gesteld over de bezuiniging en noemt het college zelfs een dief van zijn eigen portemonnee.

Rondetafelgesprek over bedreiging publieke ambtsdragers

18-05-2016

De overheid neemt bedreigingen van publieke ambtsdragers, ofwel ambtenaren, serieus. Daarom is directeur van het CCV Patrick van den Brink vandaag aanwezig bij een rondetafelgesprek hierover. Hij praat met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken bij over dit onderwerp, wat valt onder het Programma Veilige Publieke Taak.

Gemeenteraad Waalre overwegend positief over AZC

17-05-2016

De gemeenteraad van Waalre heeft eind vorige week zijn wensen en bedenkingen over de opvang van vluchtelingen meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft op basis hiervan besloten om het voorgenomen besluit over de mogelijkheid om een AZC in Waalre aan te bieden aan de regio, om te zetten in een definitief besluit.

Voorstel voor inzet pleidooi modernisering cannabisbeleid

13-05-2016

Experimenteerruimte om de cannabisketen van productie tot en met verkoop eenduidig te regelen, en een consistenter beleid: dat stelt het VNG-bestuur voor als inzet van een pleidooi bij het volgende kabinet tot modernisering van het cannabsbeleid.

Algemene Ledenvergadering VNG: agenda en stukken

12-05-2016

De agenda en de stukken van de Algemene Ledenvergadering van de VNG staan online. Tijdens de vergadering wordt onder andere gesproken over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en modernisering van het cannabisbeleid.

Handreiking besluitvorming opvang asielzoekers

06-05-2016

Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de besluitvorming rondom de opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. U kunt hiermee het proces zorgvuldig doorlopen, ongeacht de uitkomst van het inhoudelijke besluit.

Tijdens VNG Jaarcongres 2016: Mini-symposium Sociaal Domein

29-04-2016

Right to Challenge, verwarde personen, woonvormen ná Opvang of Beschermd Wonen, schuldhulpverlening, kindcentra, publieke gezondheid en investeren in preventie: zie daar het keuzemenu van het Mini-symposium Sociaal Domein op de eerste dag van het VNG Jaarcongres.

Kamerbrief over veiligheid politieke ambtsdragers

21-04-2016

Minister Plasterk (BZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over een financieel vangnet voor de beveiligingskosten van bedreigde politieke ambtsdragers, acute psychosociale ondersteuning van bedreigde politieke ambtsdragers en de instrumentenkoffer Veilig bestuur.

Nieuwe Handreiking Integriteit politieke ambtsdragers

19-04-2016

In 2015 zijn nieuwe modelgedragscodes integriteit tot stand gekomen. Deze gedragscodes gelden voor alle bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. Naar aanleiding van de nieuwe gedragscodes is de ‘Handreiking integriteit politieke ambtsdragers’ uit 2013 geactualiseerd.

Beantwoording Kamervragen over bedreiging van raadsleden

14-04-2016

Minister Plasterk (BZK) gaat in deze brief aan de Tweede Kamer in op bedreigingen gericht tegen raadsleden. Met de brief geeft hij antwoord op vragen van het Kamerlid Manon Fokke (PvdA).

Actieweek voor Veilige Publieke Taak Raadsleden

11-04-2016

Raadsleden, burgemeesters en wethouders, allemaal zogeheten ambtsdragers met een publieke taak, moeten hun werk ongestoord kunnen uitvoeren. Geweld, agressie en bedreigingen tegen politieke ambtsdragers is onacceptabel. Om dit onder de aandacht te brengen organiseert het Openbaar Ministerie van 11 tot en met 15 april de Week van de Veilige Publieke Taak 2016.

Data Raad op Zaterdag bekend

04-04-2016

Het eerstvolgende VNG-regiocongres Raad op Zaterdag is op 21 mei in Eindhoven. De VNG houdt ook een Raad op Zaterdag op 24 september in Zwolle. De focus van deze regionale congressen voor raadsleden ligt op actuele thema’s in relatie tot de rol van de raad.

Plasterk stuurt brief over nieuwe VPT-maatregelen

21-03-2016

Burgemeesters, wethouders en raadsleden worden steeds vaker persoonlijk aangesproken op besluiten van de gemeente. Dat gaat soms gepaard met agressie en geweld. Dit is onacceptabel. In een brief aan alle burgemeesters vraagt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aandacht voor een aantal (recente) maatregelen die ertoe bijdragen dat politieke ambtsdragers hun werk veilig en integer kunnen blijven vervullen.

VNG-visie Handhaver 2020: sterk in de openbare ruimte

21-03-2016

De handhaver (boa) speelt een steeds grotere rol van betekenis in de aanpak van veelvoorkomende ergernissen en overlast. Samen met de politie hebben boa's de opdracht de veiligheid en leefbaarheid van wijken en buurten te bewaken. Wat is in de toekomst nodig voor een sterke handhaver?

Raadslid.Nu bepleit betere nazorg bedreigde raadsleden

17-03-2016

De nazorg voor raadsleden die omwille van hun raadswerk bedreigd worden, kan en moet beter worden geregeld. Raadslid.Nu heeft zich hiervoor sterk gemaakt bij de hoorzitting van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake bedreigingen van publieke ambtsdragers, woensdagmiddag in de Tweede Kamer.

Plasterk: Asielopvang bespreken in gemeenteraad

07-03-2016

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat het college van B&W over de opvang van asielzoekers het gesprek moet voeren met de gemeenteraad. "Een goede discussie is nodig om draagvlak in de gemeente te hebben", schrijft minister Plasterk in antwoord op Kamervragen van VVD-Kamerlid Hayke Veldman.

Raad Breda werkt met burgemeester tegen maffiapraktijken

26-02-2016

De gemeenteraad van Breda en de burgemeester van Breda werken samen om de georganiseerde criminaliteit in de Brabantse stad aan te pakken. Daarbij heeft de raad niet alleen aandacht voor het aanpakken van kopstukken van criminele organisaties maar ook voor de zogeheten facilitators zoals makelaars, elektriciens, notarissen en autoverhuurders. Volgens burgemeester Paul Depla heeft Breda te maken met maffiapraktijken.

Kwart raadsleden bedreigd

25-02-2016

Scheldpartijen, smaad en lastercampagnes, dreiging met geweld, doodsbedreigingen, brandstichting, vernieling van persoonlijke eigendommen en bedreiging van gezins- of familieleden. Maar liefst 26 procent van de raadsleden heeft ermee te maken gehad. Onderzoek van het Periklesinstituut, in samenwerking met het CCV en de Vertrouwenslijn, laat zien dat de recente cijfers aanzienlijk hoger liggen dan uit eerdere onderzoeken naar voren kwam.

Democratie in gevaar bij aftreden wegens bedreigingen

15-02-2016

Als raadsleden aftreden vanwege bedreigingen is de democratie in gevaar. De agressor wint als je stopt als raadslid. Dit was één van de standpunten van een aanwezig raadslid tijdens de stellingendiscussie bij de bijeenkomst Veiligheid in Roerige tijden die afgelopen vrijdag door het CCV in samenwerking met Raadslid.Nu werd georganiseerd.

Tweede Kamer houdt hoorzitting over agressie tegen raadsleden

12-02-2016

Raadsleden en lokale bestuurders zullen in de Tweede Kamer worden gehoord over de agressie waar ze mee te maken krijgen vanwege opvang van vluchtelingen in gemeenten. Tijdens een commissievergadering op 11 februari heeft de Tweede Kamer hiermee ingestemd.

Zeven procent van raadsleden dreigt te stoppen als gevolg van agressie

11-02-2016

Zeven procent van de raadsleden overweegt te stoppen als raadslid als gevolg van de bejegening van bestuur en raad. Daarnaast twijfelt 12 procent van de raadsleden of zij beschikbaar zijn voor een nieuwe raadsperiode.

Plasterk stelt financieel vangnet in voor beveiliging politieke ambtsdragers

09-02-2016

Het asielvraagstuk liet de afgelopen maanden zien dat politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden, steeds vaker geweldadig worden aangesproken op besluiten van de gemeente. Om te voorkomen dat de beveiliging van politieke ambtsdragers in acute dreigingsituaties tot politieke discussie of tot financiële problemen in gemeenten leidt, stelt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een financieel vangnet in voor aanvullende beveiligingskosten.

Terugblik Raad op Zaterdag 30 januari

04-02-2016

‘De VNG heeft de rol en positie van de gemeenteraad in de afgelopen jaren stevig op haar agenda gezet’. De meerderheid van de bijna 100 deelnemers (raadsleden en griffiers) van de Raad op Zaterdag op 30 januari bevestigden deze stelling met een groen kaartje.

Raad let op veiligheidsgevoel inwoners

03-02-2016

De gemeenteraad kan er voor zorgen dat het veiligheidsgevoel van de inwoners van dorpen en wijken bij de opvang van vluchtelingen in beeld blijft. In de Drentse gemeente De Wolden riep de raad in een gezamenlijke verklaring van alle raadsfracties het college op om goed overleg te voeren met de inwoners en de vertegenwoordigers van de dorpen waar de gemeente opvanglocaties wil realiseren.

Hilversumse raad schouder aan schouder tegen bedreigingen

01-02-2016

De Hilversumse gemeenteraad heeft in een unanieme verklaring de recente bedreigingen aan het adres van diverse raadsleden in de scherpst mogelijke bewoordingen afgekeurd. “Wij staan ondubbelzinnig achter onze collega’s en zullen schouder aan schouder met hen de uitdagingen waar Hilversum voor staat tegemoet treden”.

Raadsbrede brief vluchtelingenopvang Oosterhout

26-01-2016

De raadsleden in Oosterhout hebben hun wensen en bedenkingen rondom de opvang van vluchtelingen in de gemeente kenbaar gemaakt in een brief aan het college van B en W. Hierin pleiten zij onder meer voor ‘eerlijke, heldere en volledige communicatie’.

‘Periodieke rapportages incidenten vluchtelingen onwenselijk’

26-01-2016

De voorzitter van de commissie Asiel en Integratie van de VNG, de Katwijkse burgemeester Jos Wienen, ziet niets in het initiatief zijn Amsterdamse collega Eberhard van der Laan. Deze wil de gemeenteraad van Amsterdam maandelijks op de hoogte stellen van politieoptredens bij incidenten waar asielzoekers bij betrokken zijn.

Controle op het sociaal domein

22-01-2016

Voor een effectieve controle op de nieuwe taken in het sociaal domein is het verstandig te letten op een aantal belangrijke cijfers. Wil je als gemeente een succesvol jeugdbeleid voeren dan dien je te letten op het aantal meldingen bij het sociaal team dat leidt tot aanvragen.

Gemeentelijke prioriteiten veiligheid op een rij gezet

14-01-2016

Gemeenten ervaren een daling van prioriteit voor de thema's rampen- en crisisbeheersing en ook op seksueel en huiselijk geweld. De aandacht voor de thema's veilige evenementen en georganiseerde criminaliteit steeg juist.

Terugblik bestuursvergadering VNG januari 2016

12-01-2016

De wetenschapsagenda van de VNG richt zich het komende jaar op aan aantal specifieke thema’s, waaronder de gemeenteraad van de toekomst, de kracht van de regio’s, lokale democratie en public value. Dat vertelde Job Cohen tijdens zijn presentatie van de wetenschapsagenda 2016 voor de VNG.

Patrick van den Brink (CCV): "Veiligheid is mensenwerk en maatwerk"

12-01-2016

"Uw positieve verhalen en het enthousiasme van mijn collega’s hebben mij gesterkt in de overtuiging dat het CCV een organisatie is die er toe doet en die gewaardeerd wordt." Deze woorden van vertrouwen sprak directeur Patrick van den Brink vanmiddag uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CCV.

Webinar controle en verantwoording in het sociaal domein

07-01-2016

Raadslid.Nu en Deloitte willen raadsleden ondersteunen in hun controlerende en verantwoordende rol in het sociaal domein en bieden u de mogelijkheid uw deskundigheid op dit gebied te bevorderen middels een webinar.

Nieuwjaarsboodschap VNG-voorzitter Jan van Zanen

05-01-2016

'Terugkijkend op het voorbije jaar kan ik niet anders dan concluderen dat het een turbulent jaar is geweest voor gemeenten. 2015 was een jaar vol nieuwe uitdagingen. We begonnen met een nieuw pakket aan verantwoordelijkheden in het sociaal domein en halverwege het jaar kwam daar een andere majeure opgave bij: zorgen voor voldoende opvang voor de vele vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen.

Terugblik cie. Raadsleden & Griffiers

04-01-2016

De eerste vergadering van de commissie Raadsleden & Griffiers stond grotendeels in het teken van een nadere onderlinge kennismaking en bespreking van het doel en de werkwijze van de commissie. Daarnaast gaf André Krouwel een presentatie.

Vooraankondiging bijeenkomsten vluchtelingenvraagstukken

29-12-2015

VNG, Opnieuw Thuis en OTAV houden in februari 4 à 5 regionale bijeenkomsten over vluchtelingen- en asielvraagstukken. De regiobijeenkomsten vormen de opmaat naar een landelijke bijeenkomst in de tweede helft van maart.

Bijeenkomst 'Veiligheid besturen in roerige tijden'

23-12-2015

Raadslid.Nu en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) verzorgen op 12 februari 2016 een bijeenkomst over veiligheid voor raadsleden en burgemeesters. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op bedreigde bestuurders, veiligheidsbeleving en de toekomst van lokaal veiligheidsbeleid.

Luisterend oor voor bedreigde raadsleden

22-12-2015

Er moet een meldpunt komen dat een luisterend oor kan bieden aan raadsleden die worden bedreigd. Dat zegt Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.Nu, in een interview met BNR Nieuwsradio.

De asielprocedure van begin tot eind in beeld

17-12-2015

De VNG heeft twee animatiefilmpjes gemaakt die de verschillende stappen van de asielprocedure helder in beeld brengen: van binnenkomst in Nederland tot huisvesting of uitzetting. Het ene filmpje is voor gemeenten en het andere is voor de inwoners van gemeenten.

Onderzoek naar aangiftebereidheid bedreigde raadsleden

11-12-2015

Waarom doen raadsleden die bedreigd worden geen aangifte of melding? Die vraag staat centraal tijdens een onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door het Periklesinstituut.

Workshop opvang vluchtelingen tijdens Raad op Zaterdag

11-12-2015

Gemeenten krijgen van het Rijk een taakstelling opgelegd om vluchtelingen te huisvesten en te zorgen voor zorg, werk, onderwijs en integratie. Belangrijk aandachtspunt is de communicatie met uw inwoners.

VNG Magazine special ‘Een jaar decentralisaties’

08-12-2015

De decentralisaties zijn bijna een jaar geleden ingevoerd. In 2014 organiseerde VNG Magazine een aantal debatten in aanloop naar de transities op het gebied van zorg, jeugd en participatie. Een jaar later kijkt het magazine terug én vooruit.

Lokale politiek vangt klappen omtrent opvang asielzoekers op

07-12-2015

Eén op de tien burgemeesters wordt bedreigd vanwege zijn inspanningen voor asielzoekers. Uit een peiling van Binnenlands Bestuur onder 75 burgemeesters blijkt dat zij vaak de klappen opvangen bij discussies omtrent de opvang van asielzoekers. Ook raadsleden worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld.

100ste gemeente voert Burgerpeiling uit

04-12-2015

De honderdste gemeente is deze week van start gegaan met de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. De Burgerpeiling is een gevalideerde standaard voor burgeronderzoek, waarmee de gemeente de mening en de betrokkenheid van haar inwoners kan meten.

Meer focus op raadsleden binnen VNG

04-12-2015

Het is belangrijk dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer oog heeft voor raadsleden. Josee Gehrke, de nieuwe voorzitter van de commissie van Raadsleden & Griffiers, zei dit tijdens de Bestuurdersdag, afgelopen maandag, in Utrecht.

De Staat van de Gemeenten: editie over vluchtelingen

01-12-2015

De hoge instroom van vluchtelingen leidt tot hoog oplopende discussies: landelijk en lokaal. Het is daarbij van groot belang dat alle betrokken partijen beschikken over de juiste informatie. Onder het motto ‘meten is weten’ heeft de VNG daarom een speciale editie vluchtelingen van De Staat van de Gemeenten 2015 gepubliceerd.

App voor melden agressie nu ook voor raadsleden

01-12-2015

De Meld-App van het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) kan sinds kort ook gebruikt worden door burgemeesters, wethouders en raadsleden die zijn bedreigd. Dat heeft het programma VPT van het ministerie van BZK bekend gemaakt.

Wijken niet veiliger of leefbaarder door Rotterdamwet

24-11-2015

De zogeheten Rotterdamwet draagt niet bij aan verbetering van de veiligheid en leefbaarheid blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Wel zorgt de wet voor een betere verhouding tussen werkenden en niet-werkenden in vijf wijken in Rotterdam.

VNG kondigt wijziging 'Prostitutiehoofdstuk' model-APV aan

23-11-2015

Hoewel het nieuwe 'Prostitutiehoofdstuk' nog maar een paar maanden geleden is gepubliceerd, is de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) nu al bezig met een herziening van enkele onderdelen.

Commissie adviseert over inrichting lokaal bestuur

16-11-2015

Een commissie, bestaande uit bestuurders en weterschappers, buigt zich de komende maanden over de toekomst van het lokaal bestuurlijk stelsel. De commissie staat onder leiding van Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

Tweede Kamer achter maatregelen bedreiging richting raadsleden

12-11-2015

De Tweede Kamer vindt dat er meer aandacht voor de ondermijnende effecten van agressie en bedreiging tegen raadsleden moet zijn. De Kamer heeft daarom in een debat met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aandacht gevraagd voor meer nazorg en voor acties om agressie en geweld tegen raadsleden te beperken.

Nieuw dossier: Opvang vluchtelingen

11-11-2015

Deze website is uitgebreid met een dossier over de opvang van vluchtelingen. Het dossier geeft antwoord op actuele vragen en biedt een vindplaats voor diverse relevante documenten. Daarnaast bevat het praktijkvoorbeelden, wordt er aandacht besteed aan wet- en regelgeving en worden de ketenpartners in beeld gebracht.

Kamerbrief over aanpak agressie tegen politieke ambtsdragers

10-11-2015

Het kabinet gaat gemeenten intensiever ondersteunen bij de organisatie van bijeenkomsten rond de komst van asielzoekers. Burgemeesters, wethouders en raadsleden die worden bedreigd, kunnen voor extra beveiligingsmaatregelen aanspraak maken op geld uit een speciaal fonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Handreiking verhoogde asielinstroom voor het lokaal bestuur

09-11-2015

Steeds meer gemeenten doen ervaring op met opvang van asielzoekers. De ervaringen zijn benut voor een handreiking. Deze handreiking is voor het lokaal bestuur en de bij de verhoogde asielinstroom betrokken partners (vreemdelingenketen, veiligheidspartners, hulpverlening en andere instanties).

Veiligheid in roerige tijden

09-11-2015

Raadslid.Nu en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) verzorgen op vrijdag 11 december een bijeenkomst over veiligheid voor raadsleden en burgemeesters. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op bedreigde bestuurders, veiligheidsbeleving en de toekomst van lokaal veiligheidsbeleid.

Staatssecretaris Dijkhoff bij VNG Bestuurdersdag

06-11-2015

Het programma voor de VNG Bestuurdersdag op maandag 30 november is nu definitief. De sprekers tijdens het plenaire deel over de opvang van vluchtelingen in gemeenten zijn: VNG-voorzitter Jan van Zanen, staatssecretaris Klaas Dijkhoff van V&J en burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam.

Bedreigingen raadsleden bedreigen lokale democratie

29-10-2015

Het bedreigen van raadsleden is onaanvaardbaar. Raadsleden zetten zich in voor de lokale bevolking om deze te vertegenwoordigen.

Factsheet 'Openbare orde en veiligheid bij noodopvang vluchtelingen'

26-10-2015

Hoe zit het met de openbare orde en met welke veiligheidsaspecten moeten gemeenten rekening houden bij de noodopvang van vluchtelingen? De VNG en het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben de belangrijkste informatie hierover gebundeld in een factsheet.

Raadsvragen VVD en PvdA Breda over radicalisering

21-10-2015

De VVD- en PvdA-fracties in Breda vragen zich af of de gemeente voldoende doet om radicalisering te herkennen en tegen te gaan. Dit blijkt uit vragen die de partijen aan het college van burgemeester en wethouders stelden.

Raadslid.NU: 'Bespreek agressie tegen raadsleden'

16-10-2015

Raadsleden die te maken krijgen met agressie, geweld of intimidatie moeten hierover met elkaar, de burgemeester en de griffier in gesprek treden. Dit moet niet verzwegen worden, maar juist bespreekbaar worden gemaakt. Deze oproep deed Gerard Ram, raadslid in Zaanstad en vice-voorzitter van Raadslid.Nu, bij BNR Nieuwsradio.

VNG Regioavondbijeenkomsten Agenda 2016

15-10-2015

Wat moeten de belangrijkste gemeentelijke thema’s voor 2016 zijn en wat wordt de Agenda 2016? In zes regionale avondbijeenkomsten dit najaar vraagt de VNG haar leden om de prioriteiten aan te geven en de koers voor 2016 te bepalen.

Raadsleden Rijswijk bedreigd om komst azc

14-10-2015

Een aantal raadsleden in het Zuid-Hollandse Rijswijk heeft een dreigbrief ontvangen naar aanleiding van de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente. Het gaat om raadsleden van D66, PvdA en GroenLinks.

Integer handelen belangrijker dan integer zijn

09-10-2015

"Het is belangrijker om als raadslid integer te handelen dan dat een raadslid daadwerkelijk integer is." Dit is een van de conclusies van Titus Visser die, als directeur van de Vertrouwenslijn, kwam spreken over de thema’s ‘integriteit en belangenverstrengeling’ op de raadsledenbijeenkomsten in Almelo en Venlo.

Betrek gemeenteraad meer bij asielopvang

07-10-2015

Gemeenteraden worden te laat en te weinig betrokken bij besluiten over de opvang van vluchtelingen, dit betogen Mark den Boer en Gerard Ram van Raadslid.Nu. 'Dat is slecht voor het draagvlak'.

Stemmen en meestemmen: wat mag wel?

05-10-2015

Stemmen of meestemmen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van een raadslid. Marc de Droog, deskundige integriteit en belangenverstrengeling van BIOS, concludeerde dat op de regionale bijeenkomst van Raadslid.Nu over integriteit en belangenverstrengeling.

Raden onvoldoende invloed op politie-inzet

30-09-2015

Gemeenteraden hebben onvoldoende invloed op de politie-inzet in hun gemeente. Slechts twintig procent van de raadsleden antwoord eens of zeer eens op de vraag of de gemeenteraad voldoende invloed heeft op de lokale politie-inzet.

VNG-raadgevers geactualiseerd

29-09-2015

De VNG heeft een publicatiereeks Raadgevers: factsheets speciaal voor raadsleden. Veel van deze Raadgevers hebben we de afgelopen tijd geactualiseerd, bijvoorbeeld op de terreinen sociaal domein, dienstverlening & informatiebeleid, gemeentefinanciën en ruimte & wonen.

CDA Nieuwegein wil ramkraakpalen bij winkelpanden

28-09-2015

Nieuwegein is in korte tijd opgeschrikt door diverse ram- en plofkraken bij lokale ondernemers. Het CDA heeft burgemeester Backhuijs gevraagd hoe hij samen met politie en ondernemers optrekt tegen deze in rap tempo toegenomen vorm van winkelcriminaliteit.

Raadsleden positief over Raadsledencongres

28-09-2015

Raadsleden hebben het Raadsledencongres van 5 september in Den Bosch met een ruime voldoende beoordeeld. De inhoud van het congres werd beoordeeld met een 7,4, de opzet werd met een 7,7 gewaardeerd.

Informatie over veiligheid aan raad te mager

24-09-2015

Bijna de helft van het aantal raadsleden heeft behoefte aan meer gegevens over veiligheid. 45 procent van de raadsleden antwoord namelijk positief op de vraag of ze behoefte hebben aan meer informatie op het gebied van lokale veiligheid om hun rol als raadslid beter in te vullen.

Voorzitter Raadslid.Nu over agressie en geweld tegen raadsleden

24-09-2015

Agressie en geweld tegen raadsleden hoort niet. "Het is onacceptabel dat raadsleden die zich met passie voor de samenleving inzetten worden bedreigd", zegt Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.Nu in reactie op het bericht dat geweld en agressie het functioneren en stemgedrag van raadsleden beïnvloed.

Minister Blok: Intimidatie raadsleden onacceptabel

23-09-2015

Raadsleden hebben te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Als gevolg daarvan passen zij hun functioneren of zelfs hun stemgedrag aan. "Emoties van burgers zijn soms heel goed te begrijpen, maar ze mogen nooit ontaarden in intimidatie of bedreigingen. Dat is onacceptabel. Ik kan alleen niet beloven dat het nooit meer voorkomt", aldus minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

VNG Raadsledentour van start in Hardenberg op 26 september

21-09-2015

De VNG houdt vanaf september in samenwerking met de provinciale VNG-afdelingen en diverse griffierskringen opnieuw een reeks regionale raadsledenbijeenkomsten. Kennis, ervaringsuitwisseling en praktijk staan centraal. De aftrap is 26 september in Hardenberg.

Geweld en agressie beïnvloedt stemgedrag raadsleden

17-09-2015

Bijna een kwart van het aantal raadsleden past hun stem onder invloed van anderen aan, dat zeggen collega-raadsleden over elkaar. 24% van de raadsleden antwoorde positief op de vraag of ze denken dat collega-raadsleden wel eens onder invloed van verbale agressie, bedreiging en/of intimidatie hun functioneren of stemgedrag heeft aangepast.

Raadsleden: extra inzet gemeenten tegen radicalisering

09-09-2015

Raadsleden zijn niet er niet van overtuigd dat de gemeente genoeg doet om radicalisering aan te pakken. Ruim de helft van het aantal raadsleden (63%) antwoorde neutraal, oneens of zeer oneens op de vraag of de gemeente genoeg doet tegen radicalisering.

Veel raadsleden weten niet dat gemeente regisseur veiligheidsbeleid is

05-09-2015

72 procent van de raadsleden weet niet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder raadsleden uitzette.

Raadsledencongres: het programma

01-09-2015

Een minister, twee staatssecretarissen, een burgemeester, een griffier en een raadslid behoren tot de voornaamste sprekers op het Raadsledencongres komende zaterdag 5 september in Den Bosch. Het thema van dit Raadsledencongres is de verandering in het sociaal domein, of te wel de betekenis van de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie voor het werk van de raad en raadsleden.

Rotterdammers in gesprek over veiligheid

21-08-2015

Is Rotterdam een fijne stad om te wonen? Neemt u ook ’s avonds de tram of metro naar huis? Heeft u goed contact met uw buren? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen organiseert de gemeente door heel Rotterdam gesprekken over veiligheid.

VNG-cie. Raadsleden & Griffiers: werving kandidaten

20-08-2015

Eind dit jaar start de VNG met een commissie voor raadsleden en griffiers. Een commissie die bij actuele onderwerpen in een vroegtijdig stadium de positie en rol van de raad op de kaart zet. Raadsleden en griffiers kunnen zich vanaf vrijdag 4 september aanmelden voor de commissie.

Veel aandacht voor veiligheid tijdens Raadsledencongres

18-08-2015

Veiligheid neemt een prominente rol in tijdens het Raadsledencongres dat op zaterdag 5 september wordt gehouden in Den Bosch. Tijdens diverse workshops worden onder andere de thema’s integriteit, radicalisering, jeugdgroepen en kindermishandeling behandeld.

Jaarlijkse actualisatie model-APV

06-08-2015

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een jaarlijkse actualisatie gemaakt van de model-APV. Naast actualiseringen en kleine technische aanpassingen heeft de VNG een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG) over Veiligheidshuizen en de rol van gemeenten

13-07-2015

In de Veiligheidshuizen werken justitie, zorg en bestuur samen bij de aanpak van complexe problematiek om overlast, huiselijk geweld en criminaliteit terug te dringen. Sinds 2014 hebben gemeenten de regie over de Veiligheidshuizen: wat betekent dat voor de VNG?

Terugblik VNG-cie. Bestuur & Veiligheid 2 juli

10-07-2015

Terugblik op een geslaagde D1000, plan van aanpak voor het versterken van de positie van gemeenten in de interbestuurlijke verhoudingen en herijking van de visie op de boa openbare ruimte. Dit waren belangrijke punten tijdens de vergadering van de VNG-commissie Bestuur & Veiligheid op 2 juli.

Wat te doen bij bedreiging met agressie en geweld?

08-07-2015

Raadsleden in Gouda zijn bedreigd met agressie en geweld vanwege de mogelijke stemming over de bouw van een omstreden moskee in de Zuid-Hollandse stad. Raadsleden die zich bedreigd voelen doen er verstandig aan altijd aangifte te doen en melding te maken van de bedreiging bij de burgemeester van hun stad.

Transformatie Sociaal Domein: groot(s) raadsledencongres!

06-07-2015

Hoe maak je de slag van transitie naar een daadwerkelijk vernieuwende manier van werken? Hoe houdt de raad zicht en controle? Hoe zit het met de regionale samenwerking? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het raadsledencongres Transformatie Sociaal Domein.

Enquête over positie & toekomst gemeenteraad

06-07-2015

Alle raadsleden en wethouders ontvangen deze maand een uitnodiging van TNS-NIPO om aan een enquête deel te nemen. Onderwerp: het functioneren van de gemeenteraad en de verwachtingen over de rol van de raad bij recente maatschappelijke ontwikkelingen.

Raad Breda wil omvang georganiseerde criminaliteit weten

23-06-2015

De gemeenteraad van Breda wil een onderzoek naar de omvang van de georganiseerde criminaliteit. De raad heeft daarom in een breed gedragen motie het bestuur opgedragen een onderzoek uit te voeren naar de impact van de voor samenleving en openbaar bestuur ondermijnende vorm van criminaliteit.

Nieuwe focusbladen voor Kernbeleid Veiligheid

17-06-2015

Kernbeleid Veiligheid is een methode waarmee gemeenten integraal veiligheidsbeleid kunnen ontwikkelen. Als aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid publiceert de VNG zogenaamde focusbladen. Er zijn nu nieuwe gepubliceerd: Decentralisaties sociaal domein en Veilig thuis.

Handreiking voor raadsleden en griffiers over samenwerking

15-06-2015

Raadsleden die op zoek zijn naar meer greep en invloed op regionale samenwerking kunnen dat vinden in de publicatie 'Grip op Regionale Samenwerking'. In deze handreiking staan 8 gouden lessen voor meer greep en invloed op regionale samenwerking.

CCV Zomerparade 2015

11-06-2015

Het CCV houdt op 27 augustus voor de tweede keer de CCV Zomerparade. Een dag vol inspirerende workshops, zowel inhoudelijk als creatief.

Wie hakt wanneer de knoop door bij calamiteiten

10-06-2015

Een heftige crisis heeft Utrecht nog niet gehad. Toch is de gemeente daarop voorbereid, met het opschalingsmodel zorg en veiligheid. Utrecht deed goede ervaringen op met oefensessies. Raadsleden, wethouders en zorginstellingen oefenden samen een crisissituatie, om te kijken wie welke rol pakt.

Aanmelding regiobijeenkomst over integriteit geopend

08-06-2015

De inschrijving voor de regiobijeenkomst in Noordwijk voor raadsleden over integriteit en belangenverstrengeling is geopend. Als sprekers op deze bijeenkomst treden op: Karel Schuurman, hoofd van het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC), Rob Kool, hoofd van het Regionale Informatie en Expertisecentrum (RIEC) in Den Haag voor het westen van Nederland en Hans Scherpenzeel van de Vereniging van Griffiers, commissie integriteit.

Rol gemeenten in integrale aanpak radicalisering

05-06-2015

De VNG en het NGB publiceerden deze week een beknopte factsheet over de rol van de gemeente in de aanpak van radicalisering. De factsheet geeft bestuurders handelingsperspectief aan de hand van drie fasen waarin de preventieve rol van gemeenten expliciet nodig is.

Burgerjury bij crisis invoeren via Experimentenwet

29-05-2015

Burgers moeten meer geraadpleegd en beter geïnformeerd worden door de gemeente tijdens een politiek-bestuurlijke crisis. De experimentenwet kan hierbij helpen. Dat concludeert de Tilburgse bestuurskundige Laurens de Graaf, in een opiniebetoog in VNG Magazine.

Burgerinitiatieven doen de raad veranderen

27-05-2015

In de helft van de nieuw gesloten collegeakkoorden na de raadsverkiezingen van 2014 is aandacht besteed aan burgerinitiatieven. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden.

Denktank 2015: positie & toekomst gemeenteraad

26-05-2015

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de lokale democratische besluitvorming? Welke veranderingen in relatie tot de burgers en de overige gemeentelijke geledingen zijn noodzakelijk voor de vitaliteit van de gemeenteraad? Op dit soort vragen wil de VNG Denktank 2015 antwoord krijgen. De commissie Jaarbericht presenteert de uitkomsten in november.

VNG-reactie op wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen terrorisme

22-05-2015

Vrijheidsbeperkende maatregelen in verband met terroristische activiteiten hebben een goede wettelijke basis nodig. De wet moet expliciet vermelden dat het gaat om een tijdelijke bevoegdheid van de minister van V&J, die alleen in uitzonderlijke situaties kan worden toegepast.

Van Rijn komt met nieuw voorstel budgetten Jeugd/Wmo

21-05-2015

De VNG voerde vandaag opnieuw bestuurlijk overleg met het kabinet over de voorgenomen bezuinigingen op de gemeentelijke budgetten voor Jeugd en Wmo.

GGD-app voor raadsleden vernieuwd

21-05-2015

De GGD gezondheidsapp voor raadsleden heeft onlangs een nieuwe release ondergaan. De app werd vorig jaar geïntroduceerd door GGD GHOR Nederland op het VNG-Jaarcongres.

Onderzoek naar handhaving openbare ruimte en boa's

20-05-2015

De aandacht voor het bevorderen van leefbaarheid en veiligheid en de aanpak van overlast blijft onverminderd groot. En het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en particuliere beveiligers groeit. De VNG laat daarom onderzoeken of het stelsel van handhaving in de openbare ruimte nog wel voldoet.

CCV en Raadslid.nu tekenen kennispartnerovereenkomst

13-05-2015

Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.nu en CCV-directeur Patrick van den Brink ondertekenden gisteren een Kennispartnerovereenkomst.

Waarstaatjegemeente.nl is vernieuwd

12-05-2015

De vernieuwde website Waarstaatjegemeente.nl is gelanceerd. De site geeft overzichtelijk gegevens van Nederlandse gemeenten weer.

Nieuwe website Lokale Democratie In Beweging

07-05-2015

Raadsleden die op zoek zijn naar nieuwe vormen van het betrekken van burgers en informatie over praktijkvoorbeelden hoe burgers een grotere rol kunnen hebben in de lokale democratie is er een nieuwe website: lokaledemocratieinbeweging.nl

Modelgedragscodes integriteit & de gemeenteraad

06-05-2015

De VNG stuurde gemeenten gemeenten de modelgedragscodes integriteit voor bestuurders en volksvertegenwoordigers. Het is de taak van de gemeenteraad om voor zowel de eigen leden als voor het college een gedragscodes vast stellen. Van verschillende gemeenten ontving de VNG reacties en vragen over de modelgedragscodes.

Bij bestuurscrisis: Raadpleeg burgers

30-04-2015

Nederlandse gemeenten krijgen regelmatig met bestuurscrises te maken omdat wethouders, burgemeesters of raadsleden in opspraak komen, bijvoorbeeld vanwege schending van de integriteit, slecht functioneren of een vertrouwensbreuk. Colleges van B&W en bestuurlijke coalities zitten dan vaak de rit niet uit.

Dilemmatraining sociaal domein voor raadsleden

28-04-2015

Hoe gaan we als raadsleden om met incidenten in het sociaal domein? Hoe sturen we als raad op de realisering van beleidsdoelen? Hoe zit het met integriteit? En hoe gaan we om met mediadruk? Wat betekenen de decentralisaties in het sociaal domein voor onze rol als raadslid?

De D1000 mag je niet missen

21-04-2015

Als raadslid mag je de D1000 op 1 juni in Apeldoorn niet missen. In de D1000 praten raadsleden, wethouders, burgemeesters, ambtenaren, gemeentesecretarissen, griffiers, inwoners, ondernemers en wetenschappers – wie niet dus – over hoe de lokale democratie versterkt kan worden.

Rapport Opvang en zorg slachtoffers mensenhandel

20-04-2015

Welke verantwoordelijkheden hebben gemeenten bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel? Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nam hier deze maand een adviesrapport over in ontvangst.

PvdA Nissewaard richt Veiligheidstafel op

17-04-2015

De Partij van de Arbeid in Nissewaard wil nadrukkelijker in gesprek gaan met experts en ervaringsdeskundigen over veiligheid. Daarom gaat de partij binnenkort aan de slag met een PvdA Veiligheidstafel.

Mediastilte bij onderzoek calamiteit

08-04-2015

Bij een calamiteit in het sociale domein past de gemeenteraad op om snel te oordelen. De raad toont empathie maar onthoudt zich van een te snelle oproep voor nieuwe regels. Ook mijdt de raad de media zolang er een onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van de mogelijke calamiteit.

Toolkits integriteit online

02-04-2015

Om gemeenten te ondersteunen bij het voeren van een compleet integriteitsbeleid voor haar ambtenaren en bestuurders heeft de VNG de toolkits ambtelijke- en bestuurlijke integriteit ontwikkeld. In de toolkits vindt u informatie over regels en procedures, modelgedragscodes, hulpmiddelen en andere praktische zaken.

Raadswerkgroep Almelo organiseert workshop calamiteiten

31-03-2015

In Almelo is er in samenwerking met de raadswerkgroep een workshop georganiseerd rondom incidenten en calamiteiten. Deze workshop vond plaats binnen het onderzoek ‘Calamiteiten in het sociale domein’, waarin verkennend onderzoek wordt gedaan naar de rol van gemeenteraden bij calamiteiten.

Gemeente wil specifieke Alphense risico’s in regionaal risicoprofiel

27-03-2015

De gemeente Alphen aan den Rijn vindt dat het concept risicoprofiel Hollands-Midden nog niet genoeg oog heeft voor specifieke Alphense risico’s. Burgemeester Liesbeth Spies wijst daarbij met name op de risico’s die de Penitentiaire Inrichting, de HSL-tunnel en de aanwezigheid van een bovengrondse hogedruk aardgas transportleiding met zich meebrengen.

CCV en Raadslid.Nu doen onderzoek onder raadsleden

26-03-2015

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Raadslid.Nu (de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden) zijn een behoefteonderzoek gestart onder raadsleden. Het onderzoek moet inzichtelijk maken welke vragen raadsleden hebben op het gebied van veiligheid.

Zet gemeenteraad niet buitenspel bij calamiteiten in sociaal domein

23-03-2015

De gemeenteraad moet voluit meegenomen worden bij de voorbereiding op mogelijke calamiteiten in het sociaal domein. Een college van burgemeester en wethouders laat niet alleen zien hoe zij zich voorbereidt met de ambtelijke organisatie, maar geeft de gemeenteraad ook inzicht door te oefenen met casussimulatie.

Inschrijving VNG Jaarcongres 2015 geopend

18-03-2015

‘Dichtbij, Dialoog & Democratie’. Dat is het thema van het VNG Jaarcongres 2015, op 2 en 3 juni in Apeldoorn. De Vlaamse cultuurhistoricus, archeoloog en auteur David Van Reybrouck is een van de sprekers. Herkent u deze schets van hem? ‘Er is iets vreemds aan de hand met de democratie: iedereen lijkt ernaar te verlangen, maar niemand gelooft er nog in.’ We praten er over door tijdens het congres.

Terugblik VNG-cie. Bestuur en Veiligheid

17-03-2015

Lokale democratie, de rol van inspecties in het sociaal domein, de evaluatie van de jaarwisseling en de invulling van het thema recht voor de komende periode: dat waren de belangrijkste bespreekpunten tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur en Veiligheid vorige week.

Integriteit vraagt samenwerking raad, griffier en burgemeester

16-03-2015

Het onderwerp integriteit en aandacht voor belangenverstrengeling voor raadsleden vraagt voor een effectieve aanpak samenwerking van de gemeenteraad, de griffier en de burgemeester. Dit is een van de vier aanbevelingen in het rapport ‘Integriteit en belangenverstrengeling scherper op het netvlies van raadsleden’.

De drie rollen van de raad hebben hun oude betekenis verloren

13-03-2015

De oude betekenis van de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol van de gemeenteraad volstaat niet meer. Er zijn door de nieuwe taken in het sociaal domein andere kwaliteiten nodig voor een nieuwe invulling van deze rollen van de gemeenteraad.

Slechte aanrijdtijd politie baart CDA Rijssen-Holten zorgen

10-03-2015

De CDA-fractie in Rijssen-Holten is geschrokken dat de politie in 1 op de 4 PRIO-1 meldingen, situaties die mogelijk levensbedreigend zijn, te laat arriveert. De streefnorm van de politie is om in 85% van de meldingen binnen een kwartier aanwezig te zijn.

CDA Den Haag wil coffeeshops verplichten om bewonersavonden te organiseren

03-03-2015

Het CDA Den Haag wil dat de gemeente coffeeshophouders verplicht om met de buurt in gesprek te gaan. Doen ze dit niet dan krijgen ze te maken met justitie. Op deze speciale bewonersavonden kunnen bewoners hun irritaties en klachten over de coffeeshop kenbaar maken.

Burgers Geldermalsen bepalen eigen leefbaarheid

25-02-2015

Burgers in Geldermalsen kunnen sinds dit jaar zelf bijdragen aan de ontwikkeling en het behoud van de leefbaarheid in hun wijken. Een project ter bevordering van de leefbaarheid kan volledig los van de gemeente worden georganiseerd. Hoe gaat dit precies in zijn werk, en hoe ervaart de gemeenteraad deze nieuwe burgerparticipatie?

VNG-werkgroep inventariseert oplossingen softdrugsproblemen

23-02-2015

Al jaren vragen gemeenten aandacht voor problemen bij de uitvoering van cannabisbeleid. Criminaliteit gerelateerd aan softdrugs zet de leefbaarheid en veiligheid in gemeenten onder druk. De verkoop van cannabis wordt gedoogd, maar controle op kwaliteit is er niet.

Aandacht voor preventieve aanpak radicalisering

20-02-2015

De repressieve aanpak van radicalisering krijgt veel aandacht in de politiek en het publieke debat. Dat is begrijpelijk, maar een preventieve aanpak is een voorwaarde om ook op langere termijn de voedingsbodem voor radicalisering weg te nemen. Gemeenten vervullen daarin een belangrijke rol.

Nieuwe rapportage politiecijfers beschikbaar

20-02-2015

Voor een effectief lokaal veiligheidsbeleid heeft u betrouwbare en actuele informatie nodig. Vanaf 1 maart kunt u via het VNG-INP-model op elk gewenst moment rapportages met actuele politiecijfers opvragen tot op wijk-, buurt- en straatniveau.

Magazine 100x100 over lokale netwerkdemocratie

12-02-2015

Ruim 100 correspondenten in 65 gemeenten volgden hun gemeenteraad voor het project '100x100, het lokale bestuur in de netwerkdemocratie'. Tientallen burgers staken een thermometer in hun lokale bestuur.

CDA Den Haag pleit voor hardere aanpak hennepkwekerijen

10-02-2015

Het CDA Den Haag wil dat de gemeente, in samenwerking met de landelijke overheid en de Haagse netwerkbeheerders, het nodige in werking zet om illegale hennepteelt uit te bannen. Onlangs sprak Netbeheerder Nederland uit dat het tijd is voor maatregelen om de illegale hennepteelt in woonhuizen aan te pakken. Het CDA deelt deze mening.

Gemeenteraad beslist over geheimhouding, niet het college

09-02-2015

De gemeenteraad beslist of stukken onder geheimhouding vallen. Dat is geen bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Wanneer daar onduidelijkheid over ontstaat, of druk wordt uitgeoefend, vraag je als raadslid in de eerste plaats om advies bij je raadsgriffier.

Raadslid.Nu wijst op hulp van Vertrouwenslijn

09-02-2015

Raadsleden hebben bij integriteitskwesties, belangenverstrengeling en bedreigingen de mogelijkheid om dit ook buitenshuis aan te kaarten. Dat benadrukte Titus Visser, directeur van de Vertrouwenslijn afgelopen zaterdag tijdens de Integriteitbijeenkomst van Raadslid.Nu in de gemeente De Wolden.

Geheimhouding verschilt per gemeente

05-02-2015

Gemeenteraden vullen geheimhouding rond stukken op verschillende manieren in. Zo worden besluiten tot geheimhouding in de ene gemeente genomen in het presidium, in een andere gemeente worden alle besluiten in de gemeenteraad genomen en in weer een andere gemeente zijn er bijna nooit geheime stukken.

Gemeenteraad bezoekt uitgaansleven Harderwijk

04-02-2015

De projectgroep Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) in Harderwijk heeft voor raadsleden van de gemeente een werkbezoek aan het uitgaansleven georganiseerd. Op het politiebureau bekeken de raadsleden het cameratoezicht en hoorden zij welke hotspots actueel zijn.

Verbod op koeltassen in Haarlemse APV

03-02-2015

Wie in Haarlem rondloopt met een koeltas, kan worden aangehouden. Haarlem heeft een verbod op deze tassen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen omdat ze populair zijn bij winkeldieven. Reden hiervoor is dat de isolatielaag in de tas voorkomt dat het alarm van detectiepoortjes afgaat.

Kernbeleid Veiligheid krijgt update

28-01-2015

Kernbeleid Veiligheid van de VNG krijgt, met het oog op de decentralisaties in het sociaal domein, een update. Nieuwe thema’s worden kort beschreven, met goede voorbeelden uit de praktijk en tips hoe deze toe te passen. Dit stelt raadsleden in staat om bij het vaststellen van het lokale veiligheidsbeleid de verbinding te leggen met de sociale beleidsdoelstellingen.

Actualiteitendebat in Groningse gemeenteraad over cameratoezicht A-kwartier

21-01-2015

De Groningse gemeenteraad debatteert woensdag 21 januari vanaf 16.00 uur in een actualiteitendebat over het cameratoezicht in het A-kwartier. Het debat is aangevraagd door de fracties van VVD, PvdA, CDA en Stadspartij. Deze partijen willen van burgemeester Peter den Oudsten onder meer weten hoe hij tegen de inzet van cameratoezicht in deze buurt aankijkt.

Vrees raadsleden komt uit: geen greep op regionale samenwerking nieuwe taken

16-01-2015

De gemeenteraad staat buitenspel bij de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Volkskrant gisteren heeft gepubliceerd. Uit het onderzoek van de Volkskrant naar de 264 samenwerkingsverbanden bij de inkoop van zorg wordt duidelijk dat gemeenteraden buitenspel staan bij de inkoop van thuiszorg, jeugdzorg en de sociale werkvoorziening. Raadsleden zeggen nauwelijks tot geen invloed te hebben op de afspraken die hun wethouders in de regio maken.

Bijeenkomst bewustwording integriteit

06-01-2015

Raadslid.Nu organiseert op woensdag 28 januari een bijeenkomst over integriteit. De bijeenkomst vindt plaats in in het gemeentehuis van de Brabantse gemeente Cranendonck.

Vernieuwde website Vertrouwenslijn

05-01-2015

De Vertrouwenslijn heeft een vernieuwde website waar openbaar bestuurders en politici relevante informatie over intimidatie, bedreiging of integriteitsschending kunnen vinden. Sinds vorig jaar is de Integriteitslijn samengevoegd met de Vertrouwenslijn.

3D Masterclass Raad en college in het hart van het sociale domein

17-12-2014

Raadslid.Nu organiseert in samenwerking met de Wethoudersvereniging een bijzondere masterclass rond de drie decentralisaties. Deze masterclass zal plaatsvinden op vrijdag 16 januari in het gemeentehuis van Baarn.

Hans Scherpenzeel spreekt over raad en integriteit

10-12-2014

Hans Scherpenzeel, raadsgriffier in de gemeente Goes en portefeuillehouder integriteit binnen de Vereniging van Griffiers, spreekt donderdagmiddag over integriteit en de rol van de raad daarbij. De inleiding van Scherpenzeel maakt deel uit van een reeks van bijeenkomsten waarin aandacht wordt gevraagd voor meer bewustwording van de raad voor het onderwerp integriteit.

Online discussieplatform voor raadsleden over sociaal domein

08-12-2014

Raadsleden kunnen vanaf vandaag via een online discussieplatform hun mening geven over actuele onderwerpen binnen het sociaal domein. Aan de hand van wekelijkse stellingen kunnen zij hun mening geven en kennis delen.

Driekwart raadsleden kent Resolutie Informatieveiligheid niet

05-12-2014

76% van de raadsleden kent de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ niet. Dit is een conclusie die volgt uit het onderzoek dat Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) in samenwerking met Raadslid.Nu heeft uitgevoerd onder raadsleden.

Gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan van acht Gelderse gemeenten

25-11-2014

De burgemeesters van de gemeenten Heumen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen hebben afgesproken om gezamenlijk het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 op te stellen.

SGP Ermelo presenteert Meldpunt Overlast

19-11-2014

SGP Ermelo heeft gisteren de website overlastmelding.nl gelanceerd. Met de site wil de SGP onderbelichte problematiek, zoals drugs- en geluidsoverlast, zichtbaar maken. Volgens fractievoorzitter Leo van der Velden gaat het om klachten lang niet altijd gehoord worden. “Mensen voelen zich hierdoor miskend."

Toename fietsdiefstal station Schiedam baart D66 zorgen

12-11-2014

D66 Schiedam heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de sterke stijging van fietsdiefstal bij het station Schiedam Centrum. In de eerste tien maanden van dit jaar ligt het aantal fietsdiefstallen al ruim 38 procent hoger dan over het hele jaar 2013.

Compacte APV in Hollandse Kroon

06-11-2014

De gemeenteraad van Hollandse Kroon spreekt vanavond over het schrappen van vele artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Met de compact APV zet de gemeente zich in één klap op de kaart als 'kampioen dereguleren'.

Opvang Westlandse ex-gedetineerden moet beter

03-11-2014

De gemeente Westland doet te weinig aan de opvang van ex-gedetineerden die terug willen keren in de Westlandse samenleving. Dat stellen D66 Westland en CDA Westland. Met een aantal vragen aan het college willen de twee fracties meer duidelijkheid en actie om deze mensen te helpen.

Nieuw boekje voor raad en college: Met burgers!

31-10-2014

Met burgers! is een handzaam spoorboekje over burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven. Met ervaringen, praktijkvoorbeelden en tips voor raad en college.

Raadsledenvideo: zicht op effecten in sociaal domein

30-10-2014

Voor u als raadslid is het interessant te weten in hoeverre beoogde maatschappelijke effecten van de decentralisaties behaald worden. In de reeks raadsledenvideo’s verscheen een nieuwe video over de Gemeentelijke monitor Sociaal Domein.

Hellendoorn vertaalt IVP naar actieplan

23-10-2014

De gemeente Helendoorn heeft een bijeenkomst georganiseerd waarin de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 werden vertaald naar concrete aanpakken in het komende actieplan 2015-2016. Met deze bijeenkomst wilde de gemeente draagvlak creëren onder een aantal organisaties als het jongerenwerk, de WMO-raad, raadsleden, de politie en de woningstichting.

Politiekeurmerk niet in collegeplan Pijnacker-Nootdorp

20-10-2014

Het is de fractie van Liberaal Lokaal niet gelukt om het Politiekeurmerk Veilig Wonen in de collegeplannen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te krijgen. Een amendement in die richting kreeg niet de steun van het college en leek niet op steun te kunnen rekenen van de raad, waarop de fractie het heeft ingetrokken.

PvdA Rotterdam stelt vragen over huwelijksdwang

06-10-2014

De PvdA in Rotterdam heeft het college van B en W gevraagd hoeveel gevallen van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating in 2011 en 2012 in Rotterdam zijn geregistreerd. De partij heeft het stadsbestuur ook gevraagd ervoor te zorgen dat er meer oog komt voor de slachtoffers.

CDA en VVD vragen om extra drugsbestrijding in de gemeente Lopik

01-10-2014

De coalitiepartijen CDA en VVD hebben dinsdagavond tijdens de raadsvergadering het college van B&W van de gemeente Lopik middels een motie gevraagd om extra aandacht te geven aan drugsbestrijding in de gemeente Lopik.

Nieuwe video’s voor raadsleden

26-09-2014

Speciaal voor raadsleden heeft het VNG Raadsledenprogramma informatieve video’s gemaakt over actuele beleidsonderwerpen. VNG-medewerkers en andere deskundigen komen aan het woord.

VVD Dordrecht wil een ‘open data vriendelijk beleid’

25-09-2014

De Dordtse VVD fractie werkt aan een initiatiefvoorstel voor ‘open data vriendelijk beleid’ in Dordrecht. Open data zijn gegevens die iedereen gratis kan (her)gebruiken. Het zijn vaak gegevens die zijn verzameld door de overheid.

Nieuwe iVeiligheidsapp over informatieveiligheid

24-09-2014

De Taskforce BID heeft gisteren de iVeiligheidsapp voor smartphone en tablet gelanceerd. Met behulp van deze app kunnen raadsleden meer informatie krijgen over hoe het met de informatieveiligheid van hun gemeente gesteld is.

Raadsledencongres leerzaam, enerverend, interessant

22-09-2014

Met een hoofd en tas vol informatie naar huis. Veel gehoord en veel geleerd. Een geslaagde dag met 700 raadsleden. Leerzaam, enerverend en een goede, interessante dag. Raadsleden uit het hele land blikten afgelopen zaterdag positief terug op het Raadsledencongres in Zwolle.

Bestuurders maken kennis met thema ‘veiligheid’

21-09-2014

Een groot aantal college- en raadsleden van de gemeenten Lochem, Voorst, Zutphen en Brummen heeft zich dinsdag, in het kader van hun inwerkprogramma, verdiept in het thema veiligheid. De komende jaren werken de vier gemeenten aan verdere versterking van de participatie van inwoners op veiligheidsgebied.

Raadsleden kunnen informatieveiligheid agenderen

18-09-2014

Informatieveiligheid is een thema dat nog altijd te weinig aandacht heeft en krijgt van gemeenten. Raadsleden kunnen veranderen door actief het onderwerp informatieveiligheid op de agenda te zetten, bijvoorbeeld om het college van B en W te vragen welke maatregelen getroffen zijn tegen het hacken van digitale informatie.

Nieuwe VNG-commissie Bestuur en Veiligheid van start

15-09-2014

De nieuwe VNG-commissie Bestuur en Veiligheid kwam op 11 september voor het eerst bijeen. Met 15 burgemeesters, 2 wethouders, 2 raadsleden en 1 gemeentesecretaris ging de eerste vergadering van start, onder leiding van de nieuwe commissievoorzitter Theo Weterings, burgemeester van Haarlemmermeer.

Essay prestatiemeten in het sociale domein

12-09-2014

Gemeenteraden willen sturen op cijfers en prestaties, maar niet alles laat zich kwantificeren. Het kans zelfs contraproductief werken. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 heeft daarom een essay geschreven over zinvol en effectief prestatiemeten in het sociale domein.

SP-fractievoorzitter Amersfoort laakt geheim overleg

11-09-2014

In hoeverre is geheim overleg tussen burgemeester en raadsleden acceptabel? Deze vraag kwam onlangs in Amersfoort aan de orde wegens de situatie rond voormalig inwoner Jermaine W. die met zijn gezin naar Syrië is vertrokken.

Tholen stelt prioriteiten integrale veiligheid vast

09-09-2014

De gemeente Tholen heeft een Beleidsplan Integrale veiligheid 2014-2018 opgesteld. Dit plan heeft tot doel inzicht te geven in de veiligheidsproblematiek, aanknopingspunten te formuleren voor samenwerking met partners op het gebied van veiligheid en tot slot het bepalen van prioriteiten.

Nieuw CCV-dossier: Decentralisaties in het sociale domein

08-09-2014

Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een nieuw dossier gepubliceerd 'Decentralisaties in het sociale domein'. Het CCV wil met het nieuwe dossier de bewustwording van de ambtenaren OOV vergroten.

Bewindslieden op Raadsledencongres Zwolle

05-09-2014

Drie bewindslieden hebben hun komst toegezegd naar het Raadsledencongres dat op 20 september in Zwolle wordt gehouden. Minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, en de staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komen naar het Raadsledencongres.

Leefbaar Rotterdam wil harde aanpak illegale prostitutie

26-08-2014

Leefbaar Rotterdam (LR) heeft aan het stadsbestuur vragen gesteld over de toename van illegale prostitutie door Roemenen en Bulgaren in Rotterdam. LR-raadslid Dries Mosch wil dat deze wantoestanden hard aangepakt worden.

'Raad ondermijnt eigen kwaliteit met bezuiniging op Rekenkamer'

25-08-2014

Gemeenteraden moeten oppassen met het bezuinigen op ondersteunende functies als de Rekenkamer en op eigen opleidingen. Gemeenteraden die dat toch doen, verzwakken hun positie, waarschuwt vertrekkend voorzitter Peter Otten van Raadslid.Nu, in een vraaggesprek met VNG Magazine.

Zes tips voor een sterke Raad bij decentralisatie

22-08-2014

De overdracht van taken van Rijk naar gemeenten maakt een einde aan de klassieke lokale autonomie van gemeenten en gemeenteraden. ‘Het is de Rijksoverheid die de gemeentelijke filialen aanstuurt’, schrijft de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur.

VVD Maasluis stelt vragen over handhaving vuurwerk

19-08-2014

Hulpverleners en burgers ondervinden tijdens nieuwjaarsnacht veel hinder en schade door vuurwerk. Reden voor de VVD-fractie in de gemeente Maassluis om vragen te stellen over de handhaving van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Raadsledeneditie van De Decentralisaties Dag

08-08-2014

Heeft u zich al aangemeld voor de raadsledeneditie van De Decentralisaties Dag? De raadsledeneditie vindt plaats op 20 september 2014 in Zwolle. Kom ook en laat u inspireren en informeren over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

D66 Schiedam wil beeld van jeugdgroepen

08-08-2014

D66 Schiedam wil weten of er actuele cijfers en statistieken bekend zijn omtrent het aantal hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen in Schiedam. D66-raadslid Zülfikar Güler heeft het college hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer

23-07-2014

De gemeente Zoetermeer heeft de geactualiseerde kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gepresenteerd. De gemeente zet de komende jaren in op de aanpak van geweld, woninginbraak, jeugdoverlast en –criminaliteit. Daarnaast zijn ook de aanpak van georganiseerde misdaad, waaronder hennepteelt en drugshandel, overlast en maatschappelijke onrust tot prioriteit benoemd.

Model-APV geactualiseerd en verbeterd

14-07-2014

De Model Algemene Plaatselijke Verordening (Model-APV) is verbeterd en uitgebreid. Zo is een modelbepaling toegevoegd voor een gebiedsontzegging.

Raadsleden willen met politie over praktijk praten, niet over beleid

11-07-2014

Raadsleden hebben de behoefte om met de politie te praten over de praktijk. Voor een meer beleidsmatige invulling van bijvoorbeeld een integraal veiligheidsplan (IVP) is er minder belangstelling bij raadsleden.

Samen werken aan de veiligheid in Roermond

11-07-2014

Wijkraden, politie, stadstoezicht , zorgverleners, ondernemers en raadsleden spraken de afgelopen weken in verschillende bijeenkomsten met elkaar over “wat zijn nu voor de komende jaren de veiligheidsonderwerpen die gezamenlijk moeten worden opgepakt.’’ De uitkomsten van die bijeenkomst worden gebruikt voor een integraal veiligheidsplan.

Najaarsbijeenkomsten ‘Aan de slag als raadslid’

02-07-2014

Ook dit najaar vinden speciaal voor raadsleden regionale bijeenkomsten ‘Aan de slag als raadslid’ plaats. De bijeenkomsten gaan over actuele thema’s zoals de decentralisaties in het sociaal domein, raadsinstrumenten en gemeentefinanciën. Kennis en uitwisseling staan centraal.

CCV-workshops op regiocongressen 'Raadsleden en veiligheid'

01-07-2014

CCV-projectleiders Vera Huijgens en Carlijn van Schie gaven vorige week in Helmond en Haren workshops om gemeenteraadsleden bij te praten over hun rol in het veiligheidsbeleid. De workshops van de CCV-projectleiders zijn onderdeel van de regiocongressen ‘Raadsleden en veiligheid’ georganiseerd door Raadslid.nu.

Raad kan ondermijning door georganiseerde criminaliteit beperken

26-06-2014

De georganiseerde (drugs)criminaliteit in wijken en buurten van steden en dorpen in Brabant en Zeeland ondermijnt de bestuurlijke en maatschappelijke bovenwereld. Kan de gemeenteraad daar wat tegen doen, was de vraag van raadsleden tijdens het regiocongres veiligheid voor raadsleden, woensdag 25 juni in Helmond.

Raadsleden hebben te weinig greep op het lokale politiebeleid

23-06-2014

Raadsleden vinden dat ze te weinig greep hebben op het politiebeleid in hun gemeente. Het lokale beleid raakt ondergesneeuwd door regionale en landelijke wensen en voorkeuren. De politie is volgens raadsleden te weinig zichtbaar in haar gemeente.

Tips voor raadsleden met de portefeuille veiligheid

20-06-2014

Weet je als raadslid wanneer en waar er besluiten worden genomen over het vaststellen over het lokaal en regionaal veiligheidsbeleid? Zorg voor een overzicht van de belangrijkste data en stem hierop je interne overleg op af. Het is een van de zeven tips van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) aan beginnende raadsleden om de portefeuille veiligheid uit te voeren.

Bondige informatie voor raadsleden over aanpak huiselijk geweld

20-06-2014

Om de regioaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op de kaart te zetten, is het belangrijk om ook de gemeenteraad erbij te betrekken. De VNG heeft voor raadsleden een factsheet gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Raadsleden bepalen kracht van de gemeenteraad

17-06-2014

Raadsleden moeten er vooral zelf voor zorgen dat de gemeenteraad krachtiger en sterker wordt. Dit blijkt uit de antwoorden van tien gemeenteraadsleden die de afgelopen weken Raadslid van de Week waren bij Raadslid.Nu. Zij reageerden op de vraag wat nodig is om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken en opperden diverse oplossingen.

Wat doet u als raadslid tegen ondermijning en onzichtbare criminele bedreiging?

04-06-2014

De georganiseerde criminaliteit lijkt voor de gemiddelde gemeenteraad heel ver weg, maar is veel dichterbij dan veel raadsleden vermoeden. Ondermijning door de georganiseerde criminaliteit is een van de belangrijkste bedreigingen van de lokale democratie, zo klinkt het in de kringen van het LIEC en het RIEC.

Het CCV en Raadslid.nu: partners in veiligheid

27-05-2014

Veiligheid wordt door veel raadsleden beschouwd als een zaak van de burgemeester. Echter, gemeenteraadsleden hebben een belangrijke rol om de veiligheid in hun gemeente op peil te krijgen en te houden. Partners om dit voor elkaar te krijgen, zijn Raadslid.nu en het CCV.

Hoe gaat een raadslid om met outlawmotorgangs?

26-05-2014

Raadleden krijgen komend najaar te maken met de vaststelling van het integraal veiligheidsplan. Raadslid.Nu wil raadsleden hierop voorbereiden.

Aanmelding regiocongressen ‘Raadsleden en veiligheid’ geopend

13-05-2014

Raadslid.Nu organiseert in de maanden juni en juli viertal avondbijeenkomsten waarin het thema Veiligheid en Raadsleden centraal zal staan. De vooraanmelding voor het congres kan tot en met 15 juni. Voor leden van Raadslid.Nu is de toegang gratis. Voor niet-leden bedraagt de entree 99 euro.

Seminar: veiligheid gekoppeld aan sociaal domein

13-05-2014

Lokaal veiligheidsbeleid en de nieuwe taken in het sociaal domein hebben meer met elkaar te maken dan raadsleden misschien denken. De verbinding tussen beide thema’s staan op 2 juni centraal tijdens een seminar in Voorburg van Politiebestel.nl.

CDA Maastricht schrijft open brief over onveiligheid

13-05-2014

Het CDA Maastricht heeft burgemeester Onno Hoes een open brief geschreven over de veiligheid in de stad. De partij wil dat de gemeente een actieplan opstelt om de onveiligheid een halt toe te roepen.

Gemeenteraad Beverwijk in gesprek over veiligheid

13-05-2014

Door alertheid van inwoners gaat het de goede kant op met de aanpak van woninginbraak in Beverwijk. Dat liet de politie vorige week weten tijden een raadscarrousel in de gemeente. In de eerste vier maanden van 2013 werden 86 inbraken gepleegd, dit jaar ligt dat aantal op 73. “Maar één is er nog altijd één teveel”, aldus de politie.

Gemeenteraad over veiligheid doet er toe voor burgemeester

29-04-2014

84,4% van de burgemeesters ervaart dat er voldoende mogelijkheden zijn om in regionale samenwerkingsverbanden te anticiperen op het oordeel van de gemeenteraad. Dit blijkt uit het rapport 'Majesteitelijke en magistratelijk' van de Universiteit van Tilburg over het burgemeestersambt.

Nieuwe gemeentelijke taken dwingt raad tot zorg voor sociale veiligheid

18-04-2014

Raadsleden zijn er zich vaak niet van bewust dat er een direct verband bestaat tussen sociale veiligheid en de klassieke vraagstukken zoals rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandveiligheid. De nieuwe gemeentelijke taken voor zorg en op het sociaal domein dwingt de gemeenteraad tot het nadenken hoe de sociale veiligheid in buurten en wijken overeind blijft.

Collegeonderhandelingen: telt veiligheid nog mee?

08-04-2014

Ook in uw gemeente wordt geschreven aan een nieuw coalitieakkoord. Is daarin ook aandacht voor het onderwerp veiligheid? Wat betekenen bezuinigingen op sociale taken, zorg en welzijn voor de veiligheid in wijken en buurten? Raadsleden en de raad moeten er voor zorgen dat er voldoende agenten zijn voor openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in buurten en wijken.

Veiligheidsbeleid in collegeprogramma’s

07-04-2014

Veiligheidsbeleid is niet langer een zaak van de burgemeester alleen, maar van het hele college. Dit beleid ontwikkelde zich van een reeks reacties op incidenten tot een brede en meer samenhangende aanpak. De VNG vindt het belangrijk dat gemeentebesturen dit beleid goed vastleggen in het collegeprogramma en biedt hierbij in een ledenbrief de helpende hand.

Vier regiocongressen ‘Veiligheid en raadsleden’

07-04-2014

Raadslid.Nu organiseert komende zomer vier regionale congressen over veiligheid. Welke rol hebben en kunnen raadsleden spelen bij het organiseren van de veiligheid in hun gemeente? Dat is het hoofdthema van deze vier bijeenkomsten in Helmond, Haren (Groningen), Apeldoorn en Leidschendam-Voorburg.

Lokale politici overschatten bereik sociale media

18-03-2014

Waar raadsleden volop inzetten op de sociale media – vooral Facebook en Twitter – maakt maar een klein deel van de kiezers hier gebruik van. Zij gebruiken vooral traditionele media als het gratis Huis-aan-huisblad, de (regionale) krant, radio of tv. Dit blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO in samenwerking met Aart Paardekooper, Raadslid.nu en de Vereniging van Griffiers uitvoerde vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.

SGP Krimpen wil betere registratie van vandalisme

15-03-2014

De SGP-fractie van Krimpen aan den IJssel wil meer inzicht in de vandalismecijfers. Fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen laat dit weten naar aanleiding van een raadsmemo over dit onderwerp van burgemeester Huizer van afgelopen donderdag.

De wondere wereld van de gemeentefinanciën: editie 2014

13-03-2014

Nieuwe taken, extra budget, maar ook bezuinigingen: gemeenten staan voor de uitdaging om de juiste financiële keuzes te maken. ‘De wondere wereld van de gemeentefinanciën’ biedt u toegankelijke informatie over de gemeentelijke financiën.

VVD Harderwijk wil aanpak sleutelkastjes-inbraken

12-03-2014

De VVD Harderwijk-Hierden maakt zich zorgen over de stijging van inbraken in woningen van senioren en mindervaliden via de sleutelkastjes. De Stentor maakte vorige week politiecijfers over dit misdrijf bekend. Gezien de enorme toename vraagt de VVD vraagt de gemeente om maatregelen.

Gemeenten steken meer geld in openbare orde en veiligheid

10-03-2014

Tweederde van de gemeenten heeft deze collegeperiode kans gezien meer geld te besteden aan openbare orde en veiligheid, ondanks het lagere gemeentebudget. Dit blijkt uit een analyse van de CBS-Veiligheidsmonitor door de Volkskrant.

VVD Zwolle wil ANPR inzetten om inbraken te voorkomen

27-02-2014

De VVD in Zwolle wil inbrekers afschrikken met intelligente camera's die kentekenplaten scannen. Het bijzondere opsporingsmiddel moet worden ingezet in wijken waar veel wordt ingebroken.

Plasterk zet agressie tegen raadsleden op de agenda

20-02-2014

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart worden voor de nieuwe raadsleden en wethouders vier bijeenkomsten gehouden over bedreigingen en agressie jegens lokale bestuurders. Dat heeft minister Ronald Plasterk (BZK) gezegd in antwoord op vragen van het CDA in de Tweede Kamer. De minister wil de bijeenkomsten samen met raadsledenvereniging Raadslid.Nu organiseren.

Een op 10 bedreigde raadsleden wil stoppen

14-02-2014

Een op de tien raadsleden, die te maken heeft gehad met agressie of geweld overweegt of heeft overwogen te stoppen met het raadswerk. Een derde van alle raadsleden in Nederland heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en/of geweld.

PvdA Deventer wil effectiever graffitibeleid

13-02-2014

De PvdA-fractie in Deventer wil een alternatief en effectiever graffitibeleid in de Hanzestad. In de initiatiefnota ‘Uit de Kunst’ pleit de partij voor een andere opzet, waarin ingezet wordt op stevige handhaving, meer ruimte voor kunstzinnige graffitiuitingen en een gecombineerde, effectievere schoonmaak.

VVD op de bres voor veiliger Amsterdam IJburg

11-02-2014

De VVD Amsterdam Oost maakt zich ernstig zorgen over de toenemende (zware) criminaliteit in de wijk IJburg. De partij heeft de deelraad van Amsterdam Oost gevraagd een voorstel te steunen om maatregelen te nemen. Het VVD-voorstel werd aangenomen.

PvdA Apeldoorn stelt meldpunt onveiligheid in

11-02-2014

De PvdA Apeldoorn stelt een meldpunt onveiligheid in en doet een oproep aan iedereen om onveilige plekken of situaties te melden. De PvdA pleit ervoor de beleving van de burger evenzeer te betrekken bij het beleid als de feiten.

Avondworkshops voor (nieuwe) raadsleden

07-02-2014

Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Bestuursacademie Nederland voor raadsleden tal van workshops ontwikkeld. Zowel beginnende als ervaren raadsleden treffen in het aanbod workshops aan waar ze in de praktijk onmiddellijk iets aan hebben.

Professor staatsrecht pleit voor een sterk onafhankelijk lokaal bestuur

06-02-2014

Een krachtige, onafhankelijke positie van de gemeenteraad en de lokale democratie. De Groningse professor staatsrecht, Douwe Jan Elzinga, hekelde afgelopen week de wijze waarom de lokale democratie wordt verkwanseld. Van raadsleden wordt zelfs gevraagd hun onpartijdigheid op te geven. "Volstrekt belachelijk", aldus Elzinga.

10 adviezen aan het nieuwe raadslid

04-02-2014

Hoe kunt u als raadslid uw rol als volksvertegenwoordiger het beste inhoud geven? Een groep griffiers vatte een veelheid aan tips uit het hele land samen in 10 concrete adviezen.

Actie Raadslid.Nu en griffiers geslaagd

03-02-2014

De actie van Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers (VvG) om de geheime stemming bij (her)benoeming van burgemeesters, wethouders en andere politieke ambtsdragers te handhaven, is voorlopig geslaagd.

Vier spelregels voor gemeentelijke samenwerking

27-01-2014

De gemeenteraad moet zelf de touwtjes in handen nemen om de invloed op gemeentelijke samenwerkingsverbanden te vergroten. Guido von Grumbkow en Harry ter Braak bepleiten dit in een reactie op de resultaten van de Raadslid.Nu-enquête over samenwerking en herindeling.

Handreiking Cameratoezicht vernieuwd en digitaal

22-01-2014

Het CCV heeft begin dit jaar de handreiking Cameratoezicht vernieuwd. De vernieuwde handreiking is gedigitaliseerd en wordt doorlopend voorzien van de meest actuele informatie rondom het onderwerp cameratoezicht.

ChristenUnie-SGP Zoetermeer wil stevige aanpak fietsdiefstal

17-01-2014

De ChristenUnie-SGP in Zoetermeer heeft het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd over de toename van fietsdiefstal in de stad. De partij pleit voor een stevige aanpak en denkt daarbij aan de inzet van camera’s en/of lokfietsen.

VVD Den Haag: ‘Pluk jeugdbende kaal’

16-01-2014

De VVD in de Haagse gemeenteraad roept het college op alle straf- en boetemaatregelen die het ter beschikking heeft, toe te passen op criminele jeugdbendes. Aanleiding is de grote politieactie afgelopen dinsdag waarbij elf jongeren van een jeugdbende uit Den Haag Zuidwest, werden opgepakt.

Raad Waalwijk discussieert met inwoners over veiligheidsbeleid

14-01-2014

De gemeenteraad van Waalwijk nodigt inwoners uit om mee te denken over het nieuwe veiligheidsbeleid van de gemeente. Op donderdag 23 januari is er een discussieavond in de raadzaal van het stadhuis.

Steun voor meer grip gemeenteraad op samenwerking

13-01-2014

Ook bij samenwerkingsverbanden tussen gemeenten is het college van B&W lokaal verantwoordelijk, en legt het rekenschap af aan de eigen raad. De VNG ondersteunt de positie van raadsleden bij samenwerking. Dit zei VNG-directieraadslid Kees Jan de Vet vadaag op Radio 1, in reactie op de uitkomsten van een enquête van raadsledenvereniging Raadslid.Nu.

Meerderheid lokale politici voor vuurwerkverbod

10-01-2014

Een meerderheid van 53 procent van lokale politici wil een verbod op vuurwerk. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Research onder 1668 gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters. Vooral lokale politici van GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie zijn voor een vuurwerkverbod voor particulieren tijdens de jaarwisseling.

Boxtel organiseert raadsbijeenkomst over burgerparticipatie

08-01-2014

De gemeenteraad van Boxtel houdt 15 januari 2014 een beeldvormende bijeenkomst over burgerparticipatie. Via deze bijeenkomst wil de gemeenteraad zich laten informeren over de kijk op burgerparticipatie vanuit de inwoners.

PvdA Olst-Wijhe gaat dorpsgesprek aan over leefbaarheid

08-01-2014

De PvdA Olst-Wijhe organiseert in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 drie ‘dorpsgesprekken’. De eerste bijeenkomst, op dinsdag 14 januari 2014, staat in het teken van leefbaarheid.

Tien tips voor gemeenteraden bij de transitie jeugdzorg

07-01-2014

Gemeenteraden staan onder grote tijdsdruk voor hun complexe taak rond de transitie jeugdzorg. Om de gemeenteraden in deze taak te ondersteunen, heeft het Verwey-Jonker Instituut een digitale handleiding voor raadsleden opgesteld, met daarin tien concrete tips.

Denktank VNG: 'Gemeenteraad snapt burgers niet'

02-12-2013

De gemeenteraad schiet te kort in het bevorderen van volwaardige democratie. Soms zelfs spelen gemeenteraden geen enkele rol om burgerinitatieven te legitimeren. De denktank van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schrijft dit in haar eerste jaarbericht dat vrijdag door de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel is aangeboden.

Gemeenteraad wil graffitikunst in Groningen

27-11-2013

Een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie om openbare plekken aan te wijzen voor graffitikunst is gisteren door de hele Groningse raad omarmd. Ook het college was positief over het voorstel.

Raad Kampen wil deelnemen aan Burgernet

18-11-2013

De gemeenteraad van Kampen heeft het college van B en W donderdag opgedragen om begin volgend jaar te komen met een voorstel om deel te nemen aan Burgernet. Kampen is een van de laatste zes Nederlandse gemeenten die nog niet zijn aangesloten op dit veiligheidsnetwerk.

Terugkoppeling VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

18-11-2013

Het veiligheidsbeleid moet integraler worden, bijvoorbeeld door een koppeling aan te brengen met het sociale domein. Dat is een van de uitkomsten van de vergadering van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid op 14 november. De vergadering stond grotendeels in het teken van een brainstorm over de gemeentelijke agenda Veiligheid 2014 – 2018.

‘Betrek raadsleden bij driehoeksoverleg’

14-11-2013

Gemeenteraadsleden stonden bij regiopolitie al op grote afstand en deze positie dreigt verder te verslechteren. Dit stellen onderzoekers van Onderzoeksbureau LokaleZaken in hun rapport ‘Driehoeken: overleg en verhoudingen’. De auteurs raden aan om in elke gemeente ten minste één keer per jaar een driehoeksoverleg te houden, in aansluiting op een raadsvergadering.

Congres over last en beleving

28-10-2013

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie op 28 november het congres 'Over last en beleving' in Den Bosch. Op het congres krijgt u handvatten om de overlastbeleving in uw gemeente te verbeteren.

Lijst Linssen (Bergen op Zoom) nodigt RIEC uit

21-10-2013

De fractie van Lijst Linssen in Bergen op Zoom wil het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) voor Zuidwest-Nederland uitnodigen bij de gemeenteraad. De fractie vraagt het RIEC, dat onderzoek doet naar georganiseerde criminaliteit, om in een van de volgende vergaderingen van de commissie Burger en Bestuur uitleg te geven over de werkwijze van de organisatie.

ChristenUnie Hoogeveen wil convenant over jongeren en alcohol

17-10-2013

De ChristenUnie Hoogeveen wil dat de gemeente actief beleid voert om te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol nuttigen. De partij stelt daarom in een motie voor om convenanten te sluiten met onder andere sportverenigingen, winkels en slijterijen. Daarnaast wil de partij dat er een meldpunt komt waar mensen (anoniem) melding kunnen maken van geconstateerde overtredingen.

Raadslid.Nu start actie tegen bedreiging raadsleden

16-10-2013

Blijf met je handen van raadsleden af. Raadslid.Nu, de Vereniging voor Raadsleden, vraagt iedereen deze oproep bekend te maken en te verspreiden. Raadslid.Nu is deze actie gestart naar aanleiding van de bedreiging van een raadslid in Haarlem.

CDA Deventer wil meer budget voor alcoholcontrole jongeren

15-10-2013

Het CDA gemeente Deventer wil dat de gemeente geld vrijmaakt om alcohol-leeftijdscontrole bij jongeren uit te voeren. Op 1 januari 2014 wordt de leeftijdsgrens voor alcoholbezit verhoogd van 16 naar 18 jaar en is is de gemeente verantwoordelijk voor de controle.

Gemeenteraad moet leiding nemen in Drank- en Horecahandhaving

02-10-2013

De gemeenteraden moeten de leiding nemen in de Drank- en Horecahandhaving. Dit concludeert Raadslid.nu na het bestuderen van de 3e Monitor Bijzondere Wetten van Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW).

Stadsbelangen Delft sceptisch over gunstige veiligheidscijfers

16-09-2013

De burgemeester moet met juiste en controleerbare cijfers komen voor wat betreft de criminaliteit in Delft door middel van een jaarlijks, goed meetbaar en een vergelijkbaar veiligheidsonderzoek. Dat stelt Stadsbelangen Delft op basis van een analyse van de lokale veiligheid in Delft.

Raadsleden en rechters in gesprek in Haagse rechtbank

11-09-2013

Ruim 50 raadsleden uit de Haagse regio zijn maandagavond met rechters in gesprek gegaan in het Paleis van Justitie in Den Haag. De rechtbank organiseerde de bijeenkomst samen met ProDemos in het kader van de ‘Week van de rechtspraak’. De raadsleden spraken met rechters over veiligheid en strafrecht, onroerendezaakbelasting (OZB) en lokale regels voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Inspelen op initiatieven: 'De rol van de raad'

02-09-2013

Hoe weet je als raadslid welke initiatieven er zijn in je gemeenschap? En hoe ga je als gemeente met deze initiatieven om? Deze vragen staan centraal in het magazine ‘De rol van de raad’.

Deel Rotterdamse raad wil drugstest weer invoeren

30-08-2013

Een jaar na het afschaffen van de gratis drugstesten in Rotterdam, denkt de gemeenteraad erover om deze weer in te voeren. Het blijkt dat sommige raadsleden niet helemaal doorhadden dat door de bezuinigingen de testpunten waren gesneuveld.

SECONDANT-artikel over raadsleden en veiligheid

30-08-2013

De nationale politie, pijnlijke keuzen tussen veiligheidsdoelstellingen, en mogelijk een wettelijke verankering van de gemeentelijke regierol. Er komt nogal wat op raadsleden af. Het nieuwste nummer van tijdschrift vraagt zich af hoe raadsleden duurzaam betrokken kunnen blijven bij de lokale veiligheid.

GroenLinks Rotterdam wil ‘slimmere keuzes’ bij inzet politie

12-08-2013

GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte wil dat de Rotterdamse politie de komende maanden geen agenten inzet voor het fouilleren van onschuldige mensen, het handhaven van het blafverbod of voor het bekeuren van slapende daklozen op bankjes. Op die manier moet worden voorkomen dat de politie te weinig tijd overhoudt voor de aanpak van moorden, overvallen en inbraken.

Houten neemt werkzaamheden boa’s onder de loep

17-07-2013

De gemeente Houten heeft een notitie opgesteld die inzicht geeft in de inzet en werkzaamheden van de door de gemeente aangestuurde boa's. De notitie werd opgesteld op verzoek van de CDA-fractie.

Amsterdamse gemeenteraad stemt in met APV prostitutie

12-07-2013

De Amsterdamse gemeenteraad stemde op 4 juli unaniem in met de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Prostitutie. De gemeente heeft nu meer middelen om mensenhandel en misstanden in de prostitutie tegen te gaan.

Eindhoven stelt prioriteiten veiligheidsbeleid opnieuw vast

26-06-2013

Eindhoven heeft het veiligheidsbeleid van de gemeente aangescherpt. Er zijn negen speerpunten benoemd die de komende jaren extra aandacht krijgen. Problematiek zoals huiselijk geweld, fietsendiefstal en auto-inbraken staan nu nog in genoemd als prioriteiten, maar zijn dat binnenkort niet meer.

Wetsvoorstel regierol gemeenten ingetrokken

19-06-2013

Het wetsvoorstel dat gemeenteraden verplichtte om ten minste eenmaal in de vier jaar een integraal veiligheidsplan vast te stellen, is ingetrokken. Het voorstel werd ingediend op 13 augustus 2010.

Terugblik deelcongres raadsleden over decentralisaties

06-06-2013

'De decentralisaties zijn geen projecten op zich of technisch-organisatorische veranderingen. Het gaat om fundamentele uitingen van een betere relatie tussen burgers en overheid en andere professionals.' Dat betoogde Bart Eigeman bij het deelcongres 'De raad aan het roer', onderdeel van het VNG-Jaarcongres 2013.

Vragen VVD Roermond over misdaadcijfers

29-05-2013

Van de steden in Nederland met de meeste criminaliteit, staat Roermond op de negende plek. Reden voor de VVD-fractie in Roermond hierover vragen te stellen aan het college van B en W.

CDA Maastricht pleit voor invoering ‘BuitenBeter’

23-05-2013

Het Maastrichtse CDA-fractielid Mat Brüll heeft de app ‘BuitenBeter’ vorige week op de agenda gezet van de raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit. Volgens Brüll kan deze app de gemeente Maastricht al snel enkele tonnen aan besparingen opleveren.

GroenLinks Rotterdam wil aanpak discriminatie tijdens uitgaan

17-05-2013

GroenLinks Rotterdam wil dat de gemeente extra maatregelen neemt om discriminatie tijdens het uitgaan terug te dringen. Uit het jaarverslag van het Panel Deurbeleid blijkt dat het aantal meldingen van discriminatie in 2012 is toegenomen.

Deelcongres op VNG Jaarcongres 'De raad aan het roer’

03-05-2013

Het VNG Raadsledenprogramma, het VNG Programmabureau, het Actieprogramma Lokaal Bestuur en Raadslid.nu organiseren op dinsdag 4 juni tijdens het jaarcongres van de VNG het deelcongres 'De raad aan het roer: de juiste koers varen in het sociaal domein'.

Veel Limburgse politici bedreigd

29-04-2013

Zo’n 14 procent van de lokale politici in Limburg zijn wel eens bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 350 burgemeesters, wethouders en raadsleden. Veel anderen zijn weliswaar niet direct bedreigd, maar kregen wel te maken met scheldpartijen, intimidatie, vandalisme of onbeschoft gedrag.

Prioriteren veiligheidsbeleid is noodzaak

23-04-2013

Gemeenten organiseren hun eigen teleurstelling als ze doelen stellen op het gebied van lokale veiligheid. Het is vooral nodig om te prioriteren, aldus Berenschot consultants Özyenici en Van Noort.

Eerste workshop Raadsleden en Veiligheid

23-04-2013

Zeventien raadsleden namen op 8 april deel aan de eerste CCV-workshop Raadsleden en Veiligheid in Zeist. Het CCV biedt deze workshops aan in aanvulling op deze website.

Raad Terneuzen wijst proef legale wietteelt af

19-04-2013

De gemeenteraad van Terneuzen voelt niets voor een proef met legale wietteelt. D66 had voorgesteld om de minister goedkeuring te vragen voor het houden van zo’n proef. Maar tijdens de raadsvergadering gisteravond bleek geen enkele andere partij open te staan voor dit voorstel.

Eerste Rondetafelgesprek gemeenteraad van De Wolden

15-04-2013

De gemeenteraad van De Wolden houdt op donderdagavond 18 april het eerste Rondetafelgesprek. Aan de hand van stellingen gaan organisaties, inwoners en raadsleden samen in gesprek over de veiligheid bij evenementen en de sociale veiligheid van ouderen.

Raad Sliedrecht stelt burgerinitiatief vast

10-04-2013

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft gisteren de Verordening Burgerinitiatief Sliedrecht 2013 vastgesteld. Met het Burgerinitiatief geeft de raad de inwoners van Sliedrecht de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. De Verordening treedt op 1 juni 2013 in werking.

Raad Geertruidenberg geeft aanpak woninginbraak hoogste prioriteit

10-04-2013

De gemeenteraad van Geertruidenberg wil dat het terugdringen van het aantal woninginbraken in de gemeente de hoogste prioriteit van de politie krijgt. Recente politiecijfers wijzen uit dat het aantal woninginbraken in de gemeente 'erg hoog' is. Vorig jaar werd er in Geertruidenberg 73 keer ingebroken.

VOCHoorn pleit voor meer maatregelen tegen fietsdiefstal

02-04-2013

De raadsfractie van VOCHoorn heeft het Hoornse college van B&W vragen gesteld over de toename van fietsdiefstal in de gemeente. Volgens de fractie moet er meer gedaan worden om deze vorm van criminaliteit te bestrijden.

Groningse leerlingen adviseren raadsleden

28-03-2013

Leerlingen uit de derde klas van twee gymnasia in Groningen bezoeken deze maand vergaderingen van de fracties uit de gemeenteraad. Dit is een onderdeel van de Maatschappelijke Stage Politiek bij de gemeente Groningen. Gisteren bezocht een aantal van hen de vergadering van de gemeenteraad.

Nog geen extra geld aanpak jeugdoverlast Helmond

26-03-2013

De gemeenteraad van Helmond wil niet zomaar opnieuw investeren in de bestrijding van overlast van vooral Marokkaanse jongeren. De raadsleden vragen zich af of nieuwe maatregelen genoeg effect hebben.

Onderzoek ‘prioriteiten in veiligheid’

26-03-2013

Gemeenten zien inbraak in woningen en bedrijven, jongeren- en woonoverlast als de meest urgente veiligheidsproblemen. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

D66 Maastricht bezorgd over veiligheid in de stad

25-03-2013

D66 in Maastricht maakt zich zorgen over de toegenomen criminaliteit in Maastricht. De fractie pleit voor meer politie en meer preventieve maatregelen. Ook wil D66 van het college weten welke maatregelen worden genomen om de veiligheid in de stad te verbeteren en hoe groot de pakkans is.

Raad Noordwijk betrekt organisaties bij veiligheidsplan

22-03-2013

De gemeenteraad van Noordwijk hield gisteren een tweede Rondetafelbijeenkomst over het concept Integraal Veiligheidsplan 2013-2017. De gemeenteraad betrekt nadrukkelijk Noordwijkse maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van dit plan.

CCV-Trendsignalement 2013

19-03-2013

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) publiceert vandaag voor de vijfde keer zijn jaarlijkse trendrapport over maatschappelijke veiligheid. Daarin zet het CCV de trends en ontwikkelingen binnen vijftien veiligheidsthema’s op een rij. Cybercrime, sociale media en de economische crisis blijken hardnekkige trends die ook in 2012 grote invloed hadden op de veiligheidszorg.

Raad Rotterdam wil duidelijkheid over 'inbraakgolf'

18-03-2013

De Rotterdamse gemeenteraad gaat deze week praten over het forse aantal inbraken in de regio. Leefbaar Rotterdam wil burgemeester Ahmed Aboutaleb vragen stellen over de inbraakgolf.

Gemeenteraad Utrecht evalueert de aanpak mensenhandel

15-03-2013

De Utrechtse gemeenteraad liet zich deze week voorlichten over de aanpak van mensenhandel. Vera Huijgens, projectleider prostitutiebeleid bij het CCV sprak tijdens deze raadsinformatieavond vol lof over de Utrechtse aanpak. “Utrecht ligt met een paar andere gemeentes voorop als het gaat om de aanpak van mensenhandel.”

Tiel wil meer aandacht voor huiselijk geweld

12-03-2013

De gemeenteraad van Tiel wil dat er meer gedaan wordt om huiselijk geweld in de gemeente tegen te gaan. De fracties denken dat de economische crisis gepaard gaat met meer huiselijk geweld.

Raadslid als luis in de pels

11-03-2013

Is het leuk om raadslid te zijn? Berrie van der Heide, VVD-raadslid in Scherpenzeel vindt van wel. In een column op de website van de lokale VVD afdeling beschrijft hij hoe je als raadslid daadwerkelijk invloed kunt uitoefenen. Als voorbeeld noemt hij zijn kritiek op de rekenformule om het aantal wijkagenten per gemeente te bepalen.

Raad op Zaterdag 2013

01-03-2013

In 2013 staan er twee regiocongressen voor raadsleden op de agenda. Onder de noemer Raad op Zaterdag verzorgt de VNG deze bijeenkomst op 9 maart plaats in Zwolle en op 13 april is ’s-Hertogenbosch.

Workshops Raadsleden en Veiligheid

01-03-2013

In aanvulling op deze website biedt het CCV de workshop Raadsleden en Veiligheid aan. Bent u gemeenteraadslid en heeft u veiligheid in uw portefeuille, of bent u gemeenteraadslid en wilt u (meer) expertise opbouwen op dit onderwerp? Schrijf u dan in voor deze workshop van één avond.

CBS publiceert Veiligheidsmonitor 2012

01-03-2013

Bijna twintig procent van de Nederlanders werd in 2012 slachtoffer van een of meer traditionele vormen van veel voorkomende criminaliteit, zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme. Dit blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het CBS en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

VNG Magazine: Geen kleinere raad ‘dankzij’ de PVV

28-02-2013

De PVV in de Eerste Kamer zal zeker tegen het voorstel tot verkleining van gemeenteraden stemmen. Daarmee is er op dit moment geen meerderheid meer voor het initiatief-wetsvoorstel van PvdA-kamerlid Pierre Heijnen. Naar verwachting zullen slechts 31 van de 75 senatoren vóór het wetsvoorstel stemmen.

Strategisch Beraad Veiligheid februari

26-02-2013

In het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) van februari is onder meer gesproken over prioriteiten van de politie, cameratoezicht en de Voetbalwet. Het SBV is het bestuurlijke overleg over veiligheid tussen het Rijk en gemeenten.

Professionaliseringsfonds voor raadsleden

25-02-2013

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Raadslid.nu pleit in een brief aan alle Kamerfracties voor extra investeringen in de kwaliteit van raadsleden. Het pleidooi werd voorafgaand aan het debat over de dualiseringscorrectie verstuurd.

Roermond investeert toch extra geld in veiligheid

21-02-2013

Roermond gaat toch extra geld investeren in veiligheid. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond beslist. Door het schrappen van een project voor ontspoorde jongeren kwam een kwart miljoen euro vrij.

Wetsvoorstel vermindering raadsleden in Tweede Kamer

14-02-2013

VVD, PvdA, 50PLUS en wellicht de PVV steunen het initiatief wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Pierre Heijnen (PvdA) om het aantal raadsleden terug te brengen tot het niveau van vóór de invoering van de dualisering in 2002. Daarmee heeft het wetsvoorstel een meerderheid in de Tweede Kamer.

Oproep Raadslid.nu voor een actieve houding omtrent integriteit

11-02-2013

Raadslid.nu roept in een brief de vaste commissie van BZK op tot een actieve houding om ‘integriteit’ als thema verder tot ontwikkeling te brengen. De vereniging vraagt onder meer aandacht voor de breed gedragen opvatting over de wenselijkheid van één (onderzoeks)instituut voor schendingen van integriteit.

Raad vreest voor 'eretitel' Eindhoven misdaadstad

01-02-2013

De gemeenteraad van Eindhoven vreest voor een topnotering in de misdaadmeter van het AD. De laatste twee jaar stond de gemeente op de zesde plaats, maar door recente geweldsincidenten in januari dreigt Eindhoven dit jaar een hogere plaats op de lijst te krijgen toebedeeld.

Amersfoort neemt actie tegen jeugdoverlast

01-02-2013

Burgemeester Bolsius van de gemeente Amersfoort heeft inwoners van Hoogland een brief gestuurd waarin hij uitlegt wat de gemeente doet aan jongerenoverlast. Sinds de jaarwisseling gaat Hoogland gebukt onder overlast door jongeren.

Barneveld informeert inwoners over veiligheid

30-01-2013

De gemeente Barneveld verspreidt deze week huis-aan-huis de brochure 'Samen werken we aan een veilig Barneveld'. Hierin staat wat gemeente en politie doen op het gebied van veiligheid, maar ook wat inwoners zelf kunnen doen om hun woon- en leefomgeving veiliger te maken.

Stimuleren regionale samenwerking

25-01-2013

In steeds meer regio’s wordt samengewerkt op het gebied van integrale veiligheid. Bijvoorbeeld om gemeenteoverschrijdende problematiek als georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Het CCV biedt medewerkers en bestuurders van gemeenten nu informatie, motieven en handvatten om regionale samenwerking vorm te geven in de eigen praktijk.

Bedreiging raadsleden Lingewaard niet bewezen

22-01-2013

Het Openbaar Ministerie heeft geen bewijs kunnen vinden voor bedreigingen aan het adres van raadsleden in de Gelderse gemeente Lingewaard. Eén raadslid deed aangifte, maar er zouden meer raadsleden, met name uit de stad Huissen, zijn bedreigd.

Onveilige regio vergroot druk op Breda

21-01-2013

Buurgemeenten van Breda kampen met problemen met (groepen) jongeren, drugsproblematiek en criminele motorclubs. De problemen hebben ook zijn weerslag op de gemeente Breda zelf.

VNG-enquête naar prioriteiten in veiligheid

11-01-2013

Wat zijn binnen uw gemeente belangrijke thema's op het gebied van veiligheid? Waar zet u op in? Doe mee met een enquête hierover van de VNG.

Integrale Veiligheidsmonitor 2013

02-01-2013

Wat is de stand van zaken rond de Integrale Veiligheidsmonitor? De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) schrijft in een brief aan haar leden over de doorontwikkeling en de procedure voor deelname in 2013.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.