Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

2018

Terugblik VNG-commissie Raadsleden en Griffiers december

21-12-2018

De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers kwam begin december bijeen om onder andere te spreken over thema’s als ondermijning, het programma Democratie in Actie en het herziene beleidskader voor gemeentelijke herindelingen. Dit was de tweede vergadering in de nieuwe samenstelling, vandaar dat ook de gezamenlijke ambities en portefeuilleverdeling van de commissie werden besproken.

Herziene Handreiking Prostitutiebeleid

19-12-2018

De Handreiking Prostitutiebeleid is herzien. Met deze handreiking ondersteunt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gemeenten bij het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van hun prostitutiebeleid.

Verruimde sluitingsbevoegdheid drugspanden: VNG-reactie

14-12-2018

De Eerste Kamer stemde deze week in met verruiming van de sluitingsbevoegdheid van drugspanden door burgemeesters. De VNG ziet dit als mooie stap in aansluiting op de wensen uit de 'proeve van wetgeving: Voorkomen en Aanpakken ondermijning’, opgesteld door de Regioburgemeesters.

Kabinet presenteert nieuwe visie op veilig verkeer

07-12-2018

Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, aan de Tweede Kamer laten weten.

Wat zegt de gemeenteraad over elke wijk?

04-12-2018

Over welke wijken of buurt praat de gemeenteraad en waar gaat dat dan over? De app WaarOverheid.nl geeft daar gemakkelijk inzicht in. Ontwikkelaar Alex Olieman, werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam, gebruikte onder andere open data van het CBS om deze app te maken. Olieman: ‘Wij willen dat inwoners meer inzicht krijgen in wat de overheid doet.’

Nieuwe modules beschikbaar in digitale leeromgeving

03-12-2018

De raad heeft vele instrumenten ter beschikking om gebruik te maken van zijn positie als hoogste bestuursorgaan. Toch zijn veel raadsleden er nog niet van op de hoogte welke instrumenten dit allemaal zijn. Met de nieuwe Instrumentenwijzer in de digitale leeromgeving kunnen raadsleden gemakkelijk zien welke instrumenten er zoal zijn en hoe deze toegepast kunnen worden.

App Ondermijning gelanceerd

23-11-2018

Onder andere ministers, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden kunnen vanaf nu de hulp van een app inroepen bij de herkenning van ondermijning. De app ging donderdag live op de Dag van de Lokale Democratie waar zo'n 700 raadsleden, lokale bestuurders, ambtenaren en griffiers bijeen kwamen om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Nieuwe raadsleden en veiligheid

22-11-2018

In totaal 725.000 Nederlanders in 37 gemeenten mochten woensdag naar de stembus voor gemeentelijke herindelingsverkiezingen. Dat betekent in veel gevallen ook nieuwe raadsleden in de gemeenteraden.

VNG teleurgesteld over AMvB Cannabisbeleid

19-11-2018

Vorige week verscheen de AMvB van de ministeries van JenV en VWS over het Cannabisbeleid ('wietexperiment'). De VNG is teleurgesteld over het resultaat: er is weinig ruimte voor lokaal maatwerk, en de voorwaarden die worden gesteld, brengen veel praktische knelpunten met zich mee.

Wijziging Boa-beleidsregels: stand van zaken

13-11-2018

Per 1 januari 2019 worden aanpassingen in de bevoegdheden van boa's doorgevoerd. De VNG heeft een overzicht opgesteld met daarin de laatste ontwikkelingen.

Hoe kunnen gemeenten nieuwe taken Veilig Thuis financieren?

09-11-2018

Gemeenten hebben voor de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling nieuwe taken gekregen. Hoe kunnen gemeenten deze nieuwe taken financieren? In deze factsheet wordt uitgelegd hoe dat is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).

Begroting Justitie en Veiligheid: aandachtspunten VNG

07-11-2018

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Justitie en Veiligheid. De VNG vraagt de Kamerleden daarbij aandacht voor vier onderwerpen: de aanpak van ondermijning, het experiment gesloten coffeeshopketen, het probleem van drugsdumpingen en de inzet van BOA's.

Raadslid? Gebruik de compententiescan

29-10-2018

Op zoek naar houvast bij het kiezen van cursussen, trainingen en opleidingen? Doe de competentiescan voor raadsleden, dan krijgt u binnen tien minuten inzicht in hoe u scoort op twaalf verschillende competenties.

Regionale samenwerking 2.0

23-10-2018

Een belangrijk aandachtspunt voor elke (nieuwe) gemeenteraad is regionale samenwerking. Immers, een steeds groter deel van de gemeentebegroting gaat naar regionale samenwerkingsverbanden. En een groot deel van de gemeentelijke ambities en opgaven wordt binnen de regio gerealiseerd. Maar hoe houd je als raad nu grip op deze verbanden en zorg je dat ze niet te veel op afstand komen te staan?

CCV gaat veiligheidsscans uitvoeren op woningen burgemeesters

22-10-2018

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaat veiligheidsscans doen bij woningen van burgemeesters. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten nu burgemeesters vaak doelwit zijn van agressie en bedreiging.

Grip op jeugdzorg: vijf belangrijke handvatten voor raadsleden

19-10-2018

Jeugdzorg is een van de dossiers waarbij het voor raadsleden lastig is om er grip op te krijgen. Er dreigen wachtlijsten, financiële tekorten en er zijn veel betrokken organisaties. Welke rol heeft de raad hierbij, hoe betrokken moet de raad zijn bij het oplossen van problemen en welke vorm van ondersteuning is er beschikbaar voor raadsleden om de goede keuzes te maken.

Raad moet beter kunnen sturen op de Wmo

09-10-2018

De gemeenteraad is nog niet goed in staat om vast te stellen of de stad de gewenste resultaten behaalt op het gebied van de Wmo. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen. Van het college van B&W ontvangt de raad wel veel informatie, maar het overzicht en de samenhang laten nog te wensen over. Daardoor is de raad niet in staat te bepalen in welke mate de gewenste doelstellingen worden gerealiseerd en wordt sturen en bijsturen lastig.

App helpt raadsleden bij bestrijding ondermijning

03-10-2018

Raadsleden kunnen binnenkort de hulp van een app inroepen bij de bestrijding van ondermijning. Het RIEC Midden-Nederland heeft tijdens de Dag voor de Raad de app gepresenteerd die de raadsleden hierbij kan gaan helpen.

‘Raadsleden: wees niet naïef over ondermijning!’

01-10-2018

Raadsleden kregen tijdens de jaarlijkse Dag voor de Raad kregen adviezen over het bestrijden van ondermijning. “Leg uw naiviteit over ondermijning af, bevraag uw burgemeester en draag uw college op in gesprek te gaan om zaken in de sfeer van ondermijning uit te zoeken”. “Toon voorbeeldgedrag in uw omgangsvormen” en “probeer niet te reguleren wat illegaal is.”

Wetsvoorstel wietexperiment: VNG-inbreng bij Tweede Kamer

28-09-2018

De Tweede Kamer staat aan het begin van de behandeling van het voorstel tot de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Voor de VNG aanleiding zich tot de Kamer te richten om een aantal voor gemeenten belangrijke punten mee te geven.

Raad steeds minder bewust van eigen regierol in lokale veiligheid

24-09-2018

Gemeenteraadsleden zijn zich steeds minder bewust van de zeggenschap die de raad heeft over het lokale veiligheidsbeleid. De helft van de raadsleden denkt dat de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de prioriteiten van het lokale veiligheidsbeleid ligt bij 'de driehoek': het overleg tussen burgemeester, politie en het OM. Formeel is het echter de gemeenteraad die deze prioriteiten mag stellen.

Inschrijving Nationaal Raadsledendebat geopend

19-09-2018

Vindt u het interessant om met raadsleden uit het hele land in debat te gaan over vraagstukken die spelen in iedere gemeenteraad, van Appingedam tot aan Landgraaf? Dit kan op het Nationaal Gemeenteraadsdebat. Een dag waarin geïnformeerd worden samenvalt met zelf debatteren en pitchen.

Terugblik VNG-cie Raadsleden en Griffiers september 2018

17-09-2018

De commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 6 september voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. Na een korte kennismakingsronde is onder meer gesproken over een reactie aan de minister over haar voorstel voor de lokale rekenkamers en over het programma Democratie in Actie.

Tussenstand wetsvoorstel experiment cannabis

07-09-2018

De VNG heeft een ledenbrief opgesteld met daarin een overzicht van de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel Experiment gesloten coffeeshopketen. In de brief gaat de VNG in op de wijze waarop de vereniging namens de leden heeft gereageerd op de initiatieven van het Kabinet en de verdere invulling van het ‘uniform experiment gesloten coffeeshopketen’.

Buurtbemiddeling: Kwart van de gemeenten moet nog over de brug komen

28-08-2018

Buurtbemiddeling groeit als kool. Het is de 1ste hulp bij burenruzie. 75% van de gemeenten biedt intussen buurtbemiddeling aan hun inwoners; een kwart moet dus nog over de brug komen.

Aanmelding Dag voor de Raad 2018 geopend

27-08-2018

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert in de middag van 28 september de jaarlijkse Dag voor de Raad in Tilburg. Het thema van de dag is 'Raad, veiligheid en ondermijning'. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk.

Openbare orde en de raad

17-08-2018

De raad stelt kaders, maar voert zelf niet uit. Het beste voorbeeld van deze rolverdeling is de openbare orde. De burgemeester mag in zijn eentje de bevoegdheden toepassen die voortkomen uit de kaders van de gemeenteraad. Waar in dit stuk komt de raad voor?

Wijzigingen in de model-APV, zomer 2018

08-08-2018

De VNG publiceert elke zomer een aanpassing van de Model Algemene plaatselijke verordening. Aanleiding voor de wijzigingen zijn ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en tips, verzoeken en opmerkingen die de VNG het afgelopen jaar ontving van gemeenten. Dit jaar zijn er onder andere aanpassingen op het gebied van vechtsportevenementen, gevaarlijke honden en woonoverlast.

Hoe transparant moet een raadslid zijn?

24-07-2018

Als raadslid kom je veel te weten over wat er in een gemeente speelt. Daar tegenover staat dat de burgers namens wie jij in de raad zit vormt, ook het een en ander over jou mogen weten. Betaalde en onbetaalde nevenfuncties moeten daarom altijd openbaar zijn.

Wat kan en mag een raadslid bij belangenverstrengeling?

19-07-2018

Als raadslid sta je met één been in de raad en met één been samenleving. Het is bijna onvermijdelijk dat je een keer een raadsbesluit moeten nemen over iets waar je zelf ook belanghebbende in bent. Wat zegt de wet hierover? En wat valt aan te raden om in zulke situaties te doen?

Terugblik cie Bestuur en Veiligheid 21 juni

17-07-2018

De vergadering van 21 juni was de laatste uit de periode 2014-2018. Er werd onder meer teruggeblikt op het eerste bestuurlijk overleg van minister Ollongren (BZK), het IPO, de Uvw en de VNG over Bestuur en Democratie. Het overleg werd als een constructief ervaren. De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid (B&V) besprak verder de experimenten gesloten coffeeshopketen, de Wet open overheid (Woo) en de evaluatie van het eigen functioneren.

CCV-directeur: "Met de bedreiging van raadsleden wordt een grens overschreden"

04-07-2018

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gaan zich samen inzetten voor de veiligheid van raadsleden. "Het CCV helpt raadsleden bewust te maken van het belang van veiligheid. Daarin is het CCV een waardevolle partner", aldus Henk Bouwmans, directeur van de vereniging, vandaag bij de ondertekening van samenwerkingscontract.

Hulp bij geweld tegen lokale politici

25-06-2018

Een landelijk ondersteuningsteam en veiligheidsscans moeten politieke ambtsdragers helpen bij agressie en geweld. Dat staat in de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2018, die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Benchmark jeugdzorg: Vergelijk uw gemeente met land en regio

22-06-2018

Wilt u weten hoe uw gemeente het doet op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, in vergelijking met uw jeugdregio en de rest van het land? Kijk dan op de benchmark jeugdzorg van het CBS.

Maak als raad verbinding tussen zorg en veiligheid

19-06-2018

Raadsleden moeten belangrijke beslissingen maken op het gebied van jeugd, zorg en participatie. Inwoners moeten vaker berusten op hun eigen verantwoordelijkheid als zij behoefte hebben aan zorg. Dit kan tot gevolg hebben dat inwoners langer thuis blijven wonen, terwijl zij niet goed genoeg voor zichzelf kunnen zorgen. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee.

VNG: Terecht accent op aanpak illegaal vuurwerk

11-06-2018

Het kabinet maakte 8 juni bekend geen landelijk verbod te willen op knalvuurwerk en vuurpijlen. In reactie op het rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid liet de VNG onlangs weten dat de focus vooral moeten liggen op de aanpak van illegaal vuurwerk.

Houd als raad vinger aan de pols bij aanpak drugsoverlast

04-06-2018

Het is noodzakelijk om als raad zicht te houden op overlast van coffeeshops en illegale hennepteelt. De raad kan vervolgens het college aansporen om hier actie op te ondernemen. Dit is een van de tips van het centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in hun bundel ‘Focus op Veiligheid’.

Stimuleer inbraakpreventie en samenwerking door burgers

28-05-2018

Woninginbraak komt in vrijwel elke gemeente en elke wijk voor. Om inbraak te voorkomen kunnen inwoners vaak veel doen. De gemeenteraad kan diverse maatregelen treffen om inwoners hierin te stimuleren.

Aandacht voor aanpak ondermijning tijdens VNG Jaarcongres

21-05-2018

Ondermijning is als de boven- en onderwereld met elkaar verweven raken, en als georganiseerde criminaliteit zich weet in te dringen in de lokale politiek. Hoe kunnen gemeenten zich daartegen wapenen? Daarover gaat één van de middagsessies van het VNG Jaarcongres.

Nazorg bedreigde raadsleden verdient extra aandacht

18-05-2018

Raadsleden, die te maken hebben gehad met agressie, bedreiging en intimidatie, moeten na bedreigende situaties beter worden ondersteund op emotioneel vlak. Deze aanbevelingen worden gedaan in het rapport ‘Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden’.

Cameratoezicht vraagt zorgvuldige afweging gemeenteraad

14-05-2018

Camera’s kunnen gebruikt worden om het toezicht op de openbare ruimte te verbeteren. Maar gemeenteraden dienen wel met een aantal zaken rekening te houden als ze camera’s binnen de openbare ruimte willen inzetten.

Ondermijning vraagt bewustzijn gemeenteraad

04-05-2018

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit kan in elke gemeente voorkomen, en vraagt dus om blijvende aandacht van de gemeenteraad. Dat is een van de tips van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om als raad grip te krijgen op het veiligheidsbeleid van de gemeente.

Raadsleden onder vuur vanwege integriteit verdienen meer rechtsbescherming

01-05-2018

Raadsleden die onder vuur komen te liggen vanwege een integriteitskwestie hebben meer rechtsbescherming nodig. “Er is geen rechtsbescherming en evenmin is er een ‘hogere’ instantie die de feiten uit het integriteitsonderzoek nog eens beoordeelt, weegt en van een nieuw oordeel voorziet”, concludeert een onderzoekscommissie in het rapport Groter dan ik ben.

Terugblik VNG-cie Raadsleden en Griffiers april

26-04-2018

De commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 19 april bijeen om te spreken over onder meer informatieverstrekking aan de raad, het ROB-advies 'Voor de publieke zaak', integriteit en de benoeming van wethouders, en de rol van de raad in de informatiesamenleving.

Blog 'Crisisbeheersing: 3 rollen gemeenteraad'

24-04-2018

Het werk voor de nieuwe gemeenteraden is inmiddels weer in volle gang. Met als grootste kluif het inlezen in de vele dossiers. Een daarvan is crisisbeheersing. Roy Johannink schreef hierover de blog 'Crisisbeheersing: 3 rollen gemeenteraad'.

Werk als raad samen voor grip op regionaal veiligheidsbeleid

20-04-2018

Bij grensoverschrijdende veiligheidsproblemen werken gemeenten samen met verschillende regionale instanties. Ook gemeenteraden kunnen invloed uitoefenen op deze samenwerking. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft tips voor meer grip op regionaal veiligheidsbeleid.

Overzicht van het opleidingsaanbod voor raadsleden

16-04-2018

Opleidingen, trainingen, e-learningmodules, maar ook handreikingen, animaties etc.: het 'leeraanbod' voor raadsleden is groot en divers. Op de Leeromgeving voor raadsleden vindt u een overzicht van het totaalaanbod aan leermiddelen.

Hou als raad zicht op de politie-inzet binnen uw gemeente

11-04-2018

De gemeenteraad gaat niet per definitie over politie-inzet in de gemeente. De raad vindt echter wel dat zij op dit moment te weinig invloed hebben op het gebied van politie. Dit bleek uit onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Netwerk wil naar een weerbaar en veilig openbaar bestuur

06-04-2018

Zo'n dertig landelijke en lokale partners ondertekenden gisteren de Intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur. Het netwerk zal zich inspannen voor een weerbaar openbaar bestuur waar bestuurders én ambtenaren hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen.

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

03-04-2018

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid vergaderde 22 februari. De leden bespraken de stand van zaken van de Wet open overheid. Het bezoek van de heer Kuijken tijdens de vergadering van 25 januari, was aanleiding om de concept-reactie op het Rapport Evaluatie Politiewet te bespreken.

Nieuw: e-learning modules voor raadsleden

27-03-2018

Wilt u zich voorbereiden op het raadslidmaatschap of meer leren over inhoudelijke onderwerpen of uw taken als raadslid? Dat kan nu via www.leerplatformraadsleden.nl!

Geen extra integriteitscheck voor raadsleden

22-03-2018

Er komt voorlopig geen verplichting voor raadsleden om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Er komt wel een basistoets integriteit en een verplichting voor kandidaat-wethouders om een VOG aan te leveren. Dit besluit heeft minister van Binnenlandse Zaken Ollongren per brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Raadslid.Nu verder als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

21-03-2018

Raadslid.Nu gaat verder onder een nieuwe naam: Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Aan het doel van de organisatie verandert niks: raadsleden ondersteunen en bij elkaar brengen.

NOS: Criminelen regelen zaakjes via gemeenteraad

13-03-2018

Lokale partijen doen te weinig om infiltratie door criminelen te voorkomen, zegt Emile Kolthoff, hoogleraar criminologie en lector ondermijning aan de hogeschool Avans. De partijen weten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen te weinig over hun aspirant-raadsleden en vooral over hun mogelijke beïnvloedbaarheid door criminelen. "Dat zou beter kunnen als de partijen meer werk maken van de screening van kandidaat-raadsleden", zegt Kolthoff.

Raadsleden maken zich zorgen om integriteit

12-03-2018

Eén op de vijf raadsleden (20%) maakt zich zorgen over de integriteit van de andere raadsleden in hun eigen gemeenteraad. Toch voeren lang niet alle partijen in gemeenten selectieprocedures om integriteitsproblemen te voorkomen. Eén op de zes raadsleden (17%) heeft binnen de eigen partij geen screeningsprocedure gehad voor kandidaat-raadsleden. In sommige gevallen vond er zelfs geen sollicitatiegesprek plaats.

Analyse veiligheid in verkiezingsprogramma’s grote steden: Grotere rol voor wijkagent en inwoner

08-03-2018

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen uit de grote steden geanalyseerd* op het onderwerp veiligheid. Uit de analyse blijkt dat politieke partijen veel aandacht hebben voor de politie in het algemeen en de wijkagent in het bijzonder. Ook willen veel partijen inwoners stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun eigen wijk.

Terugblik VNG-cie Raadsleden en Griffiers februari

28-02-2018

De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 22 februari bijeen. Op de agenda stonden onder meer: ondermijning, lokale democratie, het Interbestuurlijk Programma, de raadsledenvergoeding en het Ronde Tafelgesprek van de Tweede Kamer op 8 maart over de positie van raadsleden.

Veiligheid belangrijkste thema bij raadsverkiezingen

14-02-2018

Veiligheid, criminaliteit en openbare orde zijn voor kiezers de belangrijkste thema's bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder 3.576 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Raadsleden signaleren intimidatie en ondermijning

12-02-2018

Een op de zeven raadsleden (14%) signaleert beïnvloeding vanuit de onderwereld in de eigen lokale politiek. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden samen met EenVandaag onder circa 1.350 zittende raadsleden. Negen procent van de ondervraagde raadsleden denkt dat er zelfs criminelen hebben geprobeerd op een kieslijst in hun gemeente te komen.

Het CCV lanceert zelfscan persoonlijke veiligheid voor ambtsdragers

08-02-2018

Speciaal voor politieke ambtsdragers heeft het CCV de zelfscan persoonlijke veiligheid gelanceerd. Door het beantwoorden van 18 vragen in 4 categorieën kunnen politieke ambtsdragers nagaan wat ze kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen.

CCV-directeur: "We moeten een barrière maken voor mensen met slechte intenties"

05-02-2018

Criminelen of criminele bendes die via de gemeenteraad toegang willen krijgen tot de lokale politiek. Daar zijn al langer grote zorgen over. Want wie halen de lokale politieke partijen in huis bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart? "Screen je kandidaten en vraag door wanneer nieuwe mensen zich aanmelden bij jouw partij. Het is helaas zo dat niet iedereen die zich aanmeldt bij een partij, altijd het beste voor heeft", geeft CCV-directeur Patrick van den Brink als tip in het NOS Journaal.

Enquête over agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

02-02-2018

I&O Research voert vanaf deze maand een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uit. Volksvertegenwoordigers en bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen worden benaderd voor een persoonlijke enquête. Griffiers en secretarissen krijgen een vragenlijst over het beleid van hun organisatie.

Terugblik VNG-cie Bestuur & Veiligheid januari

01-02-2018

Minister Kajsa Ollongren van BZK wil graag samenwerken met de VNG en gemeenten aan de ontwikkelagenda lokale democratie. Ze was op 25 januari op kennismakingsbezoek bij de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.

“Verklaring omtrent gedrag beperkt passief kiesrecht raadsleden”

29-01-2018

Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor raadsleden werkt niet. Dat stelt prof. Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur. Volgens de Groningse hoogleraar staatsrecht creëert een verplicht gestelde VOG-verklaring voor gemeenteraadsleden een schijnveiligheid. Bovendien belemmert een VOG-verklaring het recht van inwoners om als raadslid te worden gekozen.

Lector Ondermijning Emile Kolthoff: "De onderwereld zit met z'n tengels aan de bovenwereld"

29-01-2018

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, neemt de aandacht voor criminelen die mogelijk infiltreren in de gemeenteraad toe. Emile Kolthoff, lector ondermijning aan de Avans Hogeschool, sprak over dit onderwerp in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant. "Politieke partijen moeten beter in de gaten hebben of hun kandidaten wel uit het goede hout zijn gesneden."

Terugblik workshops sociaal domein bij Raadsledencongres

26-01-2018

Welke rol heeft de raad/kan de raad pakken bij de enorme uitdagingen in het sociaal domein (begeleiding en ondersteuning op het terrein van langer thuis wonen, (arbeids)participatie en jeugdhulp)? Die vraag stond centrraal in twee workshops tijdens het Landelijk Raadsledencongres op 20 januari.

Basisopleidingsprogramma voor raadsleden beschikbaar

25-01-2018

Wat moet je als (nieuw) raadslid weten en kunnen? Hoe geven raadsleden invulling aan de eigen rol en welke ontwikkelbehoeften brengt dit met zich mee? Welke cursussen en trainingen passen daarbij?

‘Focus op veiligheid’: Nieuwe publicatie voor raadsleden

18-01-2018

Speciaal voor (nieuwe) raadsleden is er nu de publicatie ‘Focus op veiligheid’. De publicatie geeft inzicht in het veiligheidsveld en laat zien wie welke rol heeft. Ook maakt het document inzichtelijk wat de rol van raadsleden op het gebied van veiligheid kan zijn. Hiermee kunnen raadsleden het veiligheidsveld beter doorgronden en een positieve bijdrage leveren aan het lokale veiligheidsbeleid.

Johan Remkes wil VOG voor raadsleden

15-01-2018

Volksvertegenwoordigers die criminele banden hebben, moeten kunnen worden geschorst als lid van de gemeenteraad, Provinciale Staten of de Staten-Generaal. Johan Remkes, commissaris van de Koning (cvdK) van Noord-Holland vindt dat zo’n bepaling moet worden opgenomen in de Ondermijningswet, waaraan het Kabinet aan werkt. De cvdK vindt tevens dat alle volksvertegenwoordigers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen.

Avans Open College: Criminelen willen invloed op politiek

12-01-2018

Criminele beïnvloeding is aan de orde van de dag, want criminelen weten inmiddels dat invloed op de politiek vaak net zoveel oplevert als dreigen met wapens en geweld. Dat was woensdagavond de strekking van het Avans Open College.

Ruim een kwart van de raadsleden vermoedt integriteitsschendingen bij collega's

08-01-2018

17% van de raadsleden in Noord-Holland geeft aan niet-integere collega-raadsleden te kennen. Nog eens 27% van de raadsleden geeft aan een vermoeden te hebben van ‘foute’ raadsleden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van het Noordhollands Dagblad.

Doe aan zelfreflectie en zorg voor weerbare politici

02-01-2018

Integriteit, integritisme en reputatiemanagement. Denk actief na over integriteit en bevorder de weerbaarheid van politieke ambtsdragers zijn. Dat waren een paar belangrijke boodschappen tijdens de ‘Integriteit in de avond’.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.