Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Terugblik VNG-cie Raadsleden en Griffiers september 2018

17-09-2018

De commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 6 september voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. Na een korte kennismakingsronde is onder meer gesproken over een reactie aan de minister over haar voorstel voor de lokale rekenkamers en over het programma Democratie in Actie.

Lokale rekenkamers

Als reactie op het concept wetsvoorstel Wet versterking decentrale rekenkamers geeft de commissie R&G aan dat zij eerst de resultaten van de brede werkgroep lokale rekenkamers wil afwachten. Met de gegevens van deze werkgroep kan, op een later moment, een gezamenlijke toekomstbestendige keuze gemaakt worden. Nu overgaan tot afschaffing van de rekenkamerfunctie is te vroeg. De commissie ondersteunt het uitgangspunt om, waar nodig, de lokale rekenkamer(functie) te verbeteren.

Financiering verhoging raadsleden vergoeding kleine gemeenten

Gesproken wordt over de structurele financiering van de vergoeding voor raadsleden in gemeenten van minder dan 24.000 inwoners. De minister van BZK en VNG delen de mening dat de vergoeding voor raadsleden in gemeenten met minder dan 24.000 inwoners gelijk gesteld zou moeten worden met die van raadsleden in gemeenten van 24.001-40.000 inwoners.

Over de wijze van financiering is nog geen overeenstemming. De commissie R&G stelt het bestuur voor te gaan voor structurele financiering door het ministerie van BZK. De rechtspositie van politieke ambtsdragers is immers formeel een verantwoordelijkheid van de minister, de financiering ook.

Reactie op kamerbrief Democratie in Actie

De commissie bespreekt de concept VNG-reactie op het Plan van aanpak versterking lokale democratie en bestuur, die de minister van BZK voor de zomer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De commissie is blij met de aandacht voor vernieuwing en versterking van de lokale democratie. Er gebeurt op dit vlak al veel binnen gemeenten, de minister kan hierbij ondersteuning bieden. De commissie R&G ziet graag een vertaling van de plannen in concrete acties en wil nauw betrokken blijven bij het Programma Democratie in Actie.

Interbestuurlijk Programma (IBP)

De commissie staat stil bij dit programma. De commissie stelt vast dat zij nog niet betrokken is bij dit programma. Er zijn drie onderwerpen waarbij de commissie R&G graag wil samenwerken met de in het programma genoemde commissies: Goed openbaar bestuur zowel wat betreft de i-samenleving als de democratische opgave en de passende financiële verhoudingen. De voorzitter neemt dit mee naar de vergadering van het bestuur.

Aan de programmamanager wordt de vraag gesteld wat het IBP betekent voor een raadslid in een gemeente. Dit wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van het programma.

Aanpassing referendumverordening en betrokkenheid in klankbordgroep

De commissie stemt in met een actualisering van de model referendumverordening en de ontwikkeling van een bredere handreiking (wanneer kies je als raadslid voor een referendum en welke andere mogelijkheden zijn er). Drie commissieleden geven aan te willen deelnemen aan de klankbordgroep die de ontwikkeling van modelverordening en handreiking inhoudelijk zal begeleiden. Voor de klankbordgroep zijn ook enkele wetenschappers met (lokale) referenda ervaring uitgenodigd.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.