Raadsleden & Veiligheid

Partners

 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl

Terugblik VNG-cie Raadsleden en Griffiers april

26-04-2018

De commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 19 april bijeen om te spreken over onder meer informatieverstrekking aan de raad, het ROB-advies 'Voor de publieke zaak', integriteit en de benoeming van wethouders, en de rol van de raad in de informatiesamenleving.

VNG Denktank

De voorzitter van de 4e VNG Denktank, Milo Schoenmaker (burgemeester van Gouda), nodigt de commissie R&G uit om in gesprek te gaan over de aanbevelingen van het conceptrapport van de 4e VNG Denktank over regionale samenwerking. Een delegatie van de commissie heeft binnenkort een gesprek met Schoenmaker.

Informatieverstrekking aan de raad

Commissielid Gerard Vrenken (griffier in Tilburg) schreef een notitie over informatieverstrekking aan de raad. Er is volgens hem geen gebrek aan instrumenten om verlangde informatie te krijgen. Het probleem zit hem vaak in cultuuraspecten: worden afspraken nageleefd, zijn ambtenaren benaderbaar voor technische uitleg etc. Een VNG-handreiking op basis van de notitie kan het gesprek in de gemeente op gang brengen, zeker als de cultuur een probleem is. De commissie stelt verder voor een workshop over dit onderwerp te houden tijdens Raad op Zaterdag.

ROB-advies 'Voor de publieke zaak'

De commissie vraagt de VNG een reactie te geven op het rapport 'Voor de publiek zaak' van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Daarnaast wil zij graag met de ROB in gesprek over het rapport. De belangrijkste opmerkingen van de commissie R&G:

 • Het voorstel om in kleine gemeente de vergoeding te verhogen maar die in grote gemeenten te verlagen, wordt niet gedeeld. De raadsledenvergoeding stelt een raadslid in staat om politiek verlof te kopen. Een vergoeding moet dit mogelijk te maken. (Dit besef is er niet altijd, ook niet bij raadsleden zelf).
 • Het raadslidmaatschap is een politieke functie en die kost nu eenmaal tijd. Dit verhoudt zich niet met de ROB-voorstel om te schrappen in activiteiten, al is het goed om kritisch te blijven op de tijdsbesteding.
 • Meer focus in het raadsledenwerk vraagt vooral om betere ondersteuning en professionalisering van raadsleden. Niet elke raad regelt hiervoor een budget. De commissie stelt voor om dit wettelijk te regelen, bijvoorbeeld door het verplicht stellen van een percentage of bedrag in de begroting dat raadsleden kunnen gebruiken voor ondersteuning. Wettelijke normen voor de griffieondersteuning zijn ook gewenst, gelet op de grote verschillen hierin tussen gemeenten.
 • De commissie ziet graag een regeling voor raadsleden die verlof kopen conform de terugkeergarantie voor wethouders. Daarnaast vraagt zij aandacht voor andere verlofmogelijkheden naast de bestaande regeling voor ziekte- en bevallingsverlof.

De commissie gaat graag in op de uitnodiging van BZK voor overleg over mogelijkheden voor toerusting en ondersteuning van raadsleden, via het programma Democratie in Actie dat in ontwikkeling is.

Integriteit lokale bestuurders

De commissie besprak de analyse ('second opinion') van Elzinga en Korten naar aanleiding van de integriteitskwestie in Brunssum. Commissieleden Marieke van Doorn en Heleen van Dijk schuiven aan bij de bespreking van dit rapport in de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid in mei. De belangrijkste opmerkingen van de commissie R&G:

 • Uniformering en certificering van de risicotoets door screeningsbureaus is belangrijk, de verschillen in offertes zijn groot.
 • De commissie is geen voorstander van een wettelijk verplichte risicotoets.
 • Over de taakuitbreiding van de commissie voor geloofsbrieven wordt verschillend gedacht. Is het niet de gemeente zelf die de invulling moet bepalen? De vraag is ook of de commissie voor geloofsbrieven toegang moet hebben tot alle screeningsinformatie. Wellicht is het beter dat de burgemeester deze informatie heeft en die op hoofdlijnen deelt met de raad.
 • De interventiemogelijkheid voor de minister bij een patstelling moet nader worden uitgewerkt. Wanneer betrek je de minister en wanneer de Commissaris van de Koning? En wat zijn de instrumenten voor die interventie?

Informatiesamenleving en de rol van de raad

De VNG-leden stelden in 2015 de digitale agenda 2020 vast. Sjors Slaats (raadslid in Waalwijk), lid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, licht toe hoe de techniek en de informatierevolutie van invloed zijn op onze samenleving. Conclusie van de commissie R&G: de raad heeft vooral een rol in het stellen van de kaders en moet op strategisch niveau nadenken over welke gemeente je wilt zijn en in welke soort gemeente je inwoners willen leven. Als de randvoorwaarden zijn vastgesteld, kan daaraan worden getoetst bij projecten, programma’s, verordeningen etc.

In het algemeen hebben colleges de plicht om raden goed te betrekken bij digitaliseringsvraagstukken. De commissie R&G vraagt de VNG zich hierbij ook te richten op griffiers: zij hebben een rol en taak om dit onderwerp te agenderen bij de raad.

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Digitaliseringsvraagstukken spelen een belangrijke rol in de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) via de VNG. De algemene ledenvergadering (ALV) maakt keuzes en neemt besluiten over de GGU, de commissie besprak hoe gemeenteraden beter betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. Gemeenten hebben verschillende manieren om de besluitvorming van de ALV voor te bereiden, het is goed als raad en college hierover in gesprek gaan. Het is niet altijd mogelijk dit onderwerp nog in een reguliere raadsvergadering te bespreken,de griffier kan vooraf kijken hoe een overlegmoment kan worden ingepland.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.