Raadsleden & Veiligheid

Partners

Kaders stellen

De gemeenteraad stelt de kaders van het lokale veiligheidsbeleid vast. Raadsleden dienen er vooral op toe te zien dat beleidskaders lokale betekenis hebben: dat ze aansluiten op de lokale veiligheidssituatie.

In de praktijk worden beleidsdoelstellingen vaak geformuleerd door bestuurders, gezagsdragers of veiligheidsprofessionals. Dat is op zich geen probleem. Het is echter wel van groot belang dat raadsleden bedenken hoe het beleid kan worden aangepast op de lokale situatie. Met andere woorden, de raad moet vaststellen welke doelstellingen de gemeente nastreeft. Het is van groot belang dat de raad deze doelen helder en scherp stelt.

Lokale prioriteiten

Een belangrijk ijkpunt is de lokale betekenis van prioriteiten. Er kunnen lokale veiligheidsvraagstukken zijn die weinig of geen aandacht krijgen in bestaand of voorgenomen beleid en visa versa. In dat geval kunnen raadsleden beleidskaders formuleren en agenderen. Dit betekent dat de algemene lokale kennis van raadsleden over het reilen en zeilen in hun gemeente een steeds belangrijker basis vormt bij de kaderstellende functie.

Tips en aandachtspunten

 • Beoordeel of in het lokale veiligheidsplan en –beleid alle onderwerpen aan de orde komen die er lokaal toe doen. Benut bijvoorbeeld de methode Kernbeleid Veiligheid en de Kwaliteitstoets IVP om te beoordelen of alle relevante onderwerpen zijn opgenomen.
 • Zorg voor inspraak van bewoners, ondernemers en (publieke) instanties. Dit hoeft niet per se jaarlijks: beter ‘goed’ om het jaar, dan jaarlijks oppervlakkig.
 • Zorg dat veiligheidsplannen niet te breed uitwaaieren: zie erop toe dat focus wordt aangebracht op lokale problemen die prioriteit verdienen.
 • Accepteer geen veiligheidsplannen die louter of vooral een opsomming zijn van maatregelen en daarop gebaseerde meetbare targets: zorg dat bestuurders een visie onder woorden kunnen brengen waarin ze uitleggen welke maatschappelijke effecten ze willen bereiken.
 • Zorg dat de aanpak van prioriteiten in lokale veiligheidsplannen - of concrete projecten op het terrein van sociale veiligheid - worden gebaseerd op een analyse van de criminaliteit of overlast.
 • Beoordeel niet alleen de kwaliteit van de plannen, maar vraag ook door naar het vermogen van de veiligheidsorganisatie om het beleid ten uitvoer te brengen. Is de gemeente of het netwerk in staat tot frontlijnsturing?
 • Benut lokale veiligheidsplannen niet alleen voor de aansturing van lokaal beleid, maar ook om invloed uit te oefenen op politie, justitie en de veiligheidsregio.
 • Beoordeel of de prioriteiten van bovenlokaal georganiseerde organisaties (politie, justitie, veiligheidsregio) aansluiten op de lokale problematiek.
 • Leg niet (alleen) in ‘strategische beleidstaal’ uit welke complexe lokale problemen moeten worden aangepakt. Gebruik heldere woorden die duidelijk maken dat de gemeente dit probleem niet alleen op kan lossen (maar bijvoorbeeld wel in samenwerking met politie, justitie of zorginstellingen).
 • Stel belangrijke lokale wensen in het raadsdebat aan de orde, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de media.
 • Laat bewoners of ondernemers in raadsvergaderingen uitleggen welke problemen ze ondervinden. Ga ook na of het gaat om daadwerkelijke onveiligheid of om onveiligheidsgevoelens.
 • Geef niet alleen de lokale prioriteiten aan, maar ook welke (voorgenomen) beleidsinspanningen van bovenlokale organisaties (bijvoorbeeld de politie of het Veiligheidshuis) niet relevant zijn in uw gemeente.

Meer informatie over raadsleden en veiligheid

raadsleden-en-veiligheid/politieke-kaders-stellen(333,31)
raadsleden-en-veiligheid/politieke-controle(288,144)
raadsleden-en-veiligheid/volksvertegenwoordiging(485,19)
raadsleden-en-veiligheid/specifieke-politieke-functies(770,31)
raadsleden-en-veiligheid/veilige-publieke-taak(705,161)
raadsleden-en-veiligheid/bevoegdheden-burgemeester(461,188)