Raadsleden & Veiligheid

Ketenanalyse veiligheidspartners

Gebruik uw muis om een organisatie binnen de relevantiecirkel te verplaatsen. Klik op een organisatie voor meer informatie. Met het minteken kunt u een organisatie verwijderen. Gebruik de knop 'Partner toevoegen'
om een organisatie toe te voegen.


Welzijnsorganisaties

De invloed op welzijnsorganisaties is groot. Gemeenten zijn opdrachtgever van vele activiteiten. Derhalve kunt u als gemeenteraadslid het college kaders meegeven hoe u de inzet ziet van de welzijnsinstellingen. Over het algemeen houden welzijnsorganisaties zich bezig met maatschappelijk werk, ouderenwerk, jongerenwerk en sociaal-cultureel werk.


Verslavingszorg

De invloed op de verslavingszorg kan groot zijn als uw gemeente contracten heeft afgesloten met een instelling van de verslavingszorg. De verslavingszorg is regionaal gebonden. Zo heet bijvoorbeeld de verslavingszorg in Brabant 'Novadic-Kentron', in Overijssel en Oost Gelderland 'Tactus' en in Zuid Holland 'Bouman GGZ'.


Politie

De invloed op de politie verloopt via de burgemeester. De burgemeester heeft samen met de officier van justitie het gezag over de politie. In de lokale en/of de boven lokale driehoek bepalen de burgemeester en de officier van justitie gezamenlijk de inzet van de politie in de gemeente(n).

Als raadslid kunt de burgemeester vragen om in de driehoek te regelen dat er bepaalde lokale inzet komt van de politie. Dit biedt echter geen garantie. Daarnaast dient u in het gemeentelijke veiligheidsplan duidelijke prioriteiten en eventuele doelen te stellen.

Ook is er een 4 jaarlijks regionaal (politie) beleidsplan waarbij u vanuit uw gemeente de prioriteiten kan meegeven. Dit regionaal beleidsplan dient ook door u, en de andere gemeenteraden in uw politie eenheid, goedgekeurd te worden. Verder kunt u de politiechef eens in de zoveel tijd (minimaal 1x per jaar) uitnodigen bij de gemeenteraad of de commissie die gaat over integrale veiligheid. Hiermee investeert u in de relatie met de politie en is de politie eerder geneigd om uw wensen mee te nemen in de afweging voor de inzet.


Brandweer

De invloed op de brandweer is afhankelijk of uw brandweer gemeentelijk of regionaal is georganiseerd. Op de gemeentelijke brandweer heeft u natuurlijk meer invloed.

Vanaf 1 januari 2014 wordt de brandweer alleen nog via de Veiligheidsregio aangestuurd. De brandweerlieden komen dan in dienst van de Veiligheidsregio. Gemeenten betalen de brandweer dan alleen nog via de Veiligheidsregio. U kunt vragen stellen over de hoogte van de afdracht van uw gemeente aan de Veiligheidsregio. De burgemeester kan deze vragen over de brandweer meenemen naar het overleg van de Veiligheidsregio.

De gemeenteraad stelt in een brandbeveiligingsverordening regels over het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand (art. 3 Wet op de Veiligheidsregio).


GGD

De invloed op de GGD verloopt via een directe subsidierelatie. De gemeenten betalen het grootste deel van de kosten van de GGD via de inwonerbijdrage en de gemeente krijgt een uitkering uit het Gemeentefonds. Elk jaar rond mei wordt de begroting van de GGD aan de gemeente voorgelegd. De gemeenteraad kan hier inzicht in vragen en vragen om behandeling.

De ruim 400 Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Er zijn een aantal zorgtaken op het gebied van de publieke gezondheid waaraan de gemeente bij wet moet voldoen. De GGD is de gemeentelijke dienst die een deel van deze zorgtaken voor de gemeente uitvoert.


Veiligheidsregio

De invloed op de Veiligheidsregio verloopt via de burgemeester. De burgemeester is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio en stemt met de andere burgemeesters af over rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Een keer in de vier jaar wordt een beleidsplan geschreven mede gebaseerd op het risicoprofiel van de Veiligheidsregio. Met het risicoprofiel kan pas mee worden ingestemd als dit met de gemeenteraden is besproken (artikel 15.3 Wet op de Veiligheidsregio). Hier heeft u ook de kans om uw wensen kenbaar te maken ten aanzien van het beleid in het beleidsplan.


Ministeries

De invloed op een ministerie is voor gemeenteraadsleden niet heel groot. Wel kunt u uw College aansporen om bepaalde zaken aanhangig te maken bij de minister of natuurlijk via de eigen partijlijn.


Provincie

De invloed op de provincie is niet heel groot. Indien er zaken bij de provincie spelen waar u als raadslid invloed op uit wil oefenen, kunt u bijvoorbeeld een motie in de raad brengen die het college oproept om in overleg te gaan met het College van Gedeputeerden. Natuurlijk kunt u ook via de eigen partijlijn contact opnemen met gedeputeerden of statenleden.


Buurgemeenten

De invloed op andere gemeenten is niet heel groot, wel kunt u er bij het college erop aandringen dat uw gemeente gaat samenwerken met andere gemeenten om juist op dit schaalniveau voordelen te behalen. Zo is bijna elke gemeente op het terrein van integrale samenwerking aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband.

U kunt uw college vragen hoe deze samenwerking eruit ziet en stimuleren dat uw gemeente op bepaalde beleidsterreinen intensiever gaat samenwerken zoals op jeugdgroepen, georganiseerde criminaliteit en jeugd & alcohol. Natuurlijk kunt u ook contact leggen met gemeenteraadsleden uit andere gemeenten volgens de partijlijn.


Beveiligingsbedrijven

De invloed op beveiligingsbedrijven is direct doordat gemeenten beveiliging kunnen inhuren. Door deze inhuur hebben gemeenten ook directe regie op wat de beveiligingsbedrijven doen.


Boa's

Om overlast, agressie en geweld in wijken en op straat terug te dringen, kunnen gemeenten toezichthouders en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten.

Het gaat vaak om zaken waar de politie niet meer aan toe komt zoals preventieve controles, het aanspreken van mensen op hun gedrag en parkeercontrole.


Jeugdzorg

De invloed op jeugdzorg is soms groot zoals bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (subsidierelatie) en minder groot bij Bureau Jeugdzorg (van de provincie), tenzij daar zorgtrajecten door de gemeente worden afgenomen. Gemeenten zijn verplicht een Centrum voor Jeugd en Gezin te hebben. Bureau Jeugdzorg daarentegen is nog provinciaal georganiseerd. Vanaf 2015 wordt de jeugdzorg bij de gemeenten ondergebracht. U kunt uw gemeentebestuur vragen hoe uw gemeente de decentralisatie van jeugdzorg organiseert.

De decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten is een gevolg van de wens de jeugdzorg bij die bestuurslaag te beleggen die het dichtst bij kinderen en hun opvoeders staat. Hierdoor krijgt de gemeente de regierol op de jeugdzorg waardoor zij veel meer dan tot nu toe zelf richting kan geven aan de lokale jeugdzorg.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een eerste aanspreekpunt voor de jeugdzorg. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen bij de centra terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.

Het Bureau Jeugdzorg kijkt welke hulp nodig is, dit heet ook wel de indicatiestelling. Het Bureau Jeugdzorg kan u zelf helpen of kan u doorverwijzen naar een andere organisatie, bijvoorbeeld bij ernstige gedragsproblemen, psychische problemen of een handicap. Het Bureau Jeugdzorg geeft toegang tot alle jeugdzorg in Nederland.


Justitiepartners

De invloed op justitiepartners is niet heel groot. Justitiepartners zijn bijvoorbeeld de Reclassering, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming. Dit zijn instellingen die door het ministerie van Veiligheid en Justitie worden betaald. Soms heeft de gemeente wel degelijk een directe band met bijvoorbeeld de Reclassering door de inkoop van bepaalde trajecten. U kunt hier als gemeenteraadslid naar vragen en eventuele richtlijnen meegeven.

Partner toevoegen
Toevoegen
pagina afdrukken
  • Opdrachtgeversrol
  • Eigenaarsrol (financieel belang en/of bestuurlijke rol)
  • Interbestuurlijk contact
  • Geen directe formele verbinding
  • Ambtelijke organisatie gemeente
  • In de nabije toekomst grotere rol voor gemeenten

Welzijnsorganisaties(99,336)
Verslavingszorg(244,139)
Politie(374,311)
Brandweer(397,163)
GGD(479,280)
Veiligheidsregio(366,386)
Ministeries(136,201)
Provincie(132,286)
Buurgemeenten(25,226)
Beveiligingsbedrijven(194,86)
Boa's(138,95)
Jeugdzorg(43,129)
Justitiepartners(226,301)