Raadsleden & Veiligheid

Invloed op zorgpartners

Gemeenten en gemeenteraadsleden hebben in meerdere of mindere mate invloed op de activiteiten van de veiligheidspartners in de zorg. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie.

Welzijnsorganisaties

De invloed op welzijnsorganisaties is groot. Gemeenten zijn opdrachtgever van vele activiteiten. Derhalve kunt u als gemeenteraadslid het college kaders meegeven hoe u de inzet ziet van de welzijnsinstellingen. Over het algemeen houden welzijnsorganisaties zich bezig met maatschappelijk werk, ouderenwerk, jongerenwerk en sociaal-cultureel werk.

Verslavingszorg

De invloed op de verslavingszorg kan groot zijn als uw gemeente contracten heeft afgesloten met een instelling van de verslavingszorg. De verslavingszorg is regionaal gebonden. Zo heet bijvoorbeeld de verslavingszorg in Brabant 'Novadic-Kentron', in Overijssel en Oost Gelderland 'Tactus' en in Zuid Holland 'Bouman GGZ'.

GGD

De invloed op de GGD verloopt via een directe subsidierelatie. De gemeente betaalt het grootste deel van de kosten van de GGD via de inwonerbijdrage en krijgt een uitkering uit het Gemeentefonds. Elk jaar rond mei wordt de begroting van de GGD aan de gemeente voorgelegd. De gemeenteraad kan hier inzicht in vragen en vragen om behandeling.

De ruim 350 Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Er zijn een aantal zorgtaken op het gebied van de publieke gezondheid waaraan de gemeente bij wet moet voldoen. De GGD is de gemeentelijke dienst die een deel van deze zorgtaken voor de gemeente uitvoert.

Jeugdzorg

Sinds 2015 is de jeugdzorg bij de gemeenten ondergebracht. Zij is bestuurlijk en financieel verantwoordelijkheid voor:

  • de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering;
  • het lokaal preventief jeugdbeleid;
  • voor de aanpak van jeugdgroepen en voor de uitvoering van het jeugdbeleid;
  • (regionaal) de advisering en verwerking van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis);
  • het verzorgen van de vrijwillige en gedwongen jeugdzorg, de jeugd-GGZ, en de zorg voor jongeren in verband met een verstandelijke beperking;
  • de begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf op basis van de AWBZ.

De gemeente heeft de plicht om jeugdigen hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Als bijvoorbeeld (specialistische) jeugd-GGZ nodig is, moet deze worden geboden. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdhulp en voor het optimaliseren van een effectieve uitvoering. De gemeente kan diverse partijen aanspreken op de uitvoering van taken. De gemeente stelt (kwaliteits) eisen aan instellingen en preventiemedewerkers die in opdracht van de gemeente werken.

Meer informatie over invloed op veiligheidspartners

veiligheid-en-politiek/sturen-op-politie(308,45)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-toezicht-en-handhaving(555,173)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-de-veiligheidsregio(475,16)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-brandweer(780,155)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-zorgpartners(737,15)
veiligheid-en-politiek/invloed-op-burgemeester(308,181)