Raadsleden & Veiligheid

Partners

Integriteit en veiligheid

Het veiligheidsveld ‘Integriteit en Veiligheid’ uit Kernbeleid Veiligheid omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke integriteit c.q. op belangrijke regels en anders afspraken in het kader van de veiligheid en stabiliteit van onze samenleving. Deze verschijnselen hebben potentieel dan ook een omvangrijke veiligheidseffect.

Ze kunnen in meest extreme vorm fundamenteel ontwrichtend werken. Thema’s binnen dit veiligheidsveld zijn georganiseerde criminaliteit en ondermijning, radicalisering en polarisatie, ambtelijke en bestuurlijke integriteit en de veiligheid van politieke ambtsdragers.

Bijzondere kenmerken overheidstaken

Burgers dienen zich voor veel aangelegenheden tot de overheid te wenden. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur en aan degenen die daarin functioneren. De bijzondere kenmerken van de overheidstaken, zoals de besteding van publieke middelen en een monopoliepositie op vele terreinen, vereisen van de overheid een extra hoog integriteitniveau.

Wettelijke verplichtingen

Voor bestuurders en ambtenaren gelden de volgende wettelijke verplichtingen:

  • Er worden gedragscodes vastgesteld voor de burgemeester, de wethouders, de raadsleden en de ambtenaren.
  • De burgemeester, de wethouders, de raadsleden en de ambtenaren zijn verplicht bij het aanvaarden van hun ambt of functie de ambtseed of belofte af te leggen.
  • De burgemeester, de wethouders, de raadsleden en de ambtenaren zijn verplicht opgave te doen van hun nevenwerkzaamheden; de burgemeester en de wethouders storten de inkomsten voor zover die uit de openbare kas worden verkregen in de gemeentekas en wat overige nevenwerkzaamheden betreft ten dele (wetsvoorstel).

Voor de ambtenaren geldt bovendien dat het college:

  • Een schriftelijk vastgelegd integriteitsbeleid voert en daarover ook ten opzichte van de gemeenteraad verantwoording aflegt.
  • Een procedure vaststelt voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens van misstanden binnen de organisatie waar hij werkzaam is.

Opvallende ontwikkelingen

Belangrijke accenten zijn de Regionale Expertise- en Informatiecentra (RIEC’s), de uitbreiding van de Wet BIBOB en het fenomeen ondermijning, cybercrime, de wet openbaarheid van bestuur en de AVG.

Links

Meer informatie over integraal veiligheidsbeleid

veiligheidsbeleid/veilige-woon-en-leefomgeving(350,14)
veiligheidsbeleid/bedrijvigheid-en-veiligheid(365,174)
veiligheidsbeleid/jeugd-en-veiligheid(765,70)
veiligheidsbeleid/fysieke-veiligheid(687,174)
veiligheidsbeleid/integriteit-en-veiligheid(612,11)