Raadsleden & Veiligheid

Partners

Jeugd en veiligheid

Binnen het Kernbeleid Veiligheid richt het veiligheidsveld ‘Jeugd en Veiligheid’ zich op het verbeteren van veiligheidsbeleving van jongeren en een afname van jeugdcriminaliteit. Hieronder vallen thema's als jeugdoverlast, jeugdgroepen, alcohol en drugsgebruik, veiligheid in en om de school.

Lokale verantwoordelijkheid

Het gaat over het algemeen goed met de jeugd in Nederland. Echter kent iedere gemeente wel jeugdcriminaliteit of overlast van jeugd. Van onschuldige overlast van tieners, tot aan jongeren die vernielen, stelen of overvallen plegen.

In eerste instantie zijn de ouders verantwoordelijk om de opvoeding goed vorm te geven. De basis voor de opvoeding ligt in het gezin. Idealiter dragen school, sportclub en buurt hieraan bij. Op lokaal niveau werken diverse partners, zoals politie, zorg- hulpverleningspartners, onderwijs en gemeenten, samen – al dan niet in het Sociaal Wijkteam of Veiligheidshuis of wordt hier verbinding mee gelegd.

Dit om de problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en in te grijpen. Denk aan problemen met alcohol, drugs, uitgaansgeweld, pesten, radicalisering, kindermishandeling, deelname aan jeugdgroepen en jeugdcriminaliteit.

Opvallende ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen voor het veiligheidsbeleid in relatie tot jeugd, sinds invoering van de nieuwe Jeugdwet (1 januari 2015), op een rijtje:

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering en jeugd-ggz, ook voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking.
  • De uitvoering van de jeugdbescherming (ondertoezichtstelling, ontzetting uit de ouderlijke macht en ontheffing uit de ouderlijke macht) en jeugdreclassering moeten gemeenten beleggen bij een daartoe gecertificeerde instelling.
  • De bestaande Advies en Meldpunten Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, zijn samengevoegd tot één meldpunt.
  • Deze zogenoemde Veilig Thuis-organisaties, met de functies advies, informatie, melden en onderzoek, hebben vorm gekregen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.
  • Eén kind, één gezin, één regisseur en één plan: ouders, jongeren, leden uit hun sociaal netwerk en betrokken instanties werken samen om doelen van het gezin te realiseren. Met behulp van de werkwijze 1Gezin 1Plan wordt een integraal gezinsplan opgesteld.
  • Binnen het stelsel van de Herziene Kinderbeschermingsmaatregelen heeft de burgemeester een nieuwe positie. De burgemeester van een woonplaats van een minderjarige kan de bij de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot ondertoezichtstelling doen. Als de Raad voor de Kinderbescherming vervolgens niet tot indiening van een verzoek tot ondertoezichtstelling overgaat, kan de burgemeester verzoeken het oordeel van de kinderrechter te vragen. De Raad moet dan binnen twee weken na dagtekening van dit verzoek het oordeel van de kinderrechter aanvragen. Oordeelt de kinderrechter dat ondertoezichtstelling noodzakelijk is, dan kan de burgemeester dit ambtshalve uitspreken.

Gerelateerde dossiers op deze site

Meer informatie over integraal veiligheidsbeleid

veiligheidsbeleid/veilige-woon-en-leefomgeving(350,14)
veiligheidsbeleid/bedrijvigheid-en-veiligheid(365,174)
veiligheidsbeleid/jeugd-en-veiligheid(765,70)
veiligheidsbeleid/fysieke-veiligheid(687,174)
veiligheidsbeleid/integriteit-en-veiligheid(612,11)