Raadsleden & Veiligheid

Partners

Veilige woon- en leefomgeving

Het veiligheidsveld ‘Veilige woon- en leefomgeving’ uit Kernbeleid Veiligheid richt zicht op het veiliger maken van straten, buurten en wijken. Het gaat daarbij exclusief om de sociale veiligheid, dat wil zeggen criminaliteit, overlast en verloedering. Voor zover er fysieke aspecten aan de orde zijn, hebben die een oorzakelijke relatie met de sociale veiligheid – denk aan verlichting, zichtlijnen, beschoeiing van groenstroken, e.d.

Veiligheid en leefbaarheid

Essentieel aan dit veiligheidsveld is dat het zowel de veiligheid als de leefbaarheid van de buurt betreft. Er is gekozen voor deze combinatie omdat de veiligheid en de leefbaarheid vrijwel onoplosbaar met elkaar verbonden zijn.

Objectieve en subjectieve veiligheid

Zowel de objectieve als subjectieve veiligheid spelen een rol. Meer precies onderscheiden we vier veiligheidsthema’s: sociale kwaliteit (woonoverlast, overlast verslaafden en zwervers e.d.), fysieke kwaliteit (vernieling, graffiti, zwerfvuil, e.d.), objectieve veiligheid ofwel veelvoorkomende criminaliteit (onder meer woninginbraak, fietsdiefstal en geweldsdelicten) en subjectieve veiligheid ofwel het veiligheidsgevoel.

Belangrijke ontwikkelingen

Belangrijke trends op het gebied van Veilige woon- en leefomgeving zijn de verbinding tussen de thema’s zorg en veiligheid, cybercrime en de betrokkenheid, participatie en zelfredzaamheid van burgers (bijvoorbeeld buurtpreventie met WhatsApp).

Gerelateerde dossiers op deze site

Meer informatie over integraal veiligheidsbeleid

veiligheidsbeleid/veilige-woon-en-leefomgeving(350,14)
veiligheidsbeleid/bedrijvigheid-en-veiligheid(365,174)
veiligheidsbeleid/jeugd-en-veiligheid(765,70)
veiligheidsbeleid/fysieke-veiligheid(687,174)
veiligheidsbeleid/integriteit-en-veiligheid(612,11)