Raadsleden & Veiligheid

Partners

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen komen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal.

Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar hebben niet alleen de ondernemers, maar ook de gemeente baat bij.

Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever. Alle vereiste maatregelen staan beschreven in het KVO-handboek.

Rol raadslid

Vanuit de volksvertegenwoordigende rol kunt u als raadslid gesprekken aangaan met ondernemers om te horen hoe zij aankijken tegen de veiligheidssituatie en wat er specifiek aan de hand is. Om criminaliteit tegen te gaan is het goed dat ondernemers zich verenigen zodat zij de kosten van veiligheidsmaatregelen gezamenlijk kunnen dragen.

Ook de overheid heeft een rol bij het wegnemen van onveilige situaties rondom bedrijventerreinen. Vooral de samenwerkingsverbanden in het kader van het KVO worden door vele gemeenten omarmd. U kunt als raadslid hiervoor in de raad aandacht vragen.

Een gemeente kan in samenwerking met andere partijen diverse maatregelen nemen als het gaat om veiligheid bij bedrijventerreinen. Zorg ervoor dat de gemeente hiervoor in de begroting financiële middelen opneemt.

De wetten en regels

APV; openbare orde en veiligheid

Ketenpartners

De belangrijkste ketenpartners zijn: ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Hun rol binnen het KVO is te zorgen voor goede veiligheidsanalyse en het opvolgen van daaruit volgende acties. Regelmatige terugkoppeling is essentieel.

Good practices

Na de invoering van het KVO neemt de criminaliteit met gemiddeld tien procent af. Het leidt tot een vermindering van schade, derving en ongewenste bezoekers in de avonduren. Cameratoezicht kan binnen het KVO een goede maatregel zijn om het bedrijventerrein effectief te monitoren. Een ander voorbeeld van een effectieve maatregel is toegangscontrole.

Een belangrijke succesfactor is een toename van het wederzijds begrip tussen partijen. De partners bepalen samen wat mogelijk en wat onmogelijk is. Daardoor wordt geïnvesteerd in die maatregelen die echt werken.

Tips en trucs voor raadsleden

Goed contact met het lokale bedrijfsleven is essentieel. Ondanks dat veel ondernemers niet altijd in de betreffende gemeente woonachtig zijn, is goed contact een voorwaarde voor begrip en actie. Een vitaal en aantrekkelijk bedrijventerrein zorgt voor een goede waarde van het terrein en het vergroot tevens de economische aantrekkelijkheid van de gemeente.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z