Raadsleden & Veiligheid

Partners

Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

Elke gemeente heeft te maken met georganiseerde criminaliteit; of het nu gaat om hennepteelt, illegale prostitutie of het witwassen van zwart geld. Soms faciliteren gemeentelijke besluiten - weliswaar onbedoeld – deze criminele praktijken. Denk bijvoorbeeld aan een horecavergunning die het witwassen van criminele winst mogelijk maakt.

Juist op deze momenten, wanneer de onderwereld in contact treedt met de bovenwereld, kunnen gemeenten en hun veiligheidspartners hun slag slaan. De bestuurlijke aanpak is hét instrument om daar bij in te zetten.

Rol raadsleden

De rol van raadsleden bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit is niet heel groot. U dient in ieder geval de burgemeester te vragen of hij of zij zicht heeft op mogelijke praktijken van georganiseerde criminaliteit in uw gemeente. Elke gemeente kan er mee te maken krijgen, dus het staat niet bij voorbaat vast dat er in uw gemeente niks op dit vlak gebeurt. Het is immers niet zichtbaar.

Een effectieve lokale aanpak vergt een helder en gecoördineerd beleid, waarbij iedere partij haar verantwoordelijkheid neemt. U kunt de burgemeester vragen of er voldoende wordt samengewerkt met partijen als buurgemeenten, politie, OM en belastingdienst. Daarnaast is veel kennis binnen de gemeenten zelf voorhanden. Bijna alle diensten van de gemeente kunnen bij een bestuurlijke aanpak worden betrokken. Denk aan Sociale Zaken, Woningtoezicht, Bouwtoezicht, Vergunningen, Juridische zaken, de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid/Integrale Veiligheid, de brandweer, reinigingsdienst en GBA. Zij kunnen optreden als tipgever, informatiebron of handhaver. U kunt als raadslid controleren of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Criminelen hebben faciliteiten van de gemeente nodig voor het exploiteren van hun activiteiten en zullen daarom in sommige gevallen proberen om onderdelen van het gemeentelijke apparaat te corrumperen. Vanwege deze afhankelijkheid is het noodzakelijk om de integriteit binnen de raad te bewaken.

Wetten en regels

Bestuursorganen hebben de afgelopen jaren steeds meer mogelijkheden (en verplichtingen) gekregen om op lokaal niveau bestuursrechtelijk te handhaven. De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) geeft bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden om een integriteitstoets uit te voeren.

Daarnaast bestaan er al veel langer mogelijkheden om op bestuurlijk niveau invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld met behulp van bestemmingsplannen, aan- of toepassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en exploitatievergunningen.

Ketenpartners

De website van het CCV bevat een overzicht van alle ketenpartners die een rol hebben bij de bestuurlijke aanpak.

RIEC

Een specifieke partner bij de bestuurlijke aanpak is het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). RIEC’s zijn regionale samenwerkingsverbanden opgericht in het kader van het landelijke programma Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit.

De RIEC’s zijn informatieknooppunt en expertisecentrum voor (semi)overheden op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Partners in een RIEC kunnen zijn: gemeenten, OM, politie, bijzondere opsporingsdiensten en de Belastingdienst.

LIEC

Het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) zorgt voor coördinatie en afstemming. Het LIEC maakt landelijke afspraken met diverse partners. Daarnaast is het LIEC het landelijk loket voor bestuurlijke dossiers.

Good practices

Een handig hulpmiddel voor de gemeente bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, is het barrièremodel. Het is een manier om te bepalen welke barrières de veiligheidspartners kunnen opwerpen tegen criminele activiteiten.

Het gehele criminele proces wordt in kaart gebracht en per onderdeel wordt gekeken wie een mogelijkheid heeft om in te grijpen. Gemeenten vormen een belangrijke schakel bij de toepassing van het barrièremodel. Ze hebben instrumenten ter beschikking zoals de APV, bestemmingsplannen en de Wet Bibob.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z