Raadsleden & Veiligheid

Partners

Coffeeshops

Softdrugsgebruik oftewel cannabisgebruik is in Nederland, in vergelijking met andere Europese landen, een redelijk zichtbaar en open fenomeen. Dit komt vooral door het bestaan van coffeeshops.

Ruim honderd gemeenten hebben een of meerdere coffeeshops. In totaal telt ons land zo’n 650 coffeeshops.

Rol raadsleden

De burgemeester is het bevoegd gezag voor het coffeeshopbeleid. De gemeenteraad kan hierover dan ook geen beleidsregels vaststellen. Wel kan de raad het coffeeshopbeleid agenderen en bijvoorbeeld op andere beleidsterreinen nagaan welke ondersteunende maatregelen (preventie, nazorg) ontwikkeld kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het lokaal gezondheidsbeleid en/of jeugdbeleid.

Om de kaders van het lokale coffeeshopbeleid mede te bepalen, kan de gemeenteraad de burgemeester vragen om het coffeeshopbeleid te bespreken tijdens een (informatieve) raadsvergadering. Dit kan gaan over de spreiding van coffeeshops, het aantal coffeeshops, drugsoverlast, de afstand tot scholen, pilot voor lokale cannabisteelt, etc.

Praktijkvoorbeelden

Om als raadslid goed op de hoogte te zijn wat er in en rond een coffeeshop zich afspeelt, kan het raadslid de omwonenden benaderen en de coffeeshophouder. Ook kan het raadslid de wijkagent bevragen welke feiten zich afspelen in en rondom de coffeeshop.

Wetten en regels

De Nederlandse coffeeshops zijn een gevolg van het scheidingsbeleid dat sinds de wijziging van de Opiumwet in 1976 wordt gevoerd. Dit scheidingsbeleid spreekt over drugs met een aanvaardbaar en onaanvaardbaar risico; populair gezegd soft- en harddrugs. In coffeeshops is het gebruik van sofsdrugs toegestaan.

Sinds april 1999 moet het lokale cannabisbeleid (mede) worden gebaseerd op artikel 13b Opiumwet (de Wet Damocles). Een gemeente kan de verkoop van cannabis in een coffeeshop gedogen. Hiervoor moet de coffeeshop minimaal aan de gedoogcriteria van het OM voldoen.

Ketenpartners

Het coffeeshopbeleid moet worden afgestemd met het OM en de politie. Het OM en de politie handelen vanuit hun taken en bevoegdheden vanuit de Opiumwet. Deze wet valt onder het strafrecht.

Het scheidingsbeleid van de rijksoverheid is met name vanuit gezondheidsperspectief ingegeven. Vanuit dat perspectief is de gezondheidszorg uiteraard een belangrijke ketenpartner.

Good practices

De website van het CCV bevat een overzicht van lokale praktijkvoorbeelden.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z