Raadsleden & Veiligheid

Partners

Evenementenbeleid

In Nederland vinden jaarlijks vele - grootschalige - evenementen plaats. Evenementen leveren een positieve bijdrage aan het culturele en sociaal-maatschappelijke leven binnen een gemeente, maar brengen ook de nodige risico's met zich mee voor de fysieke en sociale veiligheid. Goed opgezet evenementenbeleid beperkt de kans op problemen.

Rol raadslid

Veiligheidsbeleid
De gemeenteraad stelt het veiligheidsbeleid vast, inclusief het beleid rondom evenementen. Raadsleden kunnen zich sterk maken voor de invoering van een specifiek evenementenbeleid in de gemeente. Ze dienen tevens te controleren of dit beleid overeenkomt met de signalen uit de samenleving.

Een effectieve lokale aanpak van evenementen vergt een helder en gecoördineerd beleid, waarbij iedere partij haar verantwoordelijkheid neemt. U kunt de burgemeester vragen of er voldoende wordt samengewerkt met partijen als politie, brandweer en GHOR.

Vanuit de volksvertegenwoordigende rol kunnen raadsleden het gesprekken aangaan met burgers en ondernemers uit de evenementen-industrie om te horen hoe zij aankijken tegen de veiligheidssituatie en specifieke problemen.

Naast het agenderen evenementenbeleid, kan de raad nagaan of er op andere beleidsterreinen ondersteunende maatregelen (bijvoorbeeld alcoholbeleid, gezondheidsbeleid en/of jeugdbeleid) ontwikkeld moeten worden.

Vergunningverlening evenementen
De vitaliteit van vergunningverlening, en daarmee de veiligheid van evenementen, valt of staat bij de betrokkenheid en alertheid van de burgemeester als bevoegd gezag. De burgemeester gaat over de openbare orde en veiligheid en moet zich daarom bestuurlijk eigenaar tonen van de vergunningverlening.

Het is belangrijk dat een burgemeester ten aanzien van zijn veiligheidsrol middels de raad een klankbord heeft, dat hem uitdaagt en scherp houdt. Het is aan hem om dit klankbord zodanig te organiseren dat hij vanuit een alerte houding en met grondige kennis van zaken kan nagaan of de veiligheid is geborgd. Periodieke aandacht in de gemeenteraad voor veiligheid bij evenementen kan de burgemeester in positie brengen om zijn veiligheidsrol volwaardig te vervullen.

Praktijkvoorbeeld

Wetten en regels

Gemeentewet: Volgens Art. 174 Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden. Gemeenten kunnen deze bevoegdheden nader uitwerken in de APV.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV): Veel gemeenten gebruiken de model-APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In artikel 2:24 wordt onder een evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Er zijn uitzonderingen voor onder andere bioscoopvoorstellingen en betogingen. Artikel 2:25 gaat in op wat wel en wat niet is toegestaan.

Wet veiligheidsregio’s: De Wet veiligheidsregio’s regelt de organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur.

Ketenpartners

Het opstellen van evenementenbeleid is de verantwoordelijkheid van de gemeente in samenwerking met hulpdiensten als politie, brandweer en GHOR.

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van evenementenbeleid en voor het verstrekken van vergunningen. Het gemeentelijk evenementenbeleid geeft duidelijkheid over de voorwaarden waaronder een evenement wel of niet georganiseerd kan worden, schept helderheid over de procedures rondom het verlenen van vergunningen, beschrijft de samenwerking tussen de betrokken partijen, en geeft nadere informatie over de uitvoering, handhaving en evaluatie van het beleid.

GHOR

GHOR adviseert over preventie van geneeskundige risico’s bij evenementen zoals de inzet van EHBO’ers en professionele hulpverleners, het risico op de verspreiding van infectieziekten, voorzieningen voor gehandicapten en de het omgaan met alcohol- en drugsgebruik. Ook coördineert de GHOR de inzet van geneeskundige diensten op een evenement.

Brandweer

De brandweer toetst een vergunningsaanvraag op een aantal brandveiligheidseisen zoals doorrijdbreedte voor brandweervoertuigen, aansluitingen, doorgangen en vluchtroutes. De brandweer kan tijdens het evenement komen controleren of de locatie aan alle brandveiligheidseisen voldoet.

Politie

Ook de politie geeft de gemeente advies bij een vergunningsaanvraag voor een evenement. Daarnaast is de politie betrokken bij het beveiligen van evenementen in het kader van het handhaven van de openbare orde.

Organisatoren

De primaire verantwoordelijkheid voor de fysieke en sociale veiligheid van een evenement ligt bij de organisatoren. Dit geldt ook voor de verantwoordelijkheid voor particuliere beveiligers die vaak een belangrijke rol spelen bij het beveiligen van evenementen.

Handreiking Evenementenveiligheid

De Handreiking Evenementenveiligheid is een hulpmiddel om evenementenveiligheid in gemeenten en veiligheidsregio’s vorm te geven. Mede daarom richt de handreiking zich op het verlenen van de evenementenvergunning door de gemeente en het (integraal) adviseren van de hulpdiensten (politie, brandweer en GHOR) aan de gemeente bij een evenement.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z