Raadsleden & Veiligheid

Partners

Geweld

Geweld is een breed begrip en varieert van bedreiging tot mishandeling. De aanpak van geweld wordt meestal opgesplitst in verschillende onderwerpen, zoals huiselijk geweld, een Veilige Publieke Taak en uitgaansgeweld.

Maar ook geweldthema’s zoals overvallen, geweld in de woonwijk, geweld op scholen of geweld in de sport kunnen in uw gemeente om aandacht vragen.

Rol raadsleden

Een rol voor een raadslid kan zijn om het gemeentebestuur te vragen of er een goed integraal geweldsbeleid bestaat waarin de gemeente met haar partners zowel preventieve als repressieve maatregelen in hebben staan. Op de website van het CCV is een stappenplan beschikbaar waarmee een gemeente Integraal geweldbeleid kan ontwikkelen.

Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente, de politie en de zorginstellingen de geweldplegers goed in beeld hebben om effectief op te treden. Het (regionaal) Veiligheidshuis kan hier een belangrijke rol in spelen met een persoonsgerichte aanpak.

Wetten en regels

Onderstaande wetten helpen om geweld in uw gemeente succesvol aan te pakken:

 • Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast: voetbalvandalen, groepen die geweld plegen en daders die vooral op één plek in de gemeente actief zijn, kunnen met deze wet worden aangepakt.
 • Nieuwe Drank en Horeca Wet: veel geweld wordt gepleegd onder invloed van alcohol. Met deze wet kan de gemeente alcoholgebruik beperken.
 • Wet Tijdelijk Huisverbod: het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. Het huisverbod wordt opgelegd door de burgemeester.
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): volgens deze wet moeten gemeenten onder meer zorgen voor de maatschappelijke opvang (waaronder vrouwenopvang) voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Good practices

Er zijn diverse interessante projecten en aanpakken tegen geweld:

 • Door middel van de Collectieve horecaontzegging kunnen horecagelegenheden zelf geweldplegers uit hun zaak weren.
 • Meer good practices tegen uitgaansgeweld.
 • De Kanjertraining tegen geweld op school. Deze training helpt bij het verminderen van pesten en geweld door de sociaal-emotionele weerbaarheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs te vergroten.
 • Meer good practices tegen geweld op school.
 • Buurtbemiddeling kan geweld in de woonwijk helpen voorkomen. Buurtbemiddeling brengt buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek. Getrainde vrijwilligers helpen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. Link.
 • Meer good practices tegen geweld in woonwijken.

Ketenpartners

 • Gemeente: heeft de regierol in de beleidsontwikkeling en –uitvoering op gebied van geweld.
 • Politie: is belast met de opsporing van daders, ordehandhaving en toezicht. Het Landelijk programma Aanpak Geweld streeft ernaar de politieaanpak van geweld te verbeteren.
 • Openbaar Ministerie: vervolgt gewelddaders.
 • Zorg: zorgpartners zoals GGD, opvang, verslavingszorg, reclassering spelen een belangrijke rol bij de preventie van geweld en de behandeling van daders en slachtoffers.
 • Werkgevers uit bedrijfsleven en publieke sector: moeten hun werknemers beschermen tegen geweld door klanten en collega’s.
 • Jeugdinstellingen/Bureau Jeugdzorg: richten zich op de preventie van geweld en aanpak van jeugdige daders.
 • Onderwijs: is verantwoordelijk voor de aanpak van geweld op scholen en heeft ook een rol in de preventie van geweld naar jongeren toe.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z