Raadsleden & Veiligheid

Partners

Jeugdoverlast

Jeugdgroepen zijn van alle tijden en van alle culturen. Het optrekken in groepen behoort tot het proces van opgroeien en volwassen worden. De meeste groepen zorgen niet voor problemen, maar een deel wel.

Om problematische jeugdgroepen goed te kunnen aanpakken, wordt gebruikgemaakt van het 7 stappenmodel voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Na een goede probleemanalyse van deze jongeren en groepen kan de juiste interventie worden ingezet.

Rol raadslid

In elke gemeente staat jeugdoverlast of de aanpak van risicojongeren en jeugdgroepen wel op de agenda. Raadsleden dienen oog te hebben voor een goede en gezonde omgeving waarin jongeren kunnen opgroeien. Het is moeilijk en het kost veel tijd en geld om criminele jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Het voorkomen dat jongeren afglijden, moet dan ook voorop staan.

Het is vooral de taak van raadsleden om het onderwerp jeugd en veiligheid op de agenda te houden en dat de gemeente voldoende (preventieve) maatregelen neemt om onder andere de overlast te verminderen of te voorkomen. Wat zijn de doelstellingen? En behaalt de gemeente deze doelstellingen ook? Hoe is de samenwerking tussen de diverse instanties of moet dat gestimuleerd worden?

Voorbeelden waar jongeren worden besproken zijn de sociale wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin, het Veiligheidshuis en scholen (zorg- en adviesteams). Kortom, het is van belang dat er een sluitend netwerk aan partners is die problemen van jongeren tijdig kunnen signaleren en kunnen ingrijpen als zij opgroeien. De aanpak van risicojongeren en jeugdgroepen moet goed zijn opgenomen in de diverse gemeentelijke kadernota’s zoals het integrale veiligheidsbeleid, het jeugdbeleid, het welzijnsbeleid en het onderwijsbeleid. Let erop dat er goede afstemming is tussen deze nota’s. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk.

Raadsleden kunnen de burgemeester verder bevragen op de relatie tussen de politie, het OM en de gemeente en andere partners in het lokale/regionale netwerk. Als een jongere in beeld komt bij de politie, krijgt deze jongere dan wel voldoende aandacht om herhaling te voorkomen? Hoe wordt een zorgmelding doorgezet en wie pakt deze zorgmelding op? Worden de ouders betrokken en hoe gebeurt dat? Is er overleg met de school waar de jongere op zit/zat? Is leerplicht betrokken? Hoe is de relatie van de gemeente met Halt?

Praktijkvoorbeeld

De wetten en regels

  • Gemeentewet: Artikel 172a (gebiedsverbod/groepsverbod/meldingsplicht) en Artikel 172b (12-minners)
  • Bevel van de burgemeester
  • Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast
  • Gedragsaanwijzing officier van justitie (Artikel 509hh Wetboek van Strafvordering). In dit artikel staan gedragsaanwijzingen genoemd waartoe de officier van justitie zich kan wenden. Gevallen waarbij een gedragsverandering in de zin van art. 509hh WvSV opgelegd kan worden, hoeven niet te gaan om strafbare feiten op zich, maar kunnen ook samenhangen met andere strafbare feiten of wijze waarop ze zijn gepleegd. De openbare orde moet ernstig zijn verstoord en er moet grote vrees voor herhaling bestaan.

Ketenpartners

Gemeenten: bij de aanpak van problematische jeugdgroepen hebben gemeenten de regierol. Dit houdt in dat zij de coördinatie van de meersporenaanpak van de groepen op zich nemen en een aanpak voor jongeren ontwikkelen en uitvoeren.

Openbaar Ministerie: heeft de regie over de opsporing en vervolging van criminele jeugdgroepen.

Politie:heeft een taak bij het signaleren en registreren van de problematische jeugdgroepen en - indien zich een delict heeft voorgedaan - het opsporen en aanhouden van de betrokken jongeren.

Veiligheidshuizen: spelen een belangrijke rol bij de aanpak van problematische jeugdgroepen. Dit gebeurt onder andere door vroegtijdig ingrijpen en nazorg.

Good practices

Database Aanpakken jeugdgroepen

In de database Aanpakken jeugdgroepen op de wegwijzer Jeugd en veiligheid staat diverse good practices voor problematische jeugdgroepen beschreven. Alle zijn door deskundigen beoordeeld op hun uitgangspunten, effectiviteit en toepasbaarheid.

Instrumentarium aanpak van jeugdgroepen

Dit document van het Openbaar Ministerie Regio Noord-Nederland biedt een overzicht van het instrumentarium voor de aanpak van jeugdgroepen.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z