Raadsleden & Veiligheid

Partners

Mensenhandel

Mensenhandel komt in heel Nederland voor. De verschijningsvormen variëren van gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting tot gedwongen bedelarij en handel in organen.

Bij mensenhandel is er sprake van afhankelijkheid, dwang en uitbuiting van personen met het doel er financieel voordeel mee te behalen. Het gaat altijd om een ernstige schending van de mensenrechten. Ook kan het een vorm zijn van georganiseerde criminaliteit.

Rol raadsleden

De rol van raadsleden op het onderwerp mensenhandel is er vooral een om het gemeentebestuur aan te sporen om dit onderwerp te onderkennen en er een aanpak op te ontwikkelen. Naast de strafrechtelijke aanpak zijn de bestuurlijke, preventieve en fiscale aanpak van groot belang.

Gemeenten hebben verschillende tools zoals; het voeren van effectief (prostitutie)beleid (vergunningplicht voor het exploiteren van een seksbedrijf) en de integrale handhaving daarvan. De wet Bibob geeft mogelijkheden om een integriteittoets uit te voeren. Daarnaast bestaan er nog meer bestuurlijke mogelijkheden om invloed uit te oefenen, zoals met behulp van bestemmingsplannen, aanpassing van de APV, het sluiten van panden en weigeren of intrekken van exploitatievergunningen. U bent als raadslid alert op deze mogelijkheden en vraagt het bestuur daarop maatregelen te nemen.

Praktijkvoorbeeld

De wetten en regels

Mensenhandel is strafbaar gesteld in het artikel 273f Wetboek van Strafrecht.

Ketenpartners

Een effectieve aanpak van mensenhandel valt of staat met een goede samenwerking van de ketenpartners. Bij de aanpak zijn veel veiligheidspartners betrokken zoals de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie.

De traditionele driehoekspartners kunnen het probleem echter niet alleen oplossen. Samenwerking en informatie-uitwisseling met andere partijen zijn van cruciaal belang ten behoeve van afstemming over de aanpak op regionaal en landelijk niveau.

Om mensenhandel goed aan te pakken, is structurele, integrale ketenaanpak noodzakelijk. Deze aanpak vraagt om deelname van partners uit zowel het veiligheids- als uit het zorgdomein. Denk aan partijen als de Rijksoverheid, GGD, de KMar, de Belastingdienst en de Inspectie SZW.

Good practices

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdam-Rijnmond (RIEC) heeft een uitvoeringsmap mensenhandel samengesteld met praktische documenten die gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Ook in uw regio is een RIEC actief en kan de gemeente helpen bij de aanpak van mensenhandel.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z