Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nazorg ex-gedetineerden

Mensen die uit de gevangenis komen, hebben recht op nazorg. Dergelijke begeleiding helpt recidive en overlast voorkomen. De gemeente is verantwoordelijk voor de nazorg aan ex-gedetineerden op de volgende vijf leefgebieden: ID-bewijs, huisvesting, inkomen & werk, schulden en zorg.

Rol raadsleden

De rol van raadsleden op het terrein van nazorg ex-gedetineerden is vooral de afweging hoeveel financiële middelen de gemeente wil begroten. Dit moet opgenomen worden in de begroting. Check de begroting hierop. Voorbeelden waarop gelet kan worden zijn de volgende:

 • De gemeente kan dak- en thuisloosheid proberen tegen te gaan, bijvoorbeeld door hierover afspraken te maken met woningcorporaties of door de vaste lasten van gedetineerden door te betalen tijdens hun detentie). Ook heeft de gemeente de taak om te zorgen voor voldoende plaatsen in de maatschappelijke opvang (via de Wmo).
 • Wat werk en dagbesteding betreft, kan de gemeente zorgen voor voldoende re-integratietrajecten en participatiebudgetten. Gemeenten hebben verschillende keuzemogelijkheden in de manier waarop de Wet werk en bijstand wordt vorm gegeven (bijzondere bijstand).
 • Op de inzet van schuldhulpverlening hebben gemeenten veel invloed. Ze spelen bijvoorbeeld een rol bij het bepalen van de doelgroepen. Als er financiële middelen voor zijn, kan schuldhulpverlening al tijdens detentie worden gestart.
 • De gemeente heeft eveneens keuzemogelijkheden in het organiseren van de zorg. Via de Wmo kan de gemeente onder andere maatschappelijke opvang, verslavingszorg, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), maatschappelijk werk en vrijwilligerswerk financieren. De gemeente kan ook subsidie verstrekken voor bijvoorbeeld de inzet van outreachende zorg. Dat wil zeggen dat een zorgpartij bij de ex-gedetineerde thuis (of op diens verblijfplaats) komt. Hiervoor maakt de gemeente afspraken met de zorgpartijen. Dit gaat vaak via Wmo-budgetten, al dan niet gecombineerd met afspraken met Zorgkantoor (AWBZ).

Praktijkvoorbeeld

Wetten en regels

 • Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen ex-gedetineerden van de VNG en de Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Programma Modernisering Gevangeniswezen.
 • ID-bewijs: regels vanuit Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) over in- en uitschrijving binnen de gemeente.
 • Huisvesting: beleidsregels binnen gemeente met woningcorporaties, Maatschappelijke Opvang en RIBW’s (beschermd wonen).
 • Inkomen en Werk: Wet werken en bijstand (Wwb) en Participatiewet.
 • Schulden: Wet Schuldhulpverlening.
 • Zorg: AWBZ en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ketenpartners

Gemeenten: de gemeentelijke nazorgcoördinator levert inzet op de vijf leefgebieden (ID-bewijs, huisvesting, inkomen en werk, schulden en zorg).

Veiligheidshuis: hier vinden de casusoverleggen plaats. Vaak is de nazorgcoördinator ook in het Veiligheidshuis gepositioneerd.

Penitentiaire Inrichting (PI): de gemeente maakt zo vroeg mogelijk afspraken met de gevangenis of het huis van bewaring waar de gedetineerde verblijft.

Overige partijen: reclassering, politie, Openbaar Ministerie, zorgpartijen (waaronder AMW, GGZ en verslavingszorg), re-integratiebedrijven, maatschappelijke opvang, schuldhulpverlening.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z