Raadsleden & Veiligheid

Partners

(On)Veiligheidsgevoelens

Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid ervaren. In dit veiligheidsthema gaat het dan om de beleving van sociale veiligheid.

Veiligheidsbeleving wordt ook wel aangeduid als subjectieve veiligheid. Dit als tegenhanger van objectieve veiligheid. Hiermee wordt het feitelijk niveau van criminaliteit en overlast bedoeld; de subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen dit waarnemen en beleven.

Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat het percentage burgers dat zich weleens onveilig voelt de afgelopen jaren nauwelijks veranderde. De laatste jaren voelt ongeveer 35 procent van de Nederlanders zich wel eens onveilig. 1 op de 5 Nederlanders voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt. Hoe staat het ervoor in uw gemeente?

Rol raadsleden

De gemeente heeft de regierol op het lokaal veiligheidsbeleid. Om dit goed in te vullen, is het integraal veiligheidsplan (IVP) van belang. Minimaal eens in de vier jaar stelt de gemeente in een IVP haar doelen vast op het terrein van veiligheid. De Raad kan daarvoor prioriteiten benoemen. In een jaaruitvoeringsplan (JUP) wordt deze prioriteiten vertaalt in concrete activiteiten. De Raad kan het thema ‘Veiligheidsbeleving’ als prioriteit benoemen.

Praktijkvoorbeeld

Gemeenteraadsleden weten vanuit hun volksvertegenwoordigende rol wat er onder de burgers leeft. U kunt burgers vragen waar zij in de gemeente zich onveilig voelen en op welke momenten. Als u zelf daar polshoogte gaat nemen, heeft u ervaringskennis en staat u sterker in uw betoog om het onveiligheidsgevoel aan de orde te stellen. Middels moties en schriftelijke vragen kunnen raadsleden hier aandacht voor vragen.

Praktijkvoorbeeld

Als uw gemeente gebruikmaakt van een veiligheidsmonitor, is bekend hoeveel procent van de inwoners zich weleens onveilig voelen. Dat geeft mogelijk een indicatie om verder onderzoek te laten doen naar de veiligheidsbeleving in een bepaalde straat of buurt. Vraag is ook wat uw gemeente op dit thema doet? Vanuit uw rol als volksvertegenwoordiger kunt u zich er hard voor maken om de veiligheidsbeleving in uw gemeente sterker te agenderen.

Om maatregelen te kunnen nemen tegen onveiligheidsgevoelens in de gemeente en in de buurt, is afhankelijk van de financiële middelen. Het moment om hierop alert te zijn is tijdens de begrotingsbehandeling. Als raadslid let u goed op dat er voldoende middelen gereserveerd zijn om daadwerkelijk iets te kunnen doen aan de onveiligheidsgevoelens in de gemeente.

Ketenpartners

Gemeente: is regievoerder en draagt zorg voor het verminderen van de onveiligheidsgevoelens.

Politie: is partner in de gemeentelijke aanpak. De wijkagent is van belang voor het verkrijgen van een goede analyse. Wijkagenten vormen immers de ogen en oren van de wijk.

Openbaar Ministerie (OM): spoort strafbare feiten op en vervolgt personen. Door daarin effectief te zijn, levert het OM een bijdrage aan het algemene rechtvaardigheidsgevoel en daarmee mogelijk aan de veiligheidsgevoelens van burgers.

Woningcorporatie: is partner in de gemeentelijke aanpak. De corporatie kan zowel fysieke als sociale maatregelen nemen om de veiligheid in de wijk te verhogen.

Jongeren- en/of welzijnswerk: zijn partners in de gemeentelijke aanpak. De jongeren- en welzijnswerkers kennen de wijk en denken mee over de benodigde aanpak.

Burgers: kunnen ook participeren in de gemeentelijke aanpak. Vanuit hun blikveld kunnen zij aangeven welke problemen zij ervaren en mogelijke oplossingsrichtingen aandragen.

Overig: GGD, ondernemers etc.

Good practices

Tafel van Twaalf

Met de Tafel van Twaalf, een instrument van het CCV, kan de veiligheidsbeleving in een specifieke situatie verbeterd worden door verschillende strategieën toe te passen. Ruwweg onderscheidt de Tafel van Twaalf drie verschillende hoofdstrategieën:

  • verminderen van onveiligheid;
  • versterken van veiligheid;
  • publiek leiderschap.

De Tafel van Twaalf beschrijft bij elke strategie vier tactieken waarmee de veiligheidsbeleving kan worden beïnvloed. Per situatie wordt bepaald welke tactiek(en) het beste is.

Tips en trucs voor raadsleden

  • Weet wat er speelt in de wijk. Ga de wijk in en vraag mensen hoe zij zich voelen.
  • Vraag professionals in de wijk naar hun ervaringen. Ook zij zijn ogen en oren van de wijk.
  • Kijk naar de cijfers. Wat scoort de gemeente op dit thema in de veiligheidsmonitor? Ook andere bronnen, zoals www.cbsinuwbuurt.nl en www.leefbaarometer.nl bieden informatie.
  • Schakel het CCV in! Wat betreft onveiligheidsgevoelens kan CCV raden en lokale politieke partijen verder helpen op dit thema. Denk aan: achtergronden, tips om hierover met bewoners in gesprek te gaan en samen onderzoeken hoe het er lokaal mee staat.

Meer informatie

Aanbod CCV-academy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z