Raadsleden & Veiligheid

Partners

Overlastbeleving

Overlast is een subjectief begrip. Iedereen ervaart overlast op zijn eigen manier en geeft daar een eigen mening en gevolg aan. Dit geldt niet alleen voor bewoners, maar ook voor professionals.

Om een eerste inzicht te krijgen hoe het ermee staat in uw gemeente, is de Veiligheidsmonitor een handig instrument. De Veiligheidsmonitor maakt onderscheid tussen sociale overlast en fysieke verloedering.

De eerste vorm betreft onder meer hangjongeren, burengerucht, horeca- en drugsoverlast. Fysieke verloedering heeft betrekking op bekladding van muren of gebouwen, rommel en hondenpoep op straat en vernieling van telefooncellen, bus- en tramhokjes.

Wetten en regels

Overlast kan deels strafrechtelijk worden aangepakt (overlast door een delict). Ook de APV biedt mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een verbod op hangjongeren. In de meeste gevallen is het raadzaam om bewoners, ondernemers, professionals en andere belanghebbenden te betrekken, om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Rol raadslid

Bij de aanpak van overlast, is het luisteren naar bewoners van groot belang. Daarbij is het goed om te weten dat bewoners en professionals overlast veelal op een verschillende manier ervaren en beoordelen. Een goede aanpak vraagt om een gezamenlijke probleemdefinitie met ruimte voor ieders mening. U kunt als raadslid (formeel en informeel) stimuleren dat de verschillende partijen met elkaar in gesprek treden.

Daarnaast kunt u als raadslid via moties het gemeentebestuur vragen om nader onderzoek te verrichten naar diverse vormen van overlast. Vaak is een nadere analyse van de overlastsituatie verhelderend, waarna de juiste inzet van middelen gezocht kunnen worden.

Ook kunt u als raadslid contact opnemen met de wijkagent om te horen wat er aan hand is. Een wijkagent is vaak zeer goed op de hoogte wat de achterliggende problematiek is bij een overlast situatie.

Ketenpartners

Bij een integrale aanpak van overlast op wijk- of buurtniveau zijn de volgende partners betrokken:

Gemeente: is regievoerder, brengt de partijen bijeen, leidt het proces en is voorwaardenscheppend in het creëren van oplossingen. Deze rol is vaak in handen van een wijk- of gebiedsmanager. Afhankelijk van de aard van overlast, kan tevens de ambtenaar OOV en/of de gemeentelijke reinigingsdienst betrokken zijn.

Woningcorporatie: heeft als verhuurder van woningen de taak om woonoverlast te verminderen en bij te dragen aan de leefbaarheid in de buurt. Kan zowel sociale als fysieke maatregelen nemen om de overlast te verminderen.

Opbouwwerk en/of jongerenwerk: onderhouden directe contacten met bewoners/jongeren en zijn in staat bewonersondersteuning te organiseren en te begeleiden.

Bewoners: zijn de direct betrokkenen en (potentieel) ‘slachtoffers’ van overlast. Onderzoek toont aan dat de ervaren overlast minder is indien mensen zelf invloed kunnen uitoefenen en actief betrokken zijn bij een gezamenlijke aanpak.

Good practices

Het CCV heeft alle kennis over het ontstaan van overlastbeleving (en de aanpakken) bij elkaar gebracht en vervolgens een aanpak ontwikkeld om overlast te begrijpen en aan te pakken. Het gaat hierbij om het zogeheten het Informatie Actie Analyse (IAA) model, dat op systematische wijze de overlastbeleving van burgers en overheid in beeld brengt. Het CCV kan uw gemeente ondersteunen in het doorlopen van dit model.

Tips en trucs voor raadsleden

  • Iedereen ervaart overlast op een eigen manier, geeft daar een eigen (waarde)oordeel aan en handelt daar ook naar. Houd daar rekening mee.
  • Luisteren naar bewoners en ook (uitvoerende) professionals geeft een gedifferentieerd beeld van de (overlast) situatie. Veelal is het gemeentelijke normenkader leidend – waardoor bewoners mogelijk niet serieus worden genomen. Bijvoorbeeld: “Er zijn vijf veegmomenten in die wijk, dus er is helemaal geen overlast”.
  • Het betrekken van bewoners bij een (integrale) aanpak zorgt voor een breed draagvlak en stimuleert burgerkracht.
  • Door op systematische wijze een gezamenlijk proces (bewoners en professionals te doorlopen (IAA-model) ontstaat al in de beginfase draagvlak voor een oplossing/aanpak.
  • De Veiligheidsmonitor bevat gegevens over fysieke verloedering en sociale overlast die bewoners ervaren. Ook bij www.waarstaatjegemeente.nl/, www.cbsinuwbuurt.nl en www.leefbaarometer.nl, zijn relevante cijfers te vinden.
  • Het thema overlastbeleving hangt nauw samen met het thema onveiligheidsgevoelens. In het dossier ‘Onveiligheidsgevoelens’ staan meer good practices en tips en trucs.

Meer informatie

Aanbod CCV-academy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z